เลขที่เอกสารครั้งล่าสุด แยกตามหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน ชื่อหนังสือ เลขที่ ศธ. ครั้งล่าสุด
1  ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
*        ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ* 5631(6)/ว (หนังสือเวียน) 2562/11/18-11:20:42:02
เลขที่ : - อว 7431(2)/ว31
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* หนังสือรับ(ภายใน ศบส.) 2563/09/18-14:00:38:7692
เลขที่ : - -
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* หนังสือรับ(ภายนอก) 2563/09/18-14:28:14:7934
เลขที่ : - อว 7402(2)/ว1537
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* ยืมระหว่างห้องสมุด 2563/09/18-14:38:41:8031
เลขที่ : - อว 7431/29
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* หนังสือรับ(ลับ) 2563/09/11-14:37:10:9736
เลขที่ : - -
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* หนังสือบริจาค 2563/09/16-14:31:44:0
เลขที่ : - อว 78.1111/00134
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* อว 7431/ (หนังสือส่ง) 2563/07/17-13:14:49:3026
เลขที่ : - อว 7431/18
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* อว 7431/ว (หนังสือเวียน) 2563/08/31-11:26:41:7147
เลขที่ : - อว 7431/ว7
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* อว 7431/ล (หนังสือส่งลับ) 2562/10/04-11:59:18:02
เลขที่ : - อว 7431/ล18/2562
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศบส.)* 7431(1)/ (หนังสือส่ง) 2563/09/18-16:30:08:8864
เลขที่ : - อว 7431(1)/364
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศบส.)* 7431(1)/ว (หนังสือเวียน) 2563/09/16-16:25:13:2008
เลขที่ : - อว 7431(1)/ว37
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศบส.)* 7431(1)/ล (หนังสือส่งลับ) 2562/09/26-11:14:22:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ* 7431(2)/ (หนังสือส่ง) 2563/09/18-18:09:37:8978
เลขที่ : - อว 7431(2)/220
*        ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ* 7431(2)/ว (หนังสือเวียน) 2563/09/08-10:25:17:4007
เลขที่ : - อว 7431(2)/ว37
*        ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ* 7431(2)/พ (หนังสือส่งพิเศษ) 2563/04/07-15:37:25:0976
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ* 7431(2)/พ ว (หนังสือส่งพิเศษเวียน) 2563/03/24-15:47:40:8950
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา* 7431(3)/ (หนังสือส่ง) 2563/09/18-11:12:24:6962
เลขที่ : - อว 7431(3)/275
*        ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา* 7431(3)/ว (หนังสือเวียน) 2563/09/18-12:56:57:7333
เลขที่ : - อว 7431(3)/ว24
*        ฝ่ายบริการสารสนเทศ* 7431(4)/ (หนังสือส่ง) 2563/09/16-16:47:33:2164
เลขที่ : - อว 7431(4)/122
*        ฝ่ายบริการสารสนเทศ* 7431(4)/ว (หนังสือเวียน) 2563/08/18-10:24:11:4184
เลขที่ : - อว 7431(4)/ว4
*        ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ* 7431(5)/ (หนังสือส่ง) 2563/09/09-11:56:53:0264
เลขที่ : - อว 7431(5)/16
*        ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ* 7431(5)/ว (หนังสือเวียน) 2563/02/26-14:42:13:3167
เลขที่ : - อว 7431(5)/ว1
*        ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ* 7431(6)/ (หนังสือส่ง) 2563/09/18-10:27:03:6613
เลขที่ : - อว 7431(6)/89
*        ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ* 7431(6)/ว (หนังสือเวียน) 2563/08/14-17:27:07:7648
เลขที่ : - อว 7431(6)/ว10
2  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* หนังสือรับ(ภายในมทส.) 2563/02/07-17:04:18:5372
เลขที่ : - อว 7402(7)/ว2
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* หนังสือรับ(ภายนอก) 2563/04/19-16:05:13:5985
เลขที่ : - -
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* หนังสือรับ(ภายในศควท.) 2563/01/08-16:18:47:0
เลขที่ : - อว 7432(4)/63066
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* หนังสือส่ง(ภายในมทส.) 2563/09/17-16:57:02:5587
เลขที่ : - อว 7432/1320
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* หนังสือเวียนส่ง(ภายในมทส.) 2563/08/11-14:15:28:6676
เลขที่ : - อว 7432/ว12
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* หนังสือเวียนส่ง(ภายใน ศควท.) 2562/09/12-08:43:30:02
เลขที่ : - -
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* คำสั่ง ประกาศ อื่นๆ (ภายใน ศควท.) 2563/07/24-12:39:18:2146
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ* หนังสือรับ(มทส.) 2563/09/17-14:49:24:4898
เลขที่ : - อว 7413(2)/568
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ* หนังสือรับ(ภายนอก) 2563/09/16-14:54:26:1222
เลขที่ : - อว 5101/3017
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ* หนังสือรับ(ศควท.) 2563/09/17-14:44:04:4823
เลขที่ : - อว 7432(4)/63373
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ* หนังสือส่ง(มทส.) 2563/09/14-14:37:34:3650
เลขที่ : - อว 7432(3)/072
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ* ออกเลขรายงานฯ 2563/09/18-13:49:00:7611
เลขที่ : - อว 7432(3)/Rep.1413
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ* ใบรับรองความรับฯ 2563/09/18-16:29:22:8859
เลขที่ : - ฝวค(5)375/63
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ* ออกเลขงานซ่อม-สอบเทียบ 2563/09/16-13:46:43:0635
เลขที่ : - ซ.ฝวค.064/63
*        งานวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์* ใบคำขอรับบริการภายใน 2563/09/17-11:02:46:3776
เลขที่ : - ฝวคE(1)211/63
*        งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี* หนังสือส่ง(มทส.) 2563/01/09-16:10:38:5015:222
เลขที่ : - -
*        งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี* ใบคำขอรับบริการภายใน 2563/09/18-15:40:18:8454
เลขที่ : - -
*        งานทดสอบทางกายภาพและเครื่องมือกลาง* ใบคำขอรับบริการภายใน 2563/09/15-11:24:46:0
เลขที่ : - ฝวคE(3)106/63
*        งานวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา* ใบคำขอรับบริการภายใน 2563/09/15-15:45:29:8558
เลขที่ : - ฝวคE(4)062/63
3  ศูนย์บริการการศึกษา
*        ศูนย์บริการการศึกษา* หนังสือส่ง(ภายใน) 2563/09/18-14:54:20:8223
เลขที่ : - อว 7433(3)/120
*        ศูนย์บริการการศึกษา* หนังสือรับ 2563/09/18-14:59:57:8:53101
เลขที่ : - อว 7413(1)/619
*        ศูนย์บริการการศึกษา* ส่ง อว 7433 2563/09/18-13:34:59:7486
เลขที่ : - อว 7433/419
*        ศูนย์บริการการศึกษา* ส่งเวียน อว 7433 2563/08/26-14:25:29:5254
เลขที่ : - อว 7433/ว23
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศบก.)* หนังสือส่ง 2563/09/17-17:07:07:5611
เลขที่ : - อว 7433(1)/183
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศบก.)* หนังสือรับ 2563/06/09-13:25:54:0
เลขที่ : - อว 7402(1)/ว3
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศบก.)* หนังสือเวียน 2563/06/18-13:31:11:7745
เลขที่ : - อว 7433(6)/ว6
*        ฝ่ายรับนักศึกษา* หนังสือส่ง 2563/09/18-13:26:29:7419
เลขที่ : - อว 7433(2)/202
*        ฝ่ายรับนักศึกษา* หนังสือรับ 2563/09/18-12:39:43:7316
เลขที่ : - อว 108/2563
*        ฝ่ายรับนักศึกษา* หนังสือเวียน 2563/09/18-10:46:07:6783
เลขที่ : - อว 7433(2)/ว91
*        ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา* หนังสือส่ง 2563/09/18-13:39:29:7505
เลขที่ : - อว 7433(3)/121
*        ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา* หนังสือรับ 2563/09/18-14:51:42:8204
เลขที่ : - อว 7402(3)/ว418
*        ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา* หนังสือเวียน 2563/09/13-14:43:18:1112
เลขที่ : - อว 7433(3)/ว56
*        ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ* หนังสือส่ง 2563/09/18-09:18:15:5919
เลขที่ : - อว 7433(4)/173
*        ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ* หนังสือรับ 2563/09/18-15:12:06:8319
เลขที่ : - อว 7414(12)/466
*        ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ* หนังสือเวียน 2563/09/16-14:33:54:1072
เลขที่ : - อว 7433(4)/ว123
*        ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต* หนังสือส่ง 2563/09/18-14:43:32:8161
เลขที่ : - อว 7433(5)/298
*        ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต* หนังสือรับ 2563/09/18-13:33:55:7474
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต* หนังสือเวียน 2563/09/14-15:29:03:4346
เลขที่ : - อว 7433(5)/ว47
*        ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ* หนังสือส่ง 2563/09/18-14:57:11:8258
เลขที่ : - อว 7433(6)/49
*        ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ* หนังสือรับ 2563/09/18-14:56:40:8238
เลขที่ : - อว 7414(10)/262
*        ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ* หนังสือเวียน 2563/03/19-09:01:27:2:34021
เลขที่ : - อว 7433(6)/ว3
4  โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
*        โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก* หนังสือส่ง 2563/09/17-13:09:40:4272
เลขที่ : - อว 7456/13
*        โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก* หนังสือรับ 2563/09/15-12:21:13:6550
เลขที่ : - -
*        โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก* หนังสือเวียน 2562/05/17-13:11:16:02
เลขที่ : - อว 7456/ว1
5  ฝ่ายกิจการพิเศษ
*        ฝ่ายกิจการพิเศษ* หนังสือส่ง 2563/09/17-12:55:22:4159
เลขที่ : - อว 7433(7)/32
*        ฝ่ายกิจการพิเศษ* หนังสือรับ 2563/09/18-16:31:01:8868
เลขที่ : - อว 7414(9)/279
*        ฝ่ายกิจการพิเศษ* หนังสือเวียน 2563/09/14-17:08:34:4:52608
เลขที่ : - อว 7433(7)/ว7
6  ศูนย์คอมพิวเตอร์
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/16-16:13:59:1952
เลขที่ : - อว 7435(2)/370
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนส่ง พ 2562/11/15-11:33:52:02
เลขที่ : - อว 7435/พ6
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือส่ง (ภายนอก มทส.) 2563/09/14-10:38:51:2423
เลขที่ : - อว 7435(3)/6
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/17-16:41:45:5515
เลขที่ : - อว 7402(3)/ว418
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/09/17-15:54:05:5346:53016
เลขที่ : - อว 7435(3)/ว37
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนเวียน พว. 2562/11/15-11:36:08:02:20022
เลขที่ : - อว 7435/พ ว4
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสืองบฯ 2563/08/31-15:01:31:8:51398
เลขที่ : - อว 7435(3)/56
7  ศูนย์กิจการนานาชาติ
*        ศูนย์กิจการนานาชาติ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/18-09:32:30:6004
เลขที่ : - อว 7436/424
*        ศูนย์กิจการนานาชาติ* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/18-17:01:06:8935
เลขที่ : - อว 7402(9)/ว 211
*        ศูนย์กิจการนานาชาติ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/09/17-09:29:04:2879:52931
เลขที่ : - อว 7436/ว46
*        ศูนย์กิจการนานาชาติ* เสนอผู้บริหาร 2563/09/18-14:30:48:7946
เลขที่ : - -
8  ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
*        ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/10-16:26:59:7010
เลขที่ : - อว 7437/86
*        ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/18-10:59:51:6855
เลขที่ : - อว 7402(7)/พว 91
*        ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/09/17-09:19:52:2824
เลขที่ : - อว 7437/ว6
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศนท.)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/15-09:00:54:5147
เลขที่ : - อว 7437(1)/115
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศนท.)* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/20-15:53:20:6512
เลขที่ : - อว 7402(6)/พว 233
*        ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/10-10:01:24:3563
เลขที่ : - อว 7437(2)/22
*        ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/07/05-11:54:49:02
เลขที่ : - ศธ 5602(7)/พว 37
*        ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/21-09:27:10:9578
เลขที่ : - อว 7437(3)/8
*        ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/06-15:15:07:4277
เลขที่ : - อว 7402(9)/ว.169
*        ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/20-11:40:23:4639
เลขที่ : - อว 7437(4)/26
*        ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/18-15:21:21:8351
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/09-14:36:55:1357
เลขที่ : - อว 7437(5)/66
*        สำนักพิมพ์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/10-10:53:23:3954
เลขที่ : - อว 7437(6)/19
*        ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/09-16:31:28:2506
เลขที่ : - อว 7437(3)/4
*        ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/11-13:47:23:6202
เลขที่ : - -
9  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือส่ง(ภายใน) 2563/09/14-09:57:54:2077
เลขที่ : - อว 7438/24
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือรับ(ภายใน) 2563/09/17-17:46:52:5646
เลขที่ : - อว 7402(7)/พว91
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือเวียน(ภายใน) 2563/08/25-14:44:53:0510
เลขที่ : - อว 7438/ว15
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือส่ง(ภายนอก) 2563/09/14-16:22:41:4721
เลขที่ : - อว 7438/25
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือรับ(ภายนอก) 2563/09/17-17:49:53:5:53030
เลขที่ : - -
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือเวียน(ภายนอก) 2563/09/09-09:15:51:8253
เลขที่ : - อว 7438/ว24
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* ผู้บริหารมอบหมายงาน 2563/01/16-09:10:58:6:26621
เลขที่ : - -
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* คำสั่งภายใน 2563/07/02-10:40:07:5244:44957
เลขที่ : - คำสั่ง ที่ 2/2563
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศสพ.)* อว 7438(1)/(ส่งภายใน) 2563/09/18-17:54:58:8975
เลขที่ : - อว 7438(1)/124
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศสพ.)* อว 7438(1)/(ส่งภายนอก) 2563/06/30-16:24:17:0811
เลขที่ : - อว 7438(1)/3
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศสพ.)* อว 7438(1)/ว (ภายใน มทส) 2563/09/02-15:33:52:6658
เลขที่ : - อว 7438(1)/ว15
*        ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา* อว 7438(2)/(ส่งภายใน) 2563/09/08-08:28:23:2860
เลขที่ : - อว 7438(2)/39
*        ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา* อว 7438(2)/(ส่งภายนอก) 2563/08/27-14:15:08:9378
เลขที่ : - อว 7438(2)/23
*        ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา* อว 7438(2)/ว (ภายใน มทส) 2563/09/16-14:24:32:0995
เลขที่ : - อว 7438(2)/ว11
*        ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา* อว 7438(2)/ว (ภายนอก มทส) 2563/09/17-16:33:07:5466
เลขที่ : - อว 7438(2)/ว118
*        ฝ่ายพัฒนาอาชีพ* อว 7438(3)/(ส่งภายใน) 2563/09/17-15:00:16:4969
เลขที่ : - อว 7438(3)/48
*        ฝ่ายพัฒนาอาชีพ* อว 7438(3)/(ส่งภายนอก) 2563/03/05-18:16:29:1603
เลขที่ : - อว 7438(3)/1
*        ฝ่ายพัฒนาอาชีพ* อว 7438(3)/ว (ภายใน มทส) 2563/08/10-14:32:11:1356
เลขที่ : - อว 7438(3)/ว9
*        ฝ่ายพัฒนาอาชีพ* อว 7438(3)/ว (ภายนอก มทส) 2563/03/04-11:14:59:4256
เลขที่ : - อว 7438(3)/ว1
*        ฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา* อว 7438(4)/(ส่งภายใน) 2563/09/18-13:46:54:7539
เลขที่ : - อว 7438(4)/59
*        ฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา* อว 7438(4)/(ส่งภายนอก) 2563/08/21-14:41:20:1119
เลขที่ : - อว 7438(4)/9
*        ฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา* อว 7438(4)/ว (ภายใน มทส) 2563/08/04-10:13:56:3153
เลขที่ : - อว 7438(4)/ว8
*        ฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา* อว 7438(4)/ว (ภายนอก มทส) 2563/09/17-14:31:23:4727
เลขที่ : - อว 7438(4)/ว66
10  ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)
*        ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)* หนังสือส่ง(ภายนอก) 7439/ 2563/09/18-08:41:40:5733
เลขที่ : - อว 7439/123
*        ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)* หนังสือเวียน (ภายนอก) 7439/ว 2563/09/08-13:36:19:5113
เลขที่ : - อว 7439/ว12
*        ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)* คำสั่ง อพ.สธ. 2563/06/18-09:42:43:6714
เลขที่ : - -
*        สำนักงานบริหาร อพ.สธ.-มทส.* หนังสือส่ง(ภายใน) 7439(1)/ 2563/09/18-19:16:42:8986
เลขที่ : - อว 7439(1)/506
*        สำนักงานบริหาร อพ.สธ.-มทส.* หนังสือรับ(ภายใน) 7439(1)/ 2563/09/18-18:30:41:8981
เลขที่ : - อว 7434(1)/1389
*        สำนักงานบริหาร อพ.สธ.-มทส.* หนังสือรับ(ภายนอก) 7439(1)/ 2563/09/17-09:18:03:2805
เลขที่ : - ขก 86201/463
*        สำนักงานบริหาร อพ.สธ.-มทส.* หนังสือแจ้งเวียน(ภายใน) 7439(1)/ว 2563/09/08-13:51:35:5297
เลขที่ : - อว 7439(1)/ว9
*        สำนักงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่* หนังสือส่ง(ภายใน) 7439(2)/ 2563/09/17-16:18:35:5417
เลขที่ : - อว 7439(2)/264
*        สำนักงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่* หนังสือแจ้งเวียน(ภายใน) 7439(2)/ว 2563/07/30-21:18:23:3182
เลขที่ : - อว 7439(2)/ว2
*        สำนักงานฝึกอบรมโครงการ อพ.สธ. คลองไผ่* หนังสือส่ง(ภายใน) 7439(3)/ 2563/09/16-15:16:29:1480
เลขที่ : - อว 7439(3)/47
11  สถาบันวิจัยและพัฒนา
*        สถาบันวิจัยและพัฒนา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/08-11:20:49:4489
เลขที่ : - อว 7421/21
*        สถาบันวิจัยและพัฒนา* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/18-14:53:20:8216
เลขที่ : - อว 7414(17)/293-
*        สถาบันวิจัยและพัฒนา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/09/03-14:02:28:0266
เลขที่ : - อว 7421/ว3
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สบวพ.* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/18-16:54:54:8930
เลขที่ : - อว 7421(1)/662
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สบวพ.* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/09/16-15:03:19:1385
เลขที่ : - อว 7421(1)/ว12
*        ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/18-19:00:29:8984
เลขที่ : - อว 7421(2)/489
*        ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/09/18-09:05:55:5808
เลขที่ : - อว 7421(2)/ว323
*        ฝ่ายสารสนเทศและเผยแพร่ผลงานวิจัย* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/26-14:37:13:5312
เลขที่ : - อว 7421(3)/41
*        ฝ่ายสารสนเทศและเผยแพร่ผลงานวิจัย* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/07/31-17:54:46:0
เลขที่ : - อว 7421(3)/ว26
*        ฝ่ายมาตรฐานและเครือข่ายวิจัย* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/18-15:52:14:8541
เลขที่ : - อว 7421(4)/652
*        ฝ่ายมาตรฐานและเครือข่ายวิจัย* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/15-18:35:50:8982
เลขที่ : - อว 7412(3)/331
*        ฝ่ายมาตรฐานและเครือข่ายวิจัย* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/09/03-15:36:24:1777
เลขที่ : - อว 7421(4)/ว41
*        ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/17-10:21:16:3367
เลขที่ : - อว 7421(5)/63
*        ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/07/16-09:05:45:8177
เลขที่ : - อว 7421(5)/ว12
12  หน่วยตรวจสอบภายใน
*        หน่วยตรวจสอบภายใน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/17-14:36:36:4792
เลขที่ : - อว 7403(1)/236
*        หน่วยตรวจสอบภายใน* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/07/21-10:16:04:0
เลขที่ : - อว 7435(1)/ว30
*        หน่วยตรวจสอบภายใน* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/05/20-15:26:34:9763
เลขที่ : - อว 7403(1)/ว113
13  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
*        สำนักงานสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/18-10:38:25:6740
เลขที่ : - อว 7403/398
*        สำนักงานสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/18-17:16:42:8947
เลขที่ : - -
*        สำนักงานสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/09/15-08:20:11:4982
เลขที่ : - อว 7403/ว106
14  อธิการบดีมหาวิทยาลัย
*        อธิการบดีมหาวิทยาลัย* ทะเบียนรับ-ระบบใหม่ (อว) 2563/09/18-11:29:19:7066
เลขที่ : - -
15  สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร
*        สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร* ทะเบียนส่งสาย 1 2562/05/21-13:56:45:02
เลขที่ : - ศธ5614(8)/173
16  ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี
*        ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมฯ 2563/09/18-16:17:41:8830
เลขที่ : - อว 7445/258
*        ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี* ทะเบียนส่ง อว 7401(1)/... 2563/08/17-13:26:02:0427
เลขที่ : - อว 7401(1)/41
17  ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ
*        ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ 2563/09/17-16:32:45:5:53025
เลขที่ : - อว0222.4/ว1121
*        ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ* ทะเบียนส่ง อว 7401(2)/... 2563/09/16-18:23:44:2250
เลขที่ : - อว 7401(2)/38
18  ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล
*        ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายวิชาการฯ 2563/09/18-16:22:52:8851
เลขที่ : - อว0225.4/ว42
*        ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล* ทะเบียนส่ง อว 7401(3)/... 2563/09/17-09:50:19:3131
เลขที่ : - อว 7401(3)/140
*        ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล* ทะเบียนเวียน อว 7401/ว 2563/09/14-13:45:44:3249
เลขที่ : - อว 7401(3)/ว80
*        ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล* ทะเบียนพิเศษ อว 7401(3)/พ 2563/09/14-15:22:21:4310
เลขที่ : - อว 7401(3)/11
*        ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล* ทะเบียนพิเศษเวียน อว 7401(3)/พว 2563/09/14-13:48:48:3270
เลขที่ : - อว 7401(3)/13
19  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
*        ฝ่ายทรัพยากรบุคคล* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 2563/09/18-16:09:25:8:53125
เลขที่ : - อว0610(3)/2926
*        ฝ่ายทรัพยากรบุคคล* ทะเบียนส่ง อว 7401(4)/... 2563/09/09-10:58:00:9:52126
เลขที่ : - อว 7401(4)/44
*        ฝ่ายทรัพยากรบุคคล* ทะเบียนหนังสือ(ลับ) 2562/06/18-08:42:50:02
เลขที่ : - ไม่มี/17/06/2562/2
20  ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป
*        ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป 2563/09/18-15:03:17:8286
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป* ทะเบียนส่ง อว 7401(5)/... 2563/09/14-13:30:18:3124
เลขที่ : - อว 7401(5)/28
*        ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป* ทะเบียนเวียน อว 7401(5)/ว 2563/01/06-14:00:04:4417
เลขที่ : - อว 7401(5)/ว1
21  ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
*        ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ 2563/09/17-15:32:50:5231
เลขที่ : - อว 7402(8)/1047
*        ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนส่ง อว 7401(6)/... 2563/09/09-09:10:49:8161
เลขที่ : - อว 7401(6)/25
*        ผู้ช่วยด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนรับ-ผู้ช่วยด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ 2563/09/15-16:44:01:8896
เลขที่ : - อว 7402(8)/พว62
*        ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนเวียน อว 7401(6)/... 2563/06/23-09:46:25:8:43902
เลขที่ : - อว 7401(6)/ว2
22  ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
*        ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนรับ 2563/09/18-10:32:50:6677
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนส่ง อว 7401(7)/... 2563/09/14-09:05:10:1488
เลขที่ : - อว 7401(7)/53
*        ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนส่ง อว 7401(7)/ว... 2562/10/10-09:13:09:02
เลขที่ : - อว 7401(7)/ว1
23  ฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ
*        ฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ 2563/09/18-15:58:37:8660
เลขที่ : - พน0509/18343
*        ฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ* ทะเบียนส่ง อว 7401(8)/... 2563/09/17-14:44:28:4824
เลขที่ : - อว 7401(8)/45
*        ฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ* ทะเบียนเวียน อว 7401(8)/ว... 2563/06/23-13:57:36:9:43980
เลขที่ : - อว 7401(8)/ว7
24  ส่วนส่งเสริมวิชาการ
*        ส่วนส่งเสริมวิชาการ* ส่งปกติ 2563/09/18-10:51:50:6824
เลขที่ : - อว 7402(1)/156
*        ส่วนส่งเสริมวิชาการ* หนังสือรับ 2563/09/18-16:42:22:8915
เลขที่ : - อว 7412(3)/336
*        ส่วนส่งเสริมวิชาการ* เวียน 2563/09/18-10:46:57:6786
เลขที่ : - อว 7402(1)/ว12
*        ส่วนส่งเสริมวิชาการ* พิเศษ 2563/08/07-15:14:39:7584
เลขที่ : - อว 7402(1)/พ26
*        ส่วนส่งเสริมวิชาการ* พิเศษเวียน 2563/09/03-09:11:06:8:51780
เลขที่ : - อว 7402(1)/พ ว41
25  ส่วนสารบรรณและนิติการ
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง อว 7401 2563/09/18-15:51:33:8536
เลขที่ : - อว 7401/2970
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง อว 7401/ว 2563/08/27-14:26:27:9484
เลขที่ : - อว 7401/ว89
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง-เวียนอิเล็กทรอนิกส์ 2563/09/18-16:06:09:8748:53127
เลขที่ : - อว 0221.1/ว 228
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง-อว 7402(2)/ 2563/09/18-16:19:05:8836
เลขที่ : - อว 7402(2)/389
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง-อว 7402(2)/พ 2563/09/18-10:24:48:6588
เลขที่ : - อว 7402(2)/พ95
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง-อว 7402(2)/พ ว 2563/09/10-09:06:48:3041
เลขที่ : - อว 7402(2)/พ ว22
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/18-16:30:05:8863
เลขที่ : - อว7414(16/172
*        งานธุรการ (สสน.ทะเบียนรับภายนอก)* ทะเบียนหนังสือรับมหาวิทยาลัย 2563/09/18-14:18:32:7872
เลขที่ : - อว0404/ว7718
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/18-15:50:35:8512
เลขที่ : - -
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง-อว 7402(2)/ว 2563/09/18-15:57:15:8620
เลขที่ : - อว 7402(2)/ว1539
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนคำสั่ง 2563/09/18-14:57:29:8259
เลขที่ : - ค 1549/2563
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนคำสั่งสภา 2563/07/15-10:12:10:4973
เลขที่ : - คส3/2563
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนประกาศ 2563/09/18-13:31:07:7432
เลขที่ : - ป1299/2563
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนประกาศสภา 2563/08/21-13:51:45:0195
เลขที่ : - ปส72/2563
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนระเบียบ 2563/09/18-13:38:21:7501
เลขที่ : - รบ5/2563
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนข้อบังคับ 2563/08/07-10:55:24:6327
เลขที่ : - ขบ1/2563
*        สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร* ทะเบียนรับ 2563/09/18-14:08:32:7:53082
เลขที่ : - อว 7411(5)/796
*        สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร* ทะเบียนส่งสาย 1 2563/09/18-13:01:56:7338
เลขที่ : - อว 7411(2)/608
*        สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร* ทะเบียนส่งสาย 2 2563/09/18-08:45:24:5744
เลขที่ : - อว 7445/254
*        สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร* ทะเบียนส่งภายใน 2563/09/18-10:35:31:6709
เลขที่ : - อว 7421(1)/654
*        สสน.งานนิติการ* ทะเบียนหนังสือรับ(นิติการ) 2563/09/18-16:36:19:8885
เลขที่ : - อว7414(16/172
26  ส่วนอาคารสถานที่
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือส่ง 2563/09/18-08:46:43:5748
เลขที่ : - อว 7402(5)/2441
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือรับ(ภายใน มทส.) 2563/09/18-11:45:40:7227
เลขที่ : - อว7434(1)/ว84
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือรับ(ภายใน สอส.) 2563/09/18-15:36:49:8401
เลขที่ : - อว 7402(5)/510
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือรับ(ภายนอก มทส.) 2563/09/18-15:43:55:8468
เลขที่ : - -
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือเวียน (ว) 2563/09/15-11:03:26:6171
เลขที่ : - อว 7402(5)/ว10
*        ส่วนอาคารสถานที่* อว 7402(5)/พ 2563/09/16-14:58:45:1307
เลขที่ : - อว 7402(5)/พ70
*        ส่วนอาคารสถานที่* อว 7402(5)/พว 2563/09/16-15:25:41:1563
เลขที่ : - อว 7402(5)/พว90
*        ส่วนอาคารสถานที่* อว 7401/ 2563/09/16-10:13:00:9:52809
เลขที่ : - อว 7401/2936
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือรับ(จัดซื้อ จัดจ้าง) 2563/08/28-14:46:31:4042
เลขที่ : - -
*        ส่วนอาคารสถานที่* คำสั่ง สอส. 2563/09/18-11:48:20:7236
เลขที่ : - -
*        ส่วนอาคารสถานที่* ประกาศ สอส. 2563/02/26-10:10:44:1174
เลขที่ : - -
*        งานระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ* หนังสือส่ง 2563/05/08-11:09:42:5598
เลขที่ : - ฟฟ./1
*        งานระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ* หนังสือรับ 2563/09/18-13:59:49:7685
เลขที่ : - -
*        งานภูมิทัศน์* หนังสือส่ง 2563/09/10-11:00:32:4068
เลขที่ : - ภท./72
*        งานภูมิทัศน์* หนังสือรับ 2563/09/15-08:43:55:5043
เลขที่ : - อว7438(1)/118
*        งานรักษาความปลอดภัย* หนังสือส่ง 2563/09/10-10:31:47:3814
เลขที่ : - รปภ./151
*        งานรักษาความปลอดภัย* หนังสือรับ 2563/09/18-10:30:21:6660
เลขที่ : - MK6309001
*        งานยานพาหนะ* หนังสือส่ง 2563/09/18-11:15:26:6980
เลขที่ : - ยน./542
*        งานระบบประปา* หนังสือส่ง 2563/09/14-15:10:04:4006
เลขที่ : - ปป./122
*        งานระบบประปา* หนังสือรับ 2563/09/16-09:01:16:9170
เลขที่ : - อว 7402(8)/577
*        งานออกแบบและก่อสร้าง* หนังสือส่ง 2563/09/15-09:57:25:5597
เลขที่ : - อก./88
*        งานออกแบบและก่อสร้าง* หนังสือรับ 2563/09/17-15:14:44:5102
เลขที่ : - -
*        งานซ่อมบำรุงและรักษา* หนังสือส่ง 2563/09/18-15:32:34:8388
เลขที่ : - ซบ./374
*        งานซ่อมบำรุงและรักษา* หนังสือรับ 2563/09/17-09:32:34:2938
เลขที่ : - อว 7402(3)/ว409
*        งานบริการอาคารสถานที่และกิจกรรม* หนังสือส่ง 2563/09/16-15:23:49:1547
เลขที่ : - บก./56
*        งานบริการอาคารสถานที่และกิจกรรม* หนังสือรับ 2563/09/15-08:47:14:5056
เลขที่ : - อว 7438(1)/118
27  หน่วยสิ่งแวดล้อม
*        หน่วยสิ่งแวดล้อม* หนังสือส่ง 2563/09/15-12:07:44:6538
เลขที่ : - /39
*        หน่วยสิ่งแวดล้อม* หนังสือรับ 2563/08/05-14:29:19:9767
เลขที่ : - อว 7438(1)/95
*        หน่วยการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน* หนังสือส่ง 2563/09/14-15:13:54:4136
เลขที่ : - /184
*        หน่วยการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน* หนังสือรับ 2563/09/18-14:18:58:7883
เลขที่ : - อว 7402(7)/ว38
28  งานธุรการ
*        งานธุรการ* หนังสือส่ง 2563/09/15-08:40:14:5025
เลขที่ : - -
*        งานธุรการ* หนังสือรับ 2563/07/22-09:58:55:3732
เลขที่ : - ร.1/63
29  ส่วนพัสดุ
*        ส่วนพัสดุ* รับ-อว 7402(6)/ 2563/09/17-09:20:51:2828
เลขที่ : - อว 7402(10)/179
*        ส่วนพัสดุ* ส่ง-อว 7402(6)/ว 2563/09/18-11:23:11:7:53057
เลขที่ : - อว 7402(6)/ว2942
*        งานบริหารทั่วไป (สพ.)* หนังสือรับ 2562/09/11-11:03:59:02
เลขที่ : - นม0017.2/ว5263
*        งานคลังและบริหารพัสดุ* หนังสือรับ 2563/09/17-15:32:27:5229
เลขที่ : - อว 7402(6)/06990
30  ส่วนแผนงาน
*        ส่วนแผนงาน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/18-10:18:55:6536
เลขที่ : - อว 7402(7)/249
*        ส่วนแผนงาน* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/18-10:07:29:6433
เลขที่ : - อว0222.4/ว1121
*        ส่วนแผนงาน* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/09/15-14:11:32:7307
เลขที่ : - อว 7402(7)/ว38
*        ส่วนแผนงาน* ทะเบียนหนังสือพิเศษ 2563/09/17-14:14:58:4640
เลขที่ : - อว 7402(7)/พ122
*        ส่วนแผนงาน* ทะเบียนหนังสือพิเศษเวียน 2563/09/17-15:51:00:5331
เลขที่ : - อว 7402(7)/พว92
*        ส่วนแผนงาน* หนังสือส่งภายนอก 2563/09/15-14:16:58:7406
เลขที่ : - อว 7401/2937
31  ส่วนกิจการนักศึกษา
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/17-14:42:57:4:53001
เลขที่ : - อว 7402(8)/1047
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือรับ(ภายใน) 2563/09/17-11:25:44:4:52964
เลขที่ : - อว 7414/2669
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือรับ(ภายนอก) 2563/09/09-14:54:20:1565
เลขที่ : - อว 0221.1/ว1069
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/09/10-08:33:35:2783
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว50
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษ 2563/09/11-15:35:31:0386
เลขที่ : - อว 7402(8)/ พ53
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2563/09/17-12:05:36:4133
เลขที่ : - อว 7402(8)/ พว65
*        งานกิจกรรมนักศึกษา* หนังสือส่ง 2563/09/17-11:46:01:4:52967
เลขที่ : - อว 7402(8)/186
*        งานกิจกรรมนักศึกษา* หนังสือรับ(ภายใน) 2563/09/17-12:00:54:4:52973
เลขที่ : - อมทส.17/04
*        งานกิจกรรมนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/09/01-15:49:39:2357
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว5
*        งานกิจกรรมนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษ 2563/07/02-15:45:07:7:45019
เลขที่ : - อว 7402(8)/3
*        งานกิจกรรมนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2563/09/15-13:48:28:7:52692
เลขที่ : - อว 7402(8)/8
*        งานทุนการศึกษา* หนังสือส่ง 2563/09/17-17:07:47:5:53029
เลขที่ : - อว 7402(8)/350
*        งานทุนการศึกษา* หนังสือรับ(ภายใน) 2563/09/17-17:09:29:5616
เลขที่ : - อว 7415/876
*        งานทุนการศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/07/17-15:05:57:3:46343
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว15
*        งานทุนการศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษ 2562/09/12-13:41:34:12897
เลขที่ : - อว 7402(8)/1
*        งานทุนการศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2563/08/31-13:59:46:0
เลขที่ : - อว 7402(8)/5
*        งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก* หนังสือส่ง 2563/09/17-15:57:58:5:53017
เลขที่ : - อว 7402(8)/282
*        งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก* หนังสือรับ(ภายใน) 2563/09/16-15:51:45:1834
เลขที่ : - อว 7433(5)/ว46
*        งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก* หนังสือรับ(ภายนอก) 2563/09/10-14:38:05:5730
เลขที่ : - อว 0221.1/ว1069
*        งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/09/08-09:50:01:3620
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว49
*        งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษ 2562/09/09-11:48:27:02
เลขที่ : - อว 7402(8)/1
*        งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2563/09/14-13:44:32:3241
เลขที่ : - อว 7402(8)/ พว60
*        งานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา* หนังสือส่ง 2563/09/15-10:42:38:5:52636
เลขที่ : - อว 7402(8)/77
*        งานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา* หนังสือรับ(ภายใน) 2562/09/06-14:07:31:02
เลขที่ : - สมทส.ว47/2562
*        งานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/08/14-14:37:23:6:49250
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว6
*        งานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษ 2562/09/06-14:04:16:12364
เลขที่ : - อว 7402(8)/1
*        งานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2563/08/14-14:30:07:6:49246
เลขที่ : - อว 7402(8)/1
*        งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม* หนังสือส่ง 2563/09/03-09:01:27:7954
เลขที่ : - อว 7402(8)/45
*        งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม* หนังสือรับ(ภายใน) 2563/09/17-13:59:22:4559
เลขที่ : - อว7403/379
*        งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษ 2563/04/09-10:06:03:4:36127
เลขที่ : - อว 7402(8)/1
*        งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2563/02/14-08:45:01:2:29952
เลขที่ : - อว 7402(8)/3
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* หนังสือส่ง 2563/09/14-16:07:59:4:52607
เลขที่ : - อว 7402(8)/57
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* หนังสือรับ(ภายใน) 2563/09/17-16:25:25:5436
เลขที่ : - อว 7402(7)/ว38
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* หนังสือรับ(ภายนอก) 2563/09/10-14:03:41:5113
เลขที่ : - อว 0221.1/ว1069
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/09/03-10:30:45:8633
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว49
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษ 2563/08/18-08:43:15:3:49652
เลขที่ : - อว 7402(8)/27
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2563/09/16-14:07:08:0:52837
เลขที่ : - อว 7402(8)/21
32  งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
*        งานศิษย์เก่าสัมพันธ์* หนังสือส่ง 2563/09/09-08:45:49:7:52075
เลขที่ : - อว 7402(8)/54
*        งานศิษย์เก่าสัมพันธ์* หนังสือรับ(ภายใน) 2563/09/17-13:54:37:4496
เลขที่ : - อว 7402(7)/ว38
*        งานศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/08/20-16:14:26:6:50219
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว3
*        งานศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียบหนังสือส่งพิเศษ 2563/08/25-14:59:05:0:50746
เลขที่ : - อว 7402(8)/5
*        งานศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2563/08/25-13:58:28:9:50724
เลขที่ : - อว 7402(8)/4
33  งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ (งาน DSS)
*        งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ (งาน DSS)* หนังสือส่ง 2563/09/08-16:37:12:7:52060
เลขที่ : - อว 7402(8)/24
*        งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ (งาน DSS)* หนังสือรับ(ภายใน) 2563/09/11-15:20:48:0192
เลขที่ : - อว 7433(2)/187
*        งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ (งาน DSS)* หนังสือรับ(ภายนอก) 2562/06/17-10:50:32:02
เลขที่ : - มว 09932/2562
*        งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ (งาน DSS)* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/12/09-14:21:12:6351
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว61
*        งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ (งาน DSS)* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2562/06/18-09:44:39:02
เลขที่ : - อว 7402(8)/7
34  ส่วนประชาสัมพันธ์
*        ส่วนประชาสัมพันธ์* หนังสือส่ง(ภายใน) 2563/09/18-14:09:53:7:53083
เลขที่ : - อว 7402(9)/212
*        ส่วนประชาสัมพันธ์* หนังสือรับ(ภายใน) 2563/09/16-11:28:03:0163
เลขที่ : - อว 7436/ว 45
*        ส่วนประชาสัมพันธ์* หนังสือรับ(ภายนอก) 2563/09/18-11:00:36:6881
เลขที่ : - ว. 6846/2563
35  สถานกีฬาและสุขภาพ
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* หนังสือส่ง 2563/09/18-14:53:20:8215
เลขที่ : - อว 7402(10)/183
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* หนังสือรับ(ภายใน) 2563/09/17-10:45:40:0
เลขที่ : - อว7418/422
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* หนังสือรับ(ภายนอก) 2563/09/14-08:50:24:1259
เลขที่ : - -
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* หนังสือเวียน 2562/12/23-15:47:47:9051
เลขที่ : - อว 7402(10)/ว27
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* ส่งพิเศษ 2563/08/24-13:15:40:5307
เลขที่ : - อว 7402(10)/ พ8
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* ส่งพิเศษเวียน 2563/03/05-11:43:25:9:32328
เลขที่ : - อว 7402(10)/ พว1
36  สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
*        สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/03-09:12:06:8119:1
เลขที่ : - อว 7402(12)/59.1
*        สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/17-10:21:01:3365
เลขที่ : - อว 7403/366
*        สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/08/13-15:53:42:2811:49096
เลขที่ : - อว 7402(12)/ว1
37  ส่วนบริหารสินทรัพย์
*        ส่วนบริหารสินทรัพย์* ส่งปกติ 2563/09/18-14:18:38:7873
เลขที่ : - อว 7402(14)/268
*        ส่วนบริหารสินทรัพย์* หนังสือรับ 2563/09/18-10:09:22:6447
เลขที่ : - อว7402(9)/ว211
*        ส่วนบริหารสินทรัพย์* ส่งเวียน 2563/09/17-15:52:15:5:53015
เลขที่ : - อว 7402(14)/ว20
*        ส่วนบริหารสินทรัพย์* ส่งพิเศษ 2563/09/10-14:44:35:5811
เลขที่ : - อว 7402(14)/พ13
*        ส่วนบริหารสินทรัพย์* ส่งพิเศษเวียน 2563/09/09-11:05:34:9717
เลขที่ : - อว 7402(14)/พ ว42
38  ส่วนทรัพยากรบุคคล
*        ส่วนทรัพยากรบุคคล* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/18-16:16:53:8827
เลขที่ : - อว 7402(3)/2743
*        ส่วนทรัพยากรบุคคล* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/18-16:38:15:8902
เลขที่ : - กค0420/ว429
*        ส่วนทรัพยากรบุคคล* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/09/18-16:29:35:8861:53130
เลขที่ : - อว 7402(3)/ว423
39  หน่วยประสานงาน มทส. กทม.
*        หน่วยประสานงาน มทส. กทม.* หนังสือส่ง 2563/09/18-13:46:52:7538
เลขที่ : - อว 7402(11)/264
*        หน่วยประสานงาน มทส. กทม.* หนังสือรับ 2563/09/18-11:10:48:0
เลขที่ : - อว 7402(4)/2070
40  ฟาร์มมหาวิทยาลัย
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือส่ง (ภายใน) 2563/03/03-11:17:33:0108
เลขที่ : - -
41  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
*        สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/05/22-17:30:05:02
เลขที่ : - อว 7402(3)/ว 13
42  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
*        สำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/18-14:28:28:7936
เลขที่ : - อว 7411/829
*        สำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/18-15:01:10:8279
เลขที่ : - อว 3201/ว 229
*        สำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/09/18-14:18:40:7874
เลขที่ : - อว 7411/ว44
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/02-16:32:54:7376
เลขที่ : - อว 7411(1)/2
*        สาขาวิชาเคมี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/18-09:13:55:5894
เลขที่ : - อว 7411(2)/617
*        สาขาวิชาเคมี* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/18-16:14:54:8809
เลขที่ : - อว7433(4)/ว123
*        สาขาวิชาคณิตศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/16-15:12:52:1443
เลขที่ : - อว 7411(3)/163
*        สาขาวิชาคณิตศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/18-15:50:40:8531
เลขที่ : - อว 7421(2)/ว314
*        สาขาวิชาชีววิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/16-10:54:45:9982
เลขที่ : - อว 7411(4)/308
*        สาขาวิชาชีววิทยา* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/14-15:01:15:3921
เลขที่ : - อว7437/ว5
*        สาขาวิชาชีววิทยา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/09/15-17:27:11:8953
เลขที่ : - อว 7411(4)/ว19
*        สาขาวิชาฟิสิกส์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/18-15:00:45:8276
เลขที่ : - อว 7411(5)/815
*        สาขาวิชาฟิสิกส์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/18-11:02:43:6890
เลขที่ : - อว7407/ว.63
*        สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/17-14:19:00:4660
เลขที่ : - อว 7411(6)/162
*        สาขาวิชาปรีคลินิก* ทะเบียนส่ง 2563/09/18-09:43:01:6101
เลขที่ : - อว 7411(11)/479
*        สาขาวิชาปรีคลินิก* ทะเบียนรับ 2563/09/18-13:47:00:0
เลขที่ : - อว 7433(4)/ว 123
*        สาขาวิชาปรีคลินิก* ทะเบียนส่งเวียน 2563/06/16-15:29:28:1891
เลขที่ : - อว 7411(11)/ว10
*        สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/17-13:05:42:4253
เลขที่ : - อว 7411(14)/110
*        สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/18-15:44:53:8471
เลขที่ : - อว 7421(2)/ว314
*        สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/09/03-09:39:17:8282
เลขที่ : - อว 7411(14)/ว12
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/18-13:02:14:7342
เลขที่ : - อว 7411(15)/109
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/18-16:37:21:8897
เลขที่ : - อว 7411(15)/635-2563
*        โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/17-16:54:09:5579
เลขที่ : - อว 7444/121
*        โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/09/08-09:03:07:3142
เลขที่ : - อว 7444/ว21
43  สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/18-16:02:58:8732
เลขที่ : - อว 7412/357
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/18-15:57:34:8654
เลขที่ : - อว 7437/ว 6
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* หนังสือเวียน(ภายใน) 2563/09/18-15:37:19:8:53117
เลขที่ : - อว 7412/ว62
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* หนังสือเวียน(ภายนอก) 2563/07/01-11:05:30:1863
เลขที่ : - อว 7412/ว 14
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือ(ลับ) 2563/09/10-15:08:23:6045
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* หนังสือส่งผ่านคณบดี 2563/09/18-13:16:36:7:53070
เลขที่ : - อว 7412/484
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* คำสั่ง 2563/09/11-11:04:10:8790
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ประกาศ 2563/07/30-14:17:27:1446
เลขที่ : - -
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/18-14:23:53:7:53090
เลขที่ : - อว 7412(1)/36
*        สาขาวิชาศึกษาทั่วไป* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/15-17:37:09:8962
เลขที่ : - อว 7412(2)/138
*        สาขาวิชาศึกษาทั่วไป* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/18-15:41:51:8459
เลขที่ : - อว 7438(2)/ว11
*        สาขาวิชาศึกษาทั่วไป* หนังสือเวียน(ภายใน) 2563/07/17-15:34:52:4082
เลขที่ : - อว 7412(2)/ว6
*        สาขาวิชาศึกษาทั่วไป* ทะเบียนหนังสือ(ลับ) 2562/12/26-08:09:09:6614
เลขที่ : - อว 7408(2)/ว51
*        สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/18-10:46:15:6784
เลขที่ : - อว 7412(3)/338
*        สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/18-16:01:24:8720
เลขที่ : - อว 7439(1)/491
*        สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ* หนังสือเวียน(ภายใน) 2563/09/01-10:21:04:0117
เลขที่ : - อว 7412(3)/ว34
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/18-13:17:06:7397
เลขที่ : - อว 7412(4)/232
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/18-09:35:13:6016
เลขที่ : - อว 7412(4)/216
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ* หนังสือเวียน(ภายใน) 2563/09/15-15:23:17:0
เลขที่ : - อว 7412(4)/ว8
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/17-10:26:22:3397
เลขที่ : - อว 7412(5)/284
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/18-15:12:35:8:53108
เลขที่ : - อว 7402(2)/ว1538
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ* หนังสือเวียน(ภายใน) 2563/08/17-10:56:22:9:49444
เลขที่ : - อว 7412(5)/ว6
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ* ทะเบียนหนังสือ(ลับ) 2563/09/14-14:48:00:3851
เลขที่ : - อว 7421(4)/ว41
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/17-16:25:23:5435
เลขที่ : - อว 7412(6)/94
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/18-09:31:01:5998
เลขที่ : - อว 7421(2)/ว323
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* หนังสือเวียน(ภายใน) 2563/08/05-16:44:56:0989
เลขที่ : - อว 7412(6)/ว4
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* หนังสือส่งผ่านหัวหน้าสถานวิจัย 2563/09/03-13:59:27:0143
เลขที่ : - อว 7421(4)/607
44  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/23-09:19:12:0
เลขที่ : - อว 7413/2
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/18-14:58:18:8267
เลขที่ : - อว 7411(1)/ว 44
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/01/02-10:56:05:3495
เลขที่ : - อว 7413/ว1
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* คำสั่ง สวทก. 2563/09/16-12:05:28:0324
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ประกาศ สวทก. 2563/03/27-14:39:42:5414
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* อว 7413/พ 2562/08/29-14:08:20:02
เลขที่ : - อว 7413/พ1
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* อว 7413/พ ว 2563/05/29-13:05:03:9439
เลขที่ : - อว 7413/พว 1
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/18-16:41:25:0
เลขที่ : - อว 7413(1)/628
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/03/26-15:15:41:3684
เลขที่ : - อว 7413(5)/195
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/09/15-16:57:08:8918:52760
เลขที่ : - อว 7413(1)/ว76
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/18-17:18:40:8950
เลขที่ : - อว 7413(2)/587
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/18-17:21:10:8955
เลขที่ : - อว 0404/6973
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/09/14-12:47:39:2884
เลขที่ : - อว 7413(2)/ว34
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/18-12:56:02:7332
เลขที่ : - อว 7413(3)/657
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/17-09:06:17:2600
เลขที่ : - อว 7433(4)/ว 121
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/09/09-09:21:47:8300
เลขที่ : - อว 7413(3)/ว18
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/18-10:26:21:6603
เลขที่ : - อว 7413(4)/618
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/18-16:15:52:8819
เลขที่ : - อว7436/420
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/07/14-13:37:37:1965
เลขที่ : - อว 7413(4)/ว3
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/18-09:53:23:6199
เลขที่ : - อว 7413(5)/452
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/14-11:14:57:2665:52561
เลขที่ : - อว 7413(1)/ว75
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/01/17-12:46:17:4009
เลขที่ : - อว 7413(5)/ว1
45  ฟาร์มมหาวิทยาลัย
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือส่ง (ภายใน) 2563/09/18-15:38:57:8446
เลขที่ : - อว 7413(6)/3030
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือส่ง (ภายนอก) 2563/09/18-16:10:14:8:53128
เลขที่ : - -
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือรับ (ภายใน) 2563/09/18-15:58:08:8658
เลขที่ : - อว 7402(9)/ว 211
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือรับ (ภายนอก) 2563/09/18-11:01:09:6886
เลขที่ : - -
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือเวียน (ภายใน) 2563/09/15-09:28:03:5362:52628
เลขที่ : - อว 7413(6)/ว78
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือเวียน (ภายนอก) 2563/09/18-09:11:49:5828
เลขที่ : - -
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* เลขที่คำสั่ง 2563/09/18-11:13:31:6:53055
เลขที่ : - -
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* เลขที่ประกาศ 2563/09/01-09:44:58:9:51476
เลขที่ : - -
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* เลขที่สัญญา 2563/07/31-10:25:43:4:47514
เลขที่ : - -
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* เลขที่หนังสือรับรอง 2563/06/02-10:45:57:5263
เลขที่ : - -
46  สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/17-13:56:13:4504
เลขที่ : - อว 7413(7)/378
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/18-11:13:07:6967
เลขที่ : - อว7413(2)/585
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/06/15-16:56:15:7:43164
เลขที่ : - อว 7413(7)/ว2
47  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/18-16:38:00:8901
เลขที่ : - อว 7414/2695
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/18-16:48:33:8926
เลขที่ : - อว7434(3)/1380
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/09/18-13:55:34:7641
เลขที่ : - อว 7414(11)/ว199
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* คำสั่ง สววศ. 2563/09/17-09:38:39:3042
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ประกาศ สววศ. 2563/09/17-10:27:35:3401
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* หนังสือส่งผ่านคณบดี 2563/05/15-09:32:29:0:39874
เลขที่ : - อว 7414/18
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/16-09:06:12:9205
เลขที่ : - อว 7414(1)/80
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/07/01-16:14:15:3887
เลขที่ : - อว 7414(1)/ว7
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (บัณฑิต)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/18-13:36:31:7495
เลขที่ : - อว 7414(1-1)/359
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (บัณฑิต)* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/08/25-13:56:33:9493
เลขที่ : - อว 7414(1-1)/ว3
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (มหาบัณฑิต)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/18-16:46:01:8922
เลขที่ : - อว 7414(1-2)/293
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (มหาบัณฑิต)* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/07/31-10:03:39:4069
เลขที่ : - อว 7414(1-2)/ว2
*        สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/14-13:22:46:3065
เลขที่ : - อว 7414(1-3)/119
*        สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/16-15:08:59:1421
เลขที่ : - อว 7414(1-4)/143
*        สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/03-13:50:28:9979
เลขที่ : - อว7414/ว.189
*        สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/09/16-10:15:59:9686
เลขที่ : - อว 7414(1-4)/ว14
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/09-16:26:00:2484
เลขที่ : - -
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/03/06-12:03:03:4190
เลขที่ : - อว7414/ว.60
*        สาขาวิชานวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/15-14:04:48:7240
เลขที่ : - อว 7414(1-7)/77
*        สาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/01-13:27:32:1167
เลขที่ : - อว 7414(1-8)/31
*        สาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/08/21-12:20:49:9704
เลขที่ : - อว 7414(11)/ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/18-13:54:49:7639
เลขที่ : - อว 7414(2)/311
*        สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/18-15:13:40:8334
เลขที่ : - อว 7414(11)/ว199
*        สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/03/20-13:36:26:9916
เลขที่ : - อว 7414(2)/ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/17-16:13:29:5400
เลขที่ : - อว 7414(3)/290
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/18-16:47:02:8924
เลขที่ : - อว 7414(7ป/ว.39
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/09/17-15:45:21:5317
เลขที่ : - อว 7414(3)/ว28
*        สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/18-13:10:24:7362
เลขที่ : - อว 7414(4)/457
*        สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/18-15:04:06:8293
เลขที่ : - อว 7433(4)/ว123
*        สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/09/08-16:05:11:7315
เลขที่ : - อว 7414(4)/ว3
*        สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/18-15:12:43:8324
เลขที่ : - อว 7414(5)/214
*        สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/18-15:40:57:8457
เลขที่ : - อว0224.3/ว1115
*        สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/02/25-09:02:42:5541
เลขที่ : - อว 7414(5)/ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/18-13:48:24:7608
เลขที่ : - อว 7414(6)/267
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/18-16:00:58:8715
เลขที่ : - อว 7402(2)/ว1538
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/04/09-13:41:24:6198:36157
เลขที่ : - อว 7414(6)/ว3
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/18-15:29:43:8383
เลขที่ : - อว 7414(7)/720
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/18-09:03:58:5804
เลขที่ : - อว 7402(5)/ว9
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/09/18-15:24:48:8359
เลขที่ : - อว 7414(7)/ว39
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/18-17:46:00:8972
เลขที่ : - อว 7414(8)/173
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/18-14:12:15:7759:53086
เลขที่ : - อว 7436/ว46
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/09/26-15:33:15:02
เลขที่ : - อว 7414(8)/ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/17-12:01:06:4127
เลขที่ : - อว 7414(9)/280
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/16-16:08:44:1919
เลขที่ : - อว 7402(2)/ว1466
*        สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/17-16:19:58:5418
เลขที่ : - อว 7414(10)/273
*        สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/18-11:33:04:7089:53060
เลขที่ : - อว7438/ว10
*        สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/09/10-09:56:37:3541
เลขที่ : - อว 7414(10)/ว10
*        สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/18-19:36:36:8987:222
เลขที่ : - อว 7414(11)/418
*        สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/18-10:10:56:6464
เลขที่ : - อว0224.3/ว1115
*        สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/08/11-10:35:23:5032
เลขที่ : - อว 7414(11)/ว6
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/17-11:36:56:4062
เลขที่ : - อว 7414(12)/473
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/18-09:42:04:6046
เลขที่ : - อว 7421(2)/ว314
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/09/09-15:17:24:1750
เลขที่ : - อว 7414(12)/ว5
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/17-15:58:54:5365
เลขที่ : - อว 7414(13)/294
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/17-15:11:37:5054:53013
เลขที่ : - อว 0640.3/ว0980
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/03/10-09:22:10:1890
เลขที่ : - อว 7414(13)/ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/18-17:17:31:8948
เลขที่ : - อว 7414(15)/566
*        สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/18-15:34:05:8391
เลขที่ : - อว 7414(11)/ว199
*        สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/09/15-11:20:03:0
เลขที่ : - อว 7414(15)/ว12
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/18-15:02:13:8285
เลขที่ : - อว 7414(16)/173
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/18-09:16:22:5905:53041
เลขที่ : - อว 7436/ว46
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/07/24-13:01:44:2175:47054
เลขที่ : - อว 7414(19)/ว3
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/18-10:41:04:6752
เลขที่ : - อว 7414(17)/322
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/18-09:57:23:6218
เลขที่ : - อว0224.3/ว1115
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/09/08-09:44:45:3573
เลขที่ : - อว 7414(17)/ว5
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/24-10:34:49:4240
เลขที่ : - อว 7414(18)/24
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/18-11:38:20:7148
เลขที่ : - อว0224.3/ว1115
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/18-12:13:29:7270
เลขที่ : - อว 7414(19)/456
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/18-15:12:45:8325:53109
เลขที่ : - อว 7402(2)/ว1538
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/08/10-10:34:19:9549
เลขที่ : - อว 7414(19)/ว16
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/18-13:29:56:7427
เลขที่ : - อว 7414(22)/448
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/18-14:18:53:7876
เลขที่ : - อว 7414(9)/278
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/09/02-09:47:48:3463:51626
เลขที่ : - อว 7414(22)/ว11
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* หนังสือส่งผ่านหัวหน้าสถานฯ 2563/05/02-14:19:22:3:38915
เลขที่ : - อว 7414(22)/4
*        สถานนวัตกรรมวิศวศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/08-13:24:46:5:51946
เลขที่ : - อว 7414(24)/22
*        สถานนวัตกรรมวิศวศึกษา* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/16-15:26:20:1570
เลขที่ : - อว 7414/ว196
*        สถานนวัตกรรมวิศวศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/08/31-11:18:50:7052:51360
เลขที่ : - อว 7414(24)/ว4
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (บัณฑิต)-เดิม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/06/10-09:15:41:0
เลขที่ : - อว 7414(24-1)/57
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (มหาบัณฑิต)-เดิม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/04/28-09:41:40:3967
เลขที่ : - อว 7414(24-2)/31
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (มหาบัณฑิต)-เดิม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/10/18-15:16:57:02
เลขที่ : - อว 7414(24-2)/ว5
*        สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์-เดิม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/01/22-09:56:19:9960
เลขที่ : - อว 7414(24-3)/7
*        สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์-เดิม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/06/24-13:27:41:02
เลขที่ : - อว 7414(24-3)/ว1
*        สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค-เดิม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/02/18-15:35:44:5958
เลขที่ : - อว 7414(24-4)/12
*        สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค-เดิม* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/07/09-12:51:09:8606
เลขที่ : - อว 7402(4)/ว.13
*        สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค-เดิม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/01/10-15:20:13:9616
เลขที่ : - อว 7414(24-4)/ว2
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน-เดิม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/02/03-14:04:00:2831
เลขที่ : - อว 7414(24-5)/6
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน-เดิม* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/01/10-14:57:37:9139
เลขที่ : - อว 7414(24)ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน-เดิม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/11/26-15:29:25:02
เลขที่ : - อว 7414(24-5)/ว5
*        สาขาวิชานวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์-เดิม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/27-09:40:12:9480
เลขที่ : - อว 7414(24-7)/71
*        สาขาวิชานวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์-เดิม* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/08-09:23:34:3360
เลขที่ : - อว 7414/ว189
*        สาขาวิชานวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์-เดิม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/10/18-10:36:39:02
เลขที่ : - อว 7414(24-7)/ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น-เดิม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/01/13-11:54:10:2562
เลขที่ : - อว 7414(24-8)/3
*        สาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น-เดิม* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/20-09:22:23:2246
เลขที่ : - -
*        สถานพันธกิจสากลสัมพันธ์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/26-10:23:51:3282
เลขที่ : - อว 7414(23)/31
*        สถานพันธกิจสากลสัมพันธ์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/16-14:35:28:1:52839
เลขที่ : - อว 7414/ว196
*        สถานพันธกิจสากลสัมพันธ์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/06/11-16:52:13:0072
เลขที่ : - อว 7414(23)/ว2
48  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
*        สำนักวิชาแพทยศาสตร์* ประกาศ 2563/09/03-13:03:43:9685
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาแพทยศาสตร์* คำสั่ง 2563/09/18-15:30:19:8384
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/17-17:04:49:5609
เลขที่ : - อว 7415/882
*        สำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/18-16:00:56:8697
เลขที่ : - อว 7402(6)/ว2941
*        งานจัดการเรียนการสอน* รับ 2563/01/21-16:11:33:7453
เลขที่ : - อว 7433(4)/ว.14
*        สำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/09/17-14:30:24:4723
เลขที่ : - อว 7415/ว137
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/10-16:07:06:6735
เลขที่ : - อว 7415(1)/30
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/04/08-11:35:31:2:36029
เลขที่ : - อว0210/ว2083
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/04/07-19:11:44:1673:35994
เลขที่ : - อว 7415(11)/ว1
*        สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/18-14:53:13:8213
เลขที่ : - อว 7415(2)/46
*        สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/08/24-17:14:35:7322
เลขที่ : - อว 7415(2)/ว10
*        สาขาวิชาจักษุวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/10-19:27:35:5278
เลขที่ : - อว 7415(3)/5
*        สาขาวิชาจักษุวิทยา* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/03-16:50:57:2524
เลขที่ : - อว 7403(1)/พว 18
*        สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/15-15:22:11:8351
เลขที่ : - อว 7415(4)/16
*        สาขาวิชาพยาธิวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/03-09:30:47:8235
เลขที่ : - อว 7415(6)/22
*        สาขาวิชาพยาธิวิทยา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/03/20-16:50:38:1758
เลขที่ : - อว 7415(6)/ว2
*        สาขาวิชารังสีวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/18-17:14:00:7252
เลขที่ : - อว 7415(7)/11
*        สาขาวิชารังสีวิทยา* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/03-10:47:04:8918
เลขที่ : - อว 7415/ว.95
*        สาขาวิชารังสีวิทยา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/08/31-18:09:13:9268
เลขที่ : - อว 7415(7)/ว1
*        สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/31-15:40:46:8697
เลขที่ : - อว 7415(8)/5
*        สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/18-13:21:31:7413
เลขที่ : - อว 7415(9)/77
*        สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/07/03-11:09:46:9495
เลขที่ : - อว 7415(9)/ว8
*        สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/01/14-13:11:09:6840
เลขที่ : - อว 7415(10)/1
*        สาขาวิชาศัลยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/18-16:07:52:8760
เลขที่ : - อว 7415(11)/26
*        สาขาวิชาศัลยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/01-13:23:03:1111
เลขที่ : - อว 7415/ว.95
*        สาขาวิชาศัลยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/09/10-16:41:55:7084
เลขที่ : - อว 7415(11)/ว3
*        สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/11-09:50:06:7960
เลขที่ : - อว 7415(12)/21
*        สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/09-14:35:27:1347
เลขที่ : - อว 7415(13)/7
*        สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/31-11:16:10:7017
เลขที่ : - อว 7415/ว.94
*        สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/15-13:30:39:6728
เลขที่ : - อว 7415(14)/50
*        สาขาวิชาอายุรศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/18-15:37:24:0
เลขที่ : - อว 7415(15)/64
*        สาขาวิชาอายุรศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/08/05-14:35:23:9793
เลขที่ : - อว 7415(15)/ว2
*        สถานวิจัยสำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/18-15:37:55:8443
เลขที่ : - อว 7415(18)/235
*        สถานวิจัยสำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/16-14:52:20:1192
เลขที่ : - -
*        สถานวิจัยสำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/09/15-16:54:30:8914
เลขที่ : - อว 7415(18)/ว22
*        สถานแพทยศาสตรศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/14-11:12:07:2656
เลขที่ : - อว 7415(19)/43
*        สถานแพทยศาสตรศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/09/14-16:03:45:4615
เลขที่ : - อว 7415(19)/ว51
49  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
*        โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/24-08:37:49:2792
เลขที่ : - อว 7415(20)/2665
*        โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/18-15:45:38:8473
เลขที่ : - อว7202(6)/พว266
*        โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* คำสั่ง 2563/01/29-10:50:56:7534
เลขที่ : - -
50  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
*        สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/18-16:22:06:8847
เลขที่ : - อว 7416/436
*        สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/18-17:26:31:8965
เลขที่ : - อว 7431(2)/217
*        สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/09/17-12:14:11:4141
เลขที่ : - อว 7416(3)/ว43
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/18-13:22:23:7414
เลขที่ : - อว 7416(1)/54
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/24-14:47:49:2895
เลขที่ : - อว 7402(3)/ว100
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/04/01-14:18:40:1753
เลขที่ : - อว 7416(1)/ว2
*        สาขาวิชาการจัดการทางการพยาบาล* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/13-14:32:45:8244
เลขที่ : - อว 7416(2)/8
*        สาขาวิชาการจัดการทางการพยาบาล* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/04/23-11:10:49:6494
เลขที่ : - อว 7431(4)/ว 2
*        สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/15-17:20:17:8945
เลขที่ : - อว 7416(3)/68
*        สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/06/12-13:25:24:1993
เลขที่ : - อว 7413(5)/263
*        สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/15-10:36:57:5963
เลขที่ : - อว 7416(6)/79
*        สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/02/07-18:23:36:5436
เลขที่ : - อว 7407/พว4
*        สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/18-16:35:30:8883
เลขที่ : - อว 7416(7)/45
*        สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/02/07-18:24:55:5441
เลขที่ : - อว 7407/ว8
*        สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/11-16:37:38:0845
เลขที่ : - อว 7416(4)/50
*        สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/06/12-10:21:47:1274
เลขที่ : - อว 7421(4)/270
*        สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/17-10:37:12:3557
เลขที่ : - อว 7416(5)/21
*        สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/02/07-18:22:11:5431
เลขที่ : - อว 7402(8)/พว 10
*        สถานวิจัยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/24-15:49:12:6786
เลขที่ : - อว 7416(8)/21
*        สถานวิจัยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/17-11:12:41:3850
เลขที่ : - อว 7421(1)/ว 12
*        สถานวิจัยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/08/07-14:47:58:7445
เลขที่ : - อว 7416(8)/ว1
51  สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
*        สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/18-08:50:34:5755
เลขที่ : - อว 7417/753
*        สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/14-17:12:22:4856
เลขที่ : - อว7418/400
*        สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/09/17-15:57:02:5357
เลขที่ : - อว 7417/ว111
*        สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* คำสั่ง สวทพ. 2563/09/17-14:57:26:4947
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* ประกาศ สวทพ. 2563/02/03-09:28:17:0035
เลขที่ : - -
*        สาขาวิชาสุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/17-09:26:51:2863
เลขที่ : - อว 7402(8)/พว 61
*        สาขาวิชาสุขภาพช่องปากเด็ก* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/06-18:45:16:2774:222
เลขที่ : - อว 7417(3)/2
*        สาขาวิชาสุขภาพช่องปากเด็ก* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/17-17:18:03:5622
เลขที่ : - อว 78.03/04309
*        สาขาวิชาสุขภาพช่องปากวัยรุ่น* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/01-11:30:10:0681
เลขที่ : - อว 7417(4)/1
*        สาขาวิชาสุขภาพช่องปากวัยรุ่น* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/25-11:18:21:8643
เลขที่ : - อว 7402(7)/พว81
*        สาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้ใหญ่* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/09-20:49:14:2716
เลขที่ : - อว 7433(3)/ว53
*        สาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/08-11:10:05:4191:222
เลขที่ : - อว 7417(6)/2
*        สาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/16-10:45:36:9939
เลขที่ : - อว 7433(7)/ว.6
*        สถานวิจัยสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/10-13:39:25:3465
เลขที่ : - อว 7417(8)/28
*        สถานวิจัยสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/16-11:07:15:0089
เลขที่ : - อว 7407/ พว32
52  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
*        สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ประกาศ 2563/03/10-16:11:32:5818
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* คำสั่ง 2563/09/15-10:18:48:5882
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/18-14:43:22:8158
เลขที่ : - อว 7418/439
*        สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/18-11:29:40:7067
เลขที่ : - สดท.2563/ว387
*        สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/09/15-16:11:22:8730
เลขที่ : - อว 7418/ว56
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/17-13:22:41:4326
เลขที่ : - อว 7418(1)/36
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/05/29-14:31:15:02
เลขที่ : - อว 7401(4)/ว 4
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/04/07-17:42:26:1:35985
เลขที่ : - อว 7418(1)/ว3
*        สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/17-15:05:23:4986
เลขที่ : - อว 7418(2)/97
*        สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/14-15:33:24:6854
เลขที่ : - -
*        สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/08/31-12:59:58:7448
เลขที่ : - อว 7418(2)/ว6
*        สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/17-11:38:25:4078
เลขที่ : - อว 7418(3)/178
*        สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/15-15:23:23:8365
เลขที่ : - อว 7434(1)/2294
*        สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/09/15-08:49:48:5070
เลขที่ : - อว 7418(3)/ว9
*        สถานวิจัยสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/31-10:53:16:6843
เลขที่ : - อว 7418(5)/18
*        สถานวิจัยสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/18-15:33:35:8390
เลขที่ : - อว 7421(2)/ว317
53  สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี
*        สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี* หนังสือส่ง(ภายใน)5634(1)/ 2562/06/06-10:08:28:02
เลขที่ : - TEI/REM/SCI/2562/076
*        สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี* หนังสือส่ง(ภายใน) 5634(4)/ 2562/06/11-15:53:53:02
เลขที่ : - อว 7434/185
*        เทคโนธานี* หนังสือส่ง(ภายนอก) อว 7434/ 2563/09/18-15:29:26:8382
เลขที่ : - อว 7434/1792
*        เทคโนธานี* หนังสือรับ(ภายนอก มทส.) 2563/09/18-11:19:44:7028
เลขที่ : - นร0111/6949
*        เทคโนธานี* หนังสือเวียน (ภายนอก) อว 7434/ว 2563/09/16-09:29:48:9402
เลขที่ : - -
*        เทคโนธานี* คำสั่ง ทธ. 2563/09/18-09:45:12:6109
เลขที่ : - -
*        เทคโนธานี* ประกาศ ทธ. 2563/08/28-08:37:49:1092
เลขที่ : - -
*        สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี* หนังสือส่ง(ภายใน)7434(1)/ 2563/09/18-16:34:05:8877
เลขที่ : - อว 7434(1)/2545
*        สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี* หนังสือรับ(ภายใน) 7434(1)/ 2563/09/18-11:17:45:6994
เลขที่ : - สอ.มทส.3801/1025
*        สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี* หนังสือเวียน(ภายใน) 7434(1)/ว 2563/09/18-10:52:27:6826
เลขที่ : - อว 7434(1)/ว85
*        สำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรม* หนังสือส่ง(ภายใน) 7434(2)/ 2563/09/18-09:42:39:6051
เลขที่ : - อว 7434(2)/335
*        สำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรม* หนังสือรับ(ภายใน) 7434(2)/ 2563/09/18-16:21:35:8844
เลขที่ : - อว7434(1)/ว85
*        สำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรม* หนังสือรับ(ภายนอก) 7434(2)/ 2563/09/18-09:07:51:5815
เลขที่ : - อว0605.1(9.7)/ว125
*        สำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรม* หนังสือแจ้งเวียน(ภายใน) 7434(2)/ว 2563/09/03-16:46:26:2511
เลขที่ : - อว 7434(2)/ว4
*        สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม* หนังสือส่ง(ภายใน) 7434(3)/ 2563/09/18-16:35:14:8882
เลขที่ : - อว 7434(3)/1395
*        สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม* หนังสือรับ(ภายใน) 7434(3)/ 2563/09/18-16:14:43:0
เลขที่ : - อว7434(1)/ว85
*        สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม* หนังสือรับ(ภายนอก) 7434(3)/ 2563/09/18-14:03:20:7712
เลขที่ : - อว.6712/ADM-SAI/196
*        สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม* หนังสือแจ้งเวียน(ภายใน) 7434(3)/ว 2563/09/14-14:58:59:3909
เลขที่ : - อว 7434(3)/ว17
*        สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี* หนังสือส่ง(ภายใน) 7434(4)/ 2563/09/18-14:17:40:7867
เลขที่ : - อว 7434(4)/619
*        สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี* หนังสือรับ(ภายใน) 7434(4)/ 2563/09/18-14:57:55:0
เลขที่ : - อส7443(5)/อส.282
*        สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี* หนังสือรับ(ภายนอก) 7434(4)/ 2563/09/16-14:44:05:1144
เลขที่ : - นม0017.3/ว6801
*        สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี* หนังสือแจ้งเวียน(ภายใน) 7434(4)/ว 2563/07/01-10:41:07:1766
เลขที่ : - อว 7434(4)/ว4
*        สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา* หนังสือส่ง(ภายใน) 7434(5)/ 2563/09/16-13:34:59:0579
เลขที่ : - อว 7434(5)/313
*        สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา* หนังสือรับ(ภายใน) 7434(5)/ 2563/09/18-16:13:28:8785
เลขที่ : - อว7434(1)/ว85
*        สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา* หนังสือรับ(ภายนอก) 7434(5)/ 2563/09/10-13:44:06:4937
เลขที่ : - พณ0709.1/20108-004835
*        สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา* หนังสือแจ้งเวียน(ภายใน) 7434(5)/ว 2563/08/05-09:37:40:7242
เลขที่ : - อว 7434(5)/ว31
54  สโมสร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
*        สโมสร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/01-11:23:50:0647
เลขที่ : - สมทส/49
*        สโมสร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/18-11:11:52:6957
เลขที่ : - อว 7402(9)/ว 211
*        สโมสร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/09/08-12:48:44:4811
เลขที่ : - สมทส/ว16
55  สุรสัมมนาคาร
*        สุรสัมมนาคาร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/11-13:36:12:0
เลขที่ : - อว 7443/90
*        สุรสัมมนาคาร* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/18-13:41:20:7510
เลขที่ : - อว 7402(9)/ว211
*        สุรสัมมนาคาร* คำสั่ง 2563/09/01-16:38:32:2667
เลขที่ : - -
*        สุรสัมมนาคาร* ประกาศ และอื่นๆ 2563/03/26-14:57:02:3635
เลขที่ : - ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563
*        แผนกธุรการ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/18-11:15:14:6977
เลขที่ : - อว 7443(1)/338
*        แผนกธุรการ* ประกาศ และอื่นๆ 2563/07/16-11:19:13:9517
เลขที่ : - -
*        แผนกการเงิน (สส.)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/29-09:08:56:4431
เลขที่ : - อว 7443(2)/76
*        แผนกบัญชีและพัสดุ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/04/01-10:15:51:1116
เลขที่ : -
*        แผนกอาคารสถานที่* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/18-10:34:28:4454
เลขที่ : - อว 7443(4)/1
*        แผนกบริการส่วนหน้า* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/04/02-12:09:07:3:35531
เลขที่ : - อว 7443(5)/
56  ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/18-11:36:53:7138
เลขที่ : - อว 7454/846
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/18-14:19:57:7888
เลขที่ : - -
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/10/18-16:58:42:01
เลขที่ : - อว 7454/ว17
57  โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA)
*        โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/18-14:36:41:7991
เลขที่ : - อว 7445/258
*        โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA)* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/18-11:42:50:7214
เลขที่ : - อว 7436/ว46
*        โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA)* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/09/09-18:26:00:2:52240
เลขที่ : - อว 7445/ว6
58  ศูนย์วิจัยนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
*        ศูนย์วิจัยนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/09-15:47:45:2086
เลขที่ : - อว 7457/21
*        ศูนย์วิจัยนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/06/24-16:05:57:5694
เลขที่ : - -
*        ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/18-12:13:53:7271
เลขที่ : - อว 7455/215
*        ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/11-16:53:38:8737
เลขที่ : - พน 0604/1969
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/15-14:06:02:7273
เลขที่ : - อว 7452/10
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/04/15-14:39:39:9108
เลขที่ : - -
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/08/25-15:13:54:0864
เลขที่ : - อว 7452/ว1
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/25-16:24:19:1311
เลขที่ : - อว 7451/37
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/11-13:59:35:6300
เลขที่ : - อว 7436/พว 40
*        ศูนย์การให้บริการทางวิชาการสำหรับนักเรียนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา(สอวน.)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/17-13:40:49:4425
เลขที่ : - อว 7411(1)/55
*        ศูนย์การให้บริการทางวิชาการสำหรับนักเรียนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา(สอวน.)* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/08/17-09:24:10:8620
เลขที่ : - อว 7448/ว11
*        ศูนย์การให้บริการทางวิชาการสำหรับนักเรียนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา(สอวน.)* ประกาศ 2563/04/23-14:57:14:7822
เลขที่ : - -
*        โครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี ศูนย์เครือข่ายวัสดุนาโนและการวิเคราะห์ขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/03-13:49:08:9968
เลขที่ : - อว 7446/27
*        โครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี ศูนย์เครือข่ายวัสดุนาโนและการวิเคราะห์ขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/09/20-09:46:56:02
เลขที่ : - อว6005/317
59  โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน
*        โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/18-11:54:08:7251
เลขที่ : - อว 7450/118
*        โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/18-13:51:08:7621
เลขที่ : - อว 0505/3559
*        โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/09/14-13:32:47:3166
เลขที่ : - อว 7450/ว20
60  ศูนย์ความเป็นเลิศ นาโนเทค-มทส. ด้านวัสดุนาโนเพื่อสมบัติเฉพาะทางขั้นสูง
*        ศูนย์ความเป็นเลิศ นาโนเทค-มทส. ด้านวัสดุนาโนเพื่อสมบัติเฉพาะทางขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/07/26-16:45:59:02
เลขที่ : - อว 7447/1
*        ศูนย์ความเป็นเลิศ นาโนเทค-มทส. ด้านวัสดุนาโนเพื่อสมบัติเฉพาะทางขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/05/27-10:44:28:02
เลขที่ : - อว 7406/5 (ยกเลิก)
61  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/17-08:17:40:2285
เลขที่ : - อว 7462/9
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/19-18:04:50:2476
เลขที่ : - อว 7436/พว 40
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/09/08-17:46:14:7825
เลขที่ : - อว 7462/ว1
62  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีวกลศาสตร์ทางการแพทย์
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีวกลศาสตร์ทางการแพทย์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/24-13:55:49:0
เลขที่ : - อว 7461/20
63  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเป็นผู้ประกอบการ
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเป็นผู้ประกอบการ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/14-10:59:17:2574
เลขที่ : - อว 7458/48
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเป็นผู้ประกอบการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/13-13:34:30:1166
เลขที่ : - อว 7436/พว40
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเป็นผู้ประกอบการ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/08/17-10:28:44:9:49426
เลขที่ : - อว 7458/ว8
64  โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่
*        โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/15-13:39:41:7011
เลขที่ : - อว 7463/246
*        โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/18-15:03:22:8288
เลขที่ : - อว7421(2)/ว323
*        โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/08/31-08:40:26:5549
เลขที่ : - อว 7463/ว9
*        การแข่งขันกีฬาบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 39 ปีบทองเกมส์* หนังสือรับ(ภายนอก) 2563/09/10-16:09:51:6847
เลขที่ : - อว 0221.1/ว 1069
*        การแข่งขันกีฬาบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 39 ปีบทองเกมส์* หนังสือส่ง 2563/03/05-09:50:47:8485
เลขที่ : - อว 7464/33
*        การแข่งขันกีฬาบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 39 ปีบทองเกมส์* หนังสือเวียน 2563/03/02-16:53:09:7:31911
เลขที่ : - อว 7464/ว5
65  ศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจไก่โคราช
*        ศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจไก่โคราช* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/11-10:50:04:8719
เลขที่ : - อว 7459/33
66  สภาวิชาการ
*        สภาวิชาการ* ส่งปกติ 2563/04/22-21:32:05:5:37958
เลขที่ : - อว 7406/56
*        สภาวิชาการ* เวียน 2563/09/11-10:46:53:8:52418
เลขที่ : - อว 7406/ ว 153
*        สภาวิชาการ* พิเศษ 2562/09/26-10:42:29:02
เลขที่ : - อว 7406/พ1
67  สถานพัฒนาคณาจารย์
*        สถานพัฒนาคณาจารย์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/15-14:25:54:7504
เลขที่ : - อว 7407/240
*        สถานพัฒนาคณาจารย์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/17-15:59:57:5367
เลขที่ : - อว 7407/240
*        สถานพัฒนาคณาจารย์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/09/17-14:04:58:4588:52990
เลขที่ : - อว 7407/ว68
*        สถานพัฒนาคณาจารย์* หนังสือส่งพิเศษ 2563/09/16-15:11:28:1436:52853
เลขที่ : - อว 7407/พ52
*        สถานพัฒนาคณาจารย์* หนังสือส่งพิเศษเวียน 2563/08/26-23:32:08:7102:50973
เลขที่ : - อว 7407/พ ว33
68  สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* หนังสือรับ-ภายใน 2563/09/18-12:52:53:7327
เลขที่ : - อว7403/362
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* หนังสือรับ-ภายนอก 2562/08/14-13:51:40:02
เลขที่ : - ศธ0305/ว2319
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* หนังสือส่งภายใน-นอก 2563/09/18-11:10:40:6940
เลขที่ : - อว 7408/47
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* หนังสือเวียน-ภายใน 2563/08/21-13:04:21:9757
เลขที่ : - อว 7408/ว12
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* หนังสือเวียน-ภายนอก 2563/07/29-14:21:40:7002
เลขที่ : - -
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* ประกาศ 2563/07/29-12:50:42:6378
เลขที่ : - -
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* คำสั่ง 2563/08/04-17:19:13:6592
เลขที่ : - -
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* หนังสือ-ลับ 2563/08/05-12:02:37:8813
เลขที่ : - -
*        หน่วยศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้* หนังสือรับ-ภายใน 2563/06/12-13:43:47:2166
เลขที่ : - อว 7437(7)/2
*        หน่วยศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้* หนังสือส่งภายใน-นอก 2563/08/25-17:07:20:1601
เลขที่ : - อว 7408(1)/41
*        หน่วยศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้* หนังสือเวียน-ภายใน 2563/02/14-10:54:58:3548
เลขที่ : - อว 7414(13)/ว1
*        หน่วยศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้* ประกาศ 2563/05/19-15:06:38:7427
เลขที่ : - -
*        หน่วยศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้* หนังสือ-ลับ 2562/11/25-14:58:00:02
เลขที่ : - -
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือรับ-ภายใน 2563/09/18-11:52:42:7248
เลขที่ : - อว7402(2)/ว1526
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือรับ-ภายนอก 2563/09/18-08:38:07:5726
เลขที่ : - อว0203.5/ว5367
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือส่งภายใน-นอก 2563/09/18-15:01:24:8280
เลขที่ : - อว 7408(2)/1002
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือเวียน-ภายใน 2563/09/10-16:42:22:7086
เลขที่ : - อว 7408(2)/ว57
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือเวียน-ภายนอก 2563/09/16-08:27:12:9009
เลขที่ : - -
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ประกาศ 2563/08/13-16:25:43:3073
เลขที่ : - -
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* คำสั่ง 2563/09/18-11:26:45:7049
เลขที่ : - -
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือ-ลับ 2563/08/21-09:42:49:8189
เลขที่ : - -