เลขที่เอกสารครั้งล่าสุด แยกตามหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน ชื่อหนังสือ เลขที่ ศธ. ครั้งล่าสุด
1  ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
*        ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ* 5631(6)/ว (หนังสือเวียน) 2562/11/18-11:20:42:02
เลขที่ : - อว 7431(2)/ว31
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* หนังสือรับ(ภายใน ศบส.) 2563/11/26-09:08:08:1388
เลขที่ : - -
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* หนังสือรับ(ภายนอก) 2563/11/26-14:14:34:3373
เลขที่ : - อว 7402(2)/ว2143
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* ยืมระหว่างห้องสมุด 2563/11/23-16:15:29:1884
เลขที่ : - อว 7431/41
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* หนังสือรับ(ลับ) 2563/11/11-10:51:31:0025
เลขที่ : - อว 7402(3)/ว531
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* หนังสือบริจาค 2563/11/18-14:39:22:7562
เลขที่ : - อว 0604.8/3236
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* อว 7431/ (หนังสือส่ง) 2563/10/30-09:45:44:1792
เลขที่ : - อว 7431/23
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* อว 7431/ว (หนังสือเวียน) 2563/11/16-14:15:58:1249
เลขที่ : - อว 7431/ว11
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* อว 7431/ล (หนังสือส่งลับ) 2562/10/04-11:59:18:02
เลขที่ : - อว 7431/ล18/2562
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศบส.)* 7431(1)/ (หนังสือส่ง) 2563/11/26-12:56:10:2934
เลขที่ : - อว 7431(1)/497
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศบส.)* 7431(1)/ว (หนังสือเวียน) 2563/11/13-13:10:23:7475
เลขที่ : - อว 7431(1)/ว50
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศบส.)* 7431(1)/ล (หนังสือส่งลับ) 2562/09/26-11:14:22:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ* 7431(2)/ (หนังสือส่ง) 2563/11/26-12:44:23:2916
เลขที่ : - อว 7431(2)/365
*        ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ* 7431(2)/ว (หนังสือเวียน) 2563/11/25-10:44:29:7201
เลขที่ : - อว 7431(2)/ว47
*        ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ* 7431(2)/พ (หนังสือส่งพิเศษ) 2563/04/07-15:37:25:0976
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ* 7431(2)/พ ว (หนังสือส่งพิเศษเวียน) 2563/03/24-15:47:40:8950
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา* 7431(3)/ (หนังสือส่ง) 2563/11/25-16:13:53:9894
เลขที่ : - อว 7431(3)/357
*        ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา* 7431(3)/ว (หนังสือเวียน) 2563/10/30-18:50:06:5131
เลขที่ : - อว 7431(3)/ว34
*        ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา* 7431(3)/ล (หนังสือส่งลับ) 2563/11/16-14:20:22:1265
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายบริการสารสนเทศ* 7431(4)/ (หนังสือส่ง) 2563/11/25-09:03:50:5822
เลขที่ : - อว 7431(4)/161
*        ฝ่ายบริการสารสนเทศ* 7431(4)/ว (หนังสือเวียน) 2563/11/24-15:09:58:4785
เลขที่ : - อว 7431(4)/ว14
*        ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ* 7431(5)/ (หนังสือส่ง) 2563/11/11-14:47:44:1662
เลขที่ : - อว 7431(5)/32
*        ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ* 7431(5)/ว (หนังสือเวียน) 2563/02/26-14:42:13:3167
เลขที่ : - อว 7431(5)/ว1
*        ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ* 7431(6)/ (หนังสือส่ง) 2563/11/24-12:39:41:3650
เลขที่ : - อว 7431(6)/123
*        ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ* 7431(6)/ว (หนังสือเวียน) 2563/11/23-16:26:25:1956
เลขที่ : - อว 7431(6)/ว13
2  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* หนังสือรับ(ภายในมทส.) 2563/02/07-17:04:18:5372
เลขที่ : - อว 7402(7)/ว2
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* หนังสือรับ(ภายนอก) 2563/04/19-16:05:13:5985
เลขที่ : - -
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* หนังสือรับ(ภายในศควท.) 2563/01/08-16:18:47:0
เลขที่ : - อว 7432(4)/63066
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* หนังสือส่ง(ภายในมทส.) 2563/11/26-11:26:53:2614
เลขที่ : - อว 7432/1724
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* หนังสือเวียนส่ง(ภายในมทส.) 2563/11/11-14:08:38:1310
เลขที่ : - อว 7432/ว17
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* หนังสือเวียนส่ง(ภายใน ศควท.) 2562/09/12-08:43:30:02
เลขที่ : - -
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* คำสั่ง ประกาศ อื่นๆ (ภายใน ศควท.) 2563/07/24-12:39:18:2146
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ* หนังสือรับ(มทส.) 2563/11/17-13:57:32:3842
เลขที่ : - อว 7414(15)/652
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ* หนังสือรับ(ภายนอก) 2563/11/17-13:53:00:3795
เลขที่ : - อก 0709/ว 14351
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ* หนังสือรับ(ศควท.) 2563/11/11-14:16:12:1347
เลขที่ : - อว 7432(4)/26026
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ* หนังสือส่ง(มทส.) 2563/11/24-16:25:32:5382
เลขที่ : - อว 7432(3)/132
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ* ออกเลขรายงานฯ 2563/11/24-09:20:31:2470
เลขที่ : - อว 7432(3)/Rep.1819
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ* ใบรับรองความรับฯ 2563/11/25-15:53:01:9712
เลขที่ : - ฝวค(5)460/63
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ* ออกเลขงานซ่อม-สอบเทียบ 2563/11/24-16:20:41:5367
เลขที่ : - ซ.ฝวค.016/64
*        งานวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์* ใบคำขอรับบริการภายใน 2563/11/26-10:42:08:0
เลขที่ : - -
*        งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี* หนังสือส่ง(มทส.) 2563/11/03-10:59:03:9813:222
เลขที่ : - -
*        งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี* ใบคำขอรับบริการภายใน 2563/11/26-10:23:49:2033
เลขที่ : - ฝวคE(2)217/2564
*        งานทดสอบทางกายภาพและเครื่องมือกลาง* ใบคำขอรับบริการภายใน 2563/11/16-16:30:04:2006
เลขที่ : - ฝวคE(3)019/64
*        งานวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา* ใบคำขอรับบริการภายใน 2563/11/12-14:20:50:4597
เลขที่ : - ฝวคE(4)015/64
3  ศูนย์บริการการศึกษา
*        ศูนย์บริการการศึกษา* หนังสือส่ง(ภายใน) 2563/11/26-10:23:36:2023
เลขที่ : - อว 7433/1702
*        ศูนย์บริการการศึกษา* หนังสือรับ 2563/11/26-13:59:52:3280
เลขที่ : - อมทส.53/22
*        ศูนย์บริการการศึกษา* ส่ง อว 7433 2563/11/26-14:24:46:3445
เลขที่ : - อว 7433/537
*        ศูนย์บริการการศึกษา* ส่งเวียน อว 7433 2563/11/18-16:29:55:8588
เลขที่ : - อว 7433/ว30
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศบก.)* หนังสือส่ง 2563/11/26-13:39:48:3146
เลขที่ : - อว 7433(1)/234
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศบก.)* หนังสือรับ 2563/06/09-13:25:54:0
เลขที่ : - อว 7402(1)/ว3
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศบก.)* หนังสือเวียน 2563/11/16-13:20:18:0910
เลขที่ : - อว 7433(1)/ว8
*        ฝ่ายรับนักศึกษา* หนังสือส่ง 2563/11/26-09:39:46:0
เลขที่ : - อว 7433(2)/259
*        ฝ่ายรับนักศึกษา* หนังสือรับ 2563/11/23-15:03:56:1172
เลขที่ : - อว7402(10)/229
*        ฝ่ายรับนักศึกษา* หนังสือเวียน 2563/11/25-10:19:39:6903
เลขที่ : - อว 7433(2)/ว120
*        ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา* หนังสือส่ง 2563/11/26-13:40:36:3155
เลขที่ : - อว 7433(3)/159
*        ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา* หนังสือรับ 2563/11/26-14:14:32:3372
เลขที่ : - อว 7414(11)/574
*        ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา* หนังสือเวียน 2563/11/17-08:25:56:2325
เลขที่ : - อว 7433(3)/ว64
*        ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ* หนังสือส่ง 2563/11/26-13:32:35:3106
เลขที่ : - อว 7433(4)/220
*        ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ* หนังสือรับ 2563/11/26-13:06:00:2962
เลขที่ : - อว 7414/3459
*        ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ* หนังสือเวียน 2563/11/24-13:31:49:3875
เลขที่ : - อว 7433(4)/ว156
*        ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต* หนังสือส่ง 2563/11/26-07:54:18:1175
เลขที่ : - อว 7433(5)/376
*        ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต* หนังสือรับ 2563/11/24-10:33:41:3139
เลขที่ : - มกบ.0210/(7)/6306
*        ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต* หนังสือเวียน 2563/11/24-14:11:53:4269
เลขที่ : - อว 7433(5)/ว52
*        ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ* หนังสือส่ง 2563/11/25-09:43:52:6136
เลขที่ : - อว 7433(6)/65
*        ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ* หนังสือรับ 2563/11/25-16:17:04:9913
เลขที่ : - อว 7438(4)/80
*        ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ* หนังสือเวียน 2563/03/19-09:01:27:2:34021
เลขที่ : - อว 7433(6)/ว3
4  โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
*        โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก* หนังสือส่ง 2563/10/29-11:13:06:9483
เลขที่ : - อว 7456/32
*        โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก* หนังสือรับ 2563/09/15-12:21:13:6550
เลขที่ : - -
*        โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก* หนังสือเวียน 2562/05/17-13:11:16:02
เลขที่ : - อว 7456/ว1
5  ฝ่ายกิจการพิเศษ
*        ฝ่ายกิจการพิเศษ* หนังสือส่ง 2563/11/18-15:35:34:8104
เลขที่ : - อว 7433(7)/43
*        ฝ่ายกิจการพิเศษ* หนังสือรับ 2563/11/04-09:55:16:2731
เลขที่ : - อว 7402(3)/ว511
*        ฝ่ายกิจการพิเศษ* หนังสือเวียน 2563/10/26-09:22:27:8:56898
เลขที่ : - อว 7433(7)/ว11
6  ศูนย์คอมพิวเตอร์
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/25-16:44:24:0032
เลขที่ : - อว 7435(1)/504
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนส่ง พ 2562/11/15-11:33:52:02
เลขที่ : - อว 7435/พ6
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือส่ง (ภายนอก มทส.) 2563/11/18-14:06:23:7219
เลขที่ : - อว 7435(1)/15
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/26-13:30:50:3:60244
เลขที่ : - อว 7402(2)/ว2137
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/11/24-13:34:42:3899
เลขที่ : - อว 7435(1)/ว63
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนเวียน พว. 2562/11/15-11:36:08:02:20022
เลขที่ : - อว 7435/พ ว4
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสืองบฯ 2563/11/23-12:10:36:0:59778
เลขที่ : - อว 7435(2)/68
7  ศูนย์กิจการนานาชาติ
*        ศูนย์กิจการนานาชาติ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/26-10:30:31:2154
เลขที่ : - อว 7436/528
*        ศูนย์กิจการนานาชาติ* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/26-14:27:10:3460
เลขที่ : - ดศ 0407.3/ว 5373
*        ศูนย์กิจการนานาชาติ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/11/17-10:40:38:3110
เลขที่ : - อว 7436/ว60
*        ศูนย์กิจการนานาชาติ* เสนอผู้บริหาร 2563/11/24-08:48:11:2255
เลขที่ : - -
8  ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
*        ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/17-16:22:13:4953
เลขที่ : - อว 7437/112
*        ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/26-11:21:13:2542
เลขที่ : - สอ.มทส.3801/ว 82
*        ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/10/28-11:18:38:5823
เลขที่ : - อว 7437/ว9
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศนท.)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/24-13:35:50:3905
เลขที่ : - อว 7437(1)/148
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศนท.)* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/20-15:53:20:6512
เลขที่ : - อว 7402(6)/พว 233
*        ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/10/19-14:17:06:4789
เลขที่ : - อว 7437(2)/28
*        ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/07/05-11:54:49:02
เลขที่ : - ศธ 5602(7)/พว 37
*        ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/17-16:41:24:5033
เลขที่ : - อว 7437(3)/9
*        ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/10/01-15:49:38:3529
เลขที่ : - อว 7407/ว69
*        ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/25-15:43:55:9614
เลขที่ : - อว 7437(1)/54
*        ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/26-11:43:58:2719
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/17-15:25:02:4389
เลขที่ : - อว 7437(5)/94
*        สำนักพิมพ์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/10/21-15:50:59:3225
เลขที่ : - อว 7437(6)/20
*        ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/09-16:31:28:2506
เลขที่ : - อว 7437(3)/4
*        ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/29-17:01:34:6722
เลขที่ : - -
9  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือส่ง(ภายใน) 2563/11/04-16:03:40:5134
เลขที่ : - อว 7438/29
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือรับ(ภายใน) 2563/11/25-17:32:49:0:60131
เลขที่ : - อว 7435(1)/499
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือเวียน(ภายใน) 2563/11/24-13:20:33:3777
เลขที่ : - อว 7438/ว18
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือส่ง(ภายนอก) 2563/11/13-17:36:24:8490
เลขที่ : - อว 7438/31
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือรับ(ภายนอก) 2563/11/25-17:37:08:0:60132
เลขที่ : - อด 0014.2/
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือเวียน(ภายนอก) 2563/11/24-13:23:53:3794
เลขที่ : - อว 7438/30
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* ผู้บริหารมอบหมายงาน 2563/01/16-09:10:58:6:26621
เลขที่ : - -
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* คำสั่งภายใน 2563/07/02-10:40:07:5244:44957
เลขที่ : - คำสั่ง ที่ 2/2563
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศสพ.)* อว 7438(1)/(ส่งภายใน) 2563/11/09-11:37:46:4013
เลขที่ : - อว 7438(1)/155
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศสพ.)* อว 7438(1)/(ส่งภายนอก) 2563/06/30-16:24:17:0811
เลขที่ : - อว 7438(1)/3
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศสพ.)* อว 7438(1)/ว (ภายใน มทส) 2563/11/10-17:10:21:8942
เลขที่ : - อว 7438(1)/ว20
*        ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา* อว 7438(2)/(ส่งภายใน) 2563/11/12-09:44:33:3345
เลขที่ : - อว 7438(2)/47
*        ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา* อว 7438(2)/(ส่งภายนอก) 2563/10/05-17:28:08:1878
เลขที่ : - อว 7438(2)/25
*        ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา* อว 7438(2)/ว (ภายใน มทส) 2563/11/25-08:29:41:5642
เลขที่ : - อว 7438(2)/ว12
*        ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา* อว 7438(2)/ว (ภายนอก มทส) 2563/11/26-08:43:45:1258
เลขที่ : - อว 7438(2)/ว163
*        ฝ่ายพัฒนาอาชีพ* อว 7438(3)/(ส่งภายใน) 2563/11/25-10:37:06:7098
เลขที่ : - อว 7438(3)/65
*        ฝ่ายพัฒนาอาชีพ* อว 7438(3)/(ส่งภายนอก) 2563/10/06-11:32:18:3425
เลขที่ : - อว 7438(3)/2
*        ฝ่ายพัฒนาอาชีพ* อว 7438(3)/ว (ภายใน มทส) 2563/10/07-10:29:38:0
เลขที่ : - อว 7438(3)/ว10
*        ฝ่ายพัฒนาอาชีพ* อว 7438(3)/ว (ภายนอก มทส) 2563/03/04-11:14:59:4256
เลขที่ : - อว 7438(3)/ว1
*        ฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา* อว 7438(4)/(ส่งภายใน) 2563/11/23-16:18:00:1900
เลขที่ : - อว 7438(4)/81
*        ฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา* อว 7438(4)/(ส่งภายนอก) 2563/08/21-14:41:20:1119
เลขที่ : - อว 7438(4)/9
*        ฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา* อว 7438(4)/ว (ภายใน มทส) 2563/11/16-13:47:31:1050
เลขที่ : - อว 7438(4)/ว10
*        ฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา* อว 7438(4)/ว (ภายนอก มทส) 2563/11/10-09:03:01:5067
เลขที่ : - อว 7438(4)/ว74
10  ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)
*        ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)* หนังสือส่ง(ภายนอก) 7439/ 2563/11/25-10:19:14:6793
เลขที่ : - อว 7439/194
*        ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)* หนังสือเวียน (ภายนอก) 7439/ว 2563/11/16-16:59:04:2158
เลขที่ : - อว 7439/ว15
*        ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)* คำสั่ง อพ.สธ. 2563/06/18-09:42:43:6714
เลขที่ : - -
*        สำนักงานบริหาร อพ.สธ.-มทส.* หนังสือส่ง(ภายใน) 7439(1)/ 2563/11/26-11:48:35:2784
เลขที่ : - อว 7439(1)/809
*        สำนักงานบริหาร อพ.สธ.-มทส.* หนังสือรับ(ภายใน) 7439(1)/ 2563/11/25-16:41:07:0025
เลขที่ : - อว7434(3)/1776
*        สำนักงานบริหาร อพ.สธ.-มทส.* หนังสือรับ(ภายนอก) 7439(1)/ 2563/11/25-16:37:20:0011
เลขที่ : - ศธ 04243.32/655
*        สำนักงานบริหาร อพ.สธ.-มทส.* หนังสือแจ้งเวียน(ภายใน) 7439(1)/ว 2563/11/16-19:11:19:2283
เลขที่ : - อว 7439(1)/ว11
*        สำนักงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่* หนังสือส่ง(ภายใน) 7439(2)/ 2563/11/26-14:09:23:3334
เลขที่ : - อว 7439(2)/337
*        สำนักงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่* หนังสือแจ้งเวียน(ภายใน) 7439(2)/ว 2563/07/30-21:18:23:3182
เลขที่ : - อว 7439(2)/ว2
*        สำนักงานฝึกอบรมโครงการ อพ.สธ. คลองไผ่* หนังสือส่ง(ภายใน) 7439(3)/ 2563/11/26-10:17:36:1979
เลขที่ : - อว 7439(3)/71
11  สถาบันวิจัยและพัฒนา
*        สถาบันวิจัยและพัฒนา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/10/27-16:12:56:4469:222
เลขที่ : - อว 7421/47
*        สถาบันวิจัยและพัฒนา* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/26-14:23:50:3410
เลขที่ : - อว 7413(7)/524
*        สถาบันวิจัยและพัฒนา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/09/03-14:02:28:0266
เลขที่ : - อว 7421/ว3
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สบวพ.* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/25-15:33:11:9455
เลขที่ : - อว 7421(1)/842
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สบวพ.* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/11/18-09:09:12:5388
เลขที่ : - อว 7421(1)/ว19
*        ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/25-15:34:40:9465
เลขที่ : - อว 7421(2)/701
*        ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/11/25-14:08:33:8521
เลขที่ : - อว 7421(2)/ว410
*        ฝ่ายสารสนเทศและเผยแพร่ผลงานวิจัย* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/25-15:26:25:9390
เลขที่ : - อว 7421(3)/59
*        ฝ่ายสารสนเทศและเผยแพร่ผลงานวิจัย* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/11/09-00:10:08:3315
เลขที่ : - อว 7421(3)/ว33
*        ฝ่ายมาตรฐานและเครือข่ายวิจัย* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/25-15:29:23:0
เลขที่ : - อว 7421/858
*        ฝ่ายมาตรฐานและเครือข่ายวิจัย* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/25-14:15:52:8620
เลขที่ : - อว 7414(1-3)/151
*        ฝ่ายมาตรฐานและเครือข่ายวิจัย* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/11/23-13:34:39:0610
เลขที่ : - อว 7421(4)/ว53
*        ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/24-15:15:33:4822
เลขที่ : - อว 7421(5)/70
*        ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/11/12-16:27:09:5652
เลขที่ : - อว 7421(5)/ว17
12  หน่วยตรวจสอบภายใน
*        หน่วยตรวจสอบภายใน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/26-11:01:23:2389
เลขที่ : - อว 7403(1)/292
*        หน่วยตรวจสอบภายใน* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/07/21-10:16:04:0
เลขที่ : - อว 7435(1)/ว30
*        หน่วยตรวจสอบภายใน* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/05/20-15:26:34:9763
เลขที่ : - อว 7403(1)/ว113
13  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
*        สำนักงานสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/25-16:31:22:9987
เลขที่ : - อว 7403/539
*        สำนักงานสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/26-13:06:43:2967
เลขที่ : - สอ.มทส.3801/ว80
*        สำนักงานสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/11/26-12:01:48:2848
เลขที่ : - อว 7403/ว156
14  อธิการบดีมหาวิทยาลัย
*        อธิการบดีมหาวิทยาลัย* ทะเบียนรับ-ระบบใหม่ (อว) 2563/11/26-11:36:05:2:60233
เลขที่ : - อว7434(2)/427
15  สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร
*        สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร* ทะเบียนส่งสาย 1 2562/05/21-13:56:45:02
เลขที่ : - ศธ5614(8)/173
16  ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี
*        ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมฯ 2563/11/26-13:37:48:3138
เลขที่ : - อว 7458/70
*        ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี* ทะเบียนส่ง อว 7401(1)/... 2563/11/25-14:20:43:8718
เลขที่ : - อว 7401(1)/49
17  ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ
*        ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ 2563/11/25-18:05:53:0189
เลขที่ : - อว7403/532
*        ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ* ทะเบียนส่ง อว 7401(2)/... 2563/11/16-15:00:21:1450
เลขที่ : - อว 7401(2)/61
18  ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล
*        ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายวิชาการฯ 2563/11/26-13:28:39:3077
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล* ทะเบียนส่ง อว 7401(3)/... 2563/11/26-14:06:38:3315
เลขที่ : - อว 7401(3)/164
*        ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล* ทะเบียนเวียน อว 7401/ว 2563/11/26-10:14:32:1955
เลขที่ : - อว 7401(3)/ว93
*        ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล* ทะเบียนพิเศษ อว 7401(3)/พ 2563/09/14-15:22:21:4310
เลขที่ : - อว 7401(3)/11
*        ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล* ทะเบียนพิเศษเวียน อว 7401(3)/พว 2563/09/14-13:48:48:3270
เลขที่ : - อว 7401(3)/13
19  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
*        ฝ่ายทรัพยากรบุคคล* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 2563/11/26-11:40:0:60236
เลขที่ : - อว0626.09/ว357
*        ฝ่ายทรัพยากรบุคคล* ทะเบียนส่ง อว 7401(4)/... 2563/09/25-13:12:25:0
เลขที่ : - อว 7401(4)/46
*        ฝ่ายทรัพยากรบุคคล* ทะเบียนหนังสือ(ลับ) 2562/06/18-08:42:50:02
เลขที่ : - ไม่มี/17/06/2562/2
20  ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป
*        ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป 2563/11/26-10:59:14:2380
เลขที่ : - กค0418.3/56915
*        ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป* ทะเบียนส่ง อว 7401(5)/... 2563/11/24-08:33:32:2204
เลขที่ : - อว 7401(5)/39
*        ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป* ทะเบียนเวียน อว 7401(5)/ว 2563/09/24-13:28:09:2281
เลขที่ : - อว 7401(5)/ว2
21  ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
*        ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ 2563/11/26-14:25:15:3448
เลขที่ : - อว 7401(6)/2340-2563
*        ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนส่ง อว 7401(6)/... 2563/10/12-16:12:59:9469
เลขที่ : - อว 7401(6)/30
*        ผู้ช่วยด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนรับ-ผู้ช่วยด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ 2563/11/25-16:09:52:9873
เลขที่ : - อว 7402(8)/228
*        ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนเวียน อว 7401(6)/... 2563/06/23-09:46:25:8:43902
เลขที่ : - อว 7401(6)/ว2
22  ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
*        ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนรับ 2563/11/26-11:05:22:2423
เลขที่ : - อว 7403(1)/292
*        ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนส่ง อว 7401(7)/... 2563/11/18-13:56:15:7117
เลขที่ : - อว 7401(7)/76
*        ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนส่ง อว 7401(7)/ว... 2562/10/10-09:13:09:02
เลขที่ : - อว 7401(7)/ว1
23  ฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ
*        ฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ 2563/11/26-13:51:59:3231
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ* ทะเบียนส่ง อว 7401(8)/... 2563/11/23-08:36:45:9069
เลขที่ : - อว 7401(8)/63
*        ฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ* ทะเบียนเวียน อว 7401(8)/ว... 2563/06/23-13:57:36:9:43980
เลขที่ : - อว 7401(8)/ว7
24  ส่วนส่งเสริมวิชาการ
*        ส่วนส่งเสริมวิชาการ* ส่งปกติ 2563/11/24-11:14:26:3390
เลขที่ : - อว 7402(1)/206
*        ส่วนส่งเสริมวิชาการ* หนังสือรับ 2563/11/26-10:19:48:1999
เลขที่ : - อว0224.5/ว1448
*        ส่วนส่งเสริมวิชาการ* เวียน 2563/11/17-13:18:17:3563
เลขที่ : - อว 7402(1)/ว14
*        ส่วนส่งเสริมวิชาการ* พิเศษ 2563/11/17-09:17:01:2586
เลขที่ : - อว 7402(1)/พ57
*        ส่วนส่งเสริมวิชาการ* พิเศษเวียน 2563/11/17-16:24:55:4960
เลขที่ : - อว 7402(1)/พ ว50
25  ส่วนสารบรรณและนิติการ
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง อว 7401 2563/11/24-10:26:56:3086
เลขที่ : - อว 7401/3813
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง อว 7401/ว 2563/11/25-11:47:03:7698
เลขที่ : - อว 7401/ว109
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง-เวียนอิเล็กทรอนิกส์ 2563/11/25-16:32:10:9995:60126
เลขที่ : - ดศ 0407.3/ว 5373
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง-อว 7402(2)/ 2563/11/26-11:27:15:2:60230
เลขที่ : - อว 7402(2)/489
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง-อว 7402(2)/พ 2563/11/18-09:19:18:5468
เลขที่ : - อว 7402(2)/พ136
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง-อว 7402(2)/พ ว 2563/11/10-15:15:51:8147
เลขที่ : - อว 7402(2)/พ ว33
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/26-13:26:21:3063
เลขที่ : - อว7414(4)/602
*        งานธุรการ (สสน.ทะเบียนรับภายนอก)* ทะเบียนหนังสือรับมหาวิทยาลัย 2563/11/26-13:58:09:3266
เลขที่ : - สค155/2563
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/26-12:01:52:2849
เลขที่ : - อว 7402(1)/206
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง-อว 7402(2)/ว 2563/11/26-13:41:36:3162
เลขที่ : - อว 7402(2)/ว2144
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนคำสั่ง 2563/11/26-13:19:49:3026
เลขที่ : - ค 2168/2563
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนคำสั่งสภา 2563/11/10-16:06:48:8604
เลขที่ : - คส10/2563
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนประกาศ 2563/11/26-11:59:14:2838
เลขที่ : - ป1850/2563
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนประกาศสภา 2563/10/20-15:02:57:0
เลขที่ : - ปส100/2563
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนระเบียบ 2563/10/27-10:05:42:2025
เลขที่ : - รบ7/2563
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนข้อบังคับ 2563/11/13-08:28:04:5852
เลขที่ : - ขบ4/2563
*        สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร* ทะเบียนรับ 2563/11/26-13:18:07:3016
เลขที่ : - -
*        สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร* ทะเบียนส่งสาย 1 2563/11/26-13:15:41:2998
เลขที่ : - อว 7414(15)/663
*        สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร* ทะเบียนส่งสาย 2 2563/11/26-13:14:08:2986
เลขที่ : - สอมทส.01/05
*        สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร* ทะเบียนส่งภายใน 2563/11/26-13:10:36:2977
เลขที่ : - อว 7402(2)/1822
*        สสน.งานนิติการ* ทะเบียนหนังสือรับ(นิติการ) 2563/11/26-12:06:06:2862
เลขที่ : - อว 7402(7)/พ159
26  ส่วนอาคารสถานที่
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือส่ง 2563/11/26-10:22:06:2:60202
เลขที่ : - อว 7402(5)/3099
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือรับ(ภายใน มทส.) 2563/11/26-14:09:25:3335
เลขที่ : - อว 7402(2)/ว2127
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือรับ(ภายใน สอส.) 2563/11/24-10:55:47:3261
เลขที่ : - อว 7402(5)/597
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือรับ(ภายนอก มทส.) 2563/11/25-10:56:46:7302
เลขที่ : - -
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือเวียน (ว) 2563/11/18-08:59:09:5323
เลขที่ : - อว 7402(5)/ว12
*        ส่วนอาคารสถานที่* อว 7402(5)/พ 2563/11/18-09:32:43:5:59560
เลขที่ : - อว 7402(5)/พ92
*        ส่วนอาคารสถานที่* อว 7402(5)/พว 2563/11/23-15:43:56:1668
เลขที่ : - อว 7402(5)/พว106
*        ส่วนอาคารสถานที่* อว 7401/ 2563/11/25-16:20:17:0
เลขที่ : - อว 7401/3907
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือรับ(จัดซื้อ จัดจ้าง) 2563/11/25-15:31:54:9441
เลขที่ : - -
*        ส่วนอาคารสถานที่* คำสั่ง สอส. 2563/09/18-11:48:20:7236
เลขที่ : - -
*        ส่วนอาคารสถานที่* ประกาศ สอส. 2563/02/26-10:10:44:1174
เลขที่ : - -
*        งานระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ* หนังสือส่ง 2563/05/08-11:09:42:5598
เลขที่ : - ฟฟ./1
*        งานระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ* หนังสือรับ 2563/11/26-09:55:50:1797
เลขที่ : - -
*        งานภูมิทัศน์* หนังสือส่ง 2563/11/26-09:20:04:1474
เลขที่ : - ภท./88
*        งานภูมิทัศน์* หนังสือรับ 2563/11/25-10:00:24:6487
เลขที่ : - อว 7402(6)/09414
*        งานรักษาความปลอดภัย* หนังสือส่ง 2563/11/24-14:17:05:4307
เลขที่ : - รปภ./186
*        งานรักษาความปลอดภัย* หนังสือรับ 2563/11/23-17:22:14:2088
เลขที่ : - -
*        งานรักษาความปลอดภัย* หนังสือเวียน 2563/11/24-14:29:29:4418
เลขที่ : - รปภ./ว1
*        งานยานพาหนะ* หนังสือส่ง 2563/11/26-13:54:51:3249
เลขที่ : - ยน./684
*        งานระบบประปา* หนังสือส่ง 2563/11/10-14:15:06:7601
เลขที่ : - ปป./135
*        งานระบบประปา* หนังสือรับ 2563/11/16-09:35:16:9234
เลขที่ : - อว 7402(3)/ว530
*        งานออกแบบและก่อสร้าง* หนังสือส่ง 2563/11/26-09:58:58:1833
เลขที่ : - อก./116
*        งานออกแบบและก่อสร้าง* หนังสือรับ 2563/11/26-13:04:08:2958
เลขที่ : - BH.247/2563
*        งานซ่อมบำรุงและรักษา* หนังสือส่ง 2563/11/25-13:32:53:8284
เลขที่ : - ซบ./444
*        งานซ่อมบำรุงและรักษา* หนังสือรับ 2563/11/25-10:24:09:6989
เลขที่ : - อว 7402(14)/391
*        งานบริการอาคารสถานที่และกิจกรรม* หนังสือส่ง 2563/11/23-10:52:17:9960
เลขที่ : - บก./76
*        งานบริการอาคารสถานที่และกิจกรรม* หนังสือรับ 2563/11/25-08:29:42:5643
เลขที่ : - อว 7411(4)/396
27  หน่วยพัฒนาการบริหารงาน
*        หน่วยพัฒนาการบริหารงาน* หนังสือส่ง 2563/11/16-15:52:19:1725
เลขที่ : - /3
*        หน่วยพัฒนาการบริหารงาน* หนังสือรับ 2563/11/10-10:08:59:5740
เลขที่ : - อว 7402(3)/4678
*        หน่วยสิ่งแวดล้อม* หนังสือส่ง 2563/11/26-08:32:19:1203
เลขที่ : - /94
*        หน่วยสิ่งแวดล้อม* หนังสือรับ 2563/09/24-10:11:25:1002
เลขที่ : - -
*        หน่วยการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน* หนังสือส่ง 2563/11/10-14:10:03:7531
เลขที่ : - /210
*        หน่วยการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน* หนังสือรับ 2563/11/24-15:50:48:5132
เลขที่ : - -
28  งานธุรการ
*        งานธุรการ* หนังสือส่ง 2563/11/26-10:49:23:2320
เลขที่ : - ส.61/64
*        งานธุรการ* หนังสือรับ 2563/10/09-14:33:59:4925
เลขที่ : - สร.1/64
29  ส่วนพัสดุ
*        ส่วนพัสดุ* รับ-อว 7402(6)/ 2563/09/22-10:26:15:3845
เลขที่ : - อว 7433(3)/ว56
*        ส่วนพัสดุ* ส่ง-อว 7402(6)/ว 2563/11/23-13:38:16:0:59784
เลขที่ : - อว 7402(6)/ว3182
*        งานบริหารทั่วไป (สพ.)* หนังสือรับ 2562/09/11-11:03:59:02
เลขที่ : - นม0017.2/ว5263
*        งานคลังและบริหารพัสดุ* หนังสือรับ 2563/11/25-11:42:28:7680
เลขที่ : - อว 7402(6)/08111
30  ส่วนแผนงาน
*        ส่วนแผนงาน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/26-13:40:51:3156
เลขที่ : - อว 7402(7)/313
*        ส่วนแผนงาน* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/26-11:25:06:2588
เลขที่ : - นม0004/ว69
*        ส่วนแผนงาน* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/11/05-10:10:12:6725
เลขที่ : - อว 7402(7)/ว41
*        ส่วนแผนงาน* ทะเบียนหนังสือพิเศษ 2563/11/25-15:36:05:0
เลขที่ : - อว 7402(7)/พ160
*        ส่วนแผนงาน* ทะเบียนหนังสือพิเศษเวียน 2563/11/25-16:04:41:9765
เลขที่ : - อว 7402(7)/พว122
*        ส่วนแผนงาน* หนังสือส่งภายนอก 2563/11/25-11:25:04:7568
เลขที่ : - อว 7401/3929
31  ส่วนกิจการนักศึกษา
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/26-13:45:50:3194
เลขที่ : - อว 7402(8)/1416
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือรับ(ภายใน) 2563/11/26-11:03:15:2407
เลขที่ : - สอ.มทส.3801/ว.82
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือรับ(ภายนอก) 2563/11/25-11:04:14:7376
เลขที่ : - อว0221.1/ว1293
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/11/26-10:18:44:1991:60201
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว66
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษ 2563/11/25-16:55:02:0071
เลขที่ : - อว 7402(8)/ พ70
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2563/11/25-15:23:03:9366
เลขที่ : - อว 7402(8)/ พว89
*        งานกิจกรรมนักศึกษา* หนังสือส่ง 2563/11/25-10:20:58:6912
เลขที่ : - อว 7402(8)/240
*        งานกิจกรรมนักศึกษา* หนังสือรับ(ภายใน) 2563/11/25-16:00:12:9:60111
เลขที่ : - อมทส01/23
*        งานกิจกรรมนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/10/07-10:59:07:6:54911
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว7
*        งานกิจกรรมนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษ 2563/10/07-10:18:23:6:54900
เลขที่ : - อว 7402(8)/4
*        งานกิจกรรมนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2563/10/12-09:23:5:55379
เลขที่ : - อว 7402(8)/10
*        งานทุนการศึกษา* หนังสือส่ง 2563/11/26-13:34:39:3:60245
เลขที่ : - อว 7402(8)/482
*        งานทุนการศึกษา* หนังสือรับ(ภายใน) 2563/11/25-16:39:16:0018
เลขที่ : - อว 7421(2)/691
*        งานทุนการศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/11/26-08:48:47:1:60149
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว19
*        งานทุนการศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษ 2562/09/12-13:41:34:12897
เลขที่ : - อว 7402(8)/1
*        งานทุนการศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2563/11/04-14:58:42:4:58086
เลขที่ : - อว 7402(8)/7
*        งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก* หนังสือส่ง 2563/11/26-10:09:18:1:60197
เลขที่ : - อว 7402(8)/377
*        งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก* หนังสือรับ(ภายใน) 2563/11/26-10:48:05:2292
เลขที่ : - อว7435(2)/498
*        งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก* หนังสือรับ(ภายนอก) 2563/09/10-14:38:05:5730
เลขที่ : - อว 0221.1/ว1069
*        งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/11/24-12:23:01:3622
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว63
*        งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษ 2562/09/09-11:48:27:02
เลขที่ : - อว 7402(8)/1
*        งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2563/11/25-15:21:25:9:60065
เลขที่ : - อว 7402(8)/20
*        งานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา* หนังสือส่ง 2563/11/26-11:49:54:2:60238
เลขที่ : - อว 7402(8)/98
*        งานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา* หนังสือรับ(ภายใน) 2562/09/06-14:07:31:02
เลขที่ : - สมทส.ว47/2562
*        งานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/08/14-14:37:23:6:49250
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว6
*        งานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษ 2562/09/06-14:04:16:12364
เลขที่ : - อว 7402(8)/1
*        งานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2563/08/14-14:30:07:6:49246
เลขที่ : - อว 7402(8)/1
*        งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม* หนังสือส่ง 2563/11/24-13:08:42:3:59883
เลขที่ : - อว 7402(8)/78
*        งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม* หนังสือรับ(ภายใน) 2563/11/25-10:33:14:7083
เลขที่ : - ที่อว0624.1/2266
*        งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/10/22-11:10:20:5:56735
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว1
*        งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษ 2563/04/09-10:06:03:4:36127
เลขที่ : - อว 7402(8)/1
*        งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2563/10/22-15:06:44:6:56824
เลขที่ : - อว 7402(8)/4
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* หนังสือส่ง 2563/11/26-09:50:56:1:60188
เลขที่ : - อว 7402(8)/96
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* หนังสือรับ(ภายใน) 2563/11/23-10:36:12:9796
เลขที่ : - พสท.ยส406/2563
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* หนังสือรับ(ภายนอก) 2563/09/10-14:03:41:5113
เลขที่ : - อว 0221.1/ว1069
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/11/23-13:57:23:0791
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว63
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษ 2563/10/29-11:48:21:9:57401
เลขที่ : - อว 7402(8)/33
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2563/11/24-14:28:53:4412
เลขที่ : - อว 7402(8)/ พว86
32  งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
*        งานศิษย์เก่าสัมพันธ์* หนังสือส่ง 2563/11/24-11:11:55:3:59869
เลขที่ : - อว 7402(8)/62
*        งานศิษย์เก่าสัมพันธ์* หนังสือรับ(ภายใน) 2563/11/02-09:12:04:5662
เลขที่ : - สมทส.ว21/2563
*        งานศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/08/20-16:14:26:6:50219
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว3
*        งานศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียบหนังสือส่งพิเศษ 2563/08/25-14:59:05:0:50746
เลขที่ : - อว 7402(8)/5
*        งานศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2563/11/25-14:39:58:8:60049
เลขที่ : - อว 7402(8)/6
33  งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ (งาน DSS)
*        งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ (งาน DSS)* หนังสือส่ง 2563/11/16-16:19:05:1948
เลขที่ : - อว 7402(8)/35
*        งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ (งาน DSS)* หนังสือรับ(ภายใน) 2563/11/04-18:05:38:5949
เลขที่ : - อว0226.2/ว1336
*        งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ (งาน DSS)* หนังสือรับ(ภายนอก) 2562/06/17-10:50:32:02
เลขที่ : - มว 09932/2562
*        งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ (งาน DSS)* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/12/09-14:21:12:6351
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว61
*        งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ (งาน DSS)* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2562/06/18-09:44:39:02
เลขที่ : - อว 7402(8)/7
34  ส่วนประชาสัมพันธ์
*        ส่วนประชาสัมพันธ์* หนังสือส่ง(ภายใน) 2563/11/17-09:19:53:2608
เลขที่ : - อว 7402(9)/295
*        ส่วนประชาสัมพันธ์* หนังสือรับ(ภายใน) 2563/11/26-14:21:49:3404
เลขที่ : - อว 7439(1)/786
*        ส่วนประชาสัมพันธ์* หนังสือรับ(ภายนอก) 2563/11/26-09:47:35:1734
เลขที่ : - อว 0221.1/ว 1293
35  สถานกีฬาและสุขภาพ
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* หนังสือส่ง 2563/11/26-11:31:26:2:60237
เลขที่ : - อว 7402(10)/242
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* หนังสือรับ(ภายใน) 2563/11/26-11:27:25:2621
เลขที่ : - อว 7402(3)/ว560
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* หนังสือรับ(ภายนอก) 2563/09/14-08:50:24:1259
เลขที่ : - -
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* หนังสือเวียน 2563/11/23-13:35:08:0613
เลขที่ : - อว 7402(10)/ว3
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* ส่งพิเศษ 2563/11/23-10:17:33:9638
เลขที่ : - อว 7402(10)/ พ26
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* ส่งพิเศษเวียน 2563/10/22-15:55:55:7:56841
เลขที่ : - อว 7402(10)/ พว3
36  สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
*        สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/18-14:31:53:7505
เลขที่ : - อว 7402(12)/100
*        สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/26-14:24:10:3413:60254
เลขที่ : - อว 7402(2)/ว2143
*        สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/08/13-15:53:42:2811:49096
เลขที่ : - อว 7402(12)/ว1
37  ส่วนบริหารสินทรัพย์
*        ส่วนบริหารสินทรัพย์* ส่งปกติ 2563/11/26-10:18:53:1992
เลขที่ : - อว 7402(14)/406
*        ส่วนบริหารสินทรัพย์* หนังสือรับ 2563/11/25-10:27:31:7015
เลขที่ : - ไม่มี/23/11/2563-1
*        ส่วนบริหารสินทรัพย์* ส่งเวียน 2563/11/23-10:39:44:9826
เลขที่ : - อว 7402(14)/ว32
*        ส่วนบริหารสินทรัพย์* ส่งพิเศษ 2563/09/10-14:44:35:5811
เลขที่ : - อว 7402(14)/พ13
*        ส่วนบริหารสินทรัพย์* ส่งพิเศษเวียน 2563/11/18-14:38:30:7555
เลขที่ : - อว 7402(14)/พ ว53
38  ส่วนทรัพยากรบุคคล
*        ส่วนทรัพยากรบุคคล* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/26-09:29:53:1589
เลขที่ : - อว 7402(3)/4980
*        ส่วนทรัพยากรบุคคล* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/26-14:26:14:3452
เลขที่ : - -
*        ส่วนทรัพยากรบุคคล* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/11/26-10:09:15:1910:60196
เลขที่ : - อว 7402(3)/ว565
39  หน่วยประสานงาน มทส. กทม.
*        หน่วยประสานงาน มทส. กทม.* หนังสือส่ง 2563/11/26-14:15:10:3374
เลขที่ : - อว 7402(11)/338
*        หน่วยประสานงาน มทส. กทม.* หนังสือรับ 2563/11/26-09:30:37:1593
เลขที่ : - อว 7413(6)/1443
40  ฟาร์มมหาวิทยาลัย
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือส่ง (ภายใน) 2563/03/03-11:17:33:0108
เลขที่ : - -
41  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
*        สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/05/22-17:30:05:02
เลขที่ : - อว 7402(3)/ว 13
42  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
*        สำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/26-13:55:43:3254
เลขที่ : - อว 7411/1074
*        สำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/26-11:16:52:2518
เลขที่ : - อว 7411(4)/422
*        สำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/11/25-18:59:37:1131
เลขที่ : - อว 7411/ว74
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/02-16:32:54:7376
เลขที่ : - อว 7411(1)/2
*        สาขาวิชาเคมี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/26-14:15:14:3375
เลขที่ : - อว 7411(2)/786
*        สาขาวิชาเคมี* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/26-09:48:40:1751
เลขที่ : - อว7421(2)/645
*        สาขาวิชาคณิตศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/26-13:23:07:3052
เลขที่ : - อว 7411(3)/194
*        สาขาวิชาคณิตศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/26-11:38:33:2687
เลขที่ : - อว 7438(6)/ว12
*        สาขาวิชาชีววิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/26-10:56:20:2355
เลขที่ : - อว 7411(4)/422
*        สาขาวิชาชีววิทยา* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/26-14:09:52:3339
เลขที่ : - อว7431(6)/ว13
*        สาขาวิชาชีววิทยา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/11/23-10:53:25:9967
เลขที่ : - อว 7411(4)/ว31
*        สาขาวิชาฟิสิกส์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/26-10:33:04:2172:222
เลขที่ : - อว 7411(5)/1079
*        สาขาวิชาฟิสิกส์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/26-11:46:41:2733
เลขที่ : - สผ0003/ว335
*        สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/25-10:47:34:0
เลขที่ : - อว 7411(6)/205
*        สาขาวิชาปรีคลินิก* ทะเบียนส่ง 2563/11/25-13:20:26:8183
เลขที่ : - อว 7411(11)/557
*        สาขาวิชาปรีคลินิก* ทะเบียนรับ 2563/11/26-13:07:56:2969
เลขที่ : - อว 7431(6)/ว 12
*        สาขาวิชาปรีคลินิก* ทะเบียนส่งเวียน 2563/11/17-08:29:47:2338
เลขที่ : - อว 7411(11)/ว13
*        สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/24-14:45:53:4614
เลขที่ : - อว 7411(14)/149
*        สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/25-15:33:24:9458
เลขที่ : - อว 7421(5)/ว17
*        สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/11/02-11:43:18:6822
เลขที่ : - อว 7411(14)/ว14
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/16-13:54:08:1082
เลขที่ : - อว 7411(15)/136
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/24-16:24:07:5379
เลขที่ : - อว 7421(2)/ว398
*        โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/25-13:48:12:8344
เลขที่ : - อว 7444/165
*        โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/11/24-09:41:55:2570
เลขที่ : - อว 7444/ว27
43  สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/24-11:24:05:3447
เลขที่ : - อว 7412/506
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/26-10:54:13:2336
เลขที่ : - อว 7432/ว 18
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* หนังสือเวียน(ภายใน) 2563/11/13-08:49:47:5:59059
เลขที่ : - อว 7412/ว79
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* หนังสือเวียน(ภายนอก) 2563/11/24-09:12:08:2405
เลขที่ : - อว 7412/ว18
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือ(ลับ) 2563/11/24-15:00:52:4718
เลขที่ : - อว 7402(3)/ว554
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* หนังสือส่งผ่านคณบดี 2563/11/26-09:48:25:1748:60185
เลขที่ : - อว 7412(4)/305
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* คำสั่ง 2563/11/18-15:08:43:7813
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ประกาศ 2563/10/02-13:43:29:5836
เลขที่ : - -
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/16-13:28:30:0946
เลขที่ : - อว 7412(1)/49
*        สาขาวิชาศึกษาทั่วไป* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/24-23:39:59:5621
เลขที่ : - อว 7412(2)/174
*        สาขาวิชาศึกษาทั่วไป* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/26-14:17:48:3389
เลขที่ : - อว 7463/341
*        สาขาวิชาศึกษาทั่วไป* หนังสือเวียน(ภายใน) 2563/10/27-17:31:28:4744
เลขที่ : - อว 7412(2)/ว10
*        สาขาวิชาศึกษาทั่วไป* ทะเบียนหนังสือ(ลับ) 2562/12/26-08:09:09:6614
เลขที่ : - อว 7408(2)/ว51
*        สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/17-15:27:59:4403
เลขที่ : - อว 7412(3)/403
*        สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/18-13:10:36:6692
เลขที่ : - อว 7433(4)/ว.150
*        สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ* หนังสือเวียน(ภายใน) 2563/10/22-13:29:22:5766
เลขที่ : - อว 7412(3)/ว41
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/25-16:25:47:9958
เลขที่ : - อว 7412(4)/306
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/26-11:05:05:2:60211
เลขที่ : - อว 7433(5)/ว52
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ* หนังสือเวียน(ภายใน) 2563/11/25-13:58:02:8386
เลขที่ : - อว 7412(4)/ว13
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/26-14:19:16:3394:222
เลขที่ : - อว 7412(5)/352
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/26-11:37:41:2666
เลขที่ : - อว 7433(2)/ว118
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ* หนังสือเวียน(ภายใน) 2563/11/23-09:29:05:9312
เลขที่ : - อว 7412(5)/ว7
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ* ทะเบียนหนังสือ(ลับ) 2563/11/25-10:42:51:7162
เลขที่ : - อว 7402(3)/4876
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/25-14:23:15:8754
เลขที่ : - อว 7412(6)/129
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/25-15:48:14:0
เลขที่ : - อว 7415(20)/ว51
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* หนังสือเวียน(ภายใน) 2563/08/05-16:44:56:0989
เลขที่ : - อว 7412(6)/ว4
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* หนังสือส่งผ่านหัวหน้าสถานวิจัย 2563/10/26-14:18:11:0044
เลขที่ : - -
44  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/23-09:19:12:0
เลขที่ : - อว 7413/2
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/26-11:43:35:2717
เลขที่ : - อว 7421(2)/660
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/01/02-10:56:05:3495
เลขที่ : - อว 7413/ว1
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* คำสั่ง สวทก. 2563/11/24-15:37:12:5025
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ประกาศ สวทก. 2563/03/27-14:39:42:5414
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* อว 7413/พ 2562/08/29-14:08:20:02
เลขที่ : - อว 7413/พ1
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* อว 7413/พ ว 2563/05/29-13:05:03:9439
เลขที่ : - อว 7413/พว 1
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/26-11:24:05:2560
เลขที่ : - อว 7413(1)/853
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/03/26-15:15:41:3684
เลขที่ : - อว 7413(5)/195
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/11/26-13:05:11:2:60241
เลขที่ : - อว 7413(1)/ว95
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/26-09:10:33:1398
เลขที่ : - อว 7413(2)/736
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/25-14:27:26:8797
เลขที่ : - อว 7421(2)/653
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/11/16-15:17:29:1529
เลขที่ : - อว 7413(2)/ว47
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/26-14:10:38:3346
เลขที่ : - อว 7413(3)/801
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/25-16:03:34:9761
เลขที่ : - -
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/11/12-11:17:15:4002
เลขที่ : - อว 7413(3)/ว23
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/26-10:41:33:2240
เลขที่ : - อว 7413(4)/812
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/25-13:17:48:8166
เลขที่ : - อว6203/1116
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/07/14-13:37:37:1965
เลขที่ : - อว 7413(4)/ว3
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/26-13:49:48:3216
เลขที่ : - อว 7413(5)/559
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/18-15:20:40:7985
เลขที่ : - อว 7433(2)/ว 102
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/01/17-12:46:17:4009
เลขที่ : - อว 7413(5)/ว1
45  ฟาร์มมหาวิทยาลัย
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือส่ง (ภายใน) 2563/11/26-11:09:22:2:60217
เลขที่ : - อว 7413(6)/4049
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือส่ง (ภายนอก) 2563/11/26-14:25:36:3449
เลขที่ : - -
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือรับ (ภายใน) 2563/11/26-14:13:24:3362
เลขที่ : - อว 7418(3)/226
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือรับ (ภายนอก) 2563/11/24-16:12:59:5325
เลขที่ : - อว 0657.1400/ว.1065
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือเวียน (ภายใน) 2563/11/18-14:16:39:7378
เลขที่ : - อว 7413(6)/ว98
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือเวียน (ภายนอก) 2563/11/10-09:26:51:5363
เลขที่ : - -
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* เลขที่คำสั่ง 2563/11/17-14:24:56:3989
เลขที่ : - -
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* เลขที่ประกาศ 2563/11/18-16:56:48:8:59695
เลขที่ : - -
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* เลขที่สัญญา 2563/11/10-13:27:23:6917
เลขที่ : - -
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* เลขที่หนังสือรับรอง 2563/06/02-10:45:57:5263
เลขที่ : - -
46  สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/26-13:14:40:2993
เลขที่ : - อว 7413(7)/537
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/26-14:13:52:3368
เลขที่ : - อว 7434(3)/1772
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/11/05-17:10:02:9503
เลขที่ : - อว 7413(7)/ว4
47  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/26-13:51:22:3223
เลขที่ : - อว 7414/3529
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/26-13:27:58:3071
เลขที่ : - อว 6600301.3.1.6/4846
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/11/25-17:07:57:0092
เลขที่ : - อว 7414/ว272
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* คำสั่ง สววศ. 2563/11/26-09:25:46:1564
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ประกาศ สววศ. 2563/11/17-15:20:59:4369
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* หนังสือส่งผ่านคณบดี 2563/05/15-09:32:29:0:39874
เลขที่ : - อว 7414/18
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/24-16:17:10:5358
เลขที่ : - อว 7414(1)/93
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/07/01-16:14:15:3887
เลขที่ : - อว 7414(1)/ว7
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (บัณฑิต)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/25-16:33:05:0000
เลขที่ : - อว 7414(1-1)/477
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (บัณฑิต)* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/11/13-18:06:07:8523
เลขที่ : - อว 7414(1-1)/ว7
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (มหาบัณฑิต)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/26-10:08:40:1905
เลขที่ : - อว 7414(1-2)/430
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (มหาบัณฑิต)* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/11/05-10:23:14:6799
เลขที่ : - อว 7414(1-2)/ว3
*        สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/24-11:24:12:3448
เลขที่ : - อว 7414(1-3)/153
*        สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/11/05-10:29:13:6844
เลขที่ : - อว 7414(1-3)/ว1
*        สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/24-16:53:31:5499
เลขที่ : - อว 7414(1-4)/184
*        สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/18-12:09:23:6627
เลขที่ : - อว 7414/ว.254
*        สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/11/02-17:00:29:8730
เลขที่ : - อว 7414(1-4)/ว15
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/17-16:25:27:4968
เลขที่ : - -
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/03/06-12:03:03:4190
เลขที่ : - อว7414/ว.60
*        สาขาวิชานวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/25-15:19:40:9336
เลขที่ : - อว 7414(1-7)/91
*        สาขาวิชานวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/17-09:16:57:2585
เลขที่ : - อว 7414(10)343
*        สาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/25-12:26:39:7841
เลขที่ : - อว 7414(1-8)/53
*        สาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/08/21-12:20:49:9704
เลขที่ : - อว 7414(11)/ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/26-09:25:07:1545
เลขที่ : - อว 7414(2)/385
*        สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/26-08:33:29:1209
เลขที่ : - อว 7435(3)/ว61
*        สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/03/20-13:36:26:9916
เลขที่ : - อว 7414(2)/ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/26-11:02:21:2402
เลขที่ : - อว 7414(3)/358
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/26-13:03:51:2955
เลขที่ : - อว 7402(3)/ว563
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/11/12-15:20:39:4930
เลขที่ : - อว 7414(3)/ว35
*        สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/26-09:17:25:1447
เลขที่ : - อว 7414(4)/618
*        สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/26-09:31:32:1597
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว.65
*        สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/11/23-11:01:26:0029
เลขที่ : - อว 7414(4)/ว6
*        สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/25-15:26:17:9387
เลขที่ : - อว 7414(5)/269
*        สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/26-11:09:02:2447:60216
เลขที่ : - อว 7435(3)/ว61
*        สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/02/25-09:02:42:5541
เลขที่ : - อว 7414(5)/ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/25-16:26:54:9968
เลขที่ : - อว 7414(6)/356
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/26-13:30:35:3096
เลขที่ : - อว 7414(6)/344
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/04/09-13:41:24:6198:36157
เลขที่ : - อว 7414(6)/ว3
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/26-11:27:49:2623
เลขที่ : - อว 7414(7)/934
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/26-09:16:20:0
เลขที่ : - อว7421(2)/672
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/11/11-09:24:00:9301
เลขที่ : - อว 7414(7)/ว46
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/25-11:39:59:7664
เลขที่ : - อว 7414(8)/241
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/26-13:22:15:3048:60243
เลขที่ : - นม0019/ว9092
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/09/26-15:33:15:02
เลขที่ : - อว 7414(8)/ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/26-13:46:18:3195
เลขที่ : - อว 7414(9)/374
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/25-12:59:02:8030
เลขที่ : - อว 7433(4)/ว154
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/11/06-12:30:49:1121
เลขที่ : - อว 7414(9)/ว8
*        สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/26-13:45:40:3191
เลขที่ : - อว 7414(10)/362
*        สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/26-11:33:33:2641
เลขที่ : - นม0019/ว9092
*        สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/09/10-09:56:37:3541
เลขที่ : - อว 7414(10)/ว10
*        สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/26-10:39:25:2221
เลขที่ : - อว 7414(11)/587
*        สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/26-10:46:12:2:60208
เลขที่ : - นม0019/ว9092
*        สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/09/24-09:12:53:0222
เลขที่ : - อว 7414(11)/ว7
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/26-11:33:50:2643
เลขที่ : - อว 7414(12)/594
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/26-13:02:28:2944
เลขที่ : - อว 7435(3)/ว61
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/10/28-15:45:40:7472
เลขที่ : - อว 7414(12)/ว8
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/25-09:36:59:6063
เลขที่ : - อว 7414(13)/387
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/26-14:16:58:3385:60253
เลขที่ : - อว 7433(5)/ว52
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/03/10-09:22:10:1890
เลขที่ : - อว 7414(13)/ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/26-10:06:44:1895
เลขที่ : - อว 7414(15)/696
*        สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/26-13:56:45:3258
เลขที่ : - อว 7433(5)/ว52
*        สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/10/20-10:25:44:7075
เลขที่ : - อว 7414(15)/ว16
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/26-09:36:12:1623
เลขที่ : - อว 7414(16)/231
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/26-09:30:28:1591
เลขที่ : - อว 7421(2)/665
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/11/23-11:00:50:0025:59768
เลขที่ : - อว 7414(16)/ว5
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/26-10:39:23:2220
เลขที่ : - อว 7414(17)/445
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/24-14:18:50:4326
เลขที่ : - อว 7414/ว264
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/11/12-13:19:33:4304
เลขที่ : - อว 7414(17)/ว7
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/24-14:56:39:4695
เลขที่ : - อว 7414(18)/27
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/25-08:42:01:5671
เลขที่ : - อว 7407/ว77
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/26-08:44:15:1261
เลขที่ : - อว 7414(19)/561
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/26-09:32:06:1601
เลขที่ : - อว 7438(2)/ว 12-วิศวกรรมปิโตรเ
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/10/20-10:18:56:7051
เลขที่ : - อว 7414(19)/ว17
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/25-17:17:18:0111
เลขที่ : - อว 7414(22)/509
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/25-18:43:30:1114
เลขที่ : - อว 7414/3509
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/09/28-10:05:37:8465
เลขที่ : - อว 7414(22)/ว13
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* หนังสือส่งผ่านหัวหน้าสถานฯ 2563/05/02-14:19:22:3:38915
เลขที่ : - อว 7414(22)/4
*        สถานนวัตกรรมวิศวศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/17-09:26:19:2628
เลขที่ : - อว 7414(24)/36
*        สถานนวัตกรรมวิศวศึกษา* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/26-09:21:24:1487
เลขที่ : - อว 7414/ว272
*        สถานนวัตกรรมวิศวศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/11/05-13:58:05:8:58243
เลขที่ : - อว 7414(24)/ว6
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (บัณฑิต)-เดิม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/06/10-09:15:41:0
เลขที่ : - อว 7414(24-1)/57
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (มหาบัณฑิต)-เดิม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/04/28-09:41:40:3967
เลขที่ : - อว 7414(24-2)/31
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (มหาบัณฑิต)-เดิม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/10/18-15:16:57:02
เลขที่ : - อว 7414(24-2)/ว5
*        สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์-เดิม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/01/22-09:56:19:9960
เลขที่ : - อว 7414(24-3)/7
*        สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์-เดิม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/06/24-13:27:41:02
เลขที่ : - อว 7414(24-3)/ว1
*        สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค-เดิม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/02/18-15:35:44:5958
เลขที่ : - อว 7414(24-4)/12
*        สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค-เดิม* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/07/09-12:51:09:8606
เลขที่ : - อว 7402(4)/ว.13
*        สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค-เดิม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/01/10-15:20:13:9616
เลขที่ : - อว 7414(24-4)/ว2
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน-เดิม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/02/03-14:04:00:2831
เลขที่ : - อว 7414(24-5)/6
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน-เดิม* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/01/10-14:57:37:9139
เลขที่ : - อว 7414(24)ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน-เดิม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/11/26-15:29:25:02
เลขที่ : - อว 7414(24-5)/ว5
*        สาขาวิชานวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์-เดิม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/27-09:40:12:9480
เลขที่ : - อว 7414(24-7)/71
*        สาขาวิชานวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์-เดิม* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/10/15-09:27:29:4373
เลขที่ : - อว 7433(2)/ว.97
*        สาขาวิชานวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์-เดิม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/10/18-10:36:39:02
เลขที่ : - อว 7414(24-7)/ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น-เดิม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/01/13-11:54:10:2562
เลขที่ : - อว 7414(24-8)/3
*        สาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น-เดิม* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/20-09:22:23:2246
เลขที่ : - -
*        สถานพันธกิจสากลสัมพันธ์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/12-09:33:28:3:58964
เลขที่ : - อว 7414(23)/40
*        สถานพันธกิจสากลสัมพันธ์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/26-09:07:27:1:60155
เลขที่ : - อว 7414/ว272
*        สถานพันธกิจสากลสัมพันธ์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/06/11-16:52:13:0072
เลขที่ : - อว 7414(23)/ว2
48  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
*        สำนักวิชาแพทยศาสตร์* ประกาศ 2563/11/12-14:17:53:4581
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาแพทยศาสตร์* คำสั่ง 2563/11/24-16:32:36:5402
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/26-13:17:09:3010
เลขที่ : - อว 7415/ว1088
*        สำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/26-10:32:22:2168
เลขที่ : - *
*        งานจัดการเรียนการสอน* รับ 2563/01/21-16:11:33:7453
เลขที่ : - อว 7433(4)/ว.14
*        สำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/11/26-13:22:43:3050
เลขที่ : - อว 7415/ว187
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/12-10:00:19:3404
เลขที่ : - อว 7415(1)/35
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/04/08-11:35:31:2:36029
เลขที่ : - อว0210/ว2083
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/04/07-19:11:44:1673:35994
เลขที่ : - อว 7415(11)/ว1
*        สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/24-15:02:58:4725
เลขที่ : - อว 7415(2)/64
*        สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/11/23-17:53:59:2144
เลขที่ : - อว 7415(2)/ว14
*        สาขาวิชาจักษุวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/22-10:34:16:3903
เลขที่ : - อว 7415(3)/6
*        สาขาวิชาจักษุวิทยา* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/03-16:50:57:2524
เลขที่ : - อว 7403(1)/พว 18
*        สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/10/15-16:35:10:7601
เลขที่ : - อว 7415(4)/18
*        สาขาวิชาพยาธิวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/24-11:56:19:3581
เลขที่ : - อว 7415(6)/32
*        สาขาวิชาพยาธิวิทยา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/03/20-16:50:38:1758
เลขที่ : - อว 7415(6)/ว2
*        สาขาวิชารังสีวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/16-11:04:15:0198
เลขที่ : - อว 7415(7)/14
*        สาขาวิชารังสีวิทยา* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/03-10:47:04:8918
เลขที่ : - อว 7415/ว.95
*        สาขาวิชารังสีวิทยา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/08/31-18:09:13:9268
เลขที่ : - อว 7415(7)/ว1
*        สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/05-16:00:08:9181
เลขที่ : - อว 7415(8)/6
*        สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/26-09:59:08:1834
เลขที่ : - อว 7415(9)/93
*        สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/11/23-16:57:06:2024
เลขที่ : - อว 7415(9)/ว13
*        สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/05-16:06:59:9211
เลขที่ : - อว 7415(10)/3
*        สาขาวิชาศัลยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/25-19:13:37:1134
เลขที่ : - อว 7415(11)/55
*        สาขาวิชาศัลยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/01-13:23:03:1111
เลขที่ : - อว 7415/ว.95
*        สาขาวิชาศัลยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/11/11-17:36:57:2743
เลขที่ : - อว 7415(11)/ว4
*        สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/26-13:30:52:3101
เลขที่ : - อว 7415(12)/33
*        สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/11-15:10:36:1819
เลขที่ : - อว 7415(13)/12
*        สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/31-11:16:10:7017
เลขที่ : - อว 7415/ว.94
*        สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/24-15:42:07:5055
เลขที่ : - อว 7415(14)/57
*        สาขาวิชาอายุรศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/13-10:21:50:6752
เลขที่ : - อว 7415(15)/80
*        สาขาวิชาอายุรศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/08/05-14:35:23:9793
เลขที่ : - อว 7415(15)/ว2
*        สถานวิจัยสำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/26-14:10:51:3350
เลขที่ : - อว 7415(18)/292
*        สถานวิจัยสำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/26-14:08:19:3325
เลขที่ : - -
*        สถานวิจัยสำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/11/24-09:59:49:2735
เลขที่ : - อว 7415(18)/ว26
*        สถานแพทยศาสตรศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/23-09:56:34:9482
เลขที่ : - อว 7415(19)/87
*        สถานแพทยศาสตรศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/11/17-13:41:21:3664
เลขที่ : - อว 7415(19)/ว63
49  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
*        โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/24-08:37:49:2792
เลขที่ : - อว 7415(20)/2665
*        โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/26-14:13:56:3371
เลขที่ : - รสท065/2563
*        โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* คำสั่ง 2563/01/29-10:50:56:7534
เลขที่ : - -
50  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
*        สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/26-14:13:18:3361
เลขที่ : - อว 7416/575
*        สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/17-16:33:07:4996
เลขที่ : - อว 7402(7)/พว 108
*        สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/11/12-15:52:36:5229
เลขที่ : - อว 7416/ว53
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/26-09:24:05:1538
เลขที่ : - อว 7416(1)/69
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/24-14:47:49:2895
เลขที่ : - อว 7402(3)/ว100
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/04/01-14:18:40:1753
เลขที่ : - อว 7416(1)/ว2
*        สาขาวิชาการจัดการทางการพยาบาล* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/26-11:42:56:2714
เลขที่ : - อว 7416(2)/15
*        สาขาวิชาการจัดการทางการพยาบาล* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/04/23-11:10:49:6494
เลขที่ : - อว 7431(4)/ว 2
*        สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/24-10:12:05:2803
เลขที่ : - อว 7416(3)/84
*        สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/06/12-13:25:24:1993
เลขที่ : - อว 7413(5)/263
*        สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/26-11:44:09:2720
เลขที่ : - อว 7416(6)/102
*        สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/02/07-18:23:36:5436
เลขที่ : - อว 7407/พว4
*        สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/25-10:22:03:6973
เลขที่ : - อว 7416(7)/70
*        สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/02/07-18:24:55:5441
เลขที่ : - อว 7407/ว8
*        สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/23-13:21:27:0561
เลขที่ : - อว 7416(4)/56
*        สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/06/12-10:21:47:1274
เลขที่ : - อว 7421(4)/270
*        สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/25-10:30:15:7041
เลขที่ : - อว 7416(5)/29
*        สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/02/07-18:22:11:5431
เลขที่ : - อว 7402(8)/พว 10
*        สถานวิจัยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/25-10:15:42:0
เลขที่ : - อว 7416(8)/34
*        สถานวิจัยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/10/08-11:28:21:0772
เลขที่ : - อว 7407/พว 36
*        สถานวิจัยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/08/07-14:47:58:7445
เลขที่ : - อว 7416(8)/ว1
51  สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
*        สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/26-11:47:03:0
เลขที่ : - อว 7417/981
*        สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/26-08:56:09:1313
เลขที่ : - อว7433(4)/ว155
*        สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/11/26-09:32:13:1:60177
เลขที่ : - อว 7417/ว152
*        สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* คำสั่ง สวทพ. 2563/11/26-11:06:03:2429
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* ประกาศ สวทพ. 2563/02/03-09:28:17:0035
เลขที่ : - -
*        สาขาวิชาสุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/26-08:48:06:1271
เลขที่ : - อว7433(2)/ว118
*        สาขาวิชาสุขภาพช่องปากเด็ก* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/09/06-18:45:16:2774:222
เลขที่ : - อว 7417(3)/2
*        สาขาวิชาสุขภาพช่องปากเด็ก* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/17-09:13:26:2540
เลขที่ : - อว 7431(4)/ว10
*        สาขาวิชาสุขภาพช่องปากวัยรุ่น* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/25-16:00:30:9757
เลขที่ : - อว 7417(4)/2
*        สาขาวิชาสุขภาพช่องปากวัยรุ่น* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/10/06-10:24:38:3015
เลขที่ : - อว 7401(3)/ว83
*        สาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้ใหญ่* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/13-16:53:27:8435
เลขที่ : - อว 7413(4)/ว10
*        สาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/10/15-09:25:46:4352
เลขที่ : - อว 7417(6)/9
*        สาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/24-16:50:34:5475
เลขที่ : - อว7407/ว72
*        สถานวิจัยสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/10-13:39:25:3465
เลขที่ : - อว 7417(8)/28
*        สถานวิจัยสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/10/06-17:12:45:5257
เลขที่ : - อว 7421(1)/ว 13
52  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
*        สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ประกาศ 2563/03/10-16:11:32:5818
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* คำสั่ง 2563/10/06-14:28:58:4163
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/25-15:28:44:9405
เลขที่ : - อว 7418/555
*        สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/25-15:23:59:9374
เลขที่ : - อว 0623.14/362
*        สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/11/25-16:29:36:9979
เลขที่ : - อว 7418/ว69
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/25-08:45:26:5698
เลขที่ : - อว 7418(1)/55
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/05/29-14:31:15:02
เลขที่ : - อว 7401(4)/ว 4
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/04/07-17:42:26:1:35985
เลขที่ : - อว 7418(1)/ว3
*        สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/23-09:09:21:9219
เลขที่ : - อว 7418(2)/125
*        สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/23-09:11:31:9238
เลขที่ : - -
*        สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/09/29-09:43:40:3001
เลขที่ : - อว 7418(2)/ว7
*        สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/26-09:13:14:1407
เลขที่ : - อว 7418(3)/228
*        สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/18-16:12:39:8460
เลขที่ : - มว 1595/2563
*        สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/09/15-08:49:48:5070
เลขที่ : - อว 7418(3)/ว9
*        สถานวิจัยสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/25-08:44:39:5690
เลขที่ : - อว 7418(5)/27
*        สถานวิจัยสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/23-11:38:39:0330
เลขที่ : - อว 7421(2)/ว398
53  สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี
*        สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี* หนังสือส่ง(ภายใน)5634(1)/ 2562/06/06-10:08:28:02
เลขที่ : - TEI/REM/SCI/2562/076
*        สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี* หนังสือส่ง(ภายใน) 5634(4)/ 2562/06/11-15:53:53:02
เลขที่ : - อว 7434/185
*        เทคโนธานี* หนังสือส่ง(ภายนอก) อว 7434/ 2563/11/26-14:04:26:3304
เลขที่ : - อว 7434/2522
*        เทคโนธานี* หนังสือรับ(ภายนอก มทส.) 2563/11/26-12:27:00:2900
เลขที่ : - อว7404(4)/2849
*        เทคโนธานี* หนังสือเวียน (ภายนอก) อว 7434/ว 2563/11/25-14:22:40:8731
เลขที่ : - -
*        เทคโนธานี* คำสั่ง ทธ. 2563/11/24-13:49:24:4065
เลขที่ : - -
*        เทคโนธานี* ประกาศ ทธ. 2563/11/13-14:11:20:7713
เลขที่ : - -
*        สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี* หนังสือส่ง(ภายใน)7434(1)/ 2563/11/26-14:07:01:3318
เลขที่ : - อว 7434(1)/3272
*        สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี* หนังสือรับ(ภายใน) 7434(1)/ 2563/11/26-13:02:48:2945
เลขที่ : - อว7439(2)/332
*        สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี* หนังสือเวียน(ภายใน) 7434(1)/ว 2563/11/25-14:23:47:8761
เลขที่ : - อว 7434(1)/ว105
*        สำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรม* หนังสือส่ง(ภายใน) 7434(2)/ 2563/11/26-09:43:23:1693
เลขที่ : - อว 7434(2)/456
*        สำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรม* หนังสือรับ(ภายใน) 7434(2)/ 2563/11/17-15:31:09:4439
เลขที่ : - อว7434(1)/ว104
*        สำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรม* หนังสือรับ(ภายนอก) 7434(2)/ 2563/11/26-10:59:00:2375
เลขที่ : - นม0019/ว9092
*        สำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรม* หนังสือแจ้งเวียน(ภายใน) 7434(2)/ว 2563/09/03-16:46:26:2511
เลขที่ : - อว 7434(2)/ว4
*        สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม* หนังสือส่ง(ภายใน) 7434(3)/ 2563/11/26-13:16:48:3006
เลขที่ : - อว 7434(3)/1785
*        สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม* หนังสือรับ(ภายใน) 7434(3)/ 2563/11/23-15:37:21:1611
เลขที่ : - อว7402(5)/3046
*        สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม* หนังสือรับ(ภายนอก) 7434(3)/ 2563/11/24-16:16:29:5356
เลขที่ : - -
*        สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม* หนังสือแจ้งเวียน(ภายใน) 7434(3)/ว 2563/11/03-09:12:32:9003
เลขที่ : - อว 7434(3)/ว23
*        สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี* หนังสือส่ง(ภายใน) 7434(4)/ 2563/11/26-09:30:52:1594
เลขที่ : - อว 7434(4)/818
*        สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี* หนังสือรับ(ภายใน) 7434(4)/ 2563/11/17-15:28:41:4409
เลขที่ : - อว7434(1)/ว104
*        สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี* หนังสือรับ(ภายนอก) 7434(4)/ 2563/11/25-14:44:42:9002
เลขที่ : - อว660206.2/17709
*        สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี* หนังสือแจ้งเวียน(ภายใน) 7434(4)/ว 2563/07/01-10:41:07:1766
เลขที่ : - อว 7434(4)/ว4
*        สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา* หนังสือส่ง(ภายใน) 7434(5)/ 2563/11/26-13:40:35:3154
เลขที่ : - อว 7434(5)/403
*        สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา* หนังสือรับ(ภายใน) 7434(5)/ 2563/11/24-13:42:36:3973
เลขที่ : - อว7414(4)/573
*        สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา* หนังสือรับ(ภายนอก) 7434(5)/ 2563/11/26-10:57:26:2368
เลขที่ : - พ0706/2002-018233
*        สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา* หนังสือแจ้งเวียน(ภายใน) 7434(5)/ว 2563/11/06-15:30:25:2294
เลขที่ : - อว 7434(5)/ว34
54  สโมสร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
*        สโมสร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/24-11:43:52:3548
เลขที่ : - สมทส/87
*        สโมสร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/24-10:55:23:3258
เลขที่ : - อว 7402(5)/พว106
*        สโมสร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/11/23-14:59:22:1126
เลขที่ : - อว 7402(2)/วว26
55  สุรสัมมนาคาร
*        สุรสัมมนาคาร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/25-09:38:41:6082
เลขที่ : - อว 7443/103
*        สุรสัมมนาคาร* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/24-11:36:56:3527
เลขที่ : - อว 7403(1)/287
*        สุรสัมมนาคาร* คำสั่ง 2563/10/15-09:40:06:4442
เลขที่ : - -
*        สุรสัมมนาคาร* ประกาศ และอื่นๆ 2563/03/26-14:57:02:3635
เลขที่ : - ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563
*        แผนกธุรการ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/24-14:28:28:4408
เลขที่ : - อว 7443(1)/392
*        แผนกธุรการ* ประกาศ และอื่นๆ 2563/07/16-11:19:13:9517
เลขที่ : - -
*        แผนกการเงิน (สส.)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/29-09:08:56:4431
เลขที่ : - อว 7443(2)/76
*        แผนกบัญชีและพัสดุ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/04/01-10:15:51:1116
เลขที่ : -
*        แผนกอาคารสถานที่* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/18-10:34:28:4454
เลขที่ : - อว 7443(4)/1
*        แผนกบริการส่วนหน้า* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/13-15:37:56:8126
เลขที่ : - อว 7443(5)/332
56  ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/26-13:59:31:3277
เลขที่ : - อว 7454/1052
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/26-13:58:40:3269
เลขที่ : - นม 52004/8419
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/10/18-16:58:42:01
เลขที่ : - อว 7454/ว17
57  โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA)
*        โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/25-23:40:33:1164
เลขที่ : - อว 7445/343
*        โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA)* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/25-14:33:47:8859
เลขที่ : - อว 7413(6)/ว.98
*        โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA)* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/10/26-20:27:51:1:57059
เลขที่ : - อว 7445/ว10
58  ศูนย์วิจัยนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
*        ศูนย์วิจัยนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/02-13:25:52:7033
เลขที่ : - อว 7457/25
*        ศูนย์วิจัยนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/06/24-16:05:57:5694
เลขที่ : - -
*        ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/25-16:19:07:9922
เลขที่ : - อว 7455/262
*        ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/11-16:53:38:8737
เลขที่ : - พน 0604/1969
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/25-16:15:15:9901
เลขที่ : - อว 7452/23
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/02-09:00:50:5575
เลขที่ : - อว7421(2)/374
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/10/30-13:15:55:0
เลขที่ : - อว 7452/ว4
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/25-10:27:44:7018
เลขที่ : - อว 7451/56
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/17-10:38:57:3102
เลขที่ : - อว 7421(5)/ว17
*        ศูนย์การให้บริการทางวิชาการสำหรับนักเรียนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา(สอวน.)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/23-11:26:00:0282
เลขที่ : - อว 7448/63
*        ศูนย์การให้บริการทางวิชาการสำหรับนักเรียนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา(สอวน.)* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/11/23-11:31:10:0297
เลขที่ : - อว 7448/ว15
*        ศูนย์การให้บริการทางวิชาการสำหรับนักเรียนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา(สอวน.)* ประกาศ 2563/04/23-14:57:14:7822
เลขที่ : - -
*        โครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี ศูนย์เครือข่ายวัสดุนาโนและการวิเคราะห์ขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/24-09:05:59:2376
เลขที่ : - อว 7446/41
*        โครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี ศูนย์เครือข่ายวัสดุนาโนและการวิเคราะห์ขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/09/20-09:46:56:02
เลขที่ : - อว6005/317
59  โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน
*        โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/26-13:51:17:3222
เลขที่ : - อว 7450/143
*        โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/26-14:02:50:3297:60251
เลขที่ : - อว 7402(2)/ว2143
*        โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/11/25-14:37:34:8953
เลขที่ : - อว 7450/ว22
60  ศูนย์ความเป็นเลิศ นาโนเทค-มทส. ด้านวัสดุนาโนเพื่อสมบัติเฉพาะทางขั้นสูง
*        ศูนย์ความเป็นเลิศ นาโนเทค-มทส. ด้านวัสดุนาโนเพื่อสมบัติเฉพาะทางขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/07/26-16:45:59:02
เลขที่ : - อว 7447/1
*        ศูนย์ความเป็นเลิศ นาโนเทค-มทส. ด้านวัสดุนาโนเพื่อสมบัติเฉพาะทางขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/05/27-10:44:28:02
เลขที่ : - อว 7406/5 (ยกเลิก)
61  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/10/29-15:55:28:0947
เลขที่ : - อว 7462/12
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/16-19:25:16:2286
เลขที่ : - อว 7421(5)/ว 17
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/09/08-17:46:14:7825
เลขที่ : - อว 7462/ว1
62  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีวกลศาสตร์ทางการแพทย์
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีวกลศาสตร์ทางการแพทย์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/24-13:55:49:0
เลขที่ : - อว 7461/20
63  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเป็นผู้ประกอบการ
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเป็นผู้ประกอบการ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/26-10:06:02:1889
เลขที่ : - อว 7458/71
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเป็นผู้ประกอบการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/25-15:05:34:9172
เลขที่ : - อว7452(5)/ว17
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเป็นผู้ประกอบการ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/08/17-10:28:44:9:49426
เลขที่ : - อว 7458/ว8
64  โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่
*        โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/26-10:17:29:1977
เลขที่ : - อว 7463/344
*        โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/12-11:04:49:3902
เลขที่ : - อว7433(2)/ว110
*        โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/11/25-14:07:32:8514
เลขที่ : - อว 7463/ว14
*        การแข่งขันกีฬาบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 39 ปีบทองเกมส์* หนังสือรับ(ภายนอก) 2563/09/10-16:09:51:6847
เลขที่ : - อว 0221.1/ว 1069
*        การแข่งขันกีฬาบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 39 ปีบทองเกมส์* หนังสือส่ง 2563/03/05-09:50:47:8485
เลขที่ : - อว 7464/33
*        การแข่งขันกีฬาบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 39 ปีบทองเกมส์* หนังสือเวียน 2563/03/02-16:53:09:7:31911
เลขที่ : - อว 7464/ว5
65  ศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจไก่โคราช
*        ศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจไก่โคราช* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/25-19:14:38:1135
เลขที่ : - อว 7459/60
66  สภาวิชาการ
*        สภาวิชาการ* ส่งปกติ 2563/11/04-13:31:02:0
เลขที่ : - อว 7406/178
*        สภาวิชาการ* เวียน 2563/11/25-14:11:51:8551:60038
เลขที่ : - อว 7406/ว178
*        สภาวิชาการ* พิเศษ 2562/09/26-10:42:29:02
เลขที่ : - อว 7406/พ1
*        สภาวิชาการ* พิเศษเวียน 2563/11/12-10:21:54:3604
เลขที่ : - อว 7406/พ ว169
67  สถานพัฒนาคณาจารย์
*        สถานพัฒนาคณาจารย์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/24-09:09:28:2392
เลขที่ : - อว 7407/288
*        สถานพัฒนาคณาจารย์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/26-09:29:01:1585:60165
เลขที่ : - อว 7402(2)/ว2127
*        สถานพัฒนาคณาจารย์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/11/23-16:51:49:2013:59832
เลขที่ : - อว 7407/ว77
*        สถานพัฒนาคณาจารย์* หนังสือส่งพิเศษ 2563/10/29-11:31:15:9564:57385
เลขที่ : - อว 7407/พ60
*        สถานพัฒนาคณาจารย์* หนังสือส่งพิเศษเวียน 2563/11/23-15:55:24:1778:59831
เลขที่ : - อว 7407/พ ว39
68  สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* หนังสือรับ-ภายใน 2563/11/24-13:47:19:4043
เลขที่ : - อว7434(3)/ว61
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* หนังสือรับ-ภายนอก 2563/09/30-14:28:36:8740
เลขที่ : - -
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* หนังสือส่งภายใน-นอก 2563/09/30-14:26:33:8717
เลขที่ : - อว 7408/52
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* หนังสือเวียน-ภายใน 2563/10/22-09:57:10:4775
เลขที่ : - อว 7408/ว16
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* หนังสือเวียน-ภายนอก 2563/10/22-10:00:00:4789
เลขที่ : - -
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* ประกาศ 2563/07/29-12:50:42:6378
เลขที่ : - -
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* คำสั่ง 2563/08/04-17:19:13:6592
เลขที่ : - -
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* หนังสือ-ลับ 2563/08/05-12:02:37:8813
เลขที่ : - -
*        หน่วยศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้* หนังสือรับ-ภายใน 2563/06/12-13:43:47:2166
เลขที่ : - อว 7437(7)/2
*        หน่วยศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้* หนังสือส่งภายใน-นอก 2563/09/30-14:26:11:8712
เลขที่ : - อว 7408(1)/46
*        หน่วยศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้* หนังสือเวียน-ภายใน 2563/09/30-14:29:03:8746
เลขที่ : - อว 7408(1)/ว4
*        หน่วยศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้* ประกาศ 2563/05/19-15:06:38:7427
เลขที่ : - -
*        หน่วยศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้* หนังสือ-ลับ 2562/11/25-14:58:00:02
เลขที่ : - -
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือรับ-ภายใน 2563/11/24-13:58:22:4132
เลขที่ : - อว7434(1)/3227
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือรับ-ภายนอก 2563/11/26-13:55:29:3250
เลขที่ : - ศธ0276/5404
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือส่งภายใน-นอก 2563/11/26-14:12:09:3357
เลขที่ : - อว 7408(2)/1386
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือเวียน-ภายใน 2563/11/18-14:36:00:7522
เลขที่ : - อว 7408(2)/ว89
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือเวียน-ภายนอก 2563/11/24-10:40:11:3164
เลขที่ : - -
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ประกาศ 2563/08/13-16:25:43:3073
เลขที่ : - -
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* คำสั่ง 2563/11/26-14:04:53:3306
เลขที่ : - -
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือ-ลับ 2563/08/21-09:42:49:8189
เลขที่ : - -