เลขที่เอกสารครั้งล่าสุด แยกตามหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน ชื่อหนังสือ เลขที่ ศธ. ครั้งล่าสุด
1  ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
*        ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ* 5631(6)/ว (หนังสือเวียน) 2562/11/18-11:20:42:02
เลขที่ : - อว 7431(2)/ว31
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* หนังสือรับ(ภายใน ศบส.) 2563/05/29-13:08:48:9455
เลขที่ : - -
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* หนังสือรับ(ภายนอก) 2563/05/29-14:47:53:0400
เลขที่ : - อว 7401(3)/1805-2563
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* ยืมระหว่างห้องสมุด 2563/05/05-09:33:45:4162
เลขที่ : - -
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* หนังสือรับ(ลับ) 2563/05/29-10:36:17:8789
เลขที่ : - -
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* หนังสือบริจาค 2563/05/28-11:14:14:5903
เลขที่ : - รภ 0003/ว308
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* อว 7431/ (หนังสือส่ง) 2563/05/07-14:16:05:1306
เลขที่ : - อว 7431/12
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* อว 7431/ว (หนังสือเวียน) 2563/03/24-14:19:27:8326
เลขที่ : - อว 7431/ว3
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* อว 7431/ล (หนังสือส่งลับ) 2562/10/04-11:59:18:02
เลขที่ : - อว 7431/ล18/2562
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศบส.)* 7431(1)/ (หนังสือส่ง) 2563/05/29-15:59:01:0797
เลขที่ : - อว 7431(1)/172
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศบส.)* 7431(1)/ว (หนังสือเวียน) 2563/05/14-13:27:04:7649
เลขที่ : - อว 7431(1)/ว24
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศบส.)* 7431(1)/ล (หนังสือส่งลับ) 2562/09/26-11:14:22:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ* 7431(2)/ (หนังสือส่ง) 2563/05/26-15:33:08:0970
เลขที่ : - อว 7431(2)/146
*        ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ* 7431(2)/ว (หนังสือเวียน) 2563/05/27-16:25:46:0
เลขที่ : - อว 7431(2)/ว22
*        ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ* 7431(2)/พ (หนังสือส่งพิเศษ) 2563/04/07-15:37:25:0976
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ* 7431(2)/พ ว (หนังสือส่งพิเศษเวียน) 2563/03/24-15:47:40:8950
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา* 7431(3)/ (หนังสือส่ง) 2563/05/29-12:42:28:9413
เลขที่ : - อว 7431(3)/110
*        ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา* 7431(3)/ว (หนังสือเวียน) 2563/05/27-16:48:39:4655
เลขที่ : - อว 7431(3)/ว9
*        ฝ่ายบริการสารสนเทศ* 7431(4)/ (หนังสือส่ง) 2563/05/28-13:48:49:6665
เลขที่ : - อว 7431(4)/53
*        ฝ่ายบริการสารสนเทศ* 7431(4)/ว (หนังสือเวียน) 2563/03/05-11:15:20:9248
เลขที่ : - อว 7431(4)/ว2
*        ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ* 7431(5)/ (หนังสือส่ง) 2563/04/21-16:55:48:2298
เลขที่ : - อว 7431(5)/10
*        ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ* 7431(5)/ว (หนังสือเวียน) 2563/02/26-14:42:13:3167
เลขที่ : - อว 7431(5)/ว1
*        ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ* 7431(6)/ (หนังสือส่ง) 2563/05/25-15:38:56:7877
เลขที่ : - อว 7431(6)/38
*        ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ* 7431(6)/ว (หนังสือเวียน) 2563/03/04-10:52:08:4080
เลขที่ : - อว 7431(6)/ว3
2  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* หนังสือรับ(ภายในมทส.) 2563/02/07-17:04:18:5372
เลขที่ : - อว 7402(7)/ว2
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* หนังสือรับ(ภายนอก) 2563/04/19-16:05:13:5985
เลขที่ : - -
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* หนังสือรับ(ภายในศควท.) 2563/01/08-16:18:47:0
เลขที่ : - อว 7432(4)/63066
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* หนังสือส่ง(ภายในมทส.) 2563/05/29-15:58:32:0794
เลขที่ : - อว 7432/801
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* หนังสือเวียนส่ง(ภายในมทส.) 2563/02/19-20:59:05:1615
เลขที่ : - อว 7432/ว6
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* หนังสือเวียนส่ง(ภายใน ศควท.) 2562/09/12-08:43:30:02
เลขที่ : - -
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* คำสั่ง ประกาศ อื่นๆ (ภายใน ศควท.) 2563/04/24-08:53:06:8803
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ* หนังสือรับ(มทส.) 2563/05/29-13:35:53:9604
เลขที่ : - อว 7418(2)/41
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ* หนังสือรับ(ภายนอก) 2563/05/28-13:19:52:6322
เลขที่ : - อว 660301.1.1/2352
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ* หนังสือรับ(ศควท.) 2563/05/29-14:15:51:0151
เลขที่ : - อว 7432(4)/63164
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ* หนังสือส่ง(มทส.) 2563/05/27-16:28:04:4576
เลขที่ : - อว 7432(3)/026
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ* ออกเลขรายงานฯ 2563/05/27-13:34:42:3142
เลขที่ : - อว 7432(3)/Rep.0694
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ* ใบรับรองความรับฯ 2563/05/29-16:02:54:0845
เลขที่ : - ฝวค(5)236/63
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ* ออกเลขงานซ่อม-สอบเทียบ 2563/05/27-16:35:31:4611
เลขที่ : - ซ.ฝวค.047/63
*        งานวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์* ใบคำขอรับบริการภายใน 2563/05/29-14:29:47:0222
เลขที่ : - -
*        งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี* หนังสือส่ง(มทส.) 2563/01/09-16:10:38:5015:222
เลขที่ : - -
*        งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี* ใบคำขอรับบริการภายใน 2563/05/29-11:45:23:9318
เลขที่ : - -
*        งานทดสอบทางกายภาพและเครื่องมือกลาง* ใบคำขอรับบริการภายใน 2563/05/18-15:24:22:5240
เลขที่ : - ฝวคE(3)073/63
*        งานวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา* ใบคำขอรับบริการภายใน 2563/05/21-15:29:23:2357
เลขที่ : - ฝวคE(4)046/63
3  ศูนย์บริการการศึกษา
*        ศูนย์บริการการศึกษา* หนังสือส่ง(ภายใน) 2563/05/29-14:33:45:0277
เลขที่ : - อว 7433(1)/90
*        ศูนย์บริการการศึกษา* หนังสือรับ 2563/05/29-16:37:52:1:41392
เลขที่ : - อว 7436/230
*        ศูนย์บริการการศึกษา* ส่ง อว 7433 2563/05/29-13:16:55:9488
เลขที่ : - อว 7433/254
*        ศูนย์บริการการศึกษา* ส่งเวียน อว 7433 2563/03/17-13:29:24:6214
เลขที่ : - อว 7433/ว13
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศบก.)* หนังสือส่ง 2563/05/29-11:06:00:9111
เลขที่ : - อว 7433(1)/90
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศบก.)* หนังสือรับ 2563/02/20-13:55:57:3600
เลขที่ : - อว 7450/ว2
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศบก.)* หนังสือเวียน 2563/04/09-17:43:56:8554
เลขที่ : - อว 7433(1)/ว5
*        ฝ่ายรับนักศึกษา* หนังสือส่ง 2563/05/26-16:07:41:1178
เลขที่ : - อว 7433(2)/92
*        ฝ่ายรับนักศึกษา* หนังสือรับ 2563/05/20-11:29:16:9012
เลขที่ : - อว 7402(8)/436
*        ฝ่ายรับนักศึกษา* หนังสือเวียน 2563/05/29-12:49:22:9418
เลขที่ : - อว 7433(2)/ว42
*        ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา* หนังสือส่ง 2563/05/28-16:15:24:7825
เลขที่ : - อว 7433(3)/62
*        ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา* หนังสือรับ 2563/05/29-16:02:53:0844
เลขที่ : - อว 7415/530
*        ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา* หนังสือเวียน 2563/05/20-14:09:44:9439
เลขที่ : - อว 7433(3)/ว29
*        ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ* หนังสือส่ง 2563/05/28-08:39:25:4792
เลขที่ : - อว 7433(4)/73
*        ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ* หนังสือรับ 2563/05/29-09:03:42:8305
เลขที่ : - อว 7412(5)/116
*        ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ* หนังสือเวียน 2563/05/28-16:25:15:7898
เลขที่ : - อว 7433(4)/ว61
*        ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต* หนังสือส่ง 2563/05/28-16:50:41:8040
เลขที่ : - อว 7433(5)/165
*        ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต* หนังสือรับ 2563/05/28-16:56:04:8077
เลขที่ : - อว 7413(1)/335
*        ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต* หนังสือเวียน 2563/05/19-13:42:37:6962
เลขที่ : - อว 7433(5)/ว31
*        ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ* หนังสือส่ง 2563/05/26-08:54:01:8466
เลขที่ : - อว 7433(6)/32
*        ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ* หนังสือรับ 2563/05/29-16:25:16:0996
เลขที่ : - อว 7402(2)/ว887
*        ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ* หนังสือเวียน 2563/03/19-09:01:27:2:34021
เลขที่ : - อว 7433(6)/ว3
4  โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
*        โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก* หนังสือส่ง 2563/01/06-14:11:41:4670
เลขที่ : - อว 7456/3
*        โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก* หนังสือรับ 2563/01/10-10:14:09:7030
เลขที่ : - อว 7414/87
*        โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก* หนังสือเวียน 2562/05/17-13:11:16:02
เลขที่ : - อว 7456/ว1
5  ศูนย์คอมพิวเตอร์
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/29-15:52:47:0761
เลขที่ : - อว 7435(1)/192
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนส่ง พ 2562/11/15-11:33:52:02
เลขที่ : - อว 7435/พ6
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือส่ง (ภายนอก มทส.) 2563/03/03-10:35:44:9829
เลขที่ : - -
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/29-15:15:13:0542
เลขที่ : - อว 7432(2)/92
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/05/20-13:07:12:9177:40270
เลขที่ : - อว 7435(1)/ว20
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนเวียน พว. 2562/11/15-11:36:08:02:20022
เลขที่ : - อว 7435/พ ว4
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสืองบฯ 2563/05/28-13:48:06:6:41207
เลขที่ : - อว 7435(1)/45
6  ศูนย์กิจการนานาชาติ
*        ศูนย์กิจการนานาชาติ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/29-15:38:49:0641
เลขที่ : - อว 7436/233
*        ศูนย์กิจการนานาชาติ* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/29-15:44:49:0669
เลขที่ : - อว 7413(1)/341
*        ศูนย์กิจการนานาชาติ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/05/14-09:15:51:5716
เลขที่ : - อว 7436/ว27
*        ศูนย์กิจการนานาชาติ* เสนอผู้บริหาร 2563/05/27-15:15:10:4086
เลขที่ : - -
7  ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
*        ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/29-08:43:34:8191
เลขที่ : - อว 7437/60
*        ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/29-15:09:34:0512
เลขที่ : - อว 7403(1)/2563
*        ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/04/19-11:40:23:5835
เลขที่ : - อว 7437/ว4
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศนท.)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/28-17:52:40:8131
เลขที่ : - อว 7437(1)/60
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศนท.)* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/22-10:37:07:3688
เลขที่ : - อว 7413(1)/322
*        ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/13-12:59:48:4296
เลขที่ : - อว 7412(4)/19
*        ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/07/05-11:54:49:02
เลขที่ : - ศธ 5602(7)/พว 37
*        ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/03/18-09:05:24:8662
เลขที่ : - อว 7437(3)/7
*        ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/10/01-16:39:18:02
เลขที่ : - อว 7437(3)/1
*        ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/04/28-09:39:37:3959
เลขที่ : - อว 7437(4)/10
*        ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/30-14:02:06:1200
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/19-10:13:54:6156
เลขที่ : - อว 7437(5)/22
*        สำนักพิมพ์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/02/19-16:38:29:1439
เลขที่ : - อว 7437(6)/1
*        ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/02/24-17:36:45:5253
เลขที่ : - อว 7437(7)/1
*        ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/08-16:13:47:8423
เลขที่ : - -
8  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือส่ง(ภายใน) 2563/05/13-16:38:57:5402
เลขที่ : - อว 7438/12
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือรับ(ภายใน) 2563/05/29-16:44:32:1069:41395
เลขที่ : - อว 0221.1/ว 117
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือเวียน(ภายใน) 2563/05/19-16:00:13:7854
เลขที่ : - อว 7438/ว10
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือส่ง(ภายนอก) 2563/05/19-15:25:35:7731
เลขที่ : - อว 7438/15
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือรับ(ภายนอก) 2563/05/29-12:18:01:9388
เลขที่ : - นม0028/ว040
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือเวียน(ภายนอก) 2563/05/19-16:33:22:8153
เลขที่ : - -
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* ผู้บริหารมอบหมายงาน 2563/01/16-09:10:58:6:26621
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศสพ.)* อว 7438(1)/(ส่งภายใน) 2563/05/29-16:39:48:1043
เลขที่ : - อว 7438(1)/70
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศสพ.)* อว 7438(1)/(ส่งภายนอก) 2563/03/11-15:03:10:9560
เลขที่ : - อว 7438(1)/1
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศสพ.)* อว 7438(1)/ว (ภายใน มทส) 2563/05/19-17:44:56:8308
เลขที่ : - อว 7438(1)/ว5
*        ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา* อว 7438(2)/(ส่งภายใน) 2563/04/17-12:00:24:4392
เลขที่ : - อว 7438(2)/30
*        ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา* อว 7438(2)/(ส่งภายนอก) 2563/03/11-13:57:14:8590
เลขที่ : - อว 7438(2)/16
*        ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา* อว 7438(2)/ว (ภายใน มทส) 2563/03/20-10:03:20:8291
เลขที่ : - อว 7438(2)/ว5
*        ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา* อว 7438(2)/ว (ภายนอก มทส) 2563/05/28-11:39:37:6051
เลขที่ : - อว 7438(2)/ว63
*        ฝ่ายพัฒนาอาชีพ* อว 7438(3)/(ส่งภายใน) 2563/05/22-16:39:29:4957
เลขที่ : - อว 7438(3)/24
*        ฝ่ายพัฒนาอาชีพ* อว 7438(3)/(ส่งภายนอก) 2563/03/05-18:16:29:1603
เลขที่ : - อว 7438(3)/1
*        ฝ่ายพัฒนาอาชีพ* อว 7438(3)/ว (ภายใน มทส) 2563/05/18-11:53:38:4465
เลขที่ : - อว 7438(3)/ว8
*        ฝ่ายพัฒนาอาชีพ* อว 7438(3)/ว (ภายนอก มทส) 2563/03/04-11:14:59:4256
เลขที่ : - อว 7438(3)/ว1
*        ฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา* อว 7438(4)/(ส่งภายใน) 2563/05/13-12:38:18:4256
เลขที่ : - อว 7438(4)/32
*        ฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา* อว 7438(4)/(ส่งภายนอก) 2563/05/14-10:42:49:7168
เลขที่ : - อว 7438(4)/6
*        ฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา* อว 7438(4)/ว (ภายใน มทส) 2563/05/20-09:13:38:8437
เลขที่ : - อว 7438(4)/ว6
*        ฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา* อว 7438(4)/ว (ภายนอก มทส) 2563/05/29-10:17:27:8669
เลขที่ : - อว 7438(4)/ว39
9  ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)
*        ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)* หนังสือส่ง(ภายนอก) 7439/ 2563/05/29-17:24:37:1134
เลขที่ : - อว 7439/58
*        ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)* หนังสือเวียน (ภายนอก) 7439/ว 2563/03/20-08:49:33:7717
เลขที่ : - อว 7439/ว6
*        สำนักงานบริหาร อพ.สธ.-มทส.* หนังสือส่ง(ภายใน) 7439(1)/ 2563/05/29-14:02:36:0044
เลขที่ : - อว 7439(1)/218
*        สำนักงานบริหาร อพ.สธ.-มทส.* หนังสือรับ(ภายใน) 7439(1)/ 2563/05/27-15:10:04:4046
เลขที่ : - -
*        สำนักงานบริหาร อพ.สธ.-มทส.* หนังสือรับ(ภายนอก) 7439(1)/ 2563/05/26-14:54:45:0725
เลขที่ : - SNP-001/20
*        สำนักงานบริหาร อพ.สธ.-มทส.* หนังสือแจ้งเวียน(ภายใน) 7439(1)/ว 2563/05/19-14:53:57:7367
เลขที่ : - อว 7439(1)/ว4
*        สำนักงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่* หนังสือส่ง(ภายใน) 7439(2)/ 2563/05/29-16:38:41:1039
เลขที่ : - อว 7439(2)/146
*        สำนักงานฝึกอบรมโครงการ อพ.สธ. คลองไผ่* หนังสือส่ง(ภายใน) 7439(3)/ 2563/05/05-15:03:42:6628
เลขที่ : - อว 7439(3)/21
10  สถาบันวิจัยและพัฒนา
*        สถาบันวิจัยและพัฒนา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/29-13:47:41:9778:222
เลขที่ : - อว 7421/16
*        สถาบันวิจัยและพัฒนา* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/29-17:07:31:1114
เลขที่ : - อว 7402(7)/127
*        สถาบันวิจัยและพัฒนา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/03/26-15:34:21:3809
เลขที่ : - อว 7421/ว1
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สบวพ.* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/28-18:00:14:8133
เลขที่ : - อว 7421(1)/360
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สบวพ.* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/05/21-16:45:18:3153
เลขที่ : - อว 7421(1)/ว7
*        ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/28-17:43:46:8124
เลขที่ : - อว 7421(2)/277
*        ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/05/28-16:32:39:7962
เลขที่ : - อว 7421(2)/ว172
*        ฝ่ายสารสนเทศและเผยแพร่ผลงานวิจัย* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/14-10:16:37:6414
เลขที่ : - อว 7421(3)/19
*        ฝ่ายสารสนเทศและเผยแพร่ผลงานวิจัย* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/03/20-10:12:53:8316
เลขที่ : - อว 7421(3)/ว12
*        ฝ่ายมาตรฐานและเครือข่ายวิจัย* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/29-20:19:18:1153
เลขที่ : - อว 7421(4)/359
*        ฝ่ายมาตรฐานและเครือข่ายวิจัย* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/30-14:34:58:1212
เลขที่ : - อว 7418(3)/90
*        ฝ่ายมาตรฐานและเครือข่ายวิจัย* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/05/14-14:15:24:8013
เลขที่ : - อว 7421(4)/ว32
*        ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/27-14:32:31:3576
เลขที่ : - อว 7421(5)/37
*        ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/05/27-14:37:52:3596
เลขที่ : - อว 7421(5)/ว9
11  หน่วยตรวจสอบภายใน
*        หน่วยตรวจสอบภายใน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/28-16:22:29:7872
เลขที่ : - อว 7403(1)/129
*        หน่วยตรวจสอบภายใน* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/29-11:45:08:0
เลขที่ : - อว 7402(2)/ว895
*        หน่วยตรวจสอบภายใน* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/05/20-15:26:34:9763
เลขที่ : - อว 7403(1)/ว113
12  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
*        สำนักงานสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/29-09:19:52:8380
เลขที่ : - อว 7403/175
*        สำนักงานสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/29-14:18:02:0161
เลขที่ : - อว 7402(2)/ว896
*        สำนักงานสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/05/28-14:48:52:7:41222
เลขที่ : - อว 7403/ว50
13  อธิการบดีมหาวิทยาลัย
*        อธิการบดีมหาวิทยาลัย* ทะเบียนรับ-ระบบใหม่ (อว) 2563/05/29-16:09:54:0874
เลขที่ : - GGS0001/2563
14  สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร
*        สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร* ทะเบียนส่งสาย 1 2562/05/21-13:56:45:02
เลขที่ : - ศธ5614(8)/173
15  ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี
*        ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมฯ 2563/05/29-16:11:17:0:41382
เลขที่ : - GGS0001/2563
*        ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี* ทะเบียนส่ง อว 7401(1)/... 2563/05/13-11:48:15:4182
เลขที่ : - อว 7401(1)/ ว28
16  ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ
*        ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ 2563/05/29-15:03:40:0:41351
เลขที่ : - อว 7403/175
*        ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ* ทะเบียนส่ง อว 7401(2)/... 2563/05/29-13:05:10:9440
เลขที่ : - อว 7401(2)/17
17  ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล
*        ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายวิชาการฯ 2563/05/29-14:24:43:0194
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล* ทะเบียนส่ง อว 7401(3)/... 2563/04/29-14:59:08:8065
เลขที่ : - อว 7401(3)/76
*        ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล* ทะเบียนเวียน อว 7401/ว 2563/04/21-10:26:13:9812
เลขที่ : - อว 7401(3)/ว33
*        ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล* ทะเบียนพิเศษ อว 7401(3)/พ 2562/06/20-14:11:44:02
เลขที่ : - อว 7401(3)/1
*        ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล* ทะเบียนพิเศษเวียน อว 7401(3)/พว 2562/06/20-14:14:29:02
เลขที่ : - อว 7401(3)/9
18  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
*        ฝ่ายทรัพยากรบุคคล* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 2563/05/29-15:11:32:0:41353
เลขที่ : - อว 7408(2)/498
*        ฝ่ายทรัพยากรบุคคล* ทะเบียนส่ง อว 7401(4)/... 2563/05/28-11:04:47:5858
เลขที่ : - อว 7401(4)/31
*        ฝ่ายทรัพยากรบุคคล* ทะเบียนหนังสือ(ลับ) 2562/06/18-08:42:50:02
เลขที่ : - ไม่มี/17/06/2562/2
19  ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป
*        ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป 2563/05/29-16:04:44:0:41379
เลขที่ : - อว 7402(2)/-
*        ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป* ทะเบียนส่ง อว 7401(5)/... 2563/03/09-13:32:20:8758
เลขที่ : - อว 7401(5)/18
*        ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป* ทะเบียนเวียน อว 7401(5)/ว 2563/01/06-14:00:04:4417
เลขที่ : - อว 7401(5)/ว1
20  ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
*        ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ 2563/05/29-11:08:16:9120
เลขที่ : - อว7403/ว50
*        ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนส่ง อว 7401(6)/... 2563/05/22-16:36:02:4949
เลขที่ : - อว 7401(6)/16
*        ผู้ช่วยด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนรับ-ผู้ช่วยด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ 2563/05/29-10:51:22:8997
เลขที่ : - อว7402(6)/พว137
*        ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนเวียน อว 7401(6)/... 2562/10/11-16:08:37:16101
เลขที่ : - อว 7401(6)/ว3
21  ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
*        ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนรับ 2563/05/28-16:25:25:7901
เลขที่ : - อว 7403(1)/129
*        ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนส่ง อว 7401(7)/... 2563/05/25-10:12:45:5838
เลขที่ : - อว 7401(7)/30
*        ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนส่ง อว 7401(7)/ว... 2562/10/10-09:13:09:02
เลขที่ : - อว 7401(7)/ว1
22  ฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ
*        ฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ 2563/05/29-16:16:18:0:41384
เลขที่ : - อว 7434(2)/125
*        ฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ* ทะเบียนส่ง อว 7401(8)/... 2563/05/12-14:59:55:1823
เลขที่ : - อว 7401(8)/26
*        ฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ* ทะเบียนเวียน อว 7401(8)/ว... 2563/03/19-15:24:06:6:34100
เลขที่ : - อว 7401(8)/ว6
23  ส่วนส่งเสริมวิชาการ
*        ส่วนส่งเสริมวิชาการ* ส่งปกติ 2563/05/25-10:11:14:5830
เลขที่ : - อว 7402(1)/77
*        ส่วนส่งเสริมวิชาการ* หนังสือรับ 2563/05/29-14:09:39:0105
เลขที่ : - อว 7414(2)/159
*        ส่วนส่งเสริมวิชาการ* เวียน 2563/05/26-09:03:17:8584
เลขที่ : - อว 7402(1)/ว2
*        ส่วนส่งเสริมวิชาการ* พิเศษ 2563/05/07-15:33:24:2799
เลขที่ : - อว 7402(1)/พ19
*        ส่วนส่งเสริมวิชาการ* พิเศษเวียน 2563/05/15-09:09:03:0782
เลขที่ : - อว 7402(1)/พ ว27
24  ส่วนสารบรรณและนิติการ
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง อว 7401 2563/05/30-13:07:10:1192
เลขที่ : - อว 7401/1874
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง อว 7401/ว 2563/05/28-14:35:36:7167
เลขที่ : - อว 7401/ว66
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง-เวียนอิเล็กทรอนิกส์ 2563/05/29-15:12:25:0531:41356
เลขที่ : - อว 0221.1/ว 117
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง-อว 7402(2)/ 2563/05/29-16:23:05:0989
เลขที่ : - อว 7402(2)/194
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง-อว 7402(2)/พ 2563/05/27-09:19:18:1689
เลขที่ : - อว 7402(2)/พ45
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง-อว 7402(2)/พ ว 2563/05/12-13:20:05:0736
เลขที่ : - อว 7402(2)/พ ว9
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/29-15:41:25:0653
เลขที่ : - อว7417(1)/374
*        งานธุรการ (สสน.ทะเบียนรับภายนอก)* ทะเบียนหนังสือรับมหาวิทยาลัย 2563/05/29-16:06:35:0862
เลขที่ : - นม0014.5/ว3852
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/29-14:33:25:0275
เลขที่ : - -
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง-อว 7402(2)/ว 2563/05/30-15:19:01:1216:41410
เลขที่ : - อว 7402(2)/ว898
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนคำสั่ง 2563/05/29-13:55:37:0
เลขที่ : - ค 852/2563
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนคำสั่งสภา 2563/02/17-08:47:06:6865
เลขที่ : - คส1/2563
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนประกาศ 2563/05/29-14:34:46:0
เลขที่ : - ป908/2563
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนประกาศสภา 2563/04/16-13:49:32:1549
เลขที่ : - ปส35/2563
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนระเบียบ 2563/04/14-11:30:56:5405
เลขที่ : - รบ3/2563
*        สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร* ทะเบียนรับ 2563/05/29-15:56:18:0783
เลขที่ : - -
*        สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร* ทะเบียนส่งสาย 1 2563/05/29-08:47:32:8224
เลขที่ : - -
*        สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร* ทะเบียนส่งสาย 2 2563/05/29-08:40:58:8182
เลขที่ : - -
*        สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร* ทะเบียนส่งภายใน 2563/05/29-16:04:48:0854
เลขที่ : - สนอ 1627
*        สสน.งานนิติการ* ทะเบียนหนังสือรับ(นิติการ) 2563/05/29-16:26:49:1002
เลขที่ : - อว7417(1)/374
25  ส่วนอาคารสถานที่
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือส่ง 2563/05/29-10:49:37:8986
เลขที่ : - อว7402(5)/1464
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือรับ(ภายใน มทส.) 2563/05/29-14:26:35:0202
เลขที่ : - อว 7402(6)/04596
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือรับ(ภายใน สอส.) 2563/05/28-14:13:24:6939
เลขที่ : - อว 7402(5)/386
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือรับ(ภายนอก มทส.) 2563/05/29-15:34:16:0624
เลขที่ : - -
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือเวียน (ว) 2563/04/03-13:25:14:6582
เลขที่ : - อว 7402(5)/ว5
*        ส่วนอาคารสถานที่* อว 7402(5)/พ 2563/05/22-13:38:01:4:40546
เลขที่ : - อว 7402(5)/พ46
*        ส่วนอาคารสถานที่* อว 7402(5)/พว 2563/05/28-13:31:58:6469
เลขที่ : - อว 7402(5)/พว53
*        ส่วนอาคารสถานที่* อว 7401/ 2563/05/29-10:54:55:9:41298
เลขที่ : - อว 7401/1870
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือรับ(จัดซื้อ จัดจ้าง) 2563/05/29-15:35:10:0626
เลขที่ : - -
*        ส่วนอาคารสถานที่* คำสั่ง สอส. 2563/03/13-11:21:13:7780
เลขที่ : - -
*        ส่วนอาคารสถานที่* ประกาศ สอส. 2563/02/26-10:10:44:1174
เลขที่ : - -
*        งานระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ* หนังสือส่ง 2563/05/08-11:09:42:5598
เลขที่ : - ฟฟ./1
*        งานระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ* หนังสือรับ 2563/05/29-15:47:54:0724
เลขที่ : - -
*        งานภูมิทัศน์* หนังสือส่ง 2563/05/28-10:03:59:5513
เลขที่ : - ภท./50
*        งานภูมิทัศน์* หนังสือรับ 2563/05/29-09:38:59:8467
เลขที่ : - อว7431(1)/167
*        งานรักษาความปลอดภัย* หนังสือส่ง 2563/05/29-16:09:11:0871
เลขที่ : - รปภ./105
*        งานรักษาความปลอดภัย* หนังสือรับ 2563/05/29-14:28:23:0208
เลขที่ : - อว7431(3)/110
*        งานยานพาหนะ* หนังสือส่ง 2563/05/28-13:21:24:6333
เลขที่ : - ยน./315
*        งานระบบประปา* หนังสือส่ง 2563/05/29-14:31:42:0238
เลขที่ : - ปป./70
*        งานระบบประปา* หนังสือรับ 2563/05/28-09:35:46:5231
เลขที่ : - -
*        งานออกแบบและก่อสร้าง* หนังสือส่ง 2563/05/27-10:09:45:2011
เลขที่ : - อก./45
*        งานออกแบบและก่อสร้าง* หนังสือรับ 2563/05/28-10:13:31:5553
เลขที่ : - -
*        งานซ่อมบำรุงและรักษา* หนังสือส่ง 2563/05/28-13:33:59:6496
เลขที่ : - ซบ./231
*        งานซ่อมบำรุงและรักษา* หนังสือรับ 2563/05/28-15:36:46:7603
เลขที่ : - อว 7402(6)/04388
*        งานบริการอาคารสถานที่และกิจกรรม* หนังสือส่ง 2563/05/29-09:55:39:8537
เลขที่ : - บก./29
*        งานบริการอาคารสถานที่และกิจกรรม* หนังสือรับ 2563/05/27-09:30:09:1759
เลขที่ : - อว 7402(14)/147
26  หน่วยสิ่งแวดล้อม
*        หน่วยสิ่งแวดล้อม* หนังสือส่ง 2563/05/13-15:28:08:5149
เลขที่ : - /10
*        หน่วยสิ่งแวดล้อม* หนังสือรับ 2563/03/19-10:22:02:4128
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว14
*        หน่วยการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน* หนังสือส่ง 2563/05/08-09:44:24:5023
เลขที่ : - /109
*        หน่วยการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน* หนังสือรับ 2563/05/28-11:13:56:5901
เลขที่ : - อว 7402(2)/ว878
27  งานธุรการ
*        งานธุรการ* หนังสือส่ง 2563/05/29-09:18:27:8375
เลขที่ : - -
28  ส่วนพัสดุ
*        ส่วนพัสดุ* รับ-อว 7402(6)/ 2563/05/28-10:42:06:5743
เลขที่ : - อว 7413(2)/288
*        ส่วนพัสดุ* ส่ง-อว 7402(6)/ว 2563/05/31-12:34:15:1:41468
เลขที่ : - อว 7402(6)/ว2004
*        งานบริหารทั่วไป (สพ.)* หนังสือรับ 2562/09/11-11:03:59:02
เลขที่ : - นม0017.2/ว5263
*        งานคลังและบริหารพัสดุ* หนังสือรับ 2563/05/29-15:28:34:0596
เลขที่ : - อว 7402(5)/1460
29  ส่วนแผนงาน
*        ส่วนแผนงาน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/29-10:29:50:8710
เลขที่ : - อว 7402(7)/129
*        ส่วนแผนงาน* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/29-10:07:52:8592
เลขที่ : - -
*        ส่วนแผนงาน* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/05/29-16:16:56:0963
เลขที่ : - อว 7402(7)/ว15
*        ส่วนแผนงาน* ทะเบียนหนังสือพิเศษ 2563/05/29-09:27:31:8411
เลขที่ : - อว 7402(7)/พ64
*        ส่วนแผนงาน* ทะเบียนหนังสือพิเศษเวียน 2563/05/26-15:56:48:1108
เลขที่ : - อว 7402(7)/พว54
*        ส่วนแผนงาน* หนังสือส่งภายนอก 2563/05/29-15:42:56:0662
เลขที่ : - อว 7401/51
30  ส่วนกิจการนักศึกษา
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/29-15:45:43:0:41365
เลขที่ : - อว 7402(8)/483
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือรับ(ภายใน) 2563/05/29-16:02:09:0840
เลขที่ : - อว 7402(2)/ว878
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือรับ(ภายนอก) 2563/02/24-16:21:27:4940
เลขที่ : - ศธ 04062.090/48
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/05/13-22:28:58:5519
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว21
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษ 2563/04/30-10:06:05:9424
เลขที่ : - อว 7402(8)/ พ24
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2563/05/22-15:04:48:4556
เลขที่ : - อว 7402(8)/ พว29
*        งานกิจกรรมนักศึกษา* หนังสือส่ง 2563/05/29-11:17:19:9:41304
เลขที่ : - อว 7402(8)/106
*        งานกิจกรรมนักศึกษา* หนังสือรับ(ภายใน) 2563/05/29-09:46:16:8:41284
เลขที่ : - อว 7404/พว 27
*        งานกิจกรรมนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/04/21-13:49:01:0978
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว1
*        งานกิจกรรมนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษ 2562/10/01-14:47:00:14656
เลขที่ : - อว 7402(8)/9
*        งานกิจกรรมนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2562/09/11-08:39:36:12684
เลขที่ : - อว 7402(8)/10
*        งานทุนการศึกษา* หนังสือส่ง 2563/05/28-11:11:27:5:41143
เลขที่ : - อว 7402(8)/165
*        งานทุนการศึกษา* หนังสือรับ(ภายใน) 2563/05/29-13:44:22:9741
เลขที่ : - อว7414(3)/142
*        งานทุนการศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/05/25-13:45:53:7035
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว12
*        งานทุนการศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษ 2562/09/12-13:41:34:12897
เลขที่ : - อว 7402(8)/1
*        งานทุนการศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2563/03/11-11:41:54:8:32997
เลขที่ : - อว 7402(8)/3
*        งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก* หนังสือส่ง 2563/05/29-15:15:05:0:41362
เลขที่ : - อว 7402(8)/109
*        งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก* หนังสือรับ(ภายใน) 2563/05/28-15:46:12:7676
เลขที่ : - อว7404/พว27
*        งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก* หนังสือรับ(ภายนอก) 2563/02/20-11:18:40:3027
เลขที่ : - กห0482.2.403/186
*        งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/03/13-15:04:15:8768
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว14
*        งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษ 2562/09/09-11:48:27:02
เลขที่ : - อว 7402(8)/1
*        งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2563/03/20-11:19:04:9327
เลขที่ : - อว 7402(8)/ พว18
*        งานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา* หนังสือส่ง 2563/05/14-15:30:29:9:39791
เลขที่ : - อว 7402(8)/27
*        งานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา* หนังสือรับ(ภายใน) 2562/09/06-14:07:31:02
เลขที่ : - สมทส.ว47/2562
*        งานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/09/12-15:00:41:12919
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว10
*        งานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษ 2562/09/06-14:04:16:12364
เลขที่ : - อว 7402(8)/1
*        งานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2562/07/08-13:30:45:02
เลขที่ : - อว 7402(8)/5
*        งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม* หนังสือส่ง 2563/05/21-10:31:38:0:40362
เลขที่ : - อว 7402(8)/29
*        งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม* หนังสือรับ(ภายใน) 2563/05/28-13:32:01:6481
เลขที่ : - อว 7461/ว1
*        งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษ 2563/04/09-10:06:03:4:36127
เลขที่ : - อว 7402(8)/1
*        งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2563/02/14-08:45:01:2:29952
เลขที่ : - อว 7402(8)/3
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* หนังสือส่ง 2563/05/28-09:03:10:4:41102
เลขที่ : - อว 7402(8)/24
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* หนังสือรับ(ภายใน) 2563/05/28-14:15:27:6953
เลขที่ : - อว7404/พว27
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* หนังสือรับ(ภายนอก) 2562/08/21-15:07:21:02
เลขที่ : - กห0482.61.42/944
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/05/15-11:51:31:2164
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว20
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษ 2563/04/29-15:08:25:8:38635
เลขที่ : - อว 7402(8)/13
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2563/04/29-15:10:08:8:38636
เลขที่ : - อว 7402(8)/11
31  งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
*        งานศิษย์เก่าสัมพันธ์* หนังสือส่ง 2563/05/19-15:07:11:7:40168
เลขที่ : - อว 7402(8)/18
*        งานศิษย์เก่าสัมพันธ์* หนังสือรับ(ภายใน) 2563/05/28-11:35:29:6030
เลขที่ : - อว7401(3)/พว 3
*        งานศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/02/24-13:01:13:1:31090
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว2
*        งานศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียบหนังสือส่งพิเศษ 2563/03/30-14:42:58:7:35193
เลขที่ : - อว 7402(8)/4
*        งานศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2563/04/22-15:07:28:4:37885
เลขที่ : - อว 7402(8)/3
32  งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ (งาน DSS)
*        งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ (งาน DSS)* หนังสือส่ง 2563/05/22-08:54:33:3:40479
เลขที่ : - อว 7402(8)/15
*        งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ (งาน DSS)* หนังสือรับ(ภายใน) 2563/05/25-11:52:40:6566
เลขที่ : - อว7401(3)/พว 3
*        งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ (งาน DSS)* หนังสือรับ(ภายนอก) 2562/06/17-10:50:32:02
เลขที่ : - มว 09932/2562
*        งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ (งาน DSS)* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/12/09-14:21:12:6351
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว61
*        งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ (งาน DSS)* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2562/06/18-09:44:39:02
เลขที่ : - อว 7402(8)/7
33  ส่วนประชาสัมพันธ์
*        ส่วนประชาสัมพันธ์* หนังสือส่ง(ภายใน) 2563/04/17-14:23:20:4823
เลขที่ : - อว 7402(9)/ว78
*        ส่วนประชาสัมพันธ์* หนังสือรับ(ภายใน) 2563/05/29-12:38:36:9407
เลขที่ : - อว 7402(7)/127
*        ส่วนประชาสัมพันธ์* หนังสือรับ(ภายนอก) 2563/05/25-10:24:19:5932
เลขที่ : - อคส.1023/ว.4575
34  สถานกีฬาและสุขภาพ
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* หนังสือส่ง 2563/05/28-13:37:46:6520
เลขที่ : - อว 7402(10)/110
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* หนังสือรับ(ภายใน) 2563/05/29-11:21:41:9187
เลขที่ : - อว 7402(7)/127
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* หนังสือรับ(ภายนอก) 2563/04/21-08:55:13:9334
เลขที่ : - -
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* หนังสือเวียน 2562/12/23-15:47:47:9051
เลขที่ : - อว 7402(10)/ว27
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* ส่งพิเศษ 2563/01/24-16:42:19:4:27780
เลขที่ : - อว 7402(10)/ พ4
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* ส่งพิเศษเวียน 2563/03/05-11:43:25:9:32328
เลขที่ : - อว 7402(10)/ พว1
35  สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
*        สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/25-09:17:35:5:40597
เลขที่ : - อว 7402(12)/32
*        สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/29-15:55:12:0780
เลขที่ : - อว7402(7)/127
*        สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/11/13-13:26:01:02:19655
เลขที่ : - อว 7402(12)/ว9
36  ส่วนบริหารสินทรัพย์
*        ส่วนบริหารสินทรัพย์* ส่งปกติ 2563/05/29-16:37:48:1031
เลขที่ : - อว 7402(14)/156
*        ส่วนบริหารสินทรัพย์* หนังสือรับ 2563/05/28-13:17:28:0
เลขที่ : - อว7402(10)/109
*        ส่วนบริหารสินทรัพย์* ส่งเวียน 2563/05/13-08:55:23:2948
เลขที่ : - อว 7402(14)/ว12
*        ส่วนบริหารสินทรัพย์* ส่งพิเศษ 2563/05/21-12:26:06:0
เลขที่ : - อว 7402(14)/พ7
*        ส่วนบริหารสินทรัพย์* ส่งพิเศษเวียน 2563/05/26-15:40:29:0998
เลขที่ : - อว 7402(14)/พ ว21
37  ส่วนทรัพยากรบุคคล
*        ส่วนทรัพยากรบุคคล* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/29-10:44:07:8858
เลขที่ : - อว 7402(3)/1454
*        ส่วนทรัพยากรบุคคล* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/29-14:37:03:0349
เลขที่ : - อว 7416/245
*        ส่วนทรัพยากรบุคคล* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/05/28-14:47:24:7255:41221
เลขที่ : - อว 7402(3)/ว203
38  หน่วยประสานงาน มทส. กทม.
*        หน่วยประสานงาน มทส. กทม.* หนังสือส่ง 2563/05/29-13:34:58:9584
เลขที่ : - อว 7402(11)/144
*        หน่วยประสานงาน มทส. กทม.* หนังสือรับ 2563/05/27-10:38:51:2385
เลขที่ : - สอมทส.3801/ว.39
39  ฟาร์มมหาวิทยาลัย
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือส่ง (ภายใน) 2563/03/03-11:17:33:0108
เลขที่ : - -
40  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
*        สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/05/22-17:30:05:02
เลขที่ : - อว 7402(3)/ว 13
41  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
*        สำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/29-16:16:11:0957
เลขที่ : - อว 7411/435
*        สำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/29-15:04:58:0492
เลขที่ : - อว 7411(11)/301
*        สำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/05/28-16:11:24:7810
เลขที่ : - อว 7411/ว16
*        สาขาวิชาเคมี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/29-09:45:54:8493
เลขที่ : - อว 7411(2)/345
*        สาขาวิชาเคมี* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/29-10:27:57:8698
เลขที่ : - อว7421(1)/339
*        สาขาวิชาคณิตศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/26-10:39:21:9220
เลขที่ : - อว 7411(3)/97
*        สาขาวิชาคณิตศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/29-11:14:45:9163
เลขที่ : - อว 7404/พว 27
*        สาขาวิชาชีววิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/29-16:16:45:0962
เลขที่ : - อว 7411(4)/156
*        สาขาวิชาชีววิทยา* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/08-16:22:08:8464
เลขที่ : - อว7433(4)/64
*        สาขาวิชาชีววิทยา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/05/08-17:47:46:8661
เลขที่ : - อว 7411(4)/ว10
*        สาขาวิชาฟิสิกส์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/29-16:28:53:1011
เลขที่ : - อว 7411(5)/424
*        สาขาวิชาฟิสิกส์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/29-16:25:09:0995
เลขที่ : - -
*        สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/28-10:53:06:5777
เลขที่ : - อว 7465(6)/05
*        สาขาวิชาปรีคลินิก* ทะเบียนส่ง 2563/05/29-16:43:20:1054
เลขที่ : - อว 7411(11)/312
*        สาขาวิชาปรีคลินิก* ทะเบียนรับ 2563/05/29-11:24:56:9207
เลขที่ : - อว 7402(3)/1428
*        สาขาวิชาปรีคลินิก* ทะเบียนส่งเวียน 2563/05/22-16:15:06:4823
เลขที่ : - อว 7411(11)/ว5
*        สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/03/26-11:19:02:2925
เลขที่ : - อว 7411(14)/72
*        สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/29-09:52:20:8517
เลขที่ : - อว 7433(4)/ว58
*        สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/05/29-11:20:59:9185
เลขที่ : - อว 7411(14)/ว6
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/28-09:43:08:0
เลขที่ : - อว 7411(15)/49
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/29-09:56:07:8539
เลขที่ : - อว 7411(2)/340
*        โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/28-15:59:39:7764
เลขที่ : - อว 7444/73
*        โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/04/10-10:55:29:9748
เลขที่ : - อว 7444/ว12
42  สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/29-09:57:54:8543
เลขที่ : - อว 7412/179
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/29-16:01:42:0
เลขที่ : - อว 7412/855-2563
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* หนังสือเวียน(ภายใน) 2563/05/21-09:10:48:0:40349
เลขที่ : - อว 7412/ว29
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* หนังสือเวียน(ภายนอก) 2563/05/15-16:42:50:3290
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือ(ลับ) 2563/05/27-14:50:00:0
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* หนังสือส่งผ่านคณบดี 2563/05/29-10:46:09:8887
เลขที่ : - อว 7412/216
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* คำสั่ง 2563/05/08-18:41:18:8688
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ประกาศ 2563/05/22-16:26:06:4:40577
เลขที่ : - -
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/02/27-08:20:45:4700
เลขที่ : - อว 7412(1)/5
*        สาขาวิชาศึกษาทั่วไป* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/28-14:30:16:0
เลขที่ : - อว 7412(2)/62
*        สาขาวิชาศึกษาทั่วไป* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/28-16:43:59:8026
เลขที่ : - อว 7401(3)/ว 43
*        สาขาวิชาศึกษาทั่วไป* หนังสือเวียน(ภายใน) 2563/02/20-21:24:17:5291
เลขที่ : - อว 7412(2)/ว3
*        สาขาวิชาศึกษาทั่วไป* ทะเบียนหนังสือ(ลับ) 2562/12/26-08:09:09:6614
เลขที่ : - อว 7408(2)/ว51
*        สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/29-11:18:03:9177
เลขที่ : - อว 7412(3)/185
*        สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/29-15:42:54:0:41369
เลขที่ : - อว67.47/178
*        สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ* หนังสือเวียน(ภายใน) 2563/05/29-16:15:38:0:41385
เลขที่ : - อว 7412(3)/ว18
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/26-14:22:01:0565
เลขที่ : - อว 7412(4)/117
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/20-09:47:46:8631
เลขที่ : - อว 7402(3)/ว191
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ* หนังสือเวียน(ภายใน) 2563/02/13-09:32:37:8257
เลขที่ : - อว 7412(4)/ว3
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/27-13:22:00:3:40975
เลขที่ : - อว 7412(5)/125
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/29-14:36:38:0347
เลขที่ : - อว.0657.1500/187.1
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ* หนังสือเวียน(ภายใน) 2563/04/08-17:06:30:4196
เลขที่ : - อว 7412(5)/ว4
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ* ทะเบียนหนังสือ(ลับ) 2563/04/10-13:22:13:0261
เลขที่ : - อว 7421(4)/195,205
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/27-16:10:14:4481
เลขที่ : - อว 7412(6)/60
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/28-15:12:29:7450
เลขที่ : - สว(ศรธ)0008/(ต)ว 298
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* หนังสือเวียน(ภายใน) 2563/01/21-09:42:04:3424
เลขที่ : - อว 7412(6)/ว2
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* หนังสือส่งผ่านหัวหน้าสถานวิจัย 2563/05/29-08:46:53:8222
เลขที่ : - -
43  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/23-09:19:12:0
เลขที่ : - อว 7413/2
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/29-15:12:11:0530:1
เลขที่ : - อฟ.0002/2563
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/01/02-10:56:05:3495
เลขที่ : - อว 7413/ว1
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* คำสั่ง สวทก. 2563/05/29-15:19:41:0561
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ประกาศ สวทก. 2563/03/27-14:39:42:5414
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* อว 7413/พ 2562/08/29-14:08:20:02
เลขที่ : - อว 7413/พ1
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* อว 7413/พ ว 2563/05/29-13:05:03:9439
เลขที่ : - อว 7413/พว 1
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/29-17:17:57:1124
เลขที่ : - อว 7413(1)/344
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/03/26-15:15:41:3684
เลขที่ : - อว 7413(5)/195
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/05/25-16:05:32:8:40723
เลขที่ : - อว 7413(1)/ว45
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/29-15:33:46:0623
เลขที่ : - อว 7413(2)/303
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/29-16:56:13:1086
เลขที่ : - อว 7433(4)/ว 63
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/05/20-09:01:39:8411
เลขที่ : - อว 7413(2)/ว20
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/29-15:20:18:0563
เลขที่ : - อว 7413(3)/382
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/14-10:41:22:7161
เลขที่ : - อว 7413(1)/ว39
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/05/27-16:14:57:4506
เลขที่ : - อว 7413(3)/ว9
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/29-12:48:47:9416
เลขที่ : - อว 7413(4)/340
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/29-12:27:57:9398
เลขที่ : - วท1100/376
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/02/27-23:33:30:0233
เลขที่ : - อว 7413(4)/ว1
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/29-13:26:55:9540
เลขที่ : - อว 7413(5)/255
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/29-08:53:09:8263
เลขที่ : - อว 7433(4)/ว58
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/01/17-12:46:17:4009
เลขที่ : - อว 7413(5)/ว1
44  ฟาร์มมหาวิทยาลัย
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือส่ง (ภายใน) 2563/05/29-17:28:25:1138
เลขที่ : - อว 7413(6)/1539
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือส่ง (ภายนอก) 2563/05/29-17:02:43:1:41403
เลขที่ : - -
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือรับ (ภายใน) 2563/05/29-16:59:49:1:41402
เลขที่ : - อว 7402(7)/127
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือรับ (ภายนอก) 2563/05/29-11:28:46:9256
เลขที่ : - -
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือเวียน (ภายใน) 2563/05/29-16:59:04:1:41401
เลขที่ : - อว 7413(6)/ว41
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือเวียน (ภายนอก) 2563/05/29-16:54:28:1:41397
เลขที่ : - -
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* เลขที่คำสั่ง 2563/05/29-16:54:36:1082
เลขที่ : - -
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* เลขที่ประกาศ 2563/05/22-14:30:20:4450
เลขที่ : - -
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* เลขที่สัญญา 2563/05/05-08:49:54:3991
เลขที่ : - -
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* เลขที่หนังสือรับรอง 2563/05/22-16:26:58:4917
เลขที่ : - -
45  สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/29-09:08:55:8341
เลขที่ : - อว 7413(7)/227
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/29-16:28:47:1010
เลขที่ : - อว7421(2)/ว172
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/01/12-15:53:05:0873
เลขที่ : - อว 7413(7)/ว1
46  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/29-17:18:47:1125
เลขที่ : - อว 7414/1356
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/29-17:27:51:1137
เลขที่ : - อว 7401(3)/ว45
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/05/28-11:09:43:5874
เลขที่ : - อว 7414/ว112
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* คำสั่ง สววศ. 2563/05/29-08:59:40:8287
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ประกาศ สววศ. 2563/05/25-10:01:19:5728
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* หนังสือส่งผ่านคณบดี 2563/05/15-09:32:29:0:39874
เลขที่ : - อว 7414/18
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/28-10:40:52:5733
เลขที่ : - อว 7414(1)/47
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/04/18-11:15:20:5672
เลขที่ : - อว 7414(1)/ว6
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (บัณฑิต)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/29-10:59:08:0
เลขที่ : - อว 7414(1-1)/195
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (มหาบัณฑิต)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/29-10:57:02:9026
เลขที่ : - อว 7414(1-2)/123
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (มหาบัณฑิต)* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/02/06-08:35:17:6491
เลขที่ : - อว 7414(1-2)/ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/27-13:14:12:2975
เลขที่ : - อว 7414(1-3)/77
*        สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/27-12:54:59:2883
เลขที่ : - อว 7414(1-4)/74
*        สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/07-09:46:47:8317
เลขที่ : - อว 7401(3)/ว 38
*        สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/05/13-14:42:29:4871
เลขที่ : - อว 7414(1-4)/ว8
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/28-10:39:45:5723
เลขที่ : - -
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/03/06-12:03:03:4190
เลขที่ : - อว7414/ว.60
*        สาขาวิชานวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/27-14:41:05:3626
เลขที่ : - อว 7414(1-7)/29
*        สาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/18-11:45:56:4436
เลขที่ : - อว 7414(1-8)/13
*        สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/29-16:04:27:0851
เลขที่ : - อว 7414(2)/164
*        สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/29-12:33:05:9405
เลขที่ : - อว 7406/ว75
*        สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/03/20-13:36:26:9916
เลขที่ : - อว 7414(2)/ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/29-09:30:51:8434
เลขที่ : - อว 7414(3)/143
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/29-16:59:47:1093:41400
เลขที่ : - อว 0221.1/ว 117
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/05/26-14:51:56:0709
เลขที่ : - อว 7414(3)/ว11
*        สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/29-09:53:38:8531
เลขที่ : - อว 7414(4)/269
*        สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/29-09:54:33:8535
เลขที่ : - อว 7421(1)/334
*        สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/03/09-15:23:49:0205
เลขที่ : - อว 7414(4)/ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/29-16:09:14:0872
เลขที่ : - อว 7414(5)/126
*        สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/29-16:04:02:0849:41378
เลขที่ : - อว 7406/ว75
*        สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/02/25-09:02:42:5541
เลขที่ : - อว 7414(5)/ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/28-15:36:16:7598
เลขที่ : - อว 7414(6)/149
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/29-16:43:13:1051
เลขที่ : - อว 7406/ว75
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/04/09-13:41:24:6198:36157
เลขที่ : - อว 7414(6)/ว3
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/30-16:50:31:1232:222
เลขที่ : - อว 7414(7)/382
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/28-15:55:16:7741
เลขที่ : - -
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/05/25-15:11:40:0
เลขที่ : - อว 7414(7)/ว23
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/28-16:17:59:0
เลขที่ : - อว 7414(8)/81
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/29-16:12:42:0931:41381
เลขที่ : - อว 0221.1/ว 118
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/09/26-15:33:15:02
เลขที่ : - อว 7414(8)/ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/28-15:57:23:7754
เลขที่ : - อว 7414(9)/125
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/28-15:21:41:7515
เลขที่ : - สว(ศรธ)0008/(ต)ว 298
*        สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/29-12:13:42:9381
เลขที่ : - อว 7414(10)/117
*        สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/29-10:52:13:9003
เลขที่ : - อว 7403/175
*        สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/01/29-17:21:23:1722
เลขที่ : - อว 7414(10)/ว4
*        สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/29-13:57:27:9954
เลขที่ : - อว 7414(11)/214
*        สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/29-16:00:51:0:41374
เลขที่ : - อว 7402(7)/127
*        สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/03/12-14:10:08:3597
เลขที่ : - อว 7414(11)/ว4
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/31-11:46:16:1287:222
เลขที่ : - อว 7414(12)/261
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/29-09:32:21:8446
เลขที่ : - อว 7421(2)/269
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/02/26-16:50:48:4531
เลขที่ : - อว 7414(12)/ว3
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/29-16:12:07:0928
เลขที่ : - อว 7414(13)/155
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/29-16:31:42:1026:41390
เลขที่ : - อว 0221.1/ว 118
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/03/10-09:22:10:1890
เลขที่ : - อว 7414(13)/ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/29-15:36:47:0635
เลขที่ : - อว 7414(15)/265
*        สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/29-17:28:31:1140
เลขที่ : - อว 0221.1/ว 118
*        สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/03/12-11:25:34:2989
เลขที่ : - อว 7414(15)/ว9
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/29-11:47:08:9322
เลขที่ : - อว 7414(16)/102
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/29-09:47:01:8499
เลขที่ : - อว 7421(1)/344
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/02/17-09:21:14:7188
เลขที่ : - อว 7414(16)/ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/29-15:45:01:0670
เลขที่ : - อว 7414(17)/113
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/29-14:01:04:0021
เลขที่ : - อว 7402(7)/127
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/05/15-13:18:04:2725
เลขที่ : - อว 7414(17)/ว4
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/28-14:26:37:7063
เลขที่ : - อว 7414(18)/20
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/04/28-10:04:25:4078
เลขที่ : - อว 7414/ว97
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/29-08:13:00:8158
เลขที่ : - อว 7414(19)/204
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/29-15:40:30:0649:41363
เลขที่ : - อว 0221.1/ว 117
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/04/01-13:55:37:1698
เลขที่ : - อว 7414(19)/ว13
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/29-14:59:25:0454
เลขที่ : - อว 7414(22)/310
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/29-15:54:50:0774
เลขที่ : - อว 7421(2)/277
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/03/10-12:02:04:3775
เลขที่ : - อว 7414(22)/ว3
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* หนังสือส่งผ่านหัวหน้าสถานฯ 2563/05/02-14:19:22:3:38915
เลขที่ : - อว 7414(22)/4
*        สถานนวัตกรรมวิศวศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/26-14:36:32:0597
เลขที่ : - อว 7414(24)/5
*        สถานนวัตกรรมวิศวศึกษา* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/28-11:28:04:5988
เลขที่ : - อว7414/ว.112
*        สถานนวัตกรรมวิศวศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/01/09-16:36:34:5581
เลขที่ : - อว 7414(24)/ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (บัณฑิต)-เดิม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/04/27-14:55:12:3255
เลขที่ : - อว 7414(24-1)/56
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (มหาบัณฑิต)-เดิม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/04/28-09:41:40:3967
เลขที่ : - อว 7414(24-2)/31
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (มหาบัณฑิต)-เดิม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/10/18-15:16:57:02
เลขที่ : - อว 7414(24-2)/ว5
*        สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์-เดิม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/01/22-09:56:19:9960
เลขที่ : - อว 7414(24-3)/7
*        สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์-เดิม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/06/24-13:27:41:02
เลขที่ : - อว 7414(24-3)/ว1
*        สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค-เดิม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/02/18-15:35:44:5958
เลขที่ : - อว 7414(24-4)/12
*        สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค-เดิม* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/01/10-14:16:01:8691
เลขที่ : - อว 7414(24)ว1
*        สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค-เดิม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/01/10-15:20:13:9616
เลขที่ : - อว 7414(24-4)/ว2
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน-เดิม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/02/03-14:04:00:2831
เลขที่ : - อว 7414(24-5)/6
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน-เดิม* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/01/10-14:57:37:9139
เลขที่ : - อว 7414(24)ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน-เดิม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/11/26-15:29:25:02
เลขที่ : - อว 7414(24-5)/ว5
*        สาขาวิชานวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์-เดิม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/27-09:40:12:9480
เลขที่ : - อว 7414(24-7)/71
*        สาขาวิชานวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์-เดิม* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/03/10-14:50:37:4853
เลขที่ : - อว 7414/ว72
*        สาขาวิชานวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์-เดิม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/10/18-10:36:39:02
เลขที่ : - อว 7414(24-7)/ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น-เดิม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/01/13-11:54:10:2562
เลขที่ : - อว 7414(24-8)/3
*        สาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น-เดิม* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/20-09:22:23:2246
เลขที่ : - -
*        สถานพันธกิจสากลสัมพันธ์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/25-13:46:04:0
เลขที่ : - อว 7414(23)/8
*        สถานพันธกิจสากลสัมพันธ์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/28-16:34:50:7:41259
เลขที่ : - อว 7414/ว110
*        สถานพันธกิจสากลสัมพันธ์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/01/06-16:57:28:7326
เลขที่ : - อว 7414(23)/ว1
47  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
*        สำนักวิชาแพทยศาสตร์* ประกาศ 2563/02/24-08:31:59:0038
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาแพทยศาสตร์* คำสั่ง 2563/05/01-17:28:25:3509
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/29-15:10:24:0514
เลขที่ : - อว 7415/537
*        สำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/29-15:02:40:0484
เลขที่ : - เกื้อรัก ถ.ม.ว. 12/2563
*        งานจัดการเรียนการสอน* รับ 2563/01/21-16:11:33:7453
เลขที่ : - อว 7433(4)/ว.14
*        สำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/05/28-17:24:33:8109
เลขที่ : - อว 7415/ว84
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/26-17:00:11:1368
เลขที่ : - อว 7415(1)/18
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/04/08-11:35:31:2:36029
เลขที่ : - อว0210/ว2083
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/04/07-19:11:44:1673:35994
เลขที่ : - อว 7415(11)/ว1
*        สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/03/26-09:49:49:2594
เลขที่ : - อว 7415(2)/12
*        สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/04/24-11:16:44:9552
เลขที่ : - อว 7415(2)/ว4
*        สาขาวิชาจักษุวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/01/31-11:48:37:0
เลขที่ : - อว 7415(3)/4
*        สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/25-13:25:42:6781
เลขที่ : - อว 7415(4)/11
*        สาขาวิชาพยาธิวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/25-09:27:08:5484
เลขที่ : - อว 7415(6)/11
*        สาขาวิชาพยาธิวิทยา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/03/20-16:50:38:1758
เลขที่ : - อว 7415(6)/ว2
*        สาขาวิชารังสีวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/04/10-10:04:51:9382
เลขที่ : - อว 7415(7)/2
*        สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/03/19-16:39:07:7519
เลขที่ : - อว 7415(8)/2
*        สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/26-09:06:20:8606
เลขที่ : - อว 7415(9)/40
*        สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/05/01-17:19:42:3499
เลขที่ : - อว 7415(9)/ว5
*        สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/01/14-13:11:09:6840
เลขที่ : - อว 7415(10)/1
*        สาขาวิชาศัลยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/21-17:15:33:3245
เลขที่ : - อว 7415(11)/16
*        สาขาวิชาศัลยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/02/12-11:35:51:0
เลขที่ : - อว 7415(11)/ว1
*        สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/21-10:52:51:0912
เลขที่ : - อว 7415(12)/10
*        สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/03/06-15:15:01:5459
เลขที่ : - อว 7415(13)/3
*        สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/25-14:39:04:7437
เลขที่ : - อว 7415(14)/29
*        สาขาวิชาอายุรศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/21-10:55:07:0922
เลขที่ : - อว 7415(15)/34
*        สถานวิจัยสำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/28-15:51:45:7705
เลขที่ : - อว 7415(18)/130
*        สถานวิจัยสำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/29-12:42:50:9414
เลขที่ : - -
*        สถานวิจัยสำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/04/29-11:58:18:7:38616
เลขที่ : - อว 7415(18)/ว13
*        สถานแพทยศาสตรศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/12-16:34:48:2592
เลขที่ : - อว 7415(19)/24
*        สถานแพทยศาสตรศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/05/28-17:23:10:8108
เลขที่ : - อว 7415(19)/ว28
48  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
*        โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/21-13:48:20:1:40396
เลขที่ : - อว 7415(20)/1532
*        โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/29-15:36:11:0631
เลขที่ : - อว7402(6)/พว136
*        โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* คำสั่ง 2563/01/29-10:50:56:7534
เลขที่ : - -
49  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
*        สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/29-13:43:32:9729
เลขที่ : - อว 7416/249
*        สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/29-12:24:32:9396
เลขที่ : - นม 0017.2/ว 3474 (เวียนครั้งที
*        สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/05/29-10:01:32:8:41288
เลขที่ : - อว 7416/ว24
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/13-17:43:06:5491
เลขที่ : - อว 7416(1)/31
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/24-14:47:49:2895
เลขที่ : - อว 7402(3)/ว100
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/04/01-14:18:40:1753
เลขที่ : - อว 7416(1)/ว2
*        สาขาวิชาการจัดการทางการพยาบาล* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/04/21-16:27:29:2221
เลขที่ : - อว 7416(2)/7
*        สาขาวิชาการจัดการทางการพยาบาล* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/04/23-11:10:49:6494
เลขที่ : - อว 7431(4)/ว 2
*        สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/28-15:54:49:0
เลขที่ : - อว 7416(3)/27
*        สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/08-09:39:35:4931
เลขที่ : - อว 7402(14)/ว 7
*        สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/25-10:56:18:0
เลขที่ : - อว 7416(6)/65
*        สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/02/07-18:23:36:5436
เลขที่ : - อว 7407/พว4
*        สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/28-11:16:28:5927
เลขที่ : - อว 7416(7)/17
*        สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/02/07-18:24:55:5441
เลขที่ : - อว 7407/ว8
*        สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/25-16:34:50:8249
เลขที่ : - อว 7416(4)/28
*        สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/02/07-15:55:50:4577
เลขที่ : - อว 7402(8)/พว 10
*        สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/07-13:58:04:1235
เลขที่ : - อว 7416(5)/12
*        สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/02/07-18:22:11:5431
เลขที่ : - อว 7402(8)/พว 10
*        สถานวิจัยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/26-13:53:28:0353
เลขที่ : - อว 7416(8)/15
*        สถานวิจัยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/08-11:48:19:6401
เลขที่ : - อว 7407/พว12
50  สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
*        สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/29-16:14:54:0943
เลขที่ : - อว 7417/376
*        สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/29-15:07:29:0505
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/05/29-15:40:08:0643
เลขที่ : - อว 7417/ว58
*        สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* คำสั่ง สวทพ. 2563/02/03-09:31:11:0
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* ประกาศ สวทพ. 2563/02/03-09:28:17:0035
เลขที่ : - -
*        สถานวิจัยสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/03/19-14:59:24:6303
เลขที่ : - อว 7417(8)/18
*        สถานวิจัยสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/02/17-14:40:46:0472
เลขที่ : - ว 3/2563
51  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
*        สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ประกาศ 2563/03/10-16:11:32:5818
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* คำสั่ง 2563/04/27-14:11:55:3048
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/27-10:54:42:2486
เลขที่ : - อว 7418/188
*        สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/29-14:59:32:0:41350
เลขที่ : - อว 7402(3)/ว 200
*        สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/05/19-13:50:07:6997
เลขที่ : - อว 7418/ว28
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/26-09:15:33:8693
เลขที่ : - อว 7418(1)/19
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/05/29-14:31:15:02
เลขที่ : - อว 7401(4)/ว 4
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/04/07-17:42:26:1:35985
เลขที่ : - อว 7418(1)/ว3
*        สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/27-11:49:59:2782
เลขที่ : - อว 7418(2)/44
*        สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/26-11:15:39:9526
เลขที่ : - -
*        สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/05/05-09:55:40:4371
เลขที่ : - อว 7418(2)/ว4
*        สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/29-15:57:32:0790
เลขที่ : - อว 7418(3)/96
*        สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/26-11:17:29:9536
เลขที่ : - อว 7438(1)/ว5
*        สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/02/26-13:07:34:2247
เลขที่ : - อว 7418(3)/ว3
*        สถานวิจัยสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/04/22-11:01:27:3566
เลขที่ : - อว 7418(5)/11
*        สถานวิจัยสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/20-11:06:09:8939
เลขที่ : - อว 7421(2)/ว152
52  สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี
*        สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี* หนังสือส่ง(ภายใน)5634(1)/ 2562/06/06-10:08:28:02
เลขที่ : - TEI/REM/SCI/2562/076
*        สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี* หนังสือส่ง(ภายใน) 5634(4)/ 2562/06/11-15:53:53:02
เลขที่ : - อว 7434/185
*        เทคโนธานี* หนังสือส่ง(ภายนอก) อว 7434/ 2563/05/29-16:20:50:0981
เลขที่ : - อว 7434/894
*        เทคโนธานี* หนังสือรับ(ภายนอก มทส.) 2563/05/29-15:33:43:0622
เลขที่ : - อว0235/ว604
*        เทคโนธานี* หนังสือเวียน (ภายนอก) อว 7434/ว 2563/05/28-11:25:24:5977
เลขที่ : - -
*        เทคโนธานี* คำสั่ง ทธ. 2563/05/29-16:41:53:1047
เลขที่ : - -
*        เทคโนธานี* ประกาศ ทธ. 2563/05/08-11:44:39:6383
เลขที่ : - -
*        สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี* หนังสือส่ง(ภายใน)7434(1)/ 2563/05/29-16:13:04:0932
เลขที่ : - อว 7434(1)/1250
*        สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี* หนังสือรับ(ภายใน) 7434(1)/ 2563/05/29-15:32:37:0611
เลขที่ : - อว7421(2)/ว172
*        สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี* หนังสือเวียน(ภายใน) 7434(1)/ว 2563/05/29-13:54:08:9859
เลขที่ : - อว 7434(1)/ว42
*        สำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรม* หนังสือส่ง(ภายใน) 7434(2)/ 2563/05/28-10:00:11:5486
เลขที่ : - อว 7434(2)/125
*        สำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรม* หนังสือรับ(ภายใน) 7434(2)/ 2563/05/25-14:05:32:7233
เลขที่ : - อว7434(1)/ว35
*        สำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรม* หนังสือรับ(ภายนอก) 7434(2)/ 2563/05/26-16:33:26:1325
เลขที่ : - พป.398/2563
*        สำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรม* หนังสือแจ้งเวียน(ภายใน) 7434(2)/ว 2563/02/04-10:46:12:7503
เลขที่ : - อว 7434(2)/ว2
*        สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม* หนังสือส่ง(ภายใน) 7434(3)/ 2563/05/29-16:10:22:0875
เลขที่ : - อว 7434(3)/726
*        สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม* หนังสือรับ(ภายใน) 7434(3)/ 2563/05/26-14:43:29:0637
เลขที่ : - อว7413(3)/361
*        สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม* หนังสือรับ(ภายนอก) 7434(3)/ 2563/05/29-11:30:18:9269
เลขที่ : - อว0227.4/1014
*        สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม* หนังสือแจ้งเวียน(ภายใน) 7434(3)/ว 2563/04/29-16:52:15:8648
เลขที่ : - อว 7434(3)/ว9
*        สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี* หนังสือส่ง(ภายใน) 7434(4)/ 2563/05/29-13:55:47:9927
เลขที่ : - อว 7434(4)/251
*        สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี* หนังสือรับ(ภายใน) 7434(4)/ 2563/05/27-11:34:29:2711
เลขที่ : - อว7413(6)/606
*        สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี* หนังสือรับ(ภายนอก) 7434(4)/ 2563/05/27-11:58:25:2820
เลขที่ : - กธ.11
*        สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี* หนังสือแจ้งเวียน(ภายใน) 7434(4)/ว 2563/02/27-10:32:11:0
เลขที่ : - อว 7434/ว2
*        สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา* หนังสือส่ง(ภายใน) 7434(5)/ 2563/05/29-11:19:22:9180
เลขที่ : - อว 7434(5)/148
*        สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา* หนังสือรับ(ภายใน) 7434(5)/ 2563/05/29-11:44:06:9311
เลขที่ : - อว7421(5)/33
*        สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา* หนังสือรับ(ภายนอก) 7434(5)/ 2563/05/29-11:45:31:9319
เลขที่ : - อว6001/ว6509
*        สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา* หนังสือแจ้งเวียน(ภายใน) 7434(5)/ว 2563/05/29-10:31:14:8718
เลขที่ : - อว 7434(5)/ว18
53  สโมสร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
*        สโมสร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/25-11:11:10:6376
เลขที่ : - สมทส/22
*        สโมสร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/03/27-10:42:50:4423
เลขที่ : - อว 0605.1/1743
*        สโมสร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/03/18-11:22:52:0159
เลขที่ : - สมทส/ว8
54  สุรสัมมนาคาร
*        สุรสัมมนาคาร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/26-14:31:38:0581
เลขที่ : - อว 7443/61
*        สุรสัมมนาคาร* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/30-16:28:06:1231
เลขที่ : - อว 7408(2)/522
*        สุรสัมมนาคาร* คำสั่ง 2563/05/29-17:02:47:1108
เลขที่ : - -
*        สุรสัมมนาคาร* ประกาศ และอื่นๆ 2563/03/26-14:57:02:3635
เลขที่ : - ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563
*        แผนกธุรการ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/29-20:07:38:1149
เลขที่ : - อว 7443(1)/167
*        แผนกธุรการ* ประกาศ และอื่นๆ 2563/01/30-09:10:48:2049
เลขที่ : - ป1/2563
*        แผนกการเงิน (สส.)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/04/21-17:14:19:2562
เลขที่ : - อว 7443(2)/27
*        แผนกบัญชีและพัสดุ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/04/01-10:15:51:1116
เลขที่ : -
*        แผนกบริการส่วนหน้า* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/04/02-12:09:07:3:35531
เลขที่ : - อว 7443(5)/
55  ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/29-09:44:40:8487
เลขที่ : - อว 7454/465
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/28-13:39:27:6527
เลขที่ : - SRT-002-2563
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/10/18-16:58:42:01
เลขที่ : - อว 7454/ว17
56  โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA)
*        โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/29-14:03:26:0
เลขที่ : - อว 7445/159
*        โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA)* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/29-10:37:34:8796
เลขที่ : - อว 6001/ว6509
*        โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA)* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/05/27-09:33:17:1:40917
เลขที่ : - อว 7445/ว3
57  ศูนย์วิจัยนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
*        ศูนย์วิจัยนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/27-13:28:03:3084
เลขที่ : - อว 7457/13
*        ศูนย์วิจัยนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/11/26-12:42:59:02
เลขที่ : - อว7414(12)/454
*        ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/27-16:30:36:4590
เลขที่ : - อว 7455/105
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/04/20-11:55:36:7648
เลขที่ : - อว 7452/5
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/04/15-14:39:39:9108
เลขที่ : - -
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/08/14-13:39:36:02
เลขที่ : - อว 7452/ว1
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/28-16:33:34:7967
เลขที่ : - อว 7451/31
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/04/16-10:41:10:0430
เลขที่ : - อว 7421(2)/ว124
*        ศูนย์การให้บริการทางวิชาการสำหรับนักเรียนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา(สอวน.)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/29-09:28:12:8419
เลขที่ : - อว 7448/47
*        ศูนย์การให้บริการทางวิชาการสำหรับนักเรียนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา(สอวน.)* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/03/02-08:59:48:4138
เลขที่ : - อว 7448/ว9
*        ศูนย์การให้บริการทางวิชาการสำหรับนักเรียนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา(สอวน.)* ประกาศ 2563/04/23-14:57:14:7822
เลขที่ : - -
*        โครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี ศูนย์เครือข่ายวัสดุนาโนและการวิเคราะห์ขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/25-15:17:16:7695
เลขที่ : - อว 7446/15
*        โครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี ศูนย์เครือข่ายวัสดุนาโนและการวิเคราะห์ขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/09/20-09:46:56:02
เลขที่ : - อว6005/317
58  โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน
*        โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/29-13:59:22:9976
เลขที่ : - อว 7450/47
*        โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/29-13:53:35:9849
เลขที่ : - อว 7402(7)/127
*        โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/05/20-17:22:16:0161
เลขที่ : - อว 7450/ว11
59  ศูนย์ความเป็นเลิศ นาโนเทค-มทส. ด้านวัสดุนาโนเพื่อสมบัติเฉพาะทางขั้นสูง
*        ศูนย์ความเป็นเลิศ นาโนเทค-มทส. ด้านวัสดุนาโนเพื่อสมบัติเฉพาะทางขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/07/26-16:45:59:02
เลขที่ : - อว 7447/1
*        ศูนย์ความเป็นเลิศ นาโนเทค-มทส. ด้านวัสดุนาโนเพื่อสมบัติเฉพาะทางขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/05/27-10:44:28:02
เลขที่ : - อว 7406/5 (ยกเลิก)
60  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/04/21-11:47:01:0474
เลขที่ : - อว 7462/3
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/04/14-16:55:37:7401
เลขที่ : - อว 7421 (2)/ ว 124
61  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีวกลศาสตร์ทางการแพทย์
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีวกลศาสตร์ทางการแพทย์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/24-13:55:49:0
เลขที่ : - อว 7461/20
62  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเป็นผู้ประกอบการ
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเป็นผู้ประกอบการ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/20-17:41:23:0167
เลขที่ : - อว 7458/21
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเป็นผู้ประกอบการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/04/21-11:57:05:0518
เลขที่ : - อว 7421(2)/ว124
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเป็นผู้ประกอบการ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/05/27-09:35:18:1:40919
เลขที่ : - อว 7458/ว6
63  โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่
*        โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/28-13:21:37:6337
เลขที่ : - อว 7463/211
*        โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/28-16:28:22:7945
เลขที่ : - อว 0221.1/ว 114
*        โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/05/12-10:23:31:9415
เลขที่ : - อว 7463/ว4
*        การแข่งขันกีฬาบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 39 ปีบทองเกมส์* หนังสือส่ง 2563/03/05-09:50:47:8485
เลขที่ : - อว 7464/33
*        การแข่งขันกีฬาบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 39 ปีบทองเกมส์* หนังสือเวียน 2563/03/02-16:53:09:7:31911
เลขที่ : - อว 7464/ว5
64  ศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจไก่โคราช
*        ศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจไก่โคราช* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/29-17:49:44:1144
เลขที่ : - อว 7459/20
65  สภาวิชาการ
*        สภาวิชาการ* ส่งปกติ 2563/04/22-21:32:05:5:37958
เลขที่ : - อว 7406/56
*        สภาวิชาการ* เวียน 2563/05/25-11:08:12:6359:40643
เลขที่ : - อว 7406/ว75
*        สภาวิชาการ* พิเศษ 2562/09/26-10:42:29:02
เลขที่ : - อว 7406/พ1
66  สถานพัฒนาคณาจารย์
*        สถานพัฒนาคณาจารย์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/05/29-13:33:27:9580:41331
เลขที่ : - อว 7407/114
*        สถานพัฒนาคณาจารย์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/05/30-15:46:17:1227:41414
เลขที่ : - อว 7402(2)/ว896
*        สถานพัฒนาคณาจารย์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/05/30-15:43:01:1221:41412
เลขที่ : - อว 7407/ว34
*        สถานพัฒนาคณาจารย์* หนังสือส่งพิเศษ 2563/05/27-15:03:06:0
เลขที่ : - อว 7407/พ26
*        สถานพัฒนาคณาจารย์* หนังสือส่งพิเศษเวียน 2563/05/27-14:12:38:3435:40996
เลขที่ : - อว 7407/พ ว20
67  สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* หนังสือรับ-ภายใน 2563/05/29-11:05:40:9108
เลขที่ : - -
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* หนังสือรับ-ภายนอก 2562/08/14-13:51:40:02
เลขที่ : - ศธ0305/ว2319
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* หนังสือส่งภายใน-นอก 2563/05/28-16:31:52:7959
เลขที่ : - อว 7408/22
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* หนังสือเวียน-ภายใน 2563/05/14-13:50:32:7857
เลขที่ : - อว 7408/ว3
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* หนังสือเวียน-ภายนอก 2563/05/07-10:25:56:9092
เลขที่ : - -
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* ประกาศ 2563/05/20-17:06:32:0141
เลขที่ : - -
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* คำสั่ง 2563/05/28-15:23:54:7525
เลขที่ : - -
*        หน่วยศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้* หนังสือรับ-ภายใน 2562/11/25-15:46:07:02
เลขที่ : - อว7443/ว094
*        หน่วยศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้* หนังสือส่งภายใน-นอก 2563/04/02-10:12:45:2898
เลขที่ : - อว 7408(1)/8
*        หน่วยศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้* หนังสือเวียน-ภายใน 2563/02/14-10:54:58:3548
เลขที่ : - อว 7414(13)/ว1
*        หน่วยศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้* ประกาศ 2563/05/19-15:06:38:7427
เลขที่ : - -
*        หน่วยศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้* หนังสือ-ลับ 2562/11/25-14:58:00:02
เลขที่ : - -
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือรับ-ภายใน 2563/05/28-11:23:28:5965
เลขที่ : - อว 7415(20).049/987
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือรับ-ภายนอก 2563/05/29-13:55:45:9926
เลขที่ : - ศธ 0276/2327
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือส่งภายใน-นอก 2563/05/29-16:38:14:1036
เลขที่ : - อว 7408(2)/530
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือเวียน-ภายใน 2563/05/18-09:05:32:3785
เลขที่ : - อว 7408(2)/ว21
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือเวียน-ภายนอก 2563/05/27-16:50:11:4658
เลขที่ : - -
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ประกาศ 2563/05/22-15:17:32:4598
เลขที่ : - -
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* คำสั่ง 2563/05/27-11:49:27:2778
เลขที่ : - -
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือ-ลับ 2563/01/31-11:40:36:7239
เลขที่ : - อว 7408(2)ว4