เลขที่เอกสารครั้งล่าสุด แยกตามหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน ชื่อหนังสือ เลขที่ ศธ. ครั้งล่าสุด
1  ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
*        ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ* 5631(6)/ว (หนังสือเวียน) 2562/11/18-11:20:42:02
เลขที่ : - อว 7431(2)/ว31
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* หนังสือรับ(ภายใน ศบส.) 2564/03/04-10:48:09:8762
เลขที่ : - -
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* หนังสือรับ(ภายนอก) 2564/03/04-15:55:39:0584
เลขที่ : - อว 7421(3)/ว6
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* ยืมระหว่างห้องสมุด 2564/03/02-12:05:49:2182
เลขที่ : - อว 7431/6
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* หนังสือรับ(ลับ) 2564/03/01-14:58:45:9700
เลขที่ : - อว 7402(3)/ว81
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* หนังสือบริจาค 2564/03/03-14:16:09:6526
เลขที่ : - นร 1104/ว017
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* อว 7431/ (หนังสือส่ง) 2564/02/11-17:18:14:3747
เลขที่ : - อว 7431/3
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* อว 7431/ว (หนังสือเวียน) 2564/01/26-13:55:37:0219
เลขที่ : - อว 7431/ว1
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* อว 7431/ล (หนังสือส่งลับ) 2562/10/04-11:59:18:02
เลขที่ : - อว 7431/ล18/2562
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศบส.)* 7431(1)/ (หนังสือส่ง) 2564/03/04-16:15:44:0739
เลขที่ : - อว 7431(1)/112
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศบส.)* 7431(1)/ว (หนังสือเวียน) 2564/03/02-09:53:16:1296
เลขที่ : - อว 7431(4)/ว11
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศบส.)* 7431(1)/ล (หนังสือส่งลับ) 2562/09/26-11:14:22:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ* 7431(2)/ (หนังสือส่ง) 2564/03/03-11:13:45:5368
เลขที่ : - อว 7431(2)/57
*        ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ* 7431(2)/ว (หนังสือเวียน) 2564/03/01-10:12:00:7941
เลขที่ : - อว 7431(2)/ว13
*        ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ* 7431(2)/พ (หนังสือส่งพิเศษ) 2563/04/07-15:37:25:0976
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ* 7431(2)/พ ว (หนังสือส่งพิเศษเวียน) 2563/03/24-15:47:40:8950
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา* 7431(3)/ (หนังสือส่ง) 2564/03/03-16:12:43:7471
เลขที่ : - อว 7431(3)/63
*        ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา* 7431(3)/ว (หนังสือเวียน) 2564/03/02-15:22:35:3469
เลขที่ : - อว 7431(3)/ว7
*        ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา* 7431(3)/ล (หนังสือส่งลับ) 2563/11/16-14:20:22:1265
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายบริการสารสนเทศ* 7431(4)/ (หนังสือส่ง) 2564/03/04-15:09:21:0313
เลขที่ : - อว 7431(4)/41
*        ฝ่ายบริการสารสนเทศ* 7431(4)/ว (หนังสือเวียน) 2564/03/02-09:01:41:0927
เลขที่ : - อว 7431(4)/ว3
*        ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ* 7431(5)/ (หนังสือส่ง) 2564/03/02-15:04:16:3352
เลขที่ : - อว 7431(5)/3
*        ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ* 7431(5)/ว (หนังสือเวียน) 2564/01/18-09:40:18:7875
เลขที่ : - อว 7431(5)/ว1
*        ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ* 7431(6)/ (หนังสือส่ง) 2564/03/03-17:12:51:7680
เลขที่ : - อว 7431(6)/17
*        ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ* 7431(6)/ว (หนังสือเวียน) 2564/02/23-16:55:46:9582
เลขที่ : - อว 7431(6)/ว2
2  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* หนังสือรับ(ภายในมทส.) 2563/02/07-17:04:18:5372
เลขที่ : - อว 7402(7)/ว2
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* หนังสือรับ(ภายนอก) 2563/04/19-16:05:13:5985
เลขที่ : - -
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* หนังสือรับ(ภายในศควท.) 2563/01/08-16:18:47:0
เลขที่ : - อว 7432(4)/63066
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* หนังสือส่ง(ภายในมทส.) 2564/02/16-16:10:41:0451
เลขที่ : - อว 7432/0231
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* หนังสือเวียนส่ง(ภายในมทส.) 2563/12/30-16:30:54:6560
เลขที่ : - อว 7432/ว21
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* หนังสือเวียนส่ง(ภายใน ศควท.) 2562/09/12-08:43:30:02
เลขที่ : - -
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* คำสั่ง ประกาศ อื่นๆ (ภายใน ศควท.) 2563/07/24-12:39:18:2146
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ* หนังสือรับ(มทส.) 2564/03/03-11:31:38:5556
เลขที่ : - อว 7413(5)/63
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ* หนังสือรับ(ภายนอก) 2564/03/01-16:11:44:0248
เลขที่ : - อว 660301.6.2.4/099
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ* หนังสือรับ(ศควท.) 2564/03/03-15:55:25:7382
เลขที่ : - อว 7432/0310
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ* หนังสือส่ง(มทส.) 2564/03/04-14:41:05:0077
เลขที่ : - อว 7432(3)044/64
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ* ออกเลขรายงานฯ 2564/03/04-17:43:20:1127
เลขที่ : - อว 7432(3)/Rep.0461
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ* ใบรับรองความรับฯ 2564/03/04-16:24:27:0834
เลขที่ : - ฝวค(5)075/64
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ* ออกเลขงานซ่อม-สอบเทียบ 2564/02/19-15:38:15:0824
เลขที่ : - ซ.ฝวค.036/64
*        งานวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์* ใบคำขอรับบริการภายใน 2564/03/04-14:38:05:0001
เลขที่ : - -
*        งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี* หนังสือส่ง(มทส.) 2563/11/03-10:59:03:9813:222
เลขที่ : - -
*        งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี* ใบคำขอรับบริการภายใน 2564/03/04-16:12:08:0717
เลขที่ : - ฝวคE(2)547/2564
*        งานทดสอบทางกายภาพและเครื่องมือกลาง* ใบคำขอรับบริการภายใน 2564/03/01-10:37:20:8237
เลขที่ : - ฝวคE(3)055/64
*        งานวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา* ใบคำขอรับบริการภายใน 2564/02/17-10:24:30:1556
เลขที่ : - ฝวคE(4)026/64
3  ศูนย์บริการการศึกษา
*        ศูนย์บริการการศึกษา* หนังสือส่ง(ภายใน) 2564/03/04-08:49:32:7:70007
เลขที่ : - อว 7433(4)/ว32
*        ศูนย์บริการการศึกษา* หนังสือรับ 2564/03/04-16:03:07:0641
เลขที่ : - สทศ.0001/ว.81
*        ศูนย์บริการการศึกษา* ส่ง อว 7433 2564/03/04-13:55:32:9725
เลขที่ : - อว 7433/106
*        ศูนย์บริการการศึกษา* ส่งเวียน อว 7433 2564/03/03-14:18:00:6542
เลขที่ : - อว 7433/ว10
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศบก.)* หนังสือส่ง 2564/03/04-17:24:39:1101
เลขที่ : - อว 7433(1)/48
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศบก.)* หนังสือรับ 2563/06/09-13:25:54:0
เลขที่ : - อว 7402(1)/ว3
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศบก.)* หนังสือเวียน 2564/02/22-08:42:20:1:69027
เลขที่ : - อว 7433(1)/ว4
*        ฝ่ายรับนักศึกษา* หนังสือส่ง 2564/03/04-13:12:33:9510
เลขที่ : - อว 7433(2)/31
*        ฝ่ายรับนักศึกษา* หนังสือรับ 2564/03/01-14:20:57:9400
เลขที่ : - อว 7404/พว10
*        ฝ่ายรับนักศึกษา* หนังสือเวียน 2564/02/25-15:21:25:6344
เลขที่ : - อว 7433(2)/ว7
*        ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา* หนังสือส่ง 2564/03/01-14:25:01:9455
เลขที่ : - อว 7433(3)/31
*        ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา* หนังสือรับ 2564/03/04-16:39:40:0927
เลขที่ : - อว 7402(7)/ว7
*        ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา* หนังสือเวียน 2564/03/04-13:07:48:9500
เลขที่ : - อว 7433(3)/ว10
*        ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ* หนังสือส่ง 2564/03/04-16:05:22:0662
เลขที่ : - อว 7433(4)/35
*        ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ* หนังสือรับ 2564/03/04-18:35:58:1158
เลขที่ : - อว 7402(6)/พว 156
*        ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ* หนังสือเวียน 2564/03/04-16:04:58:0654
เลขที่ : - อว 7433(4)/ว34
*        ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต* หนังสือส่ง 2564/03/03-13:43:50:6263
เลขที่ : - อว 7433(5)/53
*        ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต* หนังสือรับ 2564/02/25-14:11:04:5404
เลขที่ : - อว 7411(6)/0101
*        ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต* หนังสือเวียน 2564/03/01-13:32:15:9050
เลขที่ : - อว 7433(5)/ว4
*        ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ* หนังสือส่ง 2564/02/22-11:00:36:2731
เลขที่ : - อว 7433(6)/12
*        ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ* หนังสือรับ 2564/03/04-14:17:17:9836
เลขที่ : - อว 7402(7)/ว7
*        ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ* หนังสือเวียน 2563/12/22-15:31:19:8:62989
เลขที่ : - อว 7433(6)/ว5
4  โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
*        โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก* หนังสือส่ง 2564/01/13-13:30:17:7993
เลขที่ : - อว 7456/18
*        โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก* หนังสือรับ 2564/01/15-11:04:05:4703
เลขที่ : - -
*        โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก* หนังสือเวียน 2562/05/17-13:11:16:02
เลขที่ : - อว 7456/ว1
5  ฝ่ายกิจการพิเศษ
*        ฝ่ายกิจการพิเศษ* หนังสือส่ง 2564/03/04-12:24:01:9411
เลขที่ : - อว 7433(7)/10
*        ฝ่ายกิจการพิเศษ* หนังสือรับ 2564/03/04-12:37:53:9433
เลขที่ : - อว7402(7)/ว7
*        ฝ่ายกิจการพิเศษ* หนังสือเวียน 2564/03/04-12:25:17:9:70063
เลขที่ : - อว 7433(7)/ว6
6  ศูนย์คอมพิวเตอร์
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/03-14:16:56:6536
เลขที่ : - อว 7435(2)/131
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนส่ง พ 2562/11/15-11:33:52:02
เลขที่ : - อว 7435/พ6
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือส่ง (ภายนอก มทส.) 2564/03/02-11:34:24:2:69747
เลขที่ : - อว 7435(1)/8
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/04-15:23:0:70111
เลขที่ : - อว 7432/ว05
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/03/04-15:04:49:0275:70103
เลขที่ : - อว 7435(3)/ว5
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนเวียน พว. 2564/03/01-17:18:14:0552
เลขที่ : - อว 7435(1)/พ ว1
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสืองบฯ 2564/02/24-14:09:53:1:69377:2
เลขที่ : - อว 7435(2)/10.2
7  ศูนย์กิจการนานาชาติ
*        ศูนย์กิจการนานาชาติ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/04-15:18:47:0365
เลขที่ : - อว 7436/99
*        ศูนย์กิจการนานาชาติ* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/04-14:45:01:0092
เลขที่ : - AUAP2021/ACM
*        ศูนย์กิจการนานาชาติ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/03/03-15:08:43:7007
เลขที่ : - อว 7436/ว21
*        ศูนย์กิจการนานาชาติ* เสนอผู้บริหาร 2564/03/04-11:44:03:9:70055
เลขที่ : - -
8  ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
*        ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/02/11-13:55:15:1955
เลขที่ : - อว 7437/10
*        ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/04-10:48:58:8764
เลขที่ : - อว 7402(7)/ว 7
*        ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/02/18-15:57:50:7670
เลขที่ : - อว 7437(6)/ว3
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศนท.)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/03-12:37:28:5885
เลขที่ : - อว 7412(4)/27
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศนท.)* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/01/14-10:42:03:0461
เลขที่ : - อว 7437(1)/2564
*        ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/02/17-16:18:00:3881
เลขที่ : - อว 7437(2)/8
*        ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/04-11:04:09:9000
เลขที่ : - อว 7402(1)/พว 9
*        ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/02-13:49:11:2583
เลขที่ : - อว 7437(3)/1
*        ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/04-10:46:33:8733
เลขที่ : - อว 7402(1)/พว9
*        ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/04-11:04:10:9001
เลขที่ : - อว 7437(4)/13
*        ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/04-14:10:16:9791
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/03-12:43:15:5894
เลขที่ : - อว 7437(5)/33
*        สำนักพิมพ์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/02/25-10:29:37:4027
เลขที่ : - อว 7437(6)/2
*        ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/02/16-09:49:15:7641
เลขที่ : - อว 7437(7)/2
*        ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/01/25-10:26:38:5738
เลขที่ : - -
9  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือส่ง(ภายใน) 2564/02/25-16:16:45:6829
เลขที่ : - อว 7438/2
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือรับ(ภายใน) 2564/03/04-17:04:26:1037
เลขที่ : - อว 7433(4)/ว32
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือเวียน(ภายใน) 2564/03/02-18:10:16:4193
เลขที่ : - อว 7438/ว5
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือส่ง(ภายนอก) 2564/03/02-16:06:28:3859
เลขที่ : - อว 7438/11
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือรับ(ภายนอก) 2564/03/04-17:08:00:1048
เลขที่ : - มท 5309.32/พม7693/2564
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือเวียน(ภายนอก) 2564/03/02-18:09:10:4191
เลขที่ : - อว 7438/ว9
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* ผู้บริหารมอบหมายงาน 2563/01/16-09:10:58:6:26621
เลขที่ : - -
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* คำสั่งภายใน 2564/02/22-16:07:37:5100
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศสพ.)* อว 7438(1)/(ส่งภายใน) 2564/03/04-17:11:03:0
เลขที่ : - อว 7438(1)/31
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศสพ.)* อว 7438(1)/(ส่งภายนอก) 2564/02/09-13:43:27:4718
เลขที่ : - อว 7438(1)/1
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศสพ.)* อว 7438(1)/ว (ภายใน มทส) 2564/02/22-16:36:56:5264
เลขที่ : - อว 7438(1)/ว5
*        ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา* อว 7438(2)/(ส่งภายใน) 2564/02/04-09:20:59:3130
เลขที่ : - อว 7438(2)/6
*        ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา* อว 7438(2)/(ส่งภายนอก) 2564/03/04-09:19:35:8045
เลขที่ : - อว 7438(2)/3
*        ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา* อว 7438(2)/ว (ภายใน มทส) 2564/02/01-09:06:32:2872
เลขที่ : - อว 7438(2)/ว1
*        ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา* อว 7438(2)/ว (ภายนอก มทส) 2564/03/04-16:00:26:0624
เลขที่ : - อว 7438(2)/ว44
*        ฝ่ายพัฒนาอาชีพ* อว 7438(3)/(ส่งภายใน) 2564/03/01-10:13:22:0
เลขที่ : - อว 7438(3)/17
*        ฝ่ายพัฒนาอาชีพ* อว 7438(3)/(ส่งภายนอก) 2564/03/01-10:33:16:8219
เลขที่ : - อว 7438(3)/1
*        ฝ่ายพัฒนาอาชีพ* อว 7438(3)/ว (ภายใน มทส) 2564/03/04-09:50:09:8320
เลขที่ : - อว 7438(3)/ว2
*        ฝ่ายพัฒนาอาชีพ* อว 7438(3)/ว (ภายนอก มทส) 2563/03/04-11:14:59:4256
เลขที่ : - อว 7438(3)/ว1
*        ฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา* อว 7438(4)/(ส่งภายใน) 2564/02/05-11:46:13:7112
เลขที่ : - อว 7438(4)/9
*        ฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา* อว 7438(4)/(ส่งภายนอก) 2564/02/10-13:38:43:8114
เลขที่ : - อว 7438(4)/7
*        ฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา* อว 7438(4)/ว (ภายใน มทส) 2564/02/16-08:57:54:7292
เลขที่ : - อว 7438(4)/ว1
*        ฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา* อว 7438(4)/ว (ภายนอก มทส) 2564/02/08-14:42:20:1649
เลขที่ : - อว 7438(4)/ว20
10  ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)
*        ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)* หนังสือส่ง(ภายนอก) 7439/ 2564/03/04-10:17:57:8548
เลขที่ : - อว 7439/31
*        ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)* หนังสือเวียน (ภายนอก) 7439/ว 2564/02/16-17:19:53:0790
เลขที่ : - อว 7439/ว9
*        ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)* คำสั่ง อพ.สธ. 2564/03/03-09:11:55:4427
เลขที่ : - -
*        สำนักงานบริหาร อพ.สธ.-มทส.* หนังสือส่ง(ภายใน) 7439(1)/ 2564/03/04-11:31:48:9193
เลขที่ : - อว 7439(1)/150
*        สำนักงานบริหาร อพ.สธ.-มทส.* หนังสือรับ(ภายใน) 7439(1)/ 2564/03/02-14:54:46:3233
เลขที่ : - อว7434(3)/299
*        สำนักงานบริหาร อพ.สธ.-มทส.* หนังสือรับ(ภายนอก) 7439(1)/ 2564/03/03-19:18:34:7737
เลขที่ : - นม 77701/89
*        สำนักงานบริหาร อพ.สธ.-มทส.* หนังสือแจ้งเวียน(ภายใน) 7439(1)/ว 2564/03/03-11:34:48:5592
เลขที่ : - อว 7439(1)/ว3
*        สำนักงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่* หนังสือส่ง(ภายใน) 7439(2)/ 2564/03/04-10:50:27:8769
เลขที่ : - อว 7439(2)/69
*        สำนักงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่* หนังสือแจ้งเวียน(ภายใน) 7439(2)/ว 2563/07/30-21:18:23:3182
เลขที่ : - อว 7439(2)/ว2
*        สำนักงานฝึกอบรมโครงการ อพ.สธ. คลองไผ่* หนังสือส่ง(ภายใน) 7439(3)/ 2564/02/17-17:13:43:4121
เลขที่ : - อว 7439(3)/9
11  สถาบันวิจัยและพัฒนา
*        สถาบันวิจัยและพัฒนา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/10/27-16:12:56:4469:222
เลขที่ : - อว 7421/47
*        สถาบันวิจัยและพัฒนา* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/04-15:26:20:0414
เลขที่ : - -
*        สถาบันวิจัยและพัฒนา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/12/17-09:31:18:2888
เลขที่ : - อว 7421/ว4
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สบวพ.* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/04-16:40:36:0934
เลขที่ : - อว 7421(1)/189
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สบวพ.* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/03/01-13:19:39:8901
เลขที่ : - อว 7421(1)/ว3
*        ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/04-16:29:23:0876
เลขที่ : - อว 7421(2)/178
*        ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/03/04-16:36:26:0912
เลขที่ : - อว 7421(2)/ว80
*        ฝ่ายสารสนเทศและเผยแพร่ผลงานวิจัย* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/03-13:18:14:6027
เลขที่ : - อว 7421(3)/12
*        ฝ่ายสารสนเทศและเผยแพร่ผลงานวิจัย* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/03/03-13:14:48:6016
เลขที่ : - อว 7421(3)/ว6
*        ฝ่ายมาตรฐานและเครือข่ายวิจัย* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/04-15:27:09:0417
เลขที่ : - อว 7414(9)/191
*        ฝ่ายมาตรฐานและเครือข่ายวิจัย* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/04-14:51:15:0139
เลขที่ : - อว 7418(3)/50
*        ฝ่ายมาตรฐานและเครือข่ายวิจัย* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/03/03-11:11:53:5357
เลขที่ : - อว 7421(4)/ว10
*        ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/04-12:33:04:9422
เลขที่ : - อว 7421(5)/7
*        ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/02/22-16:10:58:5114
เลขที่ : - อว 7421(5)/ว4
12  หน่วยตรวจสอบภายใน
*        หน่วยตรวจสอบภายใน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/03-14:57:28:6923
เลขที่ : - อว 7403(1)/43
*        หน่วยตรวจสอบภายใน* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/03-14:01:48:6415
เลขที่ : - อว 7402(2)/ว375
*        หน่วยตรวจสอบภายใน* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/02/25-12:40:04:4790
เลขที่ : - อว 7403(1)/พว 18
13  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
*        สำนักงานสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/04-13:52:24:9691
เลขที่ : - อว 7403/126
*        สำนักงานสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/04-16:20:27:0805
เลขที่ : - -
*        สำนักงานสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/03/04-09:26:00:8141
เลขที่ : - อว 7403/ว41
14  อธิการบดีมหาวิทยาลัย
*        อธิการบดีมหาวิทยาลัย* ทะเบียนรับ-ระบบใหม่ (อว) 2564/03/04-15:05:23:0:70101
เลขที่ : - -
15  สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร
*        สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร* ทะเบียนส่งสาย 1 2562/05/21-13:56:45:02
เลขที่ : - ศธ5614(8)/173
16  ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี
*        ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมฯ 2564/03/04-16:05:06:0:70120
เลขที่ : - อว 7445/25
*        ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี* ทะเบียนส่ง อว 7401(1)/... 2564/02/10-13:25:44:8033
เลขที่ : - อว 7401(1)/2
17  ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ
*        ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ 2564/03/04-15:31:29:0:70113
เลขที่ : - อว0221.4/ว3945
*        ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ* ทะเบียนส่ง อว 7401(2)/... 2564/03/02-13:05:37:2256
เลขที่ : - อว 7401(2)/3
18  ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล
*        ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายวิชาการฯ 2564/03/04-14:42:41:0085
เลขที่ : - อว7433(5)/52
*        ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล* ทะเบียนส่ง อว 7401(3)/... 2564/02/16-16:04:34:0413
เลขที่ : - อว 7401(3)/8
*        ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล* ทะเบียนเวียน อว 7401/ว 2564/02/18-15:38:15:7581
เลขที่ : - อว 7401(3)/ว9
*        ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล* ทะเบียนพิเศษ อว 7401(3)/พ 2563/09/14-15:22:21:4310
เลขที่ : - อว 7401(3)/11
*        ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล* ทะเบียนพิเศษเวียน อว 7401(3)/พว 2563/09/14-13:48:48:3270
เลขที่ : - อว 7401(3)/13
19  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
*        ฝ่ายทรัพยากรบุคคล* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 2564/03/04-16:17:0:70123
เลขที่ : - อว 7401(8)/7
*        ฝ่ายทรัพยากรบุคคล* ทะเบียนส่ง อว 7401(4)/... 2564/01/26-10:37:15:9364
เลขที่ : - อว 7401(4)/5
*        ฝ่ายทรัพยากรบุคคล* ทะเบียนหนังสือ(ลับ) 2562/06/18-08:42:50:02
เลขที่ : - ไม่มี/17/06/2562/2
20  ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป
*        ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป 2564/03/04-16:13:35:0726
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป* ทะเบียนส่ง อว 7401(5)/... 2564/03/03-14:31:12:6659
เลขที่ : - อว 7401(5)/4
*        ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป* ทะเบียนเวียน อว 7401(5)/ว 2563/12/09-10:16:04:4557
เลขที่ : - อว 7401(5)/ว4
21  ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
*        ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ 2564/03/04-16:04:51:0649
เลขที่ : - อว 7439(1)/138
*        ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนส่ง อว 7401(6)/... 2564/03/03-15:17:06:7084
เลขที่ : - อว 7401(6)/3
*        ผู้ช่วยด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนรับ-ผู้ช่วยด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ 2564/03/03-15:01:03:6969
เลขที่ : - อว7402(5)/พว21
*        ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนเวียน อว 7401(6)/... 2563/06/23-09:46:25:8:43902
เลขที่ : - อว 7401(6)/ว2
22  ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
*        ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนรับ 2564/03/04-16:08:14:0686
เลขที่ : - อว 7402(3)/578
*        ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนส่ง อว 7401(7)/... 2564/03/01-13:53:29:9211
เลขที่ : - อว 7401(7)/7
*        ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนส่ง อว 7401(7)/ว... 2562/10/10-09:13:09:02
เลขที่ : - อว 7401(7)/ว1
23  ฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ
*        ฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ 2564/03/04-14:25:16:9896
เลขที่ : - นม57702/174
*        ฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ* ทะเบียนส่ง อว 7401(8)/... 2564/03/01-13:46:31:9155
เลขที่ : - อว 7401(8)/10
*        ฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ* ทะเบียนเวียน อว 7401(8)/ว... 2563/06/23-13:57:36:9:43980
เลขที่ : - อว 7401(8)/ว7
24  ส่วนส่งเสริมวิชาการ
*        ส่วนส่งเสริมวิชาการ* ส่งปกติ 2564/03/03-15:36:43:7265
เลขที่ : - อว 7402(1)/37
*        ส่วนส่งเสริมวิชาการ* หนังสือรับ 2564/03/04-14:10:09:9790
เลขที่ : - อว7402(14)/ว10
*        ส่วนส่งเสริมวิชาการ* เวียน 2564/02/10-14:11:23:8282
เลขที่ : - อว 7402(1)/ว5
*        ส่วนส่งเสริมวิชาการ* พิเศษ 2564/03/03-09:28:03:4523
เลขที่ : - อว 7402(1)/พ6
*        ส่วนส่งเสริมวิชาการ* พิเศษเวียน 2564/03/04-15:21:02:0:70112
เลขที่ : - อว 7402(1)/พ ว10
25  ส่วนสารบรรณและนิติการ
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง อว 7401 2564/03/04-16:17:54:0790
เลขที่ : - อว 7401/861
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง อว 7401/ว 2564/03/02-13:46:01:2565
เลขที่ : - อว 7401/ว11
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง-เวียนอิเล็กทรอนิกส์ 2564/03/03-18:22:25:7730:69996
เลขที่ : - อว 0233.3(3.25)/ว 3996
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง-อว 7402(2)/ 2564/03/03-14:35:38:0
เลขที่ : - -
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง-อว 7402(2)/พ 2564/03/04-09:44:03:8283
เลขที่ : - อว 7402(2)/พ24
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง-อว 7402(2)/พ ว 2564/03/04-09:42:48:8274
เลขที่ : - อว 7402(2)/พ ว8
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/05-08:23:20:1205
เลขที่ : - อว 7414(4)/97
*        งานธุรการ (สสน.ทะเบียนรับภายนอก)* ทะเบียนหนังสือรับมหาวิทยาลัย 2564/03/04-16:25:37:0855
เลขที่ : - นม0017.2/ว1344
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/04-13:55:50:9730
เลขที่ : - อว 7402(7)/45
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง-อว 7402(2)/ว 2564/03/04-10:50:50:8773
เลขที่ : - อว 7402(2)/ว384
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนคำสั่ง 2564/03/04-11:21:42:9103
เลขที่ : - ค 401/2564
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนคำสั่งสภา 2564/02/15-11:45:11:5508
เลขที่ : - คส1/2564
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนประกาศ 2564/03/04-13:40:09:9585
เลขที่ : - ป412/2564
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนประกาศสภา 2564/02/09-14:20:42:5148
เลขที่ : - ปส14/2564
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนระเบียบ 2564/02/22-13:47:10:3565
เลขที่ : - รบ2/2564
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนข้อบังคับ 2564/02/02-11:23:11:7061
เลขที่ : - ขบ1/2564
*        สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร* ทะเบียนรับ 2564/03/04-11:46:38:9279
เลขที่ : - สนอ 551
*        สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร* ทะเบียนส่งสาย 1 2564/03/04-13:44:01:9636
เลขที่ : - อว 7439(1)/136
*        สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร* ทะเบียนส่งสาย 2 2564/03/04-08:34:13:7846
เลขที่ : - อว 7433/331
*        สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร* ทะเบียนส่งภายใน 2564/03/04-13:42:21:9597
เลขที่ : - สนอ 551
*        สสน.งานนิติการ* ทะเบียนหนังสือรับ(นิติการ) 2564/03/04-16:04:20:0646
เลขที่ : - อว7453/84
26  ส่วนอาคารสถานที่
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือส่ง 2564/03/04-17:15:15:1084
เลขที่ : - อว7402(5)/598
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือรับ(ภายใน มทส.) 2564/03/04-15:41:16:0504
เลขที่ : - -
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือรับ(ภายใน สอส.) 2564/03/04-11:39:59:9245
เลขที่ : - อว 7402(5)/50
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือรับ(ภายนอก มทส.) 2564/03/04-14:34:00:9974
เลขที่ : - สอ.มทส.3801/ว18
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือรับ (ใบ DAR) 2564/01/28-16:24:45:8806
เลขที่ : - -
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือเวียน (ว) 2563/12/24-08:48:45:1456
เลขที่ : - อว 7402(5)/ว13
*        ส่วนอาคารสถานที่* อว 7402(5)/พ 2564/02/24-15:21:29:2353
เลขที่ : - อว 7402(5)/พ3
*        ส่วนอาคารสถานที่* อว 7402(5)/พว 2564/03/03-08:53:46:4374
เลขที่ : - อว 7402(5)/พว23
*        ส่วนอาคารสถานที่* อว 7401/ 2564/03/03-15:12:42:7:69948
เลขที่ : - อว 7401/841
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือรับ(จัดซื้อ จัดจ้าง) 2564/03/04-17:23:55:1099
เลขที่ : - -
*        ส่วนอาคารสถานที่* คำสั่ง สอส. 2564/01/21-08:58:19:8375
เลขที่ : - -
*        ส่วนอาคารสถานที่* ประกาศ สอส. 2564/03/02-10:03:42:1370
เลขที่ : - -
*        งานระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ* หนังสือส่ง 2564/02/01-11:14:15:3733
เลขที่ : - ฟฟ./4
*        งานระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ* หนังสือรับ 2564/03/04-13:00:55:0
เลขที่ : - -
*        งานภูมิทัศน์* หนังสือส่ง 2564/02/16-16:12:05:0455
เลขที่ : - ภท./14
*        งานภูมิทัศน์* หนังสือรับ 2564/03/04-09:55:36:8395
เลขที่ : - อว 7413(6)/267
*        งานรักษาความปลอดภัย* หนังสือส่ง 2564/03/04-11:32:33:9199
เลขที่ : - รปภ./39
*        งานรักษาความปลอดภัย* หนังสือรับ 2564/03/02-16:39:37:4003
เลขที่ : - v;7408Z2X/225
*        งานรักษาความปลอดภัย* หนังสือเวียน 2563/11/24-14:29:29:4418
เลขที่ : - รปภ./ว1
*        งานยานพาหนะ* หนังสือส่ง 2564/03/02-15:54:24:3745
เลขที่ : - ยน./164
*        งานระบบประปา* หนังสือส่ง 2564/03/04-14:30:10:9949
เลขที่ : - ปป./31
*        งานระบบประปา* หนังสือรับ 2564/02/04-11:13:20:4029
เลขที่ : - อว 7402(4)/768
*        งานออกแบบและก่อสร้าง* หนังสือส่ง 2564/02/24-13:16:38:1234
เลขที่ : - อก./31
*        งานออกแบบและก่อสร้าง* หนังสือรับ 2564/03/03-11:27:50:5534
เลขที่ : - -
*        งานซ่อมบำรุงและรักษา* หนังสือส่ง 2564/03/03-14:45:51:0
เลขที่ : - ซบ./73
*        งานซ่อมบำรุงและรักษา* หนังสือรับ 2564/03/02-13:13:41:2276
เลขที่ : - อว 7408(2)/227
*        งานบริการอาคารสถานที่และกิจกรรม* หนังสือส่ง 2564/02/16-13:43:47:9336
เลขที่ : - บก./4
*        งานบริการอาคารสถานที่และกิจกรรม* หนังสือรับ 2564/02/22-09:42:57:2141
เลขที่ : - อว 7402(8)/152
27  หน่วยพัฒนาการบริหารงาน
*        หน่วยพัฒนาการบริหารงาน* หนังสือส่ง 2563/11/16-15:52:19:1725
เลขที่ : - /3
*        หน่วยพัฒนาการบริหารงาน* หนังสือรับ 2564/01/21-08:23:46:8263
เลขที่ : - อว 7431(1)/18
*        หน่วยสิ่งแวดล้อม* หนังสือส่ง 2564/03/04-16:36:04:0905
เลขที่ : - /30
*        หน่วยสิ่งแวดล้อม* หนังสือรับ 2563/09/24-10:11:25:1002
เลขที่ : - -
*        หน่วยการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน* หนังสือส่ง 2564/03/01-14:53:55:9675
เลขที่ : - /32
*        หน่วยการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน* หนังสือรับ 2564/02/25-13:34:08:5100
เลขที่ : - -
28  งานธุรการ
*        งานธุรการ* หนังสือส่ง 2564/03/02-16:06:26:3858
เลขที่ : - ส.147/64
*        งานธุรการ* หนังสือรับ 2563/10/09-14:33:59:4925
เลขที่ : - สร.1/64
29  ส่วนพัสดุ
*        ส่วนพัสดุ* รับ-อว 7402(6)/ 2563/09/22-10:26:15:3845
เลขที่ : - อว 7433(3)/ว56
*        ส่วนพัสดุ* ส่ง-อว 7402(6)/ว 2564/03/04-11:35:22:9:70049
เลขที่ : - อว 7402(6)/ว811
*        งานบริหารทั่วไป (สพ.)* หนังสือรับ 2562/09/11-11:03:59:02
เลขที่ : - นม0017.2/ว5263
*        งานคลังและบริหารพัสดุ* หนังสือรับ 2564/03/04-13:41:15:9592
เลขที่ : - อว 7402(6)/01387
30  ส่วนแผนงาน
*        ส่วนแผนงาน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/04-10:16:20:8530
เลขที่ : - อว 7402(7)/45
*        ส่วนแผนงาน* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/04-08:59:21:7:70010
เลขที่ : - อว7404/พ14
*        ส่วนแผนงาน* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/03/04-09:00:01:7921
เลขที่ : - อว 7402(7)/ว9
*        ส่วนแผนงาน* ทะเบียนหนังสือพิเศษ 2564/03/04-13:18:55:9:70071
เลขที่ : - อว 7402(7)/พ38
*        ส่วนแผนงาน* ทะเบียนหนังสือพิเศษเวียน 2564/02/24-15:51:00:2656
เลขที่ : - อว 7402(7)/พว21
*        ส่วนแผนงาน* หนังสือส่งภายนอก 2564/02/22-15:03:04:4304
เลขที่ : - อว 7401/ว10
31  ส่วนกิจการนักศึกษา
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/04-15:13:53:0:70106
เลขที่ : - อว 7402(8)/221
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือรับ(ภายใน) 2564/03/04-16:20:25:0804
เลขที่ : - อว0236/ว6009
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือรับ(ภายนอก) 2564/03/01-08:51:02:7516
เลขที่ : - อว0623.4/ว383
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/03/04-11:13:58:9063
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว9
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษ 2564/03/01-13:34:06:9064
เลขที่ : - อว 7402(8)/ พ11
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2564/03/01-13:36:49:9104:69628
เลขที่ : - อว 7402(8)/ พว11
*        งานกิจกรรมนักศึกษา* หนังสือส่ง 2564/03/03-11:23:21:5:69896
เลขที่ : - อว 7402(8)/12
*        งานกิจกรรมนักศึกษา* หนังสือรับ(ภายใน) 2564/03/04-16:25:1:70126
เลขที่ : - อมทส83/42
*        งานกิจกรรมนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/03/03-11:24:23:5:69898
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว1
*        งานกิจกรรมนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษ 2563/10/07-10:18:23:6:54900
เลขที่ : - อว 7402(8)/4
*        งานกิจกรรมนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2563/10/12-09:23:5:55379
เลขที่ : - อว 7402(8)/10
*        งานทุนการศึกษา* หนังสือส่ง 2564/03/04-18:04:24:1:70139
เลขที่ : - อว 7402(8)/107
*        งานทุนการศึกษา* หนังสือรับ(ภายใน) 2564/03/04-15:37:03:0489
เลขที่ : - อว 7414(9)/73
*        งานทุนการศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/03/04-11:12:17:9:70040
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว4
*        งานทุนการศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษ 2562/09/12-13:41:34:12897
เลขที่ : - อว 7402(8)/1
*        งานทุนการศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2564/02/17-15:17:36:3:68647
เลขที่ : - อว 7402(8)/5
*        งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก* หนังสือส่ง 2564/03/04-14:12:09:9:70085
เลขที่ : - อว 7402(8)/75
*        งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก* หนังสือรับ(ภายใน) 2564/03/04-11:31:04:9190
เลขที่ : - อว7402(7)/ว7
*        งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก* หนังสือรับ(ภายนอก) 2563/09/10-14:38:05:5730
เลขที่ : - อว 0221.1/ว1069
*        งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/02/24-11:35:08:1050
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว8
*        งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษ 2564/01/22-10:42:21:2:66074
เลขที่ : - อว 7402(8)/1
*        งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2564/03/02-14:17:30:2836
เลขที่ : - อว 7402(8)/ พว11
*        งานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา* หนังสือส่ง 2564/03/02-16:33:21:3:69828
เลขที่ : - อว 7402(8)/8
*        งานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา* หนังสือรับ(ภายใน) 2562/09/06-14:07:31:02
เลขที่ : - สมทส.ว47/2562
*        งานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/02/04-10:23:25:3:67387
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว2
*        งานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษ 2562/09/06-14:04:16:12364
เลขที่ : - อว 7402(8)/1
*        งานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2564/02/04-10:51:36:3:67396
เลขที่ : - อว 7402(8)/1
*        งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม* หนังสือส่ง 2564/03/02-08:51:21:0:69682
เลขที่ : - อว 7402(8)/17
*        งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม* หนังสือรับ(ภายใน) 2564/03/01-08:55:47:7538
เลขที่ : - อว7402(8)/ว8
*        งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/12/22-16:04:16:8:63000
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว2
*        งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษ 2563/04/09-10:06:03:4:36127
เลขที่ : - อว 7402(8)/1
*        งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2563/12/03-10:22:02:0:61060
เลขที่ : - อว 7402(8)/5
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* หนังสือส่ง 2564/02/22-14:25:59:3:69087
เลขที่ : - อว 7402(8)/3
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* หนังสือรับ(ภายใน) 2564/03/04-10:11:50:8484
เลขที่ : - นฐ0002/2563
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* หนังสือรับ(ภายนอก) 2563/09/10-14:03:41:5113
เลขที่ : - อว 0221.1/ว1069
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/02/24-15:10:14:2230
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว8
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษ 2563/10/29-11:48:21:9:57401
เลขที่ : - อว 7402(8)/33
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2564/03/03-13:36:59:6184
เลขที่ : - อว 7402(8)/ พว11
32  งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
*        งานศิษย์เก่าสัมพันธ์* หนังสือส่ง 2564/02/23-15:46:31:9:69255
เลขที่ : - อว 7402(8)/8
*        งานศิษย์เก่าสัมพันธ์* หนังสือรับ(ภายใน) 2564/03/04-10:33:50:8643
เลขที่ : - อว7402(7)/ว7
*        งานศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/08/20-16:14:26:6:50219
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว3
*        งานศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียบหนังสือส่งพิเศษ 2563/12/29-14:27:48:2:63739
เลขที่ : - อว 7402(8)/6
*        งานศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2564/01/13-14:37:54:8:65166
เลขที่ : - อว 7402(8)/1
33  งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ (งาน DSS)
*        งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ (งาน DSS)* หนังสือส่ง 2564/03/04-09:38:49:8247
เลขที่ : - อว 7402(8)/18
*        งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ (งาน DSS)* หนังสือรับ(ภายใน) 2564/03/03-11:22:27:5439
เลขที่ : - อว7406/25
*        งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ (งาน DSS)* หนังสือรับ(ภายนอก) 2562/06/17-10:50:32:02
เลขที่ : - มว 09932/2562
*        งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ (งาน DSS)* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/12/09-14:21:12:6351
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว61
*        งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ (งาน DSS)* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2562/06/18-09:44:39:02
เลขที่ : - อว 7402(8)/7
34  ส่วนประชาสัมพันธ์
*        ส่วนประชาสัมพันธ์* หนังสือส่ง(ภายใน) 2563/11/27-15:15:52:7246
เลขที่ : - อว 7402(9)/308
*        ส่วนประชาสัมพันธ์* หนังสือรับ(ภายใน) 2564/03/04-11:25:09:9158
เลขที่ : - อว 7402(14)/ว10
*        ส่วนประชาสัมพันธ์* หนังสือรับ(ภายนอก) 2564/03/02-13:17:33:2365
เลขที่ : - พม 0504/ว491
35  สถานกีฬาและสุขภาพ
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* หนังสือส่ง 2564/03/04-16:26:44:0862
เลขที่ : - อว 7402(10)/53
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* หนังสือรับ(ภายใน) 2564/03/04-11:04:51:9006
เลขที่ : - อว 7402(14)/ว10
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* หนังสือรับ(ภายนอก) 2563/09/14-08:50:24:1259
เลขที่ : - -
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* หนังสือเวียน 2564/02/09-11:16:35:4322
เลขที่ : - อว 7402(10)/ว3
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* ส่งพิเศษ 2564/02/18-09:16:45:4661
เลขที่ : - อว 7402(10)/ พ6
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* ส่งพิเศษเวียน 2563/10/22-15:55:55:7:56841
เลขที่ : - อว 7402(10)/ พว3
36  สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
*        สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/02/25-16:21:16:6:69528
เลขที่ : - อว 7402(12)/21
*        สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/03-15:45:46:7:69968
เลขที่ : - อว7435(1)/พว1
*        สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/08/13-15:53:42:2811:49096
เลขที่ : - อว 7402(12)/ว1
37  ส่วนบริหารสินทรัพย์
*        ส่วนบริหารสินทรัพย์* ส่งปกติ 2564/03/03-14:24:35:6621
เลขที่ : - อว 7402(14)/81
*        ส่วนบริหารสินทรัพย์* หนังสือรับ 2564/03/03-09:19:54:4473
เลขที่ : - อว7443/ว179
*        ส่วนบริหารสินทรัพย์* ส่งเวียน 2564/03/03-14:39:07:6730
เลขที่ : - อว 7402(14)/ว10
*        ส่วนบริหารสินทรัพย์* ส่งพิเศษ 2563/09/10-14:44:35:5811
เลขที่ : - อว 7402(14)/พ13
*        ส่วนบริหารสินทรัพย์* ส่งพิเศษเวียน 2564/02/24-15:25:57:2:69393
เลขที่ : - อว 7402(14)/พ ว5
38  ส่วนทรัพยากรบุคคล
*        ส่วนทรัพยากรบุคคล* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/05-08:15:38:1204
เลขที่ : - อว 7402(3)/580
*        ส่วนทรัพยากรบุคคล* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/04-15:20:07:0375
เลขที่ : - อว 7414/541
*        ส่วนทรัพยากรบุคคล* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/03/04-14:48:29:0124
เลขที่ : - อว 7402(3)/ว88
39  หน่วยประสานงาน มทส. กทม.
*        หน่วยประสานงาน มทส. กทม.* หนังสือส่ง 2564/03/04-11:14:57:9069
เลขที่ : - อว 7402(11)/51
*        หน่วยประสานงาน มทส. กทม.* หนังสือรับ 2564/03/04-11:13:16:9056
เลขที่ : - อว 7402(7)/ว.7
40  ฟาร์มมหาวิทยาลัย
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือส่ง (ภายใน) 2563/03/03-11:17:33:0108
เลขที่ : - -
41  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
*        สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/05/22-17:30:05:02
เลขที่ : - อว 7402(3)/ว 13
42  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
*        สำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/04-16:11:40:0713
เลขที่ : - อว 7411/155
*        สำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/04-16:25:40:0857
เลขที่ : - อว 7411(14)/22
*        สำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/03/04-10:20:04:8580
เลขที่ : - อว 7411/ว16
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/02/22-10:04:45:2257
เลขที่ : - อว 7411(1)/4
*        สาขาวิชาเคมี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/04-09:41:17:8264
เลขที่ : - อว 7411(2)/135
*        สาขาวิชาเคมี* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/04-15:47:24:0538
เลขที่ : - อว7421(2)/ว65
*        สาขาวิชาคณิตศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/04-16:16:04:0753
เลขที่ : - อว 7411(3)/40
*        สาขาวิชาคณิตศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/04-13:27:23:9539
เลขที่ : - อว7407/ว18
*        สาขาวิชาชีววิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/04-13:32:44:9564
เลขที่ : - อว 7411(4)/66
*        สาขาวิชาชีววิทยา* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/02/24-09:35:55:0104
เลขที่ : - อว 68103/0575
*        สาขาวิชาชีววิทยา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/02/18-09:16:25:4658
เลขที่ : - อว 7411(4)/ว5
*        สาขาวิชาฟิสิกส์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/04-10:58:09:8915:222
เลขที่ : - อว 7411(5)/292
*        สาขาวิชาฟิสิกส์* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/04-16:35:32:0899
เลขที่ : - อว7407/ว18
*        สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/04-16:28:52:0873
เลขที่ : - อว 7411(6)/39
*        สาขาวิชาปรีคลินิก* ทะเบียนส่ง 2564/03/03-14:17:17:6539
เลขที่ : - อว 7411(11)/83
*        สาขาวิชาปรีคลินิก* ทะเบียนรับ 2564/03/04-17:55:46:1141
เลขที่ : - อว 7421(2)/145
*        สาขาวิชาปรีคลินิก* ทะเบียนส่งเวียน 2564/01/25-09:07:43:4975
เลขที่ : - อว 7411(11)/ว4
*        สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/04-15:48:50:0548
เลขที่ : - อว 7411(14)/22
*        สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/04-15:12:43:0328
เลขที่ : - อว 7411(1)/ว 16
*        สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/02/16-15:53:23:0324
เลขที่ : - อว 7411(14)/ว2
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/04-15:17:14:0354
เลขที่ : - อว 7411(15)/31
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/04-16:23:23:0827
เลขที่ : - อว 7421(1)/ว3
*        โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/02/25-13:20:48:4984
เลขที่ : - อว 7444/27
*        โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/02/16-10:00:32:7689
เลขที่ : - อว 7444/ว5
43  สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/03-10:06:41:4828
เลขที่ : - อว 7412/75
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/04-14:52:52:0147
เลขที่ : - อว 7402(7)/ว9
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* หนังสือเวียน(ภายใน) 2564/03/05-07:24:35:1:70141
เลขที่ : - อว 7412/ว19
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* หนังสือเวียน(ภายนอก) 2564/01/05-09:18:30:1402
เลขที่ : - อว 7412/ว.1
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือ(ลับ) 2564/03/02-10:17:46:1480
เลขที่ : - อว 7402(3)/252
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* หนังสือส่งผ่านคณบดี 2564/03/04-15:19:21:0370:70108
เลขที่ : - อว 7412(5)/48
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* คำสั่ง 2564/03/05-07:19:53:1:70140
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ประกาศ 2564/02/10-08:43:36:6406
เลขที่ : - -
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/01/21-12:49:05:9835
เลขที่ : - อว 7412(1)/1
*        สาขาวิชาศึกษาทั่วไป* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/02-15:14:14:3423
เลขที่ : - อว 7412(2)/32
*        สาขาวิชาศึกษาทั่วไป* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/04-20:12:34:1191
เลขที่ : - อว 7402(8)/พว 11
*        สาขาวิชาศึกษาทั่วไป* หนังสือเวียน(ภายใน) 2563/10/27-17:31:28:4744
เลขที่ : - อว 7412(2)/ว10
*        สาขาวิชาศึกษาทั่วไป* ทะเบียนหนังสือ(ลับ) 2562/12/26-08:09:09:6614
เลขที่ : - อว 7408(2)/ว51
*        สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/03-15:10:56:7024
เลขที่ : - อว 7412(3)/60
*        สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/04-16:15:18:0735
เลขที่ : - อว 7436/ว21
*        สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ* หนังสือเวียน(ภายใน) 2564/02/25-10:44:36:4263
เลขที่ : - อว 7412(3)/ว10
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/02-09:03:52:0976
เลขที่ : - อว 7412(4)/56
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/04-13:02:04:9:70070
เลขที่ : - อว 7436/ว20
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ* หนังสือเวียน(ภายใน) 2563/12/29-14:12:50:2773
เลขที่ : - อว 7412(4)/ว16
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/04-16:35:35:0900
เลขที่ : - อว 7412(5)/49
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/04-16:15:06:0:70122
เลขที่ : - อว 7412/ว18
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ* หนังสือเวียน(ภายใน) 2564/02/24-13:41:48:1371
เลขที่ : - อว 7412(5)/ว4
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ* ทะเบียนหนังสือ(ลับ) 2564/03/02-13:37:19:2525
เลขที่ : - อว 7402(3)/525
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/04-13:21:57:9525
เลขที่ : - อว 7412(6)/39
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/04-10:47:52:0
เลขที่ : - อว 7421(4)/ว10
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* หนังสือเวียน(ภายใน) 2563/08/05-16:44:56:0989
เลขที่ : - อว 7412(6)/ว4
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* หนังสือส่งผ่านหัวหน้าสถานวิจัย 2563/10/26-14:18:11:0044
เลขที่ : - -
44  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/01/15-10:24:54:0
เลขที่ : - อว 7413/1
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/04-16:21:40:0820
เลขที่ : - อว 7413(7)/93
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/03/04-14:39:35:0056
เลขที่ : - อว 7413/ว35
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* คำสั่ง สวทก. 2564/03/01-15:09:26:9787
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ประกาศ สวทก. 2564/02/19-14:20:37:0141
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* อว 7413/พ 2562/08/29-14:08:20:02
เลขที่ : - อว 7413/พ1
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* อว 7413/พ ว 2563/05/29-13:05:03:9439
เลขที่ : - อว 7413/พว 1
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/04-16:11:49:0715
เลขที่ : - อว 7413(1)/84
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/03/26-15:15:41:3684
เลขที่ : - อว 7413(5)/195
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/03/04-14:02:37:9769
เลขที่ : - อว 7413(1)/ว14
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/04-10:29:05:8625
เลขที่ : - อว 7413(2)/98
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/04-16:46:49:0957
เลขที่ : - อว 7439(1)/ว 3
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/02/24-17:18:26:2943
เลขที่ : - อว 7413(2)/ว7
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/04-08:41:14:7859
เลขที่ : - อว 7413(3)/102
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/02-12:21:21:2191:69752
เลขที่ : - อว 7403/ว 32
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/02/25-13:21:39:4990
เลขที่ : - อว 7413(3)/ว5
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/04-15:41:18:0505
เลขที่ : - อว 7413(4)/106
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/04-13:51:25:9685
เลขที่ : - อว7421(2)/164
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/07/14-13:37:37:1965
เลขที่ : - อว 7413(4)/ว3
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/04-11:15:01:9071
เลขที่ : - อว 7413(5)/87
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/04-16:07:15:0680
เลขที่ : - อว 7402(7)/ว 7
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/01/17-12:46:17:4009
เลขที่ : - อว 7413(5)/ว1
45  ฟาร์มมหาวิทยาลัย
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือส่ง (ภายใน) 2564/03/04-17:58:45:1:70138
เลขที่ : - อว 7413(6)/939
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือส่ง (ภายนอก) 2564/03/04-17:37:44:1:70136
เลขที่ : - -
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือรับ (ภายใน) 2564/03/04-15:47:25:0539
เลขที่ : - อว 7402(14)/ว10
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือรับ (ภายนอก) 2564/03/04-13:28:53:9544
เลขที่ : - อว 0634.14/046
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือเวียน (ภายใน) 2564/03/04-16:55:29:0984
เลขที่ : - อว 7413(6)/ว14
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือเวียน (ภายนอก) 2564/02/16-14:15:20:9524
เลขที่ : - -
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* เลขที่คำสั่ง 2564/03/02-10:25:42:1567
เลขที่ : - -
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* เลขที่ประกาศ 2564/03/03-09:48:29:4:69859
เลขที่ : - -
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* เลขที่สัญญา 2564/01/19-13:42:01:2:65669
เลขที่ : - -
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* เลขที่หนังสือรับรอง 2563/06/02-10:45:57:5263
เลขที่ : - -
46  สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/04-15:49:00:0550
เลขที่ : - อว 7413(7)/93
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/04-12:04:44:9390
เลขที่ : - อว 7421(2)/172
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/01/20-14:21:25:6999
เลขที่ : - อว 7413(7)/ว1
47  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/04-16:58:54:0993
เลขที่ : - อว 7414/605
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/04-16:34:22:0892
เลขที่ : - อว 7414(9)/73
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/03/04-16:55:32:0985
เลขที่ : - อว 7414/ว52
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* คำสั่ง สววศ. 2564/03/04-14:35:22:9990
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ประกาศ สววศ. 2564/03/01-17:17:10:0549
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* หนังสือส่งผ่านคณบดี 2563/05/15-09:32:29:0:39874
เลขที่ : - อว 7414/18
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/01-17:11:23:0535
เลขที่ : - อว 7414(1)/19
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/07/01-16:14:15:3887
เลขที่ : - อว 7414(1)/ว7
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (บัณฑิต)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/03-13:53:21:6319
เลขที่ : - อว 7414(1-1)/148
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (บัณฑิต)* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/03/04-17:02:30:1031
เลขที่ : - อว 7414(1-1)/ว5
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (มหาบัณฑิต)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/04-16:26:23:0860
เลขที่ : - อว 7414(1-2)/74
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (มหาบัณฑิต)* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/11/05-10:23:14:6799
เลขที่ : - อว 7414(1-2)/ว3
*        สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/01-17:44:58:0581
เลขที่ : - อว 7414(1-3)/28
*        สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/11/05-10:29:13:6844
เลขที่ : - อว 7414(1-3)/ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/01-10:52:47:8368
เลขที่ : - อว 7414(1-4)/28
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/02/19-13:30:45:9736
เลขที่ : - อว 7414/ว.40
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/11/02-17:00:29:8730
เลขที่ : - อว 7414(1-4)/ว15
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/02/24-10:54:41:0786
เลขที่ : - -
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/12/22-17:00:10:9274
เลขที่ : - อว 7434(3)/1885
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/12/02-10:27:08:6444
เลขที่ : - -
*        สาขาวิชานวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/02/23-11:01:20:6711
เลขที่ : - อว 7414(1-7)/25
*        สาขาวิชานวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/17-09:16:57:2585
เลขที่ : - อว 7414(10)343
*        สาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/01-10:12:09:7:69587
เลขที่ : - อว 7414(1-8)/14
*        สาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/12/09-17:00:19:7693
เลขที่ : - อว 7414(11)/ว2
*        สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/02-14:49:38:3131
เลขที่ : - อว 7414(2)/48
*        สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/03-15:58:59:7400
เลขที่ : - อว 7414(23)/6
*        สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/03/20-13:36:26:9916
เลขที่ : - อว 7414(2)/ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/04-11:39:27:9243
เลขที่ : - อว 7414(3)/74
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/04-09:10:45:7973
เลขที่ : - -
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/02/23-12:20:41:7296
เลขที่ : - อว 7414(3)/ว6
*        สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/04-16:18:13:0793
เลขที่ : - อว 7414(4)/97
*        สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/04-14:09:27:9787
เลขที่ : - ใบรับงานที่ J0050/2564
*        สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/02/01-14:20:08:4518
เลขที่ : - อว 7414(4)/ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/04-11:15:52:9076
เลขที่ : - อว 7414(5)/47
*        สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/03-16:33:36:7593:69987
เลขที่ : - อว 7402(3)/ว79
*        สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/02/25-09:02:42:5541
เลขที่ : - อว 7414(5)/ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/04-09:50:33:8324
เลขที่ : - อว 7414(6)/45
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/03-16:05:25:7427
เลขที่ : - อว 7403/105
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/04/09-13:41:24:6198:36157
เลขที่ : - อว 7414(6)/ว3
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/04-14:04:58:9775
เลขที่ : - อว 7414(7)/113
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/04-16:49:43:0975
เลขที่ : - อว 7434(4)/229
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/03/03-10:24:35:4996
เลขที่ : - อว 7414(7)/ว11
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/04-15:53:41:0577
เลขที่ : - อว 7414(8)/32
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/04-16:40:57:0936
เลขที่ : - อว 7406/19
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/09/26-15:33:15:02
เลขที่ : - อว 7414(8)/ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/03-12:04:18:5668
เลขที่ : - อว 7414(9)/73
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/03-16:30:31:7571
เลขที่ : - อว 7403/105
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/11/06-12:30:49:1121
เลขที่ : - อว 7414(9)/ว8
*        สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/04-13:30:10:9553
เลขที่ : - อว 7414(10)/63
*        สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/02-14:56:19:3276:69792
เลขที่ : - อว 7436/ว18
*        สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/12/21-10:02:24:3821
เลขที่ : - อว 7414(10)/ว11
*        สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/03-18:43:07:7734
เลขที่ : - อว 7414(11)/93
*        สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/04-16:06:01:0672
เลขที่ : - อว 7431(3)/ว7
*        สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/09/24-09:12:53:0222
เลขที่ : - อว 7414(11)/ว7
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/04-13:59:09:9756
เลขที่ : - อว 7414(12)/92
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/02-11:40:40:2103
เลขที่ : - สมทส/10
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/01/29-13:15:24:0756:66876
เลขที่ : - อว 7414(12)/ว2
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/03-10:49:33:0
เลขที่ : - อว 7414(13)/80
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/03-09:49:49:4709:69858
เลขที่ : - อว 7403/105
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/03/10-09:22:10:1890
เลขที่ : - อว 7414(13)/ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/03-16:45:58:7630
เลขที่ : - อว 7414(15)/88
*        สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/04-16:29:04:0875
เลขที่ : - อว 7407/ว20
*        สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/03/03-11:06:51:5309
เลขที่ : - อว 7414(15)/ว8
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/03-15:54:52:7381
เลขที่ : - อว 7414(16)/24
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/04-15:08:08:0302
เลขที่ : - อว 7421(2)/ว73
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/02/22-11:33:13:0
เลขที่ : - อว 7414(16)/ว4
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/04-13:30:42:9558
เลขที่ : - อว 7414(17)/107
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/03-15:25:21:7168
เลขที่ : - อว 7406/19
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/11/12-13:19:33:4304
เลขที่ : - อว 7414(17)/ว7
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/02/10-11:40:58:7747
เลขที่ : - อว 7414(18)/6
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/03-15:45:21:7310
เลขที่ : - อว 7403/105
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/04-13:21:08:9523
เลขที่ : - อว 7414(19)/94
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/04-14:09:58:9:70084
เลขที่ : - อว 7431(3)/ว7
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/02/11-13:36:54:1769
เลขที่ : - อว 7414(19)/ว2
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/04-11:23:37:9112
เลขที่ : - อว 7414(22)/70
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/04-16:53:50:0980
เลขที่ : - อว 7421(2)/ว46
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/03/02-12:56:27:2219
เลขที่ : - อว 7414(22)/ว7
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* หนังสือส่งผ่านหัวหน้าสถานฯ 2563/05/02-14:19:22:3:38915
เลขที่ : - อว 7414(22)/4
*        สถานนวัตกรรมวิศวศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/02/19-16:36:55:1374
เลขที่ : - อว 7414(24)/8
*        สถานนวัตกรรมวิศวศึกษา* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/02-16:11:52:3888
เลขที่ : - อว 7414/560
*        สถานนวัตกรรมวิศวศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/02/25-14:56:22:6015
เลขที่ : - อว 7414(24)/ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (บัณฑิต)-เดิม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/01/28-09:54:35:5930
เลขที่ : - อว 7414(24-1)/1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (มหาบัณฑิต)-เดิม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/04/28-09:41:40:3967
เลขที่ : - อว 7414(24-2)/31
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (มหาบัณฑิต)-เดิม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/10/18-15:16:57:02
เลขที่ : - อว 7414(24-2)/ว5
*        สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์-เดิม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/01/22-09:56:19:9960
เลขที่ : - อว 7414(24-3)/7
*        สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์-เดิม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/06/24-13:27:41:02
เลขที่ : - อว 7414(24-3)/ว1
*        สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค-เดิม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/02/18-15:35:44:5958
เลขที่ : - อว 7414(24-4)/12
*        สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค-เดิม* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/07/09-12:51:09:8606
เลขที่ : - อว 7402(4)/ว.13
*        สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค-เดิม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/01/10-15:20:13:9616
เลขที่ : - อว 7414(24-4)/ว2
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน-เดิม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/02/03-14:04:00:2831
เลขที่ : - อว 7414(24-5)/6
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน-เดิม* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/01/10-14:57:37:9139
เลขที่ : - อว 7414(24)ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน-เดิม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/11/26-15:29:25:02
เลขที่ : - อว 7414(24-5)/ว5
*        สาขาวิชานวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์-เดิม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/27-09:40:12:9480
เลขที่ : - อว 7414(24-7)/71
*        สาขาวิชานวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์-เดิม* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/12/07-14:25:47:9519
เลขที่ : - อว 7414/7054-2563
*        สาขาวิชานวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์-เดิม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/10/18-10:36:39:02
เลขที่ : - อว 7414(24-7)/ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น-เดิม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/01/13-11:54:10:2562
เลขที่ : - อว 7414(24-8)/3
*        สาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น-เดิม* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/20-09:22:23:2246
เลขที่ : - -
*        สถานพันธกิจสากลสัมพันธ์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/04-11:29:35:9186
เลขที่ : - อว 7414(23)/10
*        สถานพันธกิจสากลสัมพันธ์* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/02-14:28:26:2955
เลขที่ : - อว 7414/ว48
*        สถานพันธกิจสากลสัมพันธ์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/01/12-17:19:24:5:65051
เลขที่ : - อว 7414(23)/ว1
48  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
*        สำนักวิชาแพทยศาสตร์* ประกาศ 2564/03/02-14:30:22:2963:69782
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาแพทยศาสตร์* คำสั่ง 2564/03/04-13:40:56:9589
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/04-19:06:42:1170
เลขที่ : - อว 7415/153
*        สำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/04-16:30:58:0880
เลขที่ : - อว 7402(3)/ว86
*        งานจัดการเรียนการสอน* รับ 2563/01/21-16:11:33:7453
เลขที่ : - อว 7433(4)/ว.14
*        สำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/03/04-14:40:59:0075
เลขที่ : - อว 7415/ว30
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/02/18-15:57:34:7667
เลขที่ : - อว 7415(1)/5
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/04/08-11:35:31:2:36029
เลขที่ : - อว0210/ว2083
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/04/07-19:11:44:1673:35994
เลขที่ : - อว 7415(11)/ว1
*        สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/02/04-17:14:12:6068
เลขที่ : - อว 7415(2)/7
*        สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/02/25-09:12:18:3286
เลขที่ : - อว 7415(2)/ว2
*        สาขาวิชาจักษุวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/01/20-16:07:47:7889
เลขที่ : - อว 7415(3)/1
*        สาขาวิชาจักษุวิทยา* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/03-16:50:57:2524
เลขที่ : - อว 7403(1)/พว 18
*        สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/01/18-11:03:03:8546
เลขที่ : - อว 7415(4)/1
*        สาขาวิชาพยาธิวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/04-12:08:11:9393
เลขที่ : - อว 7415(6)/8
*        สาขาวิชาพยาธิวิทยา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/03/20-16:50:38:1758
เลขที่ : - อว 7415(6)/ว2
*        สาขาวิชารังสีวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/01/29-10:42:43:0035
เลขที่ : - อว 7415(7)/2
*        สาขาวิชารังสีวิทยา* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/03-10:47:04:8918
เลขที่ : - อว 7415/ว.95
*        สาขาวิชารังสีวิทยา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/12/28-18:03:58:0323
เลขที่ : - อว 7415(7)/ว2
*        สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/05-16:00:08:9181
เลขที่ : - อว 7415(8)/6
*        สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/02/25-13:28:02:5030
เลขที่ : - อว 7415(9)/9
*        สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/02/03-15:56:53:2298
เลขที่ : - อว 7415(9)/ว1
*        สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/05-16:06:59:9211
เลขที่ : - อว 7415(10)/3
*        สาขาวิชาศัลยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/02-18:06:22:4188
เลขที่ : - อว 7415(11)/6
*        สาขาวิชาศัลยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/01-13:23:03:1111
เลขที่ : - อว 7415/ว.95
*        สาขาวิชาศัลยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/12/28-17:56:46:0317
เลขที่ : - อว 7415(11)/ว5
*        สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/02/04-11:57:56:4322
เลขที่ : - อว 7415(12)/5
*        สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/02/25-13:58:32:5241
เลขที่ : - อว 7415(13)/2
*        สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/31-11:16:10:7017
เลขที่ : - อว 7415/ว.94
*        สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/03-13:38:05:6195
เลขที่ : - อว 7415(14)/9
*        สาขาวิชาอายุรศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/02/18-13:21:03:6190
เลขที่ : - อว 7415(15)/5
*        สาขาวิชาอายุรศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/08/05-14:35:23:9793
เลขที่ : - อว 7415(15)/ว2
*        สถานวิจัยสำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/04-08:47:20:7874
เลขที่ : - อว 7415(18)/77
*        สถานวิจัยสำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/04-16:35:52:0904
เลขที่ : - อว 7421(2)/ว73
*        สถานวิจัยสำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/01/18-15:01:30:9815
เลขที่ : - อว 7415(18)/ว1
*        สถานวิจัยสำนักวิชาแพทยศาสตร์* หนังสือส่งผ่านหัวหน้าสถานฯ 2564/02/02-13:22:43:7496
เลขที่ : - อว 7415(18)/3
*        สถานแพทยศาสตรศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/04-08:51:37:7887
เลขที่ : - อว 7415(19)/38
*        สถานแพทยศาสตรศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/02/17-10:25:51:1563
เลขที่ : - อว 7415(19)/ว17
49  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
*        โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/05-08:04:34:1201
เลขที่ : - อว 7415(20)/790
*        โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/04-14:14:02:9830
เลขที่ : - รง0605/ว110
*        โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/02/23-11:28:41:7058
เลขที่ : - อว 7415(20)/ว9
*        โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* คำสั่ง 2564/03/04-08:11:02:7770
เลขที่ : - -
*        โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* สัญญา 2564/01/19-10:40:10:1573
เลขที่ : - -
50  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
*        สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/03-09:55:34:4:69861
เลขที่ : - อว 7416/96
*        สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/03-10:28:53:5017
เลขที่ : - ส.พ.ส.083/2564
*        สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/02/24-11:18:17:0941
เลขที่ : - อว 7416/ว5
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/01-10:14:07:7971
เลขที่ : - อว 7416(1)/15
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/24-14:47:49:2895
เลขที่ : - อว 7402(3)/ว100
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/04/01-14:18:40:1753
เลขที่ : - อว 7416(1)/ว2
*        สาขาวิชาการจัดการทางการพยาบาล* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/02/08-13:52:25:1185
เลขที่ : - อว 7416(2)/1
*        สาขาวิชาการจัดการทางการพยาบาล* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/04/23-11:10:49:6494
เลขที่ : - อว 7431(4)/ว 2
*        สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/04-09:55:16:8392
เลขที่ : - อว 7416(3)/7
*        สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/06/12-13:25:24:1993
เลขที่ : - อว 7413(5)/263
*        สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/01-13:57:23:9247
เลขที่ : - อว 7416(6)/9
*        สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/02/07-18:23:36:5436
เลขที่ : - อว 7407/พว4
*        สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/04-09:49:50:8317
เลขที่ : - อว 7416(7)/15
*        สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/02/07-18:24:55:5441
เลขที่ : - อว 7407/ว8
*        สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/01/21-16:52:00:1579
เลขที่ : - อว 7416(4)/3
*        สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/06/12-10:21:47:1274
เลขที่ : - อว 7421(4)/270
*        สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/12/09-12:26:44:5392
เลขที่ : - อว 7416(5)/33
*        สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/02/07-18:22:11:5431
เลขที่ : - อว 7402(8)/พว 10
*        สถานวิจัยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/01-16:34:37:0404
เลขที่ : - อว 7416(8)/3
*        สถานวิจัยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/02/16-10:30:31:7942
เลขที่ : - อว 7421(2)/ว 47
*        สถานวิจัยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/08/07-14:47:58:7445
เลขที่ : - อว 7416(8)/ว1
51  สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
*        สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/04-13:46:02:9660
เลขที่ : - อว 7417/140
*        สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/04-17:19:20:1090
เลขที่ : - อว7402(6)/ว776
*        สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/02/25-15:37:10:6495
เลขที่ : - อว 7417/ว28
*        สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* คำสั่ง สวทพ. 2564/02/25-15:23:16:6398
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* ประกาศ สวทพ. 2563/02/03-09:28:17:0035
เลขที่ : - -
*        สาขาวิชาสุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/01-09:00:40:7560
เลขที่ : - อว 7417(2)/11
*        สาขาวิชาสุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/02-16:29:43:3968
เลขที่ : - อว/7433(2)/ว 6
*        สาขาวิชาสุขภาพช่องปากเด็ก* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/06-18:45:16:2774:222
เลขที่ : - อว 7417(3)/2
*        สาขาวิชาสุขภาพช่องปากเด็ก* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/02/16-14:47:13:9:68513
เลขที่ : - อว 7433(4)/ว20
*        สาขาวิชาสุขภาพช่องปากวัยรุ่น* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/02/15-14:44:44:6300
เลขที่ : - อว 7417(4)/5
*        สาขาวิชาสุขภาพช่องปากวัยรุ่น* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/02/18-18:23:24:8154
เลขที่ : - ร.ว.ท.ท./ทป.9/ว1/2564
*        สาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้ใหญ่* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/02/22-11:51:26:3098
เลขที่ : - อว 7417(5)/2
*        สาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้ใหญ่* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/01-10:13:22:7957
เลขที่ : - อว7402(3)/ว77
*        สาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/02/25-14:13:20:5421
เลขที่ : - อว 7417(6)/11
*        สาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/01/13-15:54:32:9189
เลขที่ : - อว7402(8)/ว4
*        สถานวิจัยสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/10-13:39:25:3465
เลขที่ : - อว 7417(8)/28
*        สถานวิจัยสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/10/06-17:12:45:5257
เลขที่ : - อว 7421(1)/ว 13
52  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
*        สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ประกาศ 2563/03/10-16:11:32:5818
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* คำสั่ง 2564/02/09-14:58:06:5486
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/02-15:43:53:3692
เลขที่ : - อว 7418/70
*        สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/04-11:17:31:9087
เลขที่ : - ทส 0601/848
*        สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/02/25-16:11:03:6771
เลขที่ : - อว 7418/ว12
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/02/25-10:15:11:3834
เลขที่ : - อว 7418(1)/13
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/05/29-14:31:15:02
เลขที่ : - อว 7401(4)/ว 4
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/02/22-16:13:13:5142
เลขที่ : - อว 7418(1)/ว1
*        สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/02-15:43:46:3690
เลขที่ : - อว 7418(2)/12
*        สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/02/05-10:28:01:6:67545
เลขที่ : - -
*        สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/11/30-10:53:26:9122
เลขที่ : - อว 7418(2)/ว8
*        สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/04-13:55:15:9721
เลขที่ : - อว 7418(3)/50
*        สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/04-11:26:40:9174
เลขที่ : - อว 7403/105
*        สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/01/06-09:00:46:5129
เลขที่ : - อว 7418(3)/ว2
*        สถานวิจัยสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/01-09:09:28:7592
เลขที่ : - อว 7418(5)/15
*        สถานวิจัยสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/04-15:52:08:0571
เลขที่ : - อว 7421(2)/ว75
53  สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี
*        สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี* หนังสือส่ง(ภายใน)5634(1)/ 2562/06/06-10:08:28:02
เลขที่ : - TEI/REM/SCI/2562/076
*        สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี* หนังสือส่ง(ภายใน) 5634(4)/ 2562/06/11-15:53:53:02
เลขที่ : - อว 7434/185
*        เทคโนธานี* หนังสือส่ง(ภายนอก) อว 7434/ 2564/03/04-10:45:13:8719
เลขที่ : - อว 7434/387
*        เทคโนธานี* หนังสือรับ(ภายนอก มทส.) 2564/03/04-15:09:59:0318
เลขที่ : - -
*        เทคโนธานี* หนังสือเวียน (ภายนอก) อว 7434/ว 2564/03/04-12:37:00:9432
เลขที่ : - -
*        เทคโนธานี* คำสั่ง ทธ. 2564/03/01-11:23:37:8586
เลขที่ : - -
*        เทคโนธานี* ประกาศ ทธ. 2564/01/22-17:16:50:4714
เลขที่ : - -
*        สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี* หนังสือส่ง(ภายใน)7434(1)/ 2564/03/04-16:39:57:0929
เลขที่ : - อว 7434(1)/478
*        สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี* หนังสือรับ(ภายใน) 7434(1)/ 2564/03/04-15:16:00:0349
เลขที่ : - อว7402(6)/01990
*        สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี* หนังสือเวียน(ภายใน) 7434(1)/ว 2564/03/04-12:33:36:9423
เลขที่ : - อว 7434(1)/ว14
*        สำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรม* หนังสือส่ง(ภายใน) 7434(2)/ 2564/03/04-13:25:19:9534
เลขที่ : - อว 7434(2)/84
*        สำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรม* หนังสือรับ(ภายใน) 7434(2)/ 2564/02/18-16:32:26:7944
เลขที่ : - อว7434(1)/ว12
*        สำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรม* หนังสือรับ(ภายนอก) 7434(2)/ 2564/03/03-10:42:30:5113
เลขที่ : - อว5701/0602
*        สำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรม* หนังสือแจ้งเวียน(ภายใน) 7434(2)/ว 2564/02/19-09:48:57:0
เลขที่ : - อว 7434(2)/ว1
*        สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม* หนังสือส่ง(ภายใน) 7434(3)/ 2564/03/04-16:40:55:0935
เลขที่ : - อว 7434(3)/341
*        สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม* หนังสือรับ(ภายใน) 7434(3)/ 2564/03/03-14:10:23:6477
เลขที่ : - อว7402(6)/พ167
*        สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม* หนังสือรับ(ภายนอก) 7434(3)/ 2564/03/03-14:22:40:6611
เลขที่ : - อว6001/1688
*        สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม* หนังสือแจ้งเวียน(ภายใน) 7434(3)/ว 2564/01/14-09:26:40:9962
เลขที่ : - อว 7434(3)/ว1
*        สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี* หนังสือส่ง(ภายใน) 7434(4)/ 2564/03/04-13:07:25:9499
เลขที่ : - อว 7434(4)/243
*        สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี* หนังสือรับ(ภายใน) 7434(4)/ 2564/03/04-13:52:05:9688
เลขที่ : - อว7431(1)/108
*        สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี* หนังสือรับ(ภายนอก) 7434(4)/ 2564/03/04-13:49:24:9679
เลขที่ : - v;0623/843
*        สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี* หนังสือแจ้งเวียน(ภายใน) 7434(4)/ว 2564/03/02-16:41:52:4008
เลขที่ : - อว 7434(4)/ว4
*        สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา* หนังสือส่ง(ภายใน) 7434(5)/ 2564/03/04-10:20:02:0
เลขที่ : - อว 7434(5)/67
*        สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา* หนังสือรับ(ภายใน) 7434(5)/ 2564/02/19-15:18:35:0715
เลขที่ : - อว7437(6)/ว3
*        สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา* หนังสือรับ(ภายนอก) 7434(5)/ 2564/03/03-11:27:03:5528
เลขที่ : - สร83203/75
*        สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา* หนังสือแจ้งเวียน(ภายใน) 7434(5)/ว 2564/02/25-17:44:24:7231
เลขที่ : - อว 7434(5)/ว3
54  สโมสร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
*        สโมสร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/02-14:49:41:3132
เลขที่ : - อว 7402(2)/ว11
*        สโมสร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/04-11:12:13:9048
เลขที่ : - อว 7402(7)/ว7
*        สโมสร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/03/03-09:52:52:4728
เลขที่ : - อว 7402(2)/วว2
55  สุรสัมมนาคาร
*        สุรสัมมนาคาร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/04-09:29:51:0
เลขที่ : - อว 7443/193
*        สุรสัมมนาคาร* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/02-11:28:58:2045
เลขที่ : - อว 7436/87
*        สุรสัมมนาคาร* คำสั่ง 2564/01/27-15:31:06:4829
เลขที่ : - -
*        สุรสัมมนาคาร* ประกาศ และอื่นๆ 2563/03/26-14:57:02:3635
เลขที่ : - ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563
*        แผนกธุรการ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/01/07-15:51:27:1697
เลขที่ : - อว 7443(1)/10
*        แผนกธุรการ* ประกาศ และอื่นๆ 2563/07/16-11:19:13:9517
เลขที่ : - -
*        แผนกการเงิน (สส.)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/29-09:08:56:4431
เลขที่ : - อว 7443(2)/76
*        แผนกบัญชีและพัสดุ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/01/06-15:48:14:8070
เลขที่ : - อว 7443(3)/7
*        แผนกอาคารสถานที่* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/18-10:34:28:4454
เลขที่ : - อว 7443(4)/1
*        แผนกบริการส่วนหน้า* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/13-15:37:56:8126
เลขที่ : - อว 7443(5)/332
56  ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/03-15:56:56:7388
เลขที่ : - อว 7454/192
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/02-15:40:34:3677
เลขที่ : - HC-T-6402-01
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/10/18-16:58:42:01
เลขที่ : - อว 7454/ว17
57  โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA)
*        โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/03-18:29:22:7731
เลขที่ : - อว 7445/25
*        โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA)* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/04-13:46:13:9662
เลขที่ : - อว 7402(14)/ว10
*        โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA)* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/01/27-12:02:39:3:66547
เลขที่ : - อว 7445/ว3
58  ศูนย์วิจัยนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
*        ศูนย์วิจัยนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/03-10:18:44:4942
เลขที่ : - อว 7457/4
*        ศูนย์วิจัยนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/06/24-16:05:57:5694
เลขที่ : - -
*        ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/04-08:32:07:7840
เลขที่ : - อว 7455/30
*        ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/02/03-13:26:12:1046
เลขที่ : - บร 53304/61
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/02/10-11:49:06:7836
เลขที่ : - อว 7452/4
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/03-09:40:33:4659
เลขที่ : - อว 7436/ว18
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/10/30-13:15:55:0
เลขที่ : - อว 7452/ว4
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/02/24-15:42:58:2574
เลขที่ : - อว 7451/17
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/01-10:30:24:8174
เลขที่ : - อว 7436/ว18
*        ศูนย์การให้บริการทางวิชาการสำหรับนักเรียนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา(สอวน.)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/04-09:39:37:8250
เลขที่ : - อว 7448/8
*        ศูนย์การให้บริการทางวิชาการสำหรับนักเรียนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา(สอวน.)* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/01/29-13:08:05:0737
เลขที่ : - อว 7448/ว4
*        ศูนย์การให้บริการทางวิชาการสำหรับนักเรียนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา(สอวน.)* ประกาศ 2563/04/23-14:57:14:7822
เลขที่ : - -
*        โครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี ศูนย์เครือข่ายวัสดุนาโนและการวิเคราะห์ขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/04-13:58:39:9752
เลขที่ : - อว 7446/60
*        โครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี ศูนย์เครือข่ายวัสดุนาโนและการวิเคราะห์ขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/01-15:11:04:9796
เลขที่ : - ทส0985.508/231
59  โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน
*        โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/02-11:53:57:2170
เลขที่ : - อว 7450/18
*        โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/04-16:54:16:0982
เลขที่ : - อว 7402(7)/ว7
*        โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/01/04-14:47:18:9681
เลขที่ : - อว 7450/ว1
60  ศูนย์ความเป็นเลิศ นาโนเทค-มทส. ด้านวัสดุนาโนเพื่อสมบัติเฉพาะทางขั้นสูง
*        ศูนย์ความเป็นเลิศ นาโนเทค-มทส. ด้านวัสดุนาโนเพื่อสมบัติเฉพาะทางขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/07/26-16:45:59:02
เลขที่ : - อว 7447/1
*        ศูนย์ความเป็นเลิศ นาโนเทค-มทส. ด้านวัสดุนาโนเพื่อสมบัติเฉพาะทางขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/05/27-10:44:28:02
เลขที่ : - อว 7406/5 (ยกเลิก)
61  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/01/22-16:55:02:4703
เลขที่ : - อว 7462/1
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/16-19:25:16:2286
เลขที่ : - อว 7421(5)/ว 17
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/09/08-17:46:14:7825
เลขที่ : - อว 7462/ว1
62  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีวกลศาสตร์ทางการแพทย์
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีวกลศาสตร์ทางการแพทย์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/02/24-14:38:34:1886
เลขที่ : - อว 7461/13
63  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเป็นผู้ประกอบการ
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเป็นผู้ประกอบการ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/03-17:51:48:7710
เลขที่ : - อว 7458/15
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเป็นผู้ประกอบการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/12/17-15:32:15:5870
เลขที่ : - -
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเป็นผู้ประกอบการ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/08/17-10:28:44:9:49426
เลขที่ : - อว 7458/ว8
64  โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่
*        โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/02-09:04:56:0987
เลขที่ : - อว 7463/47
*        โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/01-10:54:52:8401
เลขที่ : - อว 7435(3)/ว3
*        โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/02/18-11:06:13:5699
เลขที่ : - อว 7463/ว3
*        การแข่งขันกีฬาบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 39 ปีบทองเกมส์* หนังสือรับ(ภายนอก) 2563/09/10-16:09:51:6847
เลขที่ : - อว 0221.1/ว 1069
*        การแข่งขันกีฬาบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 39 ปีบทองเกมส์* หนังสือส่ง 2563/03/05-09:50:47:8485
เลขที่ : - อว 7464/33
*        การแข่งขันกีฬาบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 39 ปีบทองเกมส์* หนังสือเวียน 2563/03/02-16:53:09:7:31911
เลขที่ : - อว 7464/ว5
65  ศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจไก่โคราช
*        ศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจไก่โคราช* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/03-15:05:38:6992
เลขที่ : - อว 7459/21
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/04-17:07:59:1047
เลขที่ : - อว 7453/85
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/04-15:03:11:0260
เลขที่ : - บริษัท ไทยดรายไอซ์ จำกัด
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/01/19-14:36:16:2769
เลขที่ : - อว 7453/ว2
66  โครงการแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
*        โครงการแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/04-10:19:36:8564
เลขที่ : - อว 7467/5
*        โครงการการสร้างและเสริมแกร่งระบบนิเวศแบบบูรณาการสำหรับการวิจัยทางเทคโนโลยีควอนตัมระดับประเทศ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/04-11:40:44:9248
เลขที่ : - อว 7466/45
*        โครงการการสร้างและเสริมแกร่งระบบนิเวศแบบบูรณาการสำหรับการวิจัยทางเทคโนโลยีควอนตัมระดับประเทศ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/02/19-14:31:07:0185
เลขที่ : - อว 6202/368
67  สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด
*        สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด* หนังสือส่ง 2564/03/03-12:58:42:5930
เลขที่ : - สอ.มทส. 3801/280
*        สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด* หนังสือรับ 2564/03/03-14:02:06:6419
เลขที่ : - อว.7402 (3)/527
*        สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด* หนังสือเวียน 2564/03/03-13:06:16:5953
เลขที่ : - สอ.มทส. 3801/ว22
*        สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด* หนังสือขออนุมัติถอนเงิน 2564/03/03-13:12:51:6008
เลขที่ : - ถ.95/2564
68  สภาวิชาการ
*        สภาวิชาการ* ส่งปกติ 2564/03/02-16:57:43:4131
เลขที่ : - อว 7414(7)/28
*        สภาวิชาการ* เวียน 2564/03/04-10:58:08:8914
เลขที่ : - อว 7406/ว11
*        สภาวิชาการ* พิเศษ 2562/09/26-10:42:29:02
เลขที่ : - อว 7406/พ1
*        สภาวิชาการ* พิเศษเวียน 2564/03/03-09:15:16:4447
เลขที่ : - อว 7406/พ ว3
69  สถานพัฒนาคณาจารย์
*        สถานพัฒนาคณาจารย์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/03/04-14:21:48:9862
เลขที่ : - อว 7407/69
*        สถานพัฒนาคณาจารย์* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/03/04-15:30:28:0442
เลขที่ : - อว 7402(3)/ว 86
*        สถานพัฒนาคณาจารย์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/03/04-11:44:47:9266:70056
เลขที่ : - อว 7407/ว21
*        สถานพัฒนาคณาจารย์* หนังสือส่งพิเศษ 2564/03/04-14:19:14:9851:70087
เลขที่ : - อว 7407/พ15
*        สถานพัฒนาคณาจารย์* หนังสือส่งพิเศษเวียน 2564/03/04-13:05:05:9498:70072
เลขที่ : - อว 7407/พ ว7
70  สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* หนังสือรับ-ภายใน 2564/03/04-13:47:43:9671
เลขที่ : - อว7402(7)/ว7
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* หนังสือรับ-ภายนอก 2563/12/15-15:29:07:5531
เลขที่ : - อว660301.3.8/ว4400
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* หนังสือส่งภายใน-นอก 2564/01/12-09:16:36:2461
เลขที่ : - อว 7408/2
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* หนังสือเวียน-ภายใน 2563/12/07-15:58:14:0143
เลขที่ : - อว 7408/ว17
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* หนังสือเวียน-ภายนอก 2563/10/22-10:00:00:4789
เลขที่ : - -
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* ประกาศ 2563/07/29-12:50:42:6378
เลขที่ : - -
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* คำสั่ง 2563/08/04-17:19:13:6592
เลขที่ : - -
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* หนังสือ-ลับ 2563/08/05-12:02:37:8813
เลขที่ : - -
*        หน่วยศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้* หนังสือรับ-ภายใน 2563/06/12-13:43:47:2166
เลขที่ : - อว 7437(7)/2
*        หน่วยศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้* หนังสือรับ-ภายนอก 2564/02/15-08:21:52:3844
เลขที่ : - อว5600/ว0140
*        หน่วยศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้* หนังสือส่งภายใน-นอก 2563/09/30-14:26:11:8712
เลขที่ : - อว 7408(1)/46
*        หน่วยศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้* หนังสือเวียน-ภายใน 2563/09/30-14:29:03:8746
เลขที่ : - อว 7408(1)/ว4
*        หน่วยศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้* ประกาศ 2563/05/19-15:06:38:7427
เลขที่ : - -
*        หน่วยศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้* หนังสือ-ลับ 2562/11/25-14:58:00:02
เลขที่ : - -
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือรับ-ภายใน 2564/03/04-13:49:20:9678
เลขที่ : - อว7403(1)/พ20
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือรับ-ภายนอก 2564/03/04-14:59:14:0205
เลขที่ : - พิเศษ/2563
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือส่งภายใน-นอก 2564/03/04-16:02:08:0636
เลขที่ : - อว 7408(2)/273
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือเวียน-ภายใน 2564/03/03-16:26:22:7547
เลขที่ : - อว 7408(2)/ว9
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือเวียน-ภายนอก 2564/03/04-14:52:54:0148
เลขที่ : - -
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ประกาศ 2563/08/13-16:25:43:3073
เลขที่ : - -
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* คำสั่ง 2564/03/03-14:49:54:6858
เลขที่ : - -
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือ-ลับ 2563/12/23-09:22:38:9722
เลขที่ : - -