ระบบได้ย้าย server จาก boffice.sut.ac.th/emeeting เป็น http://eccs.sut.ac.th/emeeting click เพื่อเข้ากับ PHP version ใหม่
ให้ผู้ใช้งานไปที่ http://eccs.sut.ac.th/emeeting click
ระบบได้ตรวจสอบแก้ไข ข้อพกพร่องเรียบร้อยแล้ว