เลขที่เอกสารครั้งล่าสุด และปริมาณการใช้ระบบ ส่ง รับ สำเนาหนังสือ
แยกตามหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2565   หรือคลิ๊กดูปี พ.ศ. 2564   หรือคลิ๊กดูปี พ.ศ. 2563
ชื่อหน่วยงาน ชื่อหนังสือ เลขที่ ศธ. ครั้งล่าสุด ปริมาณการใช้ระบบ
ส่ง-รับหนังสือ
จำนวนแผน ไฟล์แนบเพิ่มเติม จำนวนแผน ปริมาณการใช้ระบบ
การทำสำเนาหนังสือ
สำเนาจำนวนแผ่น รวมทั้งหมด
1  อธิการบดีมหาวิทยาลัย              
*        อธิการบดีมหาวิทยาลัย* ทะเบียนรับ-ระบบใหม่ (อว) 2565/09/29-14:24:15:0396
เลขที่ : - ทปอ65/ว0602
2,984 เรื่อง 26 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 2,626 ครั้ง สำเนา 4,441 แผ่น 4,467 แผ่น
2  ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย              
*        ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนรับ 2565/09/29-08:47:00:8591
เลขที่ : - อว 7402(2)/ว1990
948 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 281 ครั้ง สำเนา 793 แผ่น 793 แผ่น
*        ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนส่ง อว 7401(7)/... 2565/09/29-12:44:43:9805
เลขที่ : - อว 7401(7)/31
31 เรื่อง 26 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 16 ครั้ง สำเนา 13 แผ่น 39 แผ่น
3  ฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ              
*        ฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป 2565/09/29-13:29:38:9969
เลขที่ : - อว 7434(1)/2243
1,033 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1,206 ครั้ง สำเนา 1,501 แผ่น 1,501 แผ่น
*        ฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ* ทะเบียนส่ง อว 7401(5)/... 2565/09/27-16:13:50:5:028
เลขที่ : - อว 7401(5)/10
10 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 10 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
4  ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ              
*        ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ 2565/09/29-14:10:56:0254
เลขที่ : - ทปอ65/ว0601
680 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 765 ครั้ง สำเนา 1,622 แผ่น 1,622 แผ่น
*        ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ* ทะเบียนส่ง อว 7401(2)/... 2565/09/09-09:50:37:7209
เลขที่ : - อว 7401(2)/30
30 เรื่อง 53 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 31 ครั้ง สำเนา 56 แผ่น 109 แผ่น
*        ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/09/09-10:01:24:7266
เลขที่ : - อว 7401(2)/ว7
7 เรื่อง 59 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 6 ครั้ง สำเนา 48 แผ่น 107 แผ่น
5  ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ              
*        ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายวิชาการฯ 2565/09/29-14:03:24:0216
เลขที่ : - -
4,208 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 5,885 ครั้ง สำเนา 5,380 แผ่น 5,380 แผ่น
*        ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ* ทะเบียนส่ง อว 7401(3)/... 2565/09/06-13:00:07:8094
เลขที่ : - อว 7401(3)/55
55 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 53 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ* ทะเบียนเวียน อว 7401/ว 2565/09/28-09:16:59:5777
เลขที่ : - อว 7401(3)/ว57
57 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ* ทะเบียนพิเศษ อว 7401(3)/พ 2565/08/30-08:59:12:8770
เลขที่ : - อว 7401(3)/19
19 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ* ทะเบียนพิเศษเวียน อว 7401(3)/พว 2565/08/30-09:00:56:8780
เลขที่ : - อว 7401(3)/9
9 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
6  ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี              
*        ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 2565/09/29-14:21:52:0370
เลขที่ : - -
1,342 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1,721 ครั้ง สำเนา 2,787 แผ่น 2,787 แผ่น
*        ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี* ทะเบียนส่ง อว 7401(1)/... 2565/09/29-13:36:12:0021
เลขที่ : - อว 7401(1)/37
37 เรื่อง 70 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 40 ครั้ง สำเนา 71 แผ่น 141 แผ่น
*        ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี* ทะเบียนส่ง อว 7401(1)/ว 2565/09/23-10:41:00:8227
เลขที่ : - อว 7401(1)/ว4
4 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
7  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป              
*        ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 2565/09/29-15:10:59:0752
เลขที่ : - -
3,101 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 2,026 ครั้ง สำเนา 1,800 แผ่น 1,800 แผ่น
*        ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป* ทะเบียนส่ง อว 7401(4)/... 2565/07/20-13:29:26:3799
เลขที่ : - อว 7401(4)/8
8 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 6 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
8  ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์              
*        ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 2565/09/28-18:21:40:8491
เลขที่ : - อว 7402(8)/1335
1,847 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 851 ครั้ง สำเนา 3,857 แผ่น 3,857 แผ่น
*        ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนส่ง อว 7401(6)/... 2565/09/01-12:12:55:8166
เลขที่ : - อว 7401(6)/32
32 เรื่อง 232 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 35 ครั้ง สำเนา 256 แผ่น 488 แผ่น
*        ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนเวียน อว 7401(6)/... 2565/01/26-09:42:35:4:186
เลขที่ : - อว 7401(6)/ว1
1 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 4 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนรับ-ผู้ช่วยด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ 2565/09/26-15:00:18:2094
เลขที่ : - อว7403/127
98 เรื่อง 146 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 6 ครั้ง สำเนา 16 แผ่น 162 แผ่น
9  ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ              
*        ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ฯ 2565/09/29-15:34:22:0923
เลขที่ : - วธ0424/3517
1,691 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1,960 ครั้ง สำเนา 3,785 แผ่น 3,785 แผ่น
*        ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ* ทะเบียนส่ง อว 7401(8)/... 2565/09/28-10:44:49:6429
เลขที่ : - อว 7401(8)/247
247 เรื่อง 420 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 273 ครั้ง สำเนา 627 แผ่น 1,047 แผ่น
*        ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ* ทะเบียนเวียน อว 7401(8)/ว... 2565/09/01-16:35:24:9448
เลขที่ : - อว 7401(8)/ว9
9 เรื่อง 29 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 3 ครั้ง สำเนา 27 แผ่น 56 แผ่น
10  ส่วนส่งเสริมวิชาการ              
*        ส่วนส่งเสริมวิชาการ* ส่งปกติ 2565/09/28-16:47:43:8388
เลขที่ : - อว 7402(1)/193
196 เรื่อง 633 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 246 ครั้ง สำเนา 921 แผ่น 1,554 แผ่น
*        ส่วนส่งเสริมวิชาการ* หนังสือรับ 2565/09/29-13:35:12:0017
เลขที่ : - อว 7402(6)/2300
1,118 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 902 ครั้ง สำเนา 3,766 แผ่น 3,766 แผ่น
*        ส่วนส่งเสริมวิชาการ* เวียน 2565/09/08-15:51:48:6074
เลขที่ : - อว 7402(1)/ว29
29 เรื่อง 92 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 185 ครั้ง สำเนา 627 แผ่น 719 แผ่น
*        ส่วนส่งเสริมวิชาการ* พิเศษ 2565/09/20-09:46:14:9711
เลขที่ : - อว 7402(1)/พ46
46 เรื่อง 192 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 68 ครั้ง สำเนา 1,151 แผ่น 1,343 แผ่น
*        ส่วนส่งเสริมวิชาการ* พิเศษเวียน 2565/09/13-15:05:14:6227
เลขที่ : - อว 7402(1)/พ ว25
25 เรื่อง 105 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 127 ครั้ง สำเนา 649 แผ่น 754 แผ่น
11  ส่วนสารบรรณและนิติการ              
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง อว 7401 2565/09/28-13:34:22:7194
เลขที่ : - อว 7401/2945
2,962 เรื่อง 2,565 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 2,565 แผ่น
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง อว 7401/ว 2565/09/02-16:17:32:2403
เลขที่ : - อว 7401/ว94
94 เรื่อง 82 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 82 แผ่น
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง-อว 7402(2)/ 2565/09/29-11:49:23:9:323
เลขที่ : - อว 7402(2)/468
468 เรื่อง 375 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 215 ครั้ง สำเนา 157 แผ่น 532 แผ่น
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง-อว 7402(2)/ว 2565/09/29-15:28:01:0:386
เลขที่ : - อว 7402(2)/ว2011
2,010 เรื่อง 3,906 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 38,392 ครั้ง สำเนา 134,493 แผ่น 138,399 แผ่น
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง-อว 7402(2)/พ 2565/09/28-09:41:15:5943
เลขที่ : - อว 7402(2)/พ137
137 เรื่อง 20 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 46 ครั้ง สำเนา 12 แผ่น 32 แผ่น
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง-อว 7402(2)/พ ว 2565/09/20-12:16:58:0619
เลขที่ : - อว 7402(2)/พ ว35
37 เรื่อง 72 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 222 ครั้ง สำเนา 2,474 แผ่น 2,546 แผ่น
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/29-14:35:15:0516
เลขที่ : - -
1,832 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1,818 ครั้ง สำเนา 2,987 แผ่น 2,987 แผ่น
*        งานธุรการ (สสน.ทะเบียนรับภายนอก)* ทะเบียนหนังสือรับมหาวิทยาลัย 2565/09/29-13:43:40:0063
เลขที่ : - อว0624.5/ว265
4,870 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 5,694 ครั้ง สำเนา 22,623 แผ่น 22,623 แผ่น
*        งานธุรการ (สสน.ทะเบียนรับภายนอก)* ทะเบียนหนังสือ ลับ 2565/09/28-14:30:03:7540
เลขที่ : - ปช0004/1403
33 เรื่อง 12 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 29 ครั้ง สำเนา 14 แผ่น 26 แผ่น
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/29-15:26:58:0861
เลขที่ : - -
3,454 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนคำสั่ง 2565/09/29-15:19:33:0817
เลขที่ : - ค 1900/2565
1,901 เรื่อง 313 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 60 ครั้ง สำเนา 114 แผ่น 427 แผ่น
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนคำสั่งสภา 2565/08/23-10:06:20:0762
เลขที่ : - คส10/2565
10 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนประกาศ 2565/09/27-10:00:18:3501
เลขที่ : - ป1289/2565
1,289 เรื่อง 194 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 194 แผ่น
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนประกาศสภา 2565/09/26-16:00:25:2542
เลขที่ : - ปส96/2565
96 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนระเบียบ 2565/08/16-15:14:45:3679
เลขที่ : - รบ6/2565
6 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนข้อกำหนด 2565/08/01-11:34:34:5037
เลขที่ : - ขก1/2565
1 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนข้อบังคับ 2565/08/29-16:19:18:8328
เลขที่ : - ขบ9/2565
9 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร* ทะเบียนรับ 2565/09/29-15:20:59:0:384
เลขที่ : - อว7411(5)/1306
2,061 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1,941 ครั้ง สำเนา 2,510 แผ่น 2,510 แผ่น
*        สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร* ทะเบียนส่งสาย 1 2565/09/29-14:25:31:0420
เลขที่ : - อว 7414/3318
2,575 เรื่อง 3,880 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 58 ครั้ง สำเนา 70 แผ่น 3,950 แผ่น
*        สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร* ทะเบียนส่งสาย 2 2565/09/29-13:25:24:9948
เลขที่ : - อว7433(1)/172
719 เรื่อง 964 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 12 ครั้ง สำเนา 10 แผ่น 974 แผ่น
*        สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร* ทะเบียนส่งภายใน 2565/09/29-13:33:14:0011
เลขที่ : - อว 7414/3305
1,687 เรื่อง 2,832 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1,713 ครั้ง สำเนา 2,890 แผ่น 5,722 แผ่น
*        สสน.งานนิติการ* ทะเบียนหนังสือรับ(นิติการ) 2565/09/29-15:34:56:0931
เลขที่ : - อว7415/ว114
1,226 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 977 ครั้ง สำเนา 15,497 แผ่น 15,497 แผ่น
12  ส่วนทรัพยากรบุคคล              
*        ส่วนทรัพยากรบุคคล* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/29-14:19:33:0343
เลขที่ : - อว 7402(3)/2930
2,941 เรื่อง 591 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 2,252 ครั้ง สำเนา 415 แผ่น 1,006 แผ่น
*        ส่วนทรัพยากรบุคคล* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/29-15:31:00:0897
เลขที่ : - อว 7414/3305
2,906 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 611 ครั้ง สำเนา 383 แผ่น 383 แผ่น
*        ส่วนทรัพยากรบุคคล* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/09/28-16:00:31:8184
เลขที่ : - อว 7402(3)/ว566
569 เรื่อง 278 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 2,302 ครั้ง สำเนา 2,396 แผ่น 2,674 แผ่น
13  ส่วนอาคารสถานที่              
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือส่ง 2565/09/28-13:54:58:7325
เลขที่ : - อว7402(5)/2409
2,410 เรื่อง 3,771 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 4,054 ครั้ง สำเนา 6,658 แผ่น 10,429 แผ่น
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือรับ(ภายใน มทส.) 2565/09/29-15:07:02:0727
เลขที่ : - อว 7402(6)/ว2258
1,764 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 2,053 ครั้ง สำเนา 4,406 แผ่น 4,406 แผ่น
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือรับ(ภายใน สอส.) 2565/09/28-09:24:01:5822
เลขที่ : - อว 7402(5)/231
231 เรื่อง 42 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 31 ครั้ง สำเนา 70 แผ่น 112 แผ่น
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือรับ(ภายนอก มทส.) 2565/09/29-14:50:59:0643
เลขที่ : - ภขท 101/2565
780 เรื่อง 727 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 850 ครั้ง สำเนา 867 แผ่น 1,594 แผ่น
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือรับ (ใบ DAR) 2565/07/08-11:07:51:1553
เลขที่ : - -
59 เรื่อง 59 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 59 แผ่น
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือเวียน (ว) 2565/09/27-09:42:10:3343
เลขที่ : - อว 7402(5)/ว18
18 เรื่อง 27 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 32 ครั้ง สำเนา 95 แผ่น 122 แผ่น
*        ส่วนอาคารสถานที่* อว 7402(5)/พ 2565/09/27-16:14:17:5145
เลขที่ : - อว 7402(5)/พ106
106 เรื่อง 137 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 53 ครั้ง สำเนา 79 แผ่น 216 แผ่น
*        ส่วนอาคารสถานที่* อว 7402(5)/พว 2565/09/27-20:31:57:5486
เลขที่ : - อว 7402(5)/พว108
108 เรื่อง 79 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 46 ครั้ง สำเนา 268 แผ่น 347 แผ่น
*        ส่วนอาคารสถานที่* อว 7401/ 2565/09/26-12:53:05:1333
เลขที่ : - อว 7401/2919
65 เรื่อง 74 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 48 ครั้ง สำเนา 53 แผ่น 127 แผ่น
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือรับ(จัดซื้อ จัดจ้าง) 2565/08/31-14:32:25:4712
เลขที่ : - -
505 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 6 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        ส่วนอาคารสถานที่* คำสั่ง สอส. 2565/09/09-09:06:20:6874
เลขที่ : - -
3 เรื่อง 4 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 5 ครั้ง สำเนา 5 แผ่น 9 แผ่น
*        ส่วนอาคารสถานที่* ประกาศ สอส. 2565/03/23-14:47:39:9103
เลขที่ : - -
2 เรื่อง 6 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 3 ครั้ง สำเนา 15 แผ่น 21 แผ่น
*        งานธุรการ* หนังสือส่ง 2565/09/23-08:42:45:7525
เลขที่ : - ส.401/65
394 เรื่อง 6 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 397 ครั้ง สำเนา 6 แผ่น 12 แผ่น
*        งานธุรการ* หนังสือรับ 2565/09/05-10:53:05:4364
เลขที่ : - สร.8/65
6 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        งานระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ* หนังสือส่ง 2565/01/04-10:22:36:3164
เลขที่ : - ฟฟ./1
1 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        งานระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ* หนังสือรับ 2565/09/29-09:10:41:8777
เลขที่ : - -
732 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 9 ครั้ง สำเนา 4 แผ่น 4 แผ่น
*        งานภูมิทัศน์* หนังสือส่ง 2565/09/23-10:22:57:8113
เลขที่ : - ภท./54
54 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        งานภูมิทัศน์* หนังสือรับ 2565/09/23-10:09:59:8054
เลขที่ : - -
110 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        งานรักษาความปลอดภัย* หนังสือส่ง 2565/09/28-12:38:43:6989
เลขที่ : - รปภ./164
164 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 148 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        งานรักษาความปลอดภัย* หนังสือรับ 2565/09/28-12:42:58:6996
เลขที่ : - นม 0017.3/ว6868
205 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 4 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        งานรักษาความปลอดภัย* หนังสือเวียน 2565/02/07-14:22:18:9761
เลขที่ : - รปภ./ว1
1 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        งานยานพาหนะ* หนังสือส่ง 2565/09/27-14:26:27:4576
เลขที่ : - ยน./629
629 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 625 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        งานยานพาหนะ* หนังสือรับ 2565/06/08-12:02:19:5742
เลขที่ : - -
3 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        งานระบบประปา* หนังสือส่ง 2565/09/23-09:29:29:7837
เลขที่ : - ปป./134
134 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        งานระบบประปา* หนังสือรับ 2565/09/29-09:04:39:8673
เลขที่ : - อว 7432/1843
396 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        งานออกแบบและก่อสร้าง* หนังสือส่ง 2565/09/23-09:06:46:7693
เลขที่ : - อก./132
132 เรื่อง 56 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 151 ครั้ง สำเนา 1,222 แผ่น 1,278 แผ่น
*        งานออกแบบและก่อสร้าง* หนังสือรับ 2565/09/29-09:49:03:9037
เลขที่ : - -
440 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 24 ครั้ง สำเนา 82 แผ่น 82 แผ่น
*        งานซ่อมบำรุงและรักษา* หนังสือส่ง 2565/09/27-17:25:40:5375
เลขที่ : - ซบ./269
269 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 268 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        งานซ่อมบำรุงและรักษา* หนังสือรับ 2565/09/29-10:09:01:9185
เลขที่ : - -
475 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 2 ครั้ง สำเนา 6 แผ่น 6 แผ่น
*        งานบริการอาคารสถานที่และกิจกรรม* หนังสือส่ง 2565/09/20-11:08:53:0264
เลขที่ : - บก./29
29 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 29 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        งานบริการอาคารสถานที่และกิจกรรม* หนังสือรับ 2565/09/29-09:36:34:8966
เลขที่ : - อว 7414(7)/563
63 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 3 ครั้ง สำเนา 4 แผ่น 4 แผ่น
*        หน่วยสิ่งแวดล้อม* หนังสือส่ง 2565/09/26-09:46:52:0499
เลขที่ : - /110
110 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 2 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        หน่วยสิ่งแวดล้อม* หนังสือรับ 2565/08/16-08:49:48:1:443
เลขที่ : - สธ0924.04/ว5478
2 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 2 ครั้ง สำเนา 4 แผ่น 4 แผ่น
*        หน่วยการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน* หนังสือส่ง 2565/09/29-11:27:35:9640
เลขที่ : - /197
197 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 196 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        หน่วยการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน* หนังสือรับ 2565/09/29-11:31:53:9662
เลขที่ : - อว 7434(3)/1717
362 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 3 ครั้ง สำเนา 2 แผ่น 2 แผ่น
14  ส่วนพัสดุ              
*        ส่วนพัสดุ* รับ-อว 7402(6)/ 2565/05/06-16:00:21:7697
เลขที่ : - อว 7433(4)/ว58
5 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        ส่วนพัสดุ* ส่ง-อว 7402(6)/ว 2565/09/29-13:18:31:9:335
เลขที่ : - อว 7402(6)/ว2302
2,302 เรื่อง 35,667 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 7,757 ครั้ง สำเนา 165,808 แผ่น 201,475 แผ่น
*        งานคลังและบริหารพัสดุ* หนังสือรับ 2565/09/28-14:37:46:7581
เลขที่ : - อมทส.01/04
565 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
15  ส่วนแผนงาน              
*        ส่วนแผนงาน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/28-12:14:02:6971
เลขที่ : - อว 7402(7)/251
253 เรื่อง 878 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 262 ครั้ง สำเนา 907 แผ่น 1,785 แผ่น
*        ส่วนแผนงาน* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/28-15:41:49:8019
เลขที่ : - อว 7435(2)/540
733 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 67 ครั้ง สำเนา 468 แผ่น 468 แผ่น
*        ส่วนแผนงาน* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/09/28-13:40:12:7226:178
เลขที่ : - อว 7402(7)/ว16
16 เรื่อง 41 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 231 ครั้ง สำเนา 650 แผ่น 691 แผ่น
*        ส่วนแผนงาน* ทะเบียนหนังสือพิเศษ 2565/09/27-15:43:59:4931
เลขที่ : - อว 7402(7)/พ166
166 เรื่อง 400 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 42 ครั้ง สำเนา 131 แผ่น 531 แผ่น
*        ส่วนแผนงาน* ทะเบียนหนังสือพิเศษเวียน 2565/09/27-15:50:25:5007
เลขที่ : - อว 7402(7)/พว157
158 เรื่อง 617 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1,078 ครั้ง สำเนา 4,273 แผ่น 4,890 แผ่น
*        ส่วนแผนงาน* หนังสือส่งภายนอก 2565/09/20-16:11:12:2152
เลขที่ : - อว 7401/2855
40 เรื่อง 114 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 2 ครั้ง สำเนา 5 แผ่น 119 แผ่น
16  ส่วนกิจการนักศึกษา              
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/29-15:18:42:0798
เลขที่ : - อว 7402(8)/1354
1,354 เรื่อง 6,507 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1,467 ครั้ง สำเนา 7,152 แผ่น 13,659 แผ่น
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือรับ(ภายใน) 2565/09/29-15:35:14:0:392
เลขที่ : - อมทส 09/10
1,816 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1,779 ครั้ง สำเนา 10,993 แผ่น 10,993 แผ่น
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือรับ(ภายนอก) 2565/09/09-11:07:55:7797
เลขที่ : - อ.0059/2565
6 เรื่อง 11 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 4 ครั้ง สำเนา 5 แผ่น 16 แผ่น
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/09/28-09:36:04:0:086
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว53
53 เรื่อง 147 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 545 ครั้ง สำเนา 1,943 แผ่น 2,090 แผ่น
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษ 2565/09/13-10:11:12:4580
เลขที่ : - อว 7402(8)/ พ53
53 เรื่อง 201 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 24 ครั้ง สำเนา 165 แผ่น 366 แผ่น
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2565/09/22-10:52:19:5703
เลขที่ : - อว 7402(8)/ พว76
76 เรื่อง 287 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 220 ครั้ง สำเนา 1,126 แผ่น 1,413 แผ่น
*        งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก* หนังสือส่ง 2565/09/29-10:42:23:9:303
เลขที่ : - อว 7402(8)/390
391 เรื่อง 18 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 717 ครั้ง สำเนา 24 แผ่น 42 แผ่น
*        งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก* หนังสือรับ(ภายใน) 2565/09/26-11:06:13:1059
เลขที่ : - อว 7404/พว36
212 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 2 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก* หนังสือรับ(ภายนอก) 2565/06/16-11:26:43:7212
เลขที่ : - -
1 เรื่อง 1 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 1 แผ่น
*        งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/09/29-12:54:03:9827
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว53
15 เรื่อง 22 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 22 แผ่น
*        งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษ 2565/08/08-16:07:11:5:378
เลขที่ : - อว 7402(8)/4
4 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 4 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2565/08/23-13:28:27:0
เลขที่ : - อว 7402(8)/ พว65
16 เรื่อง 30 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 6 ครั้ง สำเนา 4 แผ่น 34 แผ่น
*        งานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา* หนังสือส่ง 2565/09/23-16:08:47:9:702
เลขที่ : - อว 7402(8)/154
154 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 275 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        งานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/08/11-14:10:10:5:079
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว8
8 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 8 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        งานทุนการศึกษา* หนังสือส่ง 2565/09/29-13:37:25:0:336
เลขที่ : - อว 7402(8)/443
443 เรื่อง 4,210 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 544 ครั้ง สำเนา 5,290 แผ่น 9,500 แผ่น
*        งานทุนการศึกษา* หนังสือรับ(ภายใน) 2565/09/29-15:06:36:0723
เลขที่ : - อว 7415/843
587 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 4 ครั้ง สำเนา 11 แผ่น 11 แผ่น
*        งานทุนการศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/08/25-14:52:18:0:399
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว9
9 เรื่อง 50 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 8 ครั้ง สำเนา 40 แผ่น 90 แผ่น
*        งานทุนการศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษ 2565/05/03-14:14:16:9:126
เลขที่ : - อว 7402(8)/1
1 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        งานทุนการศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2565/09/20-11:43:18:0537
เลขที่ : - อว 7402(8)/8
8 เรื่อง 26 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 7 ครั้ง สำเนา 21 แผ่น 47 แผ่น
*        งานกิจกรรมนักศึกษา* หนังสือส่ง 2565/09/29-14:05:26:0:357
เลขที่ : - อว 7402(8)/187
187 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 322 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        งานกิจกรรมนักศึกษา* หนังสือรับ(ภายใน) 2565/09/29-13:57:03:0:353
เลขที่ : - ไม่มี
632 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 624 ครั้ง สำเนา 443 แผ่น 443 แผ่น
*        งานกิจกรรมนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/09/20-11:25:17:0:158
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว11
11 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 10 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        งานกิจกรรมนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษ 2565/08/25-14:04:42:0:377
เลขที่ : - อว 7402(8)/2
2 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 2 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        งานกิจกรรมนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2565/09/08-09:30:23:3:624
เลขที่ : - อว 7402(8)/8
8 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 6 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม* หนังสือส่ง 2565/09/29-13:57:15:0157
เลขที่ : - อว 7402(8)/69
69 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 102 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม* หนังสือรับ(ภายใน) 2565/09/26-13:46:20:1558
เลขที่ : - อว0208.4/ว20138
131 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 6 ครั้ง สำเนา 24 แผ่น 24 แผ่น
*        งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/08/03-12:57:59:2567:1
เลขที่ : - อว 7402(8)/2
3 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 2 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2565/06/28-08:35:45:2:177
เลขที่ : - อว 7402(8)/2
2 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 2 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* หนังสือส่ง 2565/09/29-14:14:39:0:359
เลขที่ : - อว 7402(8)/100
100 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 178 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* หนังสือรับ(ภายใน) 2565/09/29-14:26:01:0430
เลขที่ : - อว7401(5)/ว19
146 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* หนังสือรับ(ภายนอก) 2565/02/23-09:15:49:5410
เลขที่ : - นม 52791/ว166
1 เรื่อง 1 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 1 แผ่น
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/09/29-14:25:45:0425
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว53
18 เรื่อง 22 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 2 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 22 แผ่น
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษ 2565/06/22-11:41:33:0:524
เลขที่ : - อว 7402(8)/8
8 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 8 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2565/09/14-14:06:49:9:571
เลขที่ : - อว 7402(8)/14
14 เรื่อง 10 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 10 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 10 แผ่น
*        สมาคมเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือส่ง 2565/09/26-10:25:16:0:767
เลขที่ : - สทส.40(1)/55
55 เรื่อง 47 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 44 ครั้ง สำเนา 50 แผ่น 97 แผ่น
*        สมาคมเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือรับ(ภายใน) 2565/09/29-09:08:56:8755
เลขที่ : - อว7435(2)/พว19
111 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 9 ครั้ง สำเนา 2 แผ่น 2 แผ่น
*        สมาคมเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือรับ(ภายนอก) 2565/08/09-15:08:01:8525
เลขที่ : - -
6 เรื่อง 4 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 4 แผ่น
*        สมาคมเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/03/30-10:52:32:0284
เลขที่ : - สทส.40(1)/ว1
1 เรื่อง 3 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 3 แผ่น
*        สมาคมเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียบหนังสือส่งพิเศษ 2565/06/27-09:48:22:0:013
เลขที่ : - สทส.40(1)/2
2 เรื่อง 1 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 2 ครั้ง สำเนา 2 แผ่น 3 แผ่น
*        สมาคมเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2565/06/21-11:33:37:6:368
เลขที่ : - สทส.40(1)/1
1 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 31 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ (งาน DSS)* หนังสือส่ง 2565/09/28-12:00:23:6:163
เลขที่ : - อว 7402(8)/34
34 เรื่อง 150 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 74 ครั้ง สำเนา 385 แผ่น 535 แผ่น
*        งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ (งาน DSS)* หนังสือรับ(ภายใน) 2565/09/28-10:11:58:6199
เลขที่ : - อว0208.3/ว20227
20 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ (งาน DSS)* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/09/27-10:34:02:3:951
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว3
3 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 11 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        งานศิษย์เก่าสัมพันธ์* หนังสือส่ง 2565/09/29-13:47:22:0:349
เลขที่ : - อว 7402(8)/47
47 เรื่อง 20 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 79 ครั้ง สำเนา 42 แผ่น 62 แผ่น
*        งานศิษย์เก่าสัมพันธ์* หนังสือรับ(ภายใน) 2565/09/29-11:29:41:9652
เลขที่ : - อว7401(5)/ว19
68 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1 ครั้ง สำเนา 1 แผ่น 1 แผ่น
*        งานศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียบหนังสือส่งพิเศษ 2565/09/07-11:31:36:1:513
เลขที่ : - อว 7402(8)/4
4 เรื่อง 11 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 4 ครั้ง สำเนา 11 แผ่น 22 แผ่น
*        งานศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2565/09/07-10:20:01:1:492
เลขที่ : - อว 7402(8)/5
5 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 5 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
17  ส่วนประชาสัมพันธ์              
*        ส่วนประชาสัมพันธ์* หนังสือส่ง(ภายใน) 2565/09/21-14:38:37:3889
เลขที่ : - อว 7402(9)/299
299 เรื่อง 2 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 78 ครั้ง สำเนา 2 แผ่น 4 แผ่น
*        ส่วนประชาสัมพันธ์* หนังสือรับ(ภายใน) 2565/09/29-14:57:35:0682
เลขที่ : - อว 7402(6)/ว 2300
480 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 8 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        ส่วนประชาสัมพันธ์* หนังสือรับ(ภายนอก) 2565/09/29-10:15:29:9208
เลขที่ : - นสพ.โคราชคนอีสาน
167 เรื่อง 17 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 3 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 17 แผ่น
18  สถานกีฬาและสุขภาพ              
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* หนังสือส่ง 2565/09/28-16:51:32:8395
เลขที่ : - อว 7402(10)/241
241 เรื่อง 1,889 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 392 ครั้ง สำเนา 3,027 แผ่น 4,916 แผ่น
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* หนังสือรับ(ภายใน) 2565/09/29-11:11:10:9551
เลขที่ : - อว 7401(5)/ว 19
657 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 5,019 ครั้ง สำเนา 22,344 แผ่น 22,344 แผ่น
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* หนังสือรับ(ภายนอก) 2565/09/26-15:05:34:2135
เลขที่ : - -
7 เรื่อง 14 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 5 ครั้ง สำเนา 22 แผ่น 36 แผ่น
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* หนังสือเวียน 2565/09/28-16:36:07:8342
เลขที่ : - อว 7402(10)/ว5
5 เรื่อง 10 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 33 ครั้ง สำเนา 53 แผ่น 63 แผ่น
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* ส่งพิเศษ 2565/09/26-13:48:34:1572
เลขที่ : - อว 7402(10)/ พ18
18 เรื่อง 42 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 10 ครั้ง สำเนา 24 แผ่น 66 แผ่น
19  หน่วยประสานงาน มทส. กทม.              
*        หน่วยประสานงาน มทส. กทม.* หนังสือส่ง 2565/09/29-14:25:52:0426
เลขที่ : - อว 7402(11)/191
199 เรื่อง 457 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 203 ครั้ง สำเนา 462 แผ่น 919 แผ่น
*        หน่วยประสานงาน มทส. กทม.* หนังสือรับ 2565/09/28-12:41:20:6994
เลขที่ : - อว 7402(4)/2341
291 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 5 ครั้ง สำเนา 19 แผ่น 19 แผ่น
20  สถานพัฒนาคณาจารย์              
*        สถานพัฒนาคณาจารย์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/29-15:30:43:0:388
เลขที่ : - อว 7407/211
211 เรื่อง 1,422 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 345 ครั้ง สำเนา 2,405 แผ่น 3,827 แผ่น
*        สถานพัฒนาคณาจารย์* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/29-15:33:41:0918
เลขที่ : - อว 7407/209
1,164 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1,814 ครั้ง สำเนา 4,984 แผ่น 4,984 แผ่น
*        สถานพัฒนาคณาจารย์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/09/20-08:08:29:9219:104
เลขที่ : - อว 7407/ว42
42 เรื่อง 120 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 40 ครั้ง สำเนา 117 แผ่น 237 แผ่น
*        สถานพัฒนาคณาจารย์* หนังสือส่งพิเศษ 2565/09/05-15:42:46:5867:083
เลขที่ : - อว 7407/พ38
38 เรื่อง 232 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 37 ครั้ง สำเนา 221 แผ่น 453 แผ่น
*        สถานพัฒนาคณาจารย์* หนังสือส่งพิเศษเวียน 2565/09/01-13:41:50:8381:551
เลขที่ : - อว 7407/พ ว23
23 เรื่อง 70 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 23 ครั้ง สำเนา 70 แผ่น 140 แผ่น
21  สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ              
*        สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/13-16:06:50:6:466
เลขที่ : - อว 7402(12)/24
25 เรื่อง 130 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 133 ครั้ง สำเนา 471 แผ่น 601 แผ่น
*        สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/29-14:54:35:0:374
เลขที่ : - อว7453/438
858 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 8,170 ครั้ง สำเนา 25,915 แผ่น 25,915 แผ่น
*        สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/08/02-10:04:31:8:272
เลขที่ : - อว 7402(12)/ว8
8 เรื่อง 86 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 189 ครั้ง สำเนา 3,266 แผ่น 3,352 แผ่น
22  ส่วนบริหารสินทรัพย์              
*        ส่วนบริหารสินทรัพย์* ส่งปกติ 2565/09/28-09:55:14:6094
เลขที่ : - อว 7402(14)/232
234 เรื่อง 910 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 242 ครั้ง สำเนา 1,064 แผ่น 1,974 แผ่น
*        ส่วนบริหารสินทรัพย์* หนังสือรับ 2565/09/29-14:20:33:0355
เลขที่ : - RNI-NE785/65
933 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1,611 ครั้ง สำเนา 5,712 แผ่น 5,712 แผ่น
*        ส่วนบริหารสินทรัพย์* ส่งเวียน 2565/09/27-19:07:02:5478
เลขที่ : - อว 7402(14)/ว18
18 เรื่อง 45 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 17 ครั้ง สำเนา 65 แผ่น 110 แผ่น
*        ส่วนบริหารสินทรัพย์* ส่งพิเศษ 2565/03/28-20:38:06:4805
เลขที่ : - อว 7402(14)/พ3
3 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        ส่วนบริหารสินทรัพย์* ส่งพิเศษเวียน 2565/02/28-13:56:39:9097
เลขที่ : - อว 7402(14)/พว 2
2 เรื่อง 14 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 14 แผ่น
23  โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน              
*        โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/21-17:09:46:4677
เลขที่ : - อว 7450/108
108 เรื่อง 730 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 102 ครั้ง สำเนา 739 แผ่น 1,469 แผ่น
*        โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/28-11:22:04:6721
เลขที่ : - อว 7403/ว127
654 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 3,188 ครั้ง สำเนา 14,089 แผ่น 14,089 แผ่น
*        โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/09/22-16:25:02:7169
เลขที่ : - อว 7450/ว19
19 เรื่อง 33 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 6 ครั้ง สำเนา 6 แผ่น 39 แผ่น
24  สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา              
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* หนังสือรับ-ภายใน 2565/04/22-11:01:57:3386
เลขที่ : - -
2 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือรับ-ภายใน 2565/09/28-15:26:59:7943
เลขที่ : - อว7413(6)/1074
419 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 4 ครั้ง สำเนา 6 แผ่น 6 แผ่น
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือรับ-ภายนอก 2565/09/28-14:40:56:7601
เลขที่ : - อว7101.3/466
342 เรื่อง 1,068 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 15 ครั้ง สำเนา 62 แผ่น 1,130 แผ่น
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือส่งภายใน-นอก 2565/09/29-14:02:32:0200
เลขที่ : - อว 7408(2)/1960
1,979 เรื่อง 6,283 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1,760 ครั้ง สำเนา 6,032 แผ่น 12,315 แผ่น
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือเวียน-ภายใน 2565/09/26-13:23:46:1452
เลขที่ : - -
43 เรื่อง 117 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 117 แผ่น
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือเวียน-ภายนอก 2565/09/22-11:38:18:5902
เลขที่ : - -
75 เรื่อง 176 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 176 แผ่น
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ประกาศ 2565/08/02-09:04:08:7845
เลขที่ : - -
12 เรื่อง 46 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 46 แผ่น
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* คำสั่ง 2565/09/29-13:31:46:9999
เลขที่ : - -
175 เรื่อง 287 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 287 แผ่น
25  โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA)              
*        โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/29-10:49:29:9408
เลขที่ : - อว 7445/219
219 เรื่อง 1,238 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 229 ครั้ง สำเนา 1,279 แผ่น 2,517 แผ่น
*        โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA)* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/29-13:46:27:0083
เลขที่ : - อว 7402(6)/ว2300
350 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1 ครั้ง สำเนา 1 แผ่น 1 แผ่น
*        โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA)* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/09/20-10:48:57:0117
เลขที่ : - อว 7445/ว11
11 เรื่อง 20 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 38 ครั้ง สำเนา 71 แผ่น 91 แผ่น
26  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย              
*        สำนักงานสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/29-09:18:23:8846
เลขที่ : - อว 7403/462
462 เรื่อง 459 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 339 ครั้ง สำเนา 324 แผ่น 783 แผ่น
*        สำนักงานสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/29-13:54:10:0135
เลขที่ : - อว 7402(6)/ว2300
605 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 21 ครั้ง สำเนา 40 แผ่น 40 แผ่น
*        สำนักงานสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/09/26-09:10:05:0:723
เลขที่ : - อว 7403/ว127
127 เรื่อง 298 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 11 ครั้ง สำเนา 18 แผ่น 316 แผ่น
27  หน่วยตรวจสอบภายใน              
*        หน่วยตรวจสอบภายใน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/28-14:55:52:7713
เลขที่ : - อว 7403(1)/112
112 เรื่อง 761 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 107 ครั้ง สำเนา 757 แผ่น 1,518 แผ่น
*        หน่วยตรวจสอบภายใน* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/29-15:15:23:0
เลขที่ : - อว 7401(5)/ว 19
681 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 3 ครั้ง สำเนา 13 แผ่น 13 แผ่น
*        หน่วยตรวจสอบภายใน* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/09/28-10:33:46:6350
เลขที่ : - อว 7403(1)/พ 97
97 เรื่อง 309 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 309 แผ่น
28  สภาวิชาการ              
*        สภาวิชาการ* ส่งปกติ 2565/09/26-09:56:50:0593
เลขที่ : - อว 7406/194
194 เรื่อง 455 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 289 ครั้ง สำเนา 704 แผ่น 1,159 แผ่น
*        สภาวิชาการ* เวียน 2565/09/23-11:25:20:8433:651
เลขที่ : - อว 7406/ว47
47 เรื่อง 861 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1,960 ครั้ง สำเนา 30,619 แผ่น 31,480 แผ่น
*        สภาวิชาการ* พิเศษ 2565/08/15-13:21:18:9180
เลขที่ : - อว 7406/พ1
1 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สภาวิชาการ* พิเศษเวียน 2565/08/30-13:12:21:0:050
เลขที่ : - อว 7406/พ ว9
9 เรื่อง 9 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 100 ครั้ง สำเนา 108 แผ่น 117 แผ่น
29  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์              
*        สำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/01/07-11:18:42:5587
เลขที่ : - อว 7411/13
13 เรื่อง 57 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 14 ครั้ง สำเนา 66 แผ่น 123 แผ่น
*        สำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/01/12-11:27:58:1114
เลขที่ : - อว 7411(5)/54
53 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 40 ครั้ง สำเนา 158 แผ่น 158 แผ่น
*        สำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/01/06-13:05:48:0904
เลขที่ : - อว 7411/ว2
2 เรื่อง 2 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 2 แผ่น
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/29-15:33:57:0919
เลขที่ : - อว 7411(1)/930
937 เรื่อง 2,304 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 696 ครั้ง สำเนา 1,923 แผ่น 4,227 แผ่น
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/29-15:26:18:0854
เลขที่ : - อว 7462/27
4,673 เรื่อง 2 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 59 ครั้ง สำเนา 173 แผ่น 175 แผ่น
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/09/28-17:27:59:8434
เลขที่ : - อว 7411(1)/ว129
129 เรื่อง 394 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 12 ครั้ง สำเนา 62 แผ่น 456 แผ่น
*        สาขาวิชาเคมี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/29-13:25:29:9949:222
เลขที่ : - อว 7411(2)/860
861 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 983 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สาขาวิชาเคมี* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/29-14:33:54:0504
เลขที่ : - มธอ.45/FY2565
544 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 7 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สาขาวิชาคณิตศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/29-14:14:52:0281
เลขที่ : - อว 7411(3)/259
259 เรื่อง 325 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 307 ครั้ง สำเนา 376 แผ่น 701 แผ่น
*        สาขาวิชาคณิตศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/29-13:28:05:9964
เลขที่ : - อว7433(4)/ว.123
645 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 3 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สาขาวิชาคณิตศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/08/11-09:31:09:3680
เลขที่ : - อว 7411(3)/ว11
11 เรื่อง 12 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 12 แผ่น
*        สาขาวิชาชีววิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/28-09:45:53:5982
เลขที่ : - อว 7411(4)/405
408 เรื่อง 15 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 522 ครั้ง สำเนา 9 แผ่น 24 แผ่น
*        สาขาวิชาชีววิทยา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/09/28-11:34:59:6807
เลขที่ : - อว 7411(4)/ว17
17 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สาขาวิชาฟิสิกส์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/29-13:24:30:9942
เลขที่ : - อว 7411(5)/1306
1,329 เรื่อง 3,682 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1,618 ครั้ง สำเนา 5,285 แผ่น 8,967 แผ่น
*        สาขาวิชาฟิสิกส์* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/23-13:24:50:8651
เลขที่ : - อว 7402(9)/305
756 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 7,918 ครั้ง สำเนา 35,370 แผ่น 35,370 แผ่น
*        สาขาวิชาฟิสิกส์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/06/08-18:08:29:8051
เลขที่ : - อว 7411(5)/ว4
4 เรื่อง 5 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 5 แผ่น
*        สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/23-11:52:44:8527
เลขที่ : - อว 7411(6)/145
145 เรื่อง 341 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 135 ครั้ง สำเนา 390 แผ่น 731 แผ่น
*        สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/02/07-11:25:23:7613
เลขที่ : - -
1 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สาขาวิชาปรีคลินิก* ทะเบียนส่ง 2565/09/29-15:36:33:0942
เลขที่ : - อว 7411(11)/359
362 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 365 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สาขาวิชาปรีคลินิก* ทะเบียนรับ 2565/09/29-09:11:33:8782
เลขที่ : - อว 7411(14)/ว 15
654 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 2 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สาขาวิชาปรีคลินิก* ทะเบียนส่งเวียน 2565/09/01-09:35:20:6881
เลขที่ : - อว 7411(11)/ว15
15 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/28-15:07:59:7:203
เลขที่ : - อว 7411(14)/120
120 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 177 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/29-15:10:12:0747
เลขที่ : - อว 7438(1)/ว 17
488 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 4 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/09/28-15:09:27:7819
เลขที่ : - อว 7411(14)/ว15
15 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สถานสหวิทยาการและนานาชาติ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/28-15:24:36:7933
เลขที่ : - อว 7411(16)/117
117 เรื่อง 329 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 120 ครั้ง สำเนา 381 แผ่น 710 แผ่น
*        สถานสหวิทยาการและนานาชาติ* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/29-14:23:16:0386
เลขที่ : - อว 7411(5)/1297
309 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 14 ครั้ง สำเนา 76 แผ่น 76 แผ่น
*        สถานสหวิทยาการและนานาชาติ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/06/24-15:00:37:8464
เลขที่ : - อว 7411(16)/ว1
1 เรื่อง 3 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 3 แผ่น
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/29-14:34:39:0
เลขที่ : - อว 7411(15)/194
196 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 98 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/29-14:29:25:0459
เลขที่ : - อว 7411(2)/833
801 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 4 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/29-10:51:32:9429
เลขที่ : - อว 7444/131
131 เรื่อง 32 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 124 ครั้ง สำเนา 32 แผ่น 64 แผ่น
*        โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/09/17-19:39:50:6225
เลขที่ : - อว 7444/ว30
30 เรื่อง 1 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1 ครั้ง สำเนา 1 แผ่น 2 แผ่น
*        ศูนย์ความเป็นเลิศ นาโนเทค-มทส. ด้านวัสดุนาโนเพื่อสมบัติเฉพาะทางขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/07/27-13:33:17:1561
เลขที่ : - อว 74412(5)/242
3 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
30  สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม              
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/29-14:21:48:0368
เลขที่ : - อว 7412/387
388 เรื่อง 1,224 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 457 ครั้ง สำเนา 1,656 แผ่น 2,880 แผ่น
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/29-15:17:01:0786
เลขที่ : - อว 7412(5)/364
2,225 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 37,392 ครั้ง สำเนา 201,873 แผ่น 201,873 แผ่น
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* หนังสือเวียน(ภายใน) 2565/09/21-15:31:54:4:360
เลขที่ : - อว 7412/ว94
94 เรื่อง 600 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1,354 ครั้ง สำเนา 7,238 แผ่น 7,838 แผ่น
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* หนังสือเวียน(ภายนอก) 2565/09/29-13:59:15:0175
เลขที่ : - -
22 เรื่อง 61 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 25 ครั้ง สำเนา 65 แผ่น 126 แผ่น
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือ(ลับ) 2565/08/05-10:33:50:8993
เลขที่ : - อว 7412(3)/49
22 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* หนังสือส่งผ่านคณบดี 2565/09/29-14:42:00:0576
เลขที่ : - อว 7412/298
300 เรื่อง 1,744 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 547 ครั้ง สำเนา 3,572 แผ่น 5,316 แผ่น
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* คำสั่ง 2565/09/16-14:57:16:5:846
เลขที่ : - -
42 เรื่อง 51 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 103 ครั้ง สำเนา 125 แผ่น 176 แผ่น
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ประกาศ 2565/09/09-11:41:39:8:931
เลขที่ : - -
15 เรื่อง 31 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 76 ครั้ง สำเนา 569 แผ่น 600 แผ่น
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/29-13:51:04:0116
เลขที่ : - อว 7412(1)/248
249 เรื่อง 1,884 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 291 ครั้ง สำเนา 2,732 แผ่น 4,616 แผ่น
*        สาขาวิชาศึกษาทั่วไป* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/29-11:32:36:9664
เลขที่ : - อว 7412(2)/197
198 เรื่อง 98 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 249 ครั้ง สำเนา 211 แผ่น 309 แผ่น
*        สาขาวิชาศึกษาทั่วไป* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/29-11:33:33:9667
เลขที่ : - อว 7433(4)/ว124
246 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 263 ครั้ง สำเนา 1,820 แผ่น 1,820 แผ่น
*        สาขาวิชาศึกษาทั่วไป* หนังสือเวียน(ภายใน) 2565/02/15-13:59:34:7546
เลขที่ : - อว 7412(2)/ว3
3 เรื่อง 4 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 11 ครั้ง สำเนา 44 แผ่น 48 แผ่น
*        สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/29-09:20:37:8862
เลขที่ : - อว 7412(3)/222
225 เรื่อง 108 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 116 ครั้ง สำเนา 74 แผ่น 182 แผ่น
*        สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/29-15:31:08:0899
เลขที่ : - อว 7433(4)/ว123
538 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 26 ครั้ง สำเนา 182 แผ่น 182 แผ่น
*        สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ* หนังสือเวียน(ภายใน) 2565/09/26-15:15:52:2170
เลขที่ : - อว 7412(3)/ว19
19 เรื่อง 19 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 115 ครั้ง สำเนา 363 แผ่น 382 แผ่น
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/07/26-11:35:32:8204
เลขที่ : - อว 7412(4)/106
107 เรื่อง 11 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 135 ครั้ง สำเนา 35 แผ่น 46 แผ่น
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/07/06-10:29:28:4511
เลขที่ : - อว 7412/ว60
158 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 172 ครั้ง สำเนา 854 แผ่น 854 แผ่น
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ* หนังสือเวียน(ภายใน) 2565/04/08-10:26:00:4874
เลขที่ : - อว 7412(4)/ว6
6 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/29-14:41:59:0575
เลขที่ : - อว 7412(5)/364
373 เรื่อง 943 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 409 ครั้ง สำเนา 1,623 แผ่น 2,566 แผ่น
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/29-15:22:20:0:381
เลขที่ : - อว 7433(4)/ว123
608 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 2,194 ครั้ง สำเนา 14,453 แผ่น 14,453 แผ่น
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ* หนังสือเวียน(ภายใน) 2565/08/04-16:07:03:7596
เลขที่ : - อว 7412(5)/ว12
13 เรื่อง 8 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 4 ครั้ง สำเนา 8 แผ่น 16 แผ่น
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ* ทะเบียนหนังสือ(ลับ) 2565/08/19-11:34:46:3177
เลขที่ : - อว 7421(4)/722
17 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/26-16:11:01:2601
เลขที่ : - อว 7412(6)/63
63 เรื่อง 155 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 72 ครั้ง สำเนา 195 แผ่น 350 แผ่น
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/27-10:15:27:3608
เลขที่ : - อว 7421(2)/ว340
487 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 553 ครั้ง สำเนา 4,049 แผ่น 4,049 แผ่น
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* หนังสือเวียน(ภายใน) 2565/05/06-12:56:19:6274
เลขที่ : - อว 7412(6)/ว1
1 เรื่อง 2 แผ่น 2 ไฟล์ 2 แผ่น สำเนา 5 ครั้ง สำเนา 10 แผ่น 12 แผ่น
31  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร              
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/29-15:00:47:0693
เลขที่ : - อว 7438(1)/ว 17
3,330 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 41,389 ครั้ง สำเนา 162,340 แผ่น 162,340 แผ่น
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/09/29-13:53:30:0131
เลขที่ : - อว 7413/ว174
174 เรื่อง 1,461 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 2,263 ครั้ง สำเนา 19,058 แผ่น 20,519 แผ่น
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* คำสั่ง สวทก. 2565/09/26-10:05:46:0656
เลขที่ : - -
84 เรื่อง 103 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 13 ครั้ง สำเนา 17 แผ่น 120 แผ่น
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ประกาศ สวทก. 2565/08/19-13:26:52:3454
เลขที่ : - -
2 เรื่อง 1 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 1 แผ่น
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* อว 7413/พ 2565/09/23-08:58:21:7626
เลขที่ : - อว 7413/พ7
7 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* อว 7413/พ ว 2565/09/12-11:42:37:1445
เลขที่ : - อว 7413/พ ว1
1 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/29-15:11:51:0762
เลขที่ : - อว 7413(1)/758
761 เรื่อง 3,326 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 824 ครั้ง สำเนา 3,852 แผ่น 7,178 แผ่น
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/09/26-13:35:57:1504
เลขที่ : - อว 7413(1)/ว63
63 เรื่อง 176 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 741 ครั้ง สำเนา 1,460 แผ่น 1,636 แผ่น
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/29-08:54:13:8601
เลขที่ : - อว 7413(2)/514
517 เรื่อง 1,550 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 461 ครั้ง สำเนา 1,473 แผ่น 3,023 แผ่น
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/28-14:34:02:7568
เลขที่ : - -
775 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 371 ครั้ง สำเนา 2,085 แผ่น 2,085 แผ่น
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/09/29-11:35:44:9674
เลขที่ : - อว 7413(2)/ว46
46 เรื่อง 77 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 77 แผ่น
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/28-16:33:59:8332
เลขที่ : - อว 7413(3)/625
627 เรื่อง 1,059 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 418 ครั้ง สำเนา 876 แผ่น 1,935 แผ่น
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/29-14:01:11:0187
เลขที่ : - อว 68103/3870
668 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 3,452 ครั้ง สำเนา 19,791 แผ่น 19,791 แผ่น
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/09/08-10:37:49:4427
เลขที่ : - อว 7413(3)/ว22
22 เรื่อง 47 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 3 ครั้ง สำเนา 9 แผ่น 56 แผ่น
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/29-14:19:31:0342
เลขที่ : - อว 7413(4)/464
469 เรื่อง 29 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 336 ครั้ง สำเนา 36 แผ่น 65 แผ่น
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/29-11:36:33:0
เลขที่ : - อว 7433(4)/ว124
1,356 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1,820 ครั้ง สำเนา 12,695 แผ่น 12,695 แผ่น
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/29-10:19:42:9238
เลขที่ : - อว 7413(5)/525
531 เรื่อง 1,462 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 433 ครั้ง สำเนา 1,560 แผ่น 3,022 แผ่น
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/29-14:22:56:0381
เลขที่ : - อว 7421(4)/909
657 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 2,190 ครั้ง สำเนา 11,846 แผ่น 11,846 แผ่น
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/28-13:47:54:7265
เลขที่ : - อว 7413(7)/286
294 เรื่อง 559 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 383 ครั้ง สำเนา 961 แผ่น 1,520 แผ่น
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/29-12:06:19:9:327
เลขที่ : - อว 7401(5)/ว 19
990 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1,002 ครั้ง สำเนา 4,846 แผ่น 4,846 แผ่น
32  สำนักวิชาแพทยศาสตร์              
*        สำนักวิชาแพทยศาสตร์* ประกาศ 2565/07/04-10:30:49:6950
เลขที่ : - -
11 เรื่อง 28 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 28 แผ่น
*        สำนักวิชาแพทยศาสตร์* คำสั่ง 2565/09/20-10:34:12:0039
เลขที่ : - -
46 เรื่อง 97 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 7 ครั้ง สำเนา 7 แผ่น 104 แผ่น
*        สำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/29-15:17:42:0789
เลขที่ : - อว 7415/846
874 เรื่อง 2,984 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 546 ครั้ง สำเนา 2,247 แผ่น 5,231 แผ่น
*        สำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/29-15:28:03:0:387
เลขที่ : - อว7421(2)/1315
2,565 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 29,662 ครั้ง สำเนา 127,935 แผ่น 127,935 แผ่น
*        สำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/09/29-09:58:55:9105
เลขที่ : - อว 7415/ว114
115 เรื่อง 431 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 112 ครั้ง สำเนา 891 แผ่น 1,322 แผ่น
*        สำนักวิชาแพทยศาสตร์* หนังสือเวียนคณะกรรมการ สวพ. 2565/09/12-10:24:28:0840:151
เลขที่ : - อว 7415/วพ21
21 เรื่อง 252 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 457 ครั้ง สำเนา 5,508 แผ่น 5,760 แผ่น
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/29-11:28:57:9646
เลขที่ : - อว 7415(1)/59
60 เรื่อง 105 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 45 ครั้ง สำเนา 105 แผ่น 210 แผ่น
*        สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/29-11:59:27:9762
เลขที่ : - อว 7415(2)/46
46 เรื่อง 34 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 5 ครั้ง สำเนา 12 แผ่น 46 แผ่น
*        สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/20-14:51:39:1587
เลขที่ : - อว7421(4)/861
181 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 10 ครั้ง สำเนา 79 แผ่น 79 แผ่น
*        สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/03/23-16:58:11:0041
เลขที่ : - อว 7415(2)/ว3
3 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สาขาวิชาจักษุวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/05/12-20:06:12:3098
เลขที่ : - อว 7415(3)/1
1 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สาขาวิชาจักษุวิทยา* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/19-17:06:58:9009
เลขที่ : - อว 78.064/389
55 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/12-13:34:00:1901
เลขที่ : - อว 7415(4)/15
15 เรื่อง 13 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 4 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 13 แผ่น
*        สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/15-17:34:51:3166
เลขที่ : - อว7438(1)/ว15
36 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สาขาวิชานิติเวชศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/16-09:35:11:3620
เลขที่ : - อว7438(1)/ว15
4 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สาขาวิชาพยาธิวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/29-12:00:12:9770
เลขที่ : - อว 7415(6)/29
29 เรื่อง 106 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 20 ครั้ง สำเนา 89 แผ่น 195 แผ่น
*        สาขาวิชาพยาธิวิทยา* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/16-09:29:08:3584
เลขที่ : - อว7438(1)/ว15
91 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1 ครั้ง สำเนา 3 แผ่น 3 แผ่น
*        สาขาวิชารังสีวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/29-09:46:33:9023
เลขที่ : - อว 7415(7)/20
20 เรื่อง 22 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 3 ครั้ง สำเนา 3 แผ่น 25 แผ่น
*        สาขาวิชารังสีวิทยา* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/19-17:04:24:8996
เลขที่ : - อว7402(8)/พว73
100 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1 ครั้ง สำเนา 3 แผ่น 3 แผ่น
*        สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/08/01-10:38:31:4529
เลขที่ : - อว 7415(8)/3
3 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/15-17:33:22:3164
เลขที่ : - อว 7415/559
26 เรื่อง - แผ่น 1 ไฟล์ 1 แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/29-09:22:41:8876
เลขที่ : - อว 7415(9)/56
56 เรื่อง 102 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 7 ครั้ง สำเนา 18 แผ่น 120 แผ่น
*        สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/09/16-17:22:53:6051
เลขที่ : - อว 7415(9)/ว8
8 เรื่อง 18 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 18 แผ่น
*        สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/07/11-13:26:46:6910
เลขที่ : - อว 7415(10)/2
2 เรื่อง 4 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 4 แผ่น
*        สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/16-09:35:21:3622
เลขที่ : - อว7438(1)/ว15
37 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1 ครั้ง สำเนา 3 แผ่น 3 แผ่น
*        สาขาวิชาศัลยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/23-10:34:18:8169
เลขที่ : - อว 7415(11)/33
33 เรื่อง 51 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 11 ครั้ง สำเนา 32 แผ่น 83 แผ่น
*        สาขาวิชาศัลยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/15-17:31:46:3162
เลขที่ : - อว7438(1)/ว15
80 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 2 ครั้ง สำเนา 5 แผ่น 5 แผ่น
*        สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/08/17-09:31:42:5279
เลขที่ : - อว 7415(12)/15
15 เรื่อง 71 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 4 ครั้ง สำเนา 62 แผ่น 133 แผ่น
*        สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/01/19-23:45:06:6385
เลขที่ : - อว 8393(8).21/พิเศษ
4 เรื่อง - แผ่น 1 ไฟล์ 2 แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/28-13:05:38:7036
เลขที่ : - อว 7415(13)/7
7 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/19-16:57:00:8971
เลขที่ : - สธ0220.03/1078
79 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 2 ครั้ง สำเนา 2 แผ่น 2 แผ่น
*        สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/22-12:22:17:5996
เลขที่ : - อว 7415(14)/34
34 เรื่อง 157 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 26 ครั้ง สำเนา 144 แผ่น 301 แผ่น
*        สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/16-09:09:53:3494
เลขที่ : - อว7438(1)/ว15
96 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 9 ครั้ง สำเนา 37 แผ่น 37 แผ่น
*        สาขาวิชาอายุรศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/21-13:42:33:3602
เลขที่ : - อว 7415(15)/53
53 เรื่อง 121 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 13 ครั้ง สำเนา 72 แผ่น 193 แผ่น
*        สาขาวิชาอายุรศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/22-14:01:02:6352
เลขที่ : - อว7438(1)/ว15
238 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 365 ครั้ง สำเนา 5,516 แผ่น 5,516 แผ่น
*        สาขาวิชาอายุรศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/04/11-08:45:02:8853
เลขที่ : - อว 7415(15)/ว2
2 เรื่อง 5 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 12 ครั้ง สำเนา 12 แผ่น 17 แผ่น
*        สถานแพทยศาสตรศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/29-09:26:32:8900
เลขที่ : - อว 7415(19)/148
148 เรื่อง 526 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 116 ครั้ง สำเนา 510 แผ่น 1,036 แผ่น
*        สถานแพทยศาสตรศึกษา* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/23-14:49:41:9047
เลขที่ : - สธ0208.03/ว4970
211 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 18 ครั้ง สำเนา 121 แผ่น 121 แผ่น
*        สถานแพทยศาสตรศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/09/20-15:47:33:1925
เลขที่ : - อว 7415(19)/ว13
13 เรื่อง 19 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 50 ครั้ง สำเนา 465 แผ่น 484 แผ่น
33  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี              
*        โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/29-14:34:10:0506
เลขที่ : - อว 7415(20)/4603
4,615 เรื่อง 1,104 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1,650 ครั้ง สำเนา 378 แผ่น 1,482 แผ่น
*        โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/29-15:36:02:0938
เลขที่ : - ปณท ปข.3(30010)/65-000037
4,036 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1,010 ครั้ง สำเนา 3,039 แผ่น 3,039 แผ่น
*        โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/09/29-11:13:47:9563
เลขที่ : - อว 7415(20)/ว77
78 เรื่อง 121 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 45 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 121 แผ่น
*        โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* คำสั่ง 2565/09/29-13:53:42:0133
เลขที่ : - -
110 เรื่อง 31 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 31 ครั้ง สำเนา 58 แผ่น 89 แผ่น
*        โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ประกาศ 2565/09/27-11:14:21:3970
เลขที่ : - -
100 เรื่อง 55 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 55 แผ่น
*        โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* สัญญา 2565/09/27-15:51:35:5016
เลขที่ : - -
699 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
34  สถานวิจัยสำนักวิชาแพทยศาสตร์              
*        สถานวิจัยสำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/29-13:49:56:0109
เลขที่ : - อว 7415(18)/290
290 เรื่อง 1,206 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 399 ครั้ง สำเนา 1,999 แผ่น 3,205 แผ่น
*        สถานวิจัยสำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/29-10:36:28:9341
เลขที่ : - อว7432/ว30
428 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1,366 ครั้ง สำเนา 3,444 แผ่น 3,444 แผ่น
35  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์              
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/29-14:09:59:0245
เลขที่ : - อว 7414/3357
3,361 เรื่อง 2,936 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 2,712 ครั้ง สำเนา 3,967 แผ่น 6,903 แผ่น
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/29-15:36:33:0
เลขที่ : - อว 7414(16)/214
6,463 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 74,685 ครั้ง สำเนา 379,964 แผ่น 379,964 แผ่น
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/09/28-13:48:20:7269
เลขที่ : - อว 7414/ว242
242 เรื่อง 1,180 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 10,529 ครั้ง สำเนา 55,636 แผ่น 56,816 แผ่น
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* คำสั่ง สววศ. 2565/09/28-11:20:42:6710
เลขที่ : - -
383 เรื่อง 648 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1,174 ครั้ง สำเนา 3,460 แผ่น 4,108 แผ่น
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ประกาศ สววศ. 2565/09/27-13:36:30:4301
เลขที่ : - -
41 เรื่อง 105 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 37 ครั้ง สำเนา 1,337 แผ่น 1,442 แผ่น
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/08/31-15:07:20:5154
เลขที่ : - อว 7414(1)/16
16 เรื่อง 20 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 16 ครั้ง สำเนา 20 แผ่น 40 แผ่น
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (บัณฑิต)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/29-14:32:46:0496
เลขที่ : - อว 7414(1-1)/958
960 เรื่อง 263 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 951 ครั้ง สำเนา 268 แผ่น 531 แผ่น
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (บัณฑิต)* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/13-14:57:15:6147
เลขที่ : - รง 0416/ว1449
125 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 7 ครั้ง สำเนา 30 แผ่น 30 แผ่น
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (บัณฑิต)* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/09/21-10:14:03:3172
เลขที่ : - อว 7414(1-1)/ว2
2 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (มหาบัณฑิต)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/29-14:53:52:0669
เลขที่ : - อว 7414(1-2)/382
382 เรื่อง 116 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 349 ครั้ง สำเนา 118 แผ่น 234 แผ่น
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (มหาบัณฑิต)* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/05/02-13:38:18:5763
เลขที่ : - อว 7402(2)/ว656
6 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/26-15:56:13:2524
เลขที่ : - อว 7414(1-3)/104
104 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 102 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/07-10:56:10:1549
เลขที่ : - อว 0657.3400/0972
24 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/27-09:06:51:3128
เลขที่ : - อว 7414(1-4)/145
145 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 145 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/04/12-15:44:13:6034
เลขที่ : - อว 7414(1-4)/ว2
2 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/29-14:10:08:0247
เลขที่ : - -
110 เรื่อง 6 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 112 ครั้ง สำเนา 18 แผ่น 24 แผ่น
*        สาขาวิชานวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/28-14:37:16:7578
เลขที่ : - อว 7414(1-7)/88
88 เรื่อง 322 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 87 ครั้ง สำเนา 320 แผ่น 642 แผ่น
*        สาขาวิชานวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/08-14:37:44:5394
เลขที่ : - อว 7406/159
5 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/26-16:57:13:2820
เลขที่ : - อว 7414(1-8)/89
89 เรื่อง 1 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 86 ครั้ง สำเนา 1 แผ่น 2 แผ่น
*        สาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/27-15:56:34:5065
เลขที่ : - อว 7414/ว237
337 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 4 ครั้ง สำเนา 27 แผ่น 27 แผ่น
*        สาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/02/24-16:47:57:3357
เลขที่ : - อว 7414(1-8)/ว1
1 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/29-10:56:10:9467
เลขที่ : - อว 7414(1-9)/53
53 เรื่อง 5 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 54 ครั้ง สำเนา 5 แผ่น 10 แผ่น
*        สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/29-12:02:29:9775
เลขที่ : - อว 7401(5)/ว18
357 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/27-14:10:41:4510
เลขที่ : - อว 7414(2)/200
200 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 198 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/29-10:56:57:9470
เลขที่ : - อว 7433(4)/ว124
827 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 198 ครั้ง สำเนา 1,180 แผ่น 1,180 แผ่น
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/28-14:14:19:7442
เลขที่ : - อว 7414(3)/330
341 เรื่อง 683 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 326 ครั้ง สำเนา 629 แผ่น 1,312 แผ่น
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/29-10:03:34:9143
เลขที่ : - อว 7433(4)/ว123
958 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 4,649 ครั้ง สำเนา 25,854 แผ่น 25,854 แผ่น
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/08/18-14:44:22:0848
เลขที่ : - อว 7414(3)/ว18
18 เรื่อง 32 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 94 ครั้ง สำเนา 260 แผ่น 292 แผ่น
*        สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/29-10:07:25:9171
เลขที่ : - อว 7414(4)/429
442 เรื่อง 1,477 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 445 ครั้ง สำเนา 2,769 แผ่น 4,246 แผ่น
*        สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/29-13:45:20:0074
เลขที่ : - อว 7433(4)/ว124
1,183 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1,244 ครั้ง สำเนา 6,256 แผ่น 6,256 แผ่น
*        สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/28-13:20:27:7144
เลขที่ : - อว 7414(5)/146
146 เรื่อง 1,789 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 143 ครั้ง สำเนา 1,770 แผ่น 3,559 แผ่น
*        สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/29-11:19:45:9606:320
เลขที่ : - อว 7433(4)/ว124
782 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 5,911 ครั้ง สำเนา 35,583 แผ่น 35,583 แผ่น
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/29-13:57:52:0163
เลขที่ : - อว 7414(6)/236
239 เรื่อง 833 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 227 ครั้ง สำเนา 829 แผ่น 1,662 แผ่น
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/28-16:26:09:8307
เลขที่ : - มกบ.0204/300
814 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 451 ครั้ง สำเนา 3,843 แผ่น 3,843 แผ่น
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/04/11-16:05:43:2874
เลขที่ : - อว 7414(6)/ว3
3 เรื่อง 14 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 31 ครั้ง สำเนา 143 แผ่น 157 แผ่น
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/29-14:18:19:0323
เลขที่ : - อว 7414(7)/578
584 เรื่อง 4,175 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 578 ครั้ง สำเนา 4,284 แผ่น 8,459 แผ่น
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/29-10:45:12:9383
เลขที่ : - อว 7433(4)/ว124
1,010 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 2,152 ครั้ง สำเนา 12,767 แผ่น 12,767 แผ่น
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/09/09-10:19:09:7420:891
เลขที่ : - อว 7414(7)/ว20
20 เรื่อง 60 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 197 ครั้ง สำเนา 518 แผ่น 578 แผ่น
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/27-10:34:26:3745
เลขที่ : - อว 7414(8)/294
296 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 229 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/29-10:03:39:9144:275
เลขที่ : - อว 7406/186
867 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1,109 ครั้ง สำเนา 6,514 แผ่น 6,514 แผ่น
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/29-10:37:23:9347
เลขที่ : - อว 7414(9)/267
267 เรื่อง 41 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 215 ครั้ง สำเนา 83 แผ่น 124 แผ่น
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/22-09:08:34:5126
เลขที่ : - อว0202.3/ว19256
840 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1,615 ครั้ง สำเนา 10,249 แผ่น 10,249 แผ่น
*        สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/29-14:24:10:0394
เลขที่ : - อว 7414(10)/363
364 เรื่อง 522 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 360 ครั้ง สำเนา 553 แผ่น 1,075 แผ่น
*        สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/20-14:00:55:1144
เลขที่ : - อว 7402(1)/ว27
645 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 548 ครั้ง สำเนา 2,440 แผ่น 2,440 แผ่น
*        สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/29-13:15:39:9908
เลขที่ : - อว 7414(11)/418
421 เรื่อง 362 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 397 ครั้ง สำเนา 362 แผ่น 724 แผ่น
*        สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/29-15:26:06:0853
เลขที่ : - อว 7433(4)/ว123
1,037 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 320 ครั้ง สำเนา 1,569 แผ่น 1,569 แผ่น
*        สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/07/19-09:10:12:8210
เลขที่ : - อว 7414(11)/ว9
9 เรื่อง 34 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 43 ครั้ง สำเนา 286 แผ่น 320 แผ่น
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/29-13:24:47:9943
เลขที่ : - อว 7414(12)/448
475 เรื่อง 1,454 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 434 ครั้ง สำเนา 1,447 แผ่น 2,901 แผ่น
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/29-15:11:41:0760
เลขที่ : - อว 7433(4)/ว123
996 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 9 ครั้ง สำเนา 39 แผ่น 39 แผ่น
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/06/14-13:38:49:0257
เลขที่ : - อว 7414(12)/ว4
4 เรื่อง 3 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 17 ครั้ง สำเนา 17 แผ่น 20 แผ่น
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/27-14:55:41:4730
เลขที่ : - อว 7414(13)/352
352 เรื่อง 2 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 305 ครั้ง สำเนา 2 แผ่น 4 แผ่น
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/29-13:18:33:9920
เลขที่ : - อว 7401(5)/ว19
851 เรื่อง 10 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 4,505 ครั้ง สำเนา 32,033 แผ่น 32,043 แผ่น
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/09/27-09:07:10:3129
เลขที่ : - อว 7414(13)/ว4
4 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/28-15:28:30:7951
เลขที่ : - อว 7414(15)/467
469 เรื่อง 760 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 316 ครั้ง สำเนา 686 แผ่น 1,446 แผ่น
*        สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/29-15:21:45:0828
เลขที่ : - อว 7433(4)/ว124
973 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1,073 ครั้ง สำเนา 6,379 แผ่น 6,379 แผ่น
*        สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/09/16-15:50:47:5643
เลขที่ : - อว 7414(15)/ว8
8 เรื่อง 2 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 2 แผ่น
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/29-15:13:13:0769
เลขที่ : - อว 7414(16)/214
214 เรื่อง 1,386 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 223 ครั้ง สำเนา 1,473 แผ่น 2,859 แผ่น
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/29-15:38:16:0991
เลขที่ : - อว 7401(5)/ว19
907 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1,338 ครั้ง สำเนา 8,185 แผ่น 8,185 แผ่น
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/08/02-13:11:10:9101
เลขที่ : - อว 7414(16)/ว16
16 เรื่อง 51 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 96 ครั้ง สำเนา 298 แผ่น 349 แผ่น
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/29-15:32:06:0
เลขที่ : - อว 7414(17)/463
468 เรื่อง 16 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 451 ครั้ง สำเนา 14 แผ่น 30 แผ่น
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/29-14:33:30:0500
เลขที่ : - อว 7433(4)/ว124
875 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 2,004 ครั้ง สำเนา 10,954 แผ่น 10,954 แผ่น
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/08/19-15:34:03:4790
เลขที่ : - อว 7414(18)/13
13 เรื่อง 90 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 11 ครั้ง สำเนา 84 แผ่น 174 แผ่น
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/29-15:12:26:0765
เลขที่ : - อว 7421(2)/ว340
782 เรื่อง 24 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 521 ครั้ง สำเนา 4,217 แผ่น 4,241 แผ่น
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/29-15:32:51:0912
เลขที่ : - อว 7414(19)/545
546 เรื่อง 2,680 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 392 ครั้ง สำเนา 2,293 แผ่น 4,973 แผ่น
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/29-11:53:03:9749:325
เลขที่ : - อว 7401(5)/ว19
1,139 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 3,970 ครั้ง สำเนา 24,209 แผ่น 24,209 แผ่น
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/08/16-10:02:47:1600
เลขที่ : - อว 7414(19)/ว13
13 เรื่อง 44 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 80 ครั้ง สำเนา 278 แผ่น 322 แผ่น
*        สถานพันธกิจสากลสัมพันธ์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/29-13:48:45:0102
เลขที่ : - อว 7414(23)/88
88 เรื่อง 627 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 104 ครั้ง สำเนา 749 แผ่น 1,376 แผ่น
*        สถานพันธกิจสากลสัมพันธ์* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/29-13:48:28:0099:348
เลขที่ : - อว 7436/ว46
227 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 209 ครั้ง สำเนา 1,269 แผ่น 1,269 แผ่น
*        สถานนวัตกรรมวิศวศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/27-16:22:56:5195
เลขที่ : - อว 7414(24)/32
31 เรื่อง 1 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 33 ครั้ง สำเนา 1 แผ่น 2 แผ่น
*        สถานนวัตกรรมวิศวศึกษา* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/03/28-16:02:20:4033
เลขที่ : - อว 7414/ว77
2 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน-เดิม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/08/29-15:33:49:7957
เลขที่ : - อว 7414(24-5)/3
3 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 3 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สาขาวิชานวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์-เดิม* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/05/19-13:10:41:0
เลขที่ : - อว 7402(1)/ว14
4 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/29-13:04:23:9858
เลขที่ : - อว 7414(22)/268
268 เรื่อง 1,557 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 348 ครั้ง สำเนา 2,109 แผ่น 3,666 แผ่น
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/29-13:32:47:0006
เลขที่ : - อว 7414(4)/428
1,671 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 8,158 ครั้ง สำเนา 46,579 แผ่น 46,579 แผ่น
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/08/25-10:13:14:8826
เลขที่ : - อว 7414(22)/ว6
6 เรื่อง 6 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 136 ครั้ง สำเนา 170 แผ่น 176 แผ่น
36  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์              
*        สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/06-14:35:33:8845
เลขที่ : - อว 7416/534
534 เรื่อง 2,390 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 239 ครั้ง สำเนา 1,222 แผ่น 3,612 แผ่น
*        สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/05/23-15:56:09:8300
เลขที่ : - อว 7421(2)/401
441 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 2 ครั้ง สำเนา 7 แผ่น 7 แผ่น
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/08/09-11:43:32:7276
เลขที่ : - อว 7416(1)/29
29 เรื่อง 56 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 3 ครั้ง สำเนา 9 แผ่น 65 แผ่น
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/01/28-11:19:52:3872
เลขที่ : - อว 7402(2)/พว 4
1 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สาขาวิชาการจัดการทางการพยาบาล* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/02/17-11:36:51:0899
เลขที่ : - อว 7416(2)/2
2 เรื่อง 15 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1 ครั้ง สำเนา 11 แผ่น 26 แผ่น
*        สาขาวิชาการจัดการทางการพยาบาล* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/03/14-10:19:24:9012
เลขที่ : - อว7407/ว10
3 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/03/25-00:19:28:5418
เลขที่ : - อว 7416(3)/12
12 เรื่อง 27 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 6 ครั้ง สำเนา 11 แผ่น 38 แผ่น
*        สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/03/18-14:10:37:8498
เลขที่ : - อว 7407/ว 16
16 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/03/25-00:39:18:5423
เลขที่ : - อว 7416(4)/17
17 เรื่อง 88 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 7 ครั้ง สำเนา 43 แผ่น 131 แผ่น
*        สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/03/18-14:21:45:8751
เลขที่ : - อว7407/ว.10
12 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/08/21-22:15:14:5549:222
เลขที่ : - อว 7416(5)/7
7 เรื่อง 21 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1 ครั้ง สำเนา 5 แผ่น 26 แผ่น
*        สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/03/18-14:51:56:9022
เลขที่ : - อว7402(6)/พว211
6 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/02/03-16:06:01:2870
เลขที่ : - อว 7416(6)/1
1 เรื่อง 2 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1 ครั้ง สำเนา 2 แผ่น 4 แผ่น
*        สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/03/18-15:08:44:9111
เลขที่ : - อว7402(6)พว.211
14 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1 ครั้ง สำเนา 2 แผ่น 2 แผ่น
*        สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/03/17-06:43:04:1678:222
เลขที่ : - อว 7416(7)/13
13 เรื่อง 60 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 4 ครั้ง สำเนา 7 แผ่น 67 แผ่น
*        สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/03/18-15:48:36:9352
เลขที่ : - อว7407/ว.10
6 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สถานวิจัยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/02/17-11:39:37:0916
เลขที่ : - อว 7416(8)/4
4 เรื่อง 110 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 2 ครั้ง สำเนา 99 แผ่น 209 แผ่น
*        สถานวิจัยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/03/18-16:40:24:9658
เลขที่ : - อว742(2)/338
38 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
37  สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์              
*        สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/29-09:53:44:9083
เลขที่ : - อว 7417/838
840 เรื่อง 6,801 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 354 ครั้ง สำเนา 2,013 แผ่น 8,814 แผ่น
*        สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/29-14:42:05:0577
เลขที่ : - อว7402(3)/ว565
1,369 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 4,276 ครั้ง สำเนา 21,064 แผ่น 21,064 แผ่น
*        สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/09/28-15:31:46:7965
เลขที่ : - อว 7417/ว161
162 เรื่อง 565 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 197 ครั้ง สำเนา 1,418 แผ่น 1,983 แผ่น
*        สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* คำสั่ง สวทพ. 2565/09/15-10:10:23:0920
เลขที่ : - -
19 เรื่อง 37 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 26 ครั้ง สำเนา 39 แผ่น 76 แผ่น
*        สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* ประกาศ สวทพ. 2565/07/25-16:40:57:6249
เลขที่ : - -
7 เรื่อง 21 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 21 แผ่น
*        สาขาวิชาสุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/07/27-15:14:58:0
เลขที่ : - อว 7417(2)/13
13 เรื่อง 51 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 51 แผ่น
*        สาขาวิชาสุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/28-14:53:48:7694
เลขที่ : - อว 7402(8)พว/75
145 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สาขาวิชาสุขภาพช่องปากเด็ก* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/22-15:51:29:6979
เลขที่ : - อว 7417(3)/27
31 เรื่อง 63 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 2 ครั้ง สำเนา 3 แผ่น 66 แผ่น
*        สาขาวิชาสุขภาพช่องปากเด็ก* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/19-13:57:48:7802
เลขที่ : - อว 7330/1071
58 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 9 ครั้ง สำเนา 27 แผ่น 27 แผ่น
*        สาขาวิชาสุขภาพช่องปากวัยรุ่น* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/01-09:08:36:6683
เลขที่ : - อว 7417(4)/7
6 เรื่อง 4 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 4 แผ่น
*        สาขาวิชาสุขภาพช่องปากวัยรุ่น* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/09-10:29:30:7516
เลขที่ : - อว7435(1)/471
3 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้ใหญ่* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/09-11:08:46:7805
เลขที่ : - อว 7417(5)/29
29 เรื่อง 147 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 2 ครั้ง สำเนา 2 แผ่น 149 แผ่น
*        สาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้ใหญ่* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/08/23-13:46:12:2549
เลขที่ : - อว7432/ว28
14 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้ใหญ่* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/08/23-13:40:38:2496
เลขที่ : - อว 7417(5)/ว1
1 เรื่อง 4 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 4 แผ่น
*        สาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/27-16:13:20:5138
เลขที่ : - อว 7417(6)/44
44 เรื่อง 80 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 2 ครั้ง สำเนา 3 แผ่น 83 แผ่น
*        สาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/07/08-21:49:22:4675
เลขที่ : - อว 7417(6)/ว1
1 เรื่อง 4 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 4 แผ่น
*        สถานทันตแพทยศาสตรศึกษา* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/09-11:20:06:7889
เลขที่ : - -
30 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สถานทันตแพทยศาสตรศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/09/08-10:48:10:4487
เลขที่ : - อว 7417(7)/ว10
10 เรื่อง 16 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 16 แผ่น
*        สถานวิจัยสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/01/12-14:08:07:2113
เลขที่ : - อว 7417(8)/1
1 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สถานวิจัยสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/04/19-09:35:45:0711
เลขที่ : - อว 7421(2)/ว123
14 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
38  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์              
*        สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ประกาศ 2565/08/22-09:30:35:5935
เลขที่ : - -
11 เรื่อง 22 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 22 แผ่น
*        สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* คำสั่ง 2565/09/13-13:43:35:5566
เลขที่ : - -
41 เรื่อง 35 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 102 ครั้ง สำเนา 119 แผ่น 154 แผ่น
*        สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/29-10:50:44:9420
เลขที่ : - อว 7418/549
582 เรื่อง 2,988 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 250 ครั้ง สำเนา 675 แผ่น 3,663 แผ่น
*        สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/29-15:36:43:0976
เลขที่ : - อว 7433(2)/ว79
1,644 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 11,805 ครั้ง สำเนา 48,106 แผ่น 48,106 แผ่น
*        สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/09/28-15:53:09:8137
เลขที่ : - อว 7418/ว67
67 เรื่อง 540 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 320 ครั้ง สำเนา 4,411 แผ่น 4,951 แผ่น
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/29-14:31:46:0474
เลขที่ : - อว 7418(1)/58
58 เรื่อง 96 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 96 ครั้ง สำเนา 319 แผ่น 415 แผ่น
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/02/15-14:01:02:7553
เลขที่ : - อว 7433/ว7
1 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/08/05-13:24:43:9688:019
เลขที่ : - อว 7418(1)/ว13
13 เรื่อง 68 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 115 ครั้ง สำเนา 740 แผ่น 808 แผ่น
*        สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/29-14:38:53:0548
เลขที่ : - อว 7418(2)/139
139 เรื่อง 35 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 131 ครั้ง สำเนา 35 แผ่น 70 แผ่น
*        สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/23-14:56:20:9:690
เลขที่ : - อว 7401(5)/ว18
197 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 108 ครั้ง สำเนา 548 แผ่น 548 แผ่น
*        สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/09/13-09:40:48:4340
เลขที่ : - อว 7418(2)/ว11
11 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/28-15:47:52:8071
เลขที่ : - อว 7418(3)/286
286 เรื่อง 1,963 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 2 ครั้ง สำเนา 6 แผ่น 1,969 แผ่น
*        สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/29-09:23:57:8883
เลขที่ : - อว 7402(2)/ว1977
213 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 133 ครั้ง สำเนา 476 แผ่น 476 แผ่น
*        สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/08/30-08:44:34:8670
เลขที่ : - อว 7418(3)/ว8
8 เรื่อง 98 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 98 แผ่น
*        สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/21-14:08:18:3716
เลขที่ : - อว 7418(4)/38
38 เรื่อง 88 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1 ครั้ง สำเนา 1 แผ่น 89 แผ่น
*        สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/04/05-10:23:50:6266
เลขที่ : - อว 7402(3)/ว171
5 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 2 ครั้ง สำเนา 8 แผ่น 8 แผ่น
*        สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/06/02-15:52:37:5175
เลขที่ : - อว 7418(4)/ว2
2 เรื่อง 1 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 1 แผ่น
*        สถานวิจัยสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/20-15:42:45:1880
เลขที่ : - อว 7418(5)/37
37 เรื่อง 52 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 26 ครั้ง สำเนา 50 แผ่น 102 แผ่น
*        สถานวิจัยสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/27-08:52:50:3054
เลขที่ : - อว 7421(2)/ว340
164 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 870 ครั้ง สำเนา 5,394 แผ่น 5,394 แผ่น
*        สถานวิจัยสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/09/27-10:42:28:3808
เลขที่ : - อว 7418/ว2
2 เรื่อง 21 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 21 ครั้ง สำเนา 219 แผ่น 240 แผ่น
39  สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล              
*        สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/29-15:26:53:0859
เลขที่ : - อว 7419/193
193 เรื่อง 750 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 26 ครั้ง สำเนา 142 แผ่น 892 แผ่น
*        สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/29-15:13:26:0772
เลขที่ : - อว 7402(6)/ว2300
386 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 307 ครั้ง สำเนา 1,128 แผ่น 1,128 แผ่น
*        สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล* หนังสือเวียน 2565/09/26-10:45:47:0942
เลขที่ : - อว 7419/ว7
7 เรื่อง 13 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 23 ครั้ง สำเนา 70 แผ่น 83 แผ่น
*        สถานพัฒนาอัจฉริยภาพนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/19-10:26:56:6884
เลขที่ : - อว 7419(3)/5
5 เรื่อง 27 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 27 แผ่น
*        สถานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/14-14:25:39:9264
เลขที่ : - อว 7419(4)/6
6 เรื่อง 51 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1 ครั้ง สำเนา 1 แผ่น 52 แผ่น
*        สถานวิจัยสำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/28-14:46:22:7636
เลขที่ : - อว 7419(5)/14
14 เรื่อง 23 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 13 ครั้ง สำเนา 28 แผ่น 51 แผ่น
*        สถานวิจัยสำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/27-15:25:37:4:012
เลขที่ : - อว 7421(2)/ว340
21 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 21 ครั้ง สำเนา 68 แผ่น 68 แผ่น
*        สถานวิจัยสำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล* หนังสือเวียน 2565/09/15-14:25:47:2061
เลขที่ : - อว 7419(5)/ว2
2 เรื่อง 3 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 3 แผ่น
40  สถาบันวิจัยและพัฒนา              
*        สถาบันวิจัยและพัฒนา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/07/07-15:02:18:9218:222
เลขที่ : - อว 7421/3
3 เรื่อง 3 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1 ครั้ง สำเนา 3 แผ่น 6 แผ่น
*        สถาบันวิจัยและพัฒนา* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/29-14:34:08:0:364
เลขที่ : - อว 7414(4)/408
2,943 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1,033 ครั้ง สำเนา 3,275 แผ่น 3,275 แผ่น
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สบวพ.* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/28-17:36:30:8448
เลขที่ : - อว 7421(1)/714
714 เรื่อง 2,368 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 798 ครั้ง สำเนา 2,595 แผ่น 4,963 แผ่น
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สบวพ.* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/09/15-18:05:16:3190
เลขที่ : - อว 7421(1)/ว16
16 เรื่อง 49 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 164 ครั้ง สำเนา 446 แผ่น 495 แผ่น
*        ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/28-16:19:56:8270
เลขที่ : - อว 7421(2)/1315
1,315 เรื่อง 1,899 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1,786 ครั้ง สำเนา 2,627 แผ่น 4,526 แผ่น
*        ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/09/28-16:30:01:8319
เลขที่ : - อว 7421(2)/ว345
345 เรื่อง 5,587 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 3,783 ครั้ง สำเนา 65,953 แผ่น 71,540 แผ่น
*        ฝ่ายสารสนเทศและเผยแพร่ผลงานวิจัย* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/28-16:18:47:8263
เลขที่ : - อว 7421(3)/62
62 เรื่อง 199 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 28 ครั้ง สำเนา 152 แผ่น 351 แผ่น
*        ฝ่ายสารสนเทศและเผยแพร่ผลงานวิจัย* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/09/15-16:09:00:2842
เลขที่ : - อว 7421(3)/ว29
29 เรื่อง 53 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 50 ครั้ง สำเนา 218 แผ่น 271 แผ่น
*        ฝ่ายมาตรฐานและเครือข่ายวิจัย* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/29-09:05:41:8722
เลขที่ : - อว 7421(4)/923
923 เรื่อง 6,878 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 947 ครั้ง สำเนา 8,704 แผ่น 15,582 แผ่น
*        ฝ่ายมาตรฐานและเครือข่ายวิจัย* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/28-15:55:49:8163
เลขที่ : - อว 7402(8)/1321
326 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 5 ครั้ง สำเนา 182 แผ่น 182 แผ่น
*        ฝ่ายมาตรฐานและเครือข่ายวิจัย* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/09/29-10:55:32:0
เลขที่ : - อว 7421(4)/ว34
34 เรื่อง 53 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 23 ครั้ง สำเนา 23 แผ่น 76 แผ่น
*        ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/28-16:32:53:8327
เลขที่ : - อว 7421(5)/52
52 เรื่อง 109 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 44 ครั้ง สำเนา 101 แผ่น 210 แผ่น
*        ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/09/28-16:42:52:8371
เลขที่ : - อว 7421(5)/ว18
18 เรื่อง 61 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 186 ครั้ง สำเนา 612 แผ่น 673 แผ่น
41  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา              
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* หนังสือรับ(ภายใน ศบส.) 2565/09/29-11:08:17:9528
เลขที่ : - -
417 เรื่อง 1,218 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 718 ครั้ง สำเนา 2,730 แผ่น 3,948 แผ่น
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* หนังสือรับ(ภายนอก) 2565/09/29-10:58:06:9478
เลขที่ : - อว0641.03/ว545
1,709 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 24,633 ครั้ง สำเนา 95,377 แผ่น 95,377 แผ่น
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* ยืมระหว่างห้องสมุด 2565/09/16-15:23:08:5477
เลขที่ : - อว 7431/21
21 เรื่อง 36 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 17 ครั้ง สำเนา 31 แผ่น 67 แผ่น
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* หนังสือรับ(ลับ) 2565/09/09-14:53:44:8790
เลขที่ : - อว 7402(3)/ว528
41 เรื่อง 33 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1 ครั้ง สำเนา 1 แผ่น 34 แผ่น
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* หนังสือบริจาค 2565/09/19-15:31:29:8481
เลขที่ : - อว 69.8/ว567
238 เรื่อง 266 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 266 แผ่น
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* อว 7431/ (หนังสือส่ง) 2565/09/22-16:26:17:7180
เลขที่ : - อว 7431/15
15 เรื่อง 57 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 370 ครั้ง สำเนา 553 แผ่น 610 แผ่น
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* อว 7431/ว (หนังสือเวียน) 2565/07/05-13:15:24:1693
เลขที่ : - อว 7431/ว6
6 เรื่อง 23 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 62 ครั้ง สำเนา 62 แผ่น 85 แผ่น
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศบส.)* 7431(1)/ (หนังสือส่ง) 2565/09/29-11:40:26:9694
เลขที่ : - อว 7431(1)/640
641 เรื่อง 6,234 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 807 ครั้ง สำเนา 7,573 แผ่น 13,807 แผ่น
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศบส.)* 7431(1)/ว (หนังสือเวียน) 2565/09/22-08:29:11:4856
เลขที่ : - อว 7431(1)/ว48
48 เรื่อง 92 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 357 ครั้ง สำเนา 528 แผ่น 620 แผ่น
*        ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ* 7431(2)/ (หนังสือส่ง) 2565/09/22-08:26:10:4841
เลขที่ : - อว 7431(2)/214
215 เรื่อง 706 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 332 ครั้ง สำเนา 1,468 แผ่น 2,174 แผ่น
*        ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ* 7431(2)/ว (หนังสือเวียน) 2565/09/20-10:07:59:9861
เลขที่ : - อว 7431(2)/ว28
28 เรื่อง 90 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 238 ครั้ง สำเนา 655 แผ่น 745 แผ่น
*        ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ* 7431(2)/พ (หนังสือส่งพิเศษ) 2565/04/18-15:17:20:9411
เลขที่ : - -
1 เรื่อง 30 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 2 ครั้ง สำเนา 60 แผ่น 90 แผ่น
*        ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ* 7431(2)/พ ว (หนังสือส่งพิเศษเวียน) 2565/04/20-09:57:18:5172
เลขที่ : - -
2 เรื่อง 84 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 92 ครั้ง สำเนา 3,864 แผ่น 3,948 แผ่น
*        ฝ่ายบริการสารสนเทศ* 7431(4)/ (หนังสือส่ง) 2565/09/29-09:49:20:9039
เลขที่ : - อว 7431(4)/124
125 เรื่อง 495 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 393 ครั้ง สำเนา 1,433 แผ่น 1,928 แผ่น
*        ฝ่ายบริการสารสนเทศ* 7431(4)/ว (หนังสือเวียน) 2565/09/26-14:56:33:2077
เลขที่ : - อว 7431(4)/ว15
15 เรื่อง 131 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 86 ครั้ง สำเนา 1,200 แผ่น 1,331 แผ่น
*        ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา* 7431(3)/ (หนังสือส่ง) 2565/09/29-11:15:43:9570
เลขที่ : - อว 7431(3)/356
359 เรื่อง 1,633 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 881 ครั้ง สำเนา 4,108 แผ่น 5,741 แผ่น
*        ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา* 7431(3)/ว (หนังสือเวียน) 2565/09/22-10:45:54:5664
เลขที่ : - อว 7431(3)/ว22
22 เรื่อง 79 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 92 ครั้ง สำเนา 243 แผ่น 322 แผ่น
*        ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ* 7431(5)/ (หนังสือส่ง) 2565/09/26-15:54:43:2514
เลขที่ : - อว 7431(5)/24
24 เรื่อง 136 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 54 ครั้ง สำเนา 315 แผ่น 451 แผ่น
*        ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ* 7431(5)/ว (หนังสือเวียน) 2565/09/26-11:24:02:1152
เลขที่ : - อว 7431(5)/ว12
12 เรื่อง 31 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 178 ครั้ง สำเนา 429 แผ่น 460 แผ่น
*        ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ* 7431(6)/ (หนังสือส่ง) 2565/09/26-13:18:36:1426
เลขที่ : - อว 7431(6)/94
94 เรื่อง 383 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 218 ครั้ง สำเนา 813 แผ่น 1,196 แผ่น
*        ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ* 7431(6)/ว (หนังสือเวียน) 2565/09/21-09:23:07:2991
เลขที่ : - อว 7431(6)/ว9
9 เรื่อง 33 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 14 ครั้ง สำเนา 60 แผ่น 93 แผ่น
42  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ (ฝวค.)              
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ (ฝวค.)* หนังสือรับ(มทส.) 2565/09/29-11:25:10:9630
เลขที่ : - อว 7411(2)/831
187 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ (ฝวค.)* หนังสือรับ(ภายนอก) 2565/09/29-11:22:02:9615
เลขที่ : - พช 71903/490
267 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 7 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ (ฝวค.)* หนังสือรับ(ศควท.) 2565/09/01-10:44:14:7451
เลขที่ : -
14 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ (ฝวค.)* หนังสือส่ง(มทส.) 2565/09/28-14:06:10:7391
เลขที่ : - อว 7432(3)/211
212 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 163 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ (ฝวค.)* หนังสือเวียนส่ง(มทส.) 2565/09/12-11:23:51:1330
เลขที่ : - อว 7432(3)/ว10
10 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ (ฝวค.)* ออกเลขรายงานฯ 2565/09/27-13:54:54:4412
เลขที่ : - อว 7432(3)/Rep.2303
2,303 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ (ฝวค.)* ใบรับรองความรับฯ 2565/09/28-14:28:17:7524
เลขที่ : - ฝวค(5)257/65
257 เรื่อง 444 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 259 ครั้ง สำเนา 452 แผ่น 896 แผ่น
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ (ฝวค.)* ออกเลขงานซ่อม-สอบเทียบ 2565/09/09-16:10:43:9265
เลขที่ : - ซ.ฝวค.126/65
98 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 5 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        งานทดสอบทางกายภาพและเครื่องมือกลาง* ใบคำขอรับบริการภายใน 2565/09/23-13:22:17:8642
เลขที่ : - ฝวคE(3)103/65
55 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี* ใบคำขอรับบริการภายใน 2565/09/29-14:41:21:0567
เลขที่ : - ฝวคE(2) 1211/2565
911 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 7 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        งานวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา* ใบคำขอรับบริการภายใน 2565/09/28-14:37:38:7580
เลขที่ : - อว7432(4)068/65
50 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 5 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        งานวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์* ใบคำขอรับบริการภายใน 2565/09/26-15:07:37:2150
เลขที่ : - -
168 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 8 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
43  ศูนย์บริการการศึกษา              
*        ศูนย์บริการการศึกษา* หนังสือส่ง(ภายใน) 2565/09/29-15:15:35:0782
เลขที่ : - อว 7433(4)/ว124
1,520 เรื่อง 744 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1,103 ครั้ง สำเนา 815 แผ่น 1,559 แผ่น
*        ศูนย์บริการการศึกษา* หนังสือรับ 2565/09/29-14:58:00:0687
เลขที่ : - อว 7414(9)/266
3,835 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 10,247 ครั้ง สำเนา 24,038 แผ่น 24,038 แผ่น
*        ศูนย์บริการการศึกษา* ส่ง อว 7433 2565/09/29-14:37:40:0536
เลขที่ : - อว 7433/509
512 เรื่อง 4 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 4 แผ่น
*        ศูนย์บริการการศึกษา* ส่งเวียน อว 7433 2565/09/29-14:39:55:0554
เลขที่ : - อว 7433/ว24
24 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศบก.)* หนังสือส่ง 2565/09/29-14:54:09:0670
เลขที่ : - อว 7433(1)/175
178 เรื่อง 1 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 161 ครั้ง สำเนา 1 แผ่น 2 แผ่น
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศบก.)* หนังสือเวียน 2565/05/05-13:41:05:2869
เลขที่ : - อว 7433(1)/ว2
2 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        ฝ่ายรับนักศึกษา* หนังสือส่ง 2565/09/28-09:27:51:5842
เลขที่ : - อว 7433(2)/239
239 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 227 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        ฝ่ายรับนักศึกษา* หนังสือรับ 2565/09/28-09:09:56:5727
เลขที่ : - อว 7433(2)/237
311 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 2 ครั้ง สำเนา 1 แผ่น 1 แผ่น
*        ฝ่ายรับนักศึกษา* หนังสือเวียน 2565/09/27-16:55:10:5318
เลขที่ : - อว 7433(2)/ว80
80 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 4 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา* หนังสือส่ง 2565/09/29-13:42:04:0052
เลขที่ : - อว 7433(3)/134
134 เรื่อง 89 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 128 ครั้ง สำเนา 89 แผ่น 178 แผ่น
*        ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา* หนังสือรับ 2565/09/29-14:24:23:0411
เลขที่ : - อว 7401(5)/ว19
646 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1 ครั้ง สำเนา 8 แผ่น 8 แผ่น
*        ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา* หนังสือเวียน 2565/09/19-14:02:59:7829
เลขที่ : - อว 7433(3)/ว64
64 เรื่อง 21 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 208 ครั้ง สำเนา 371 แผ่น 392 แผ่น
*        ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ* หนังสือส่ง 2565/09/28-13:37:46:7217
เลขที่ : - อว 7433(4)/151
151 เรื่อง 176 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 154 ครั้ง สำเนา 179 แผ่น 355 แผ่น
*        ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ* หนังสือรับ 2565/09/29-13:33:09:0010
เลขที่ : - อว 7414(2)/199
1,101 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 136 ครั้ง สำเนา 242 แผ่น 242 แผ่น
*        ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ* หนังสือเวียน 2565/09/28-13:17:22:7117
เลขที่ : - อว 7433(4)/ว126
126 เรื่อง 168 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1,014 ครั้ง สำเนา 6,301 แผ่น 6,469 แผ่น
*        ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต* หนังสือส่ง 2565/09/21-12:42:55:3519
เลขที่ : - อว 7433(5)/313
314 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 275 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต* หนังสือรับ 2565/09/27-14:04:49:4488
เลขที่ : - กห 0482.65/4567
1,036 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 10 ครั้ง สำเนา 32 แผ่น 32 แผ่น
*        ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต* หนังสือเวียน 2565/09/15-14:26:54:2065
เลขที่ : - อว 7433(5)/ว47
47 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ* หนังสือส่ง 2565/09/28-10:24:56:6277
เลขที่ : - อว 7433(6)/50
50 เรื่อง 4 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 48 ครั้ง สำเนา 4 แผ่น 8 แผ่น
*        ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ* หนังสือรับ 2565/09/27-14:34:09:4611
เลขที่ : - อว 7411(1)/918
680 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 8 ครั้ง สำเนา 15 แผ่น 15 แผ่น
*        ฝ่ายกิจการพิเศษ* หนังสือส่ง 2565/09/29-09:11:04:8778
เลขที่ : - อว 7433(7)/55
55 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 59 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        ฝ่ายกิจการพิเศษ* หนังสือรับ 2565/09/29-13:14:27:9899
เลขที่ : - อว7401(5)/ว19
86 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        ฝ่ายกิจการพิเศษ* หนังสือเวียน 2565/09/28-08:39:22:5558
เลขที่ : - อว 7433(7)/ว16
16 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 130 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
44  ศูนย์คอมพิวเตอร์              
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/29-09:26:40:8902
เลขที่ : - อว 7435(1)/548
557 เรื่อง 3,928 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 855 ครั้ง สำเนา 6,758 แผ่น 10,686 แผ่น
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนส่ง พ 2565/09/22-09:57:57:5442
เลขที่ : - อว 7435(2)/พ10
10 เรื่อง 20 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 8 ครั้ง สำเนา 16 แผ่น 36 แผ่น
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือส่ง (ภายนอก มทส.) 2565/09/23-09:17:41:7759
เลขที่ : - อว 7435(2)/17
17 เรื่อง 102 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 102 แผ่น
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/29-15:25:32:0851
เลขที่ : - อว 7402(6)/ว2300
2,210 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 942 ครั้ง สำเนา 8,015 แผ่น 8,015 แผ่น
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/09/28-09:15:54:5768:076
เลขที่ : - อว 7435(3)/ว23
23 เรื่อง 112 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 488 ครั้ง สำเนา 2,398 แผ่น 2,510 แผ่น
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนเวียน พว. 2565/09/20-15:13:56:1:235
เลขที่ : - อว 7435(2)/พว19
19 เรื่อง 135 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 190 ครั้ง สำเนา 2,890 แผ่น 3,025 แผ่น
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสืองบฯ 2565/09/05-09:03:25:3:916
เลขที่ : - อว 7415(20)/42
43 เรื่อง 505 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 137 ครั้ง สำเนา 1,515 แผ่น 2,020 แผ่น
45  ศูนย์กิจการนานาชาติ              
*        ศูนย์กิจการนานาชาติ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/29-14:57:47:0685
เลขที่ : - อว 7436/615
616 เรื่อง 4,224 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 613 ครั้ง สำเนา 4,774 แผ่น 8,998 แผ่น
*        ศูนย์กิจการนานาชาติ* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/29-11:17:38:9593
เลขที่ : - อว7402(7)/พ190
675 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 305 ครั้ง สำเนา 1,063 แผ่น 1,063 แผ่น
*        ศูนย์กิจการนานาชาติ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/09/27-13:32:59:4283
เลขที่ : - อว 7436/ว47
47 เรื่อง 211 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 509 ครั้ง สำเนา 2,074 แผ่น 2,285 แผ่น
*        ศูนย์กิจการนานาชาติ* เสนอผู้บริหาร 2565/09/28-15:43:16:8:212
เลขที่ : - -
201 เรื่อง 1,346 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 192 ครั้ง สำเนา 1,323 แผ่น 2,669 แผ่น
46  ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา              
*        ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/29-09:49:02:9036
เลขที่ : - อว 7437/72
72 เรื่อง 390 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 87 ครั้ง สำเนา 491 แผ่น 881 แผ่น
*        ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/29-11:32:15:9663
เลขที่ : - อว 7433(4)/ว 126
903 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 138 ครั้ง สำเนา 369 แผ่น 369 แผ่น
*        ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/08/10-13:56:22:1562
เลขที่ : - อว 7437/ว8
8 เรื่อง 28 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 28 แผ่น
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศนท.)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/28-17:45:49:8459
เลขที่ : - อว 7437(1)/115
117 เรื่อง 913 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 424 ครั้ง สำเนา 3,376 แผ่น 4,289 แผ่น
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศนท.)* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/05/26-10:56:48:6255
เลขที่ : - อว 7435(1)/พว 12
2 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 4 ครั้ง สำเนา 8 แผ่น 8 แผ่น
*        ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/01-10:45:26:7470
เลขที่ : - อว 7437(2)/8
8 เรื่อง 42 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 2 ครั้ง สำเนา 15 แผ่น 57 แผ่น
*        ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/28-10:19:13:6248
เลขที่ : - อว 7402(5)/พว 640
44 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/21-14:54:45:3999
เลขที่ : - อว 7437(4)/ว 64
64 เรื่อง 175 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 11 ครั้ง สำเนา 37 แผ่น 212 แผ่น
*        ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/23-10:04:59:0
เลขที่ : - -
74 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/03/30-16:04:23:2748
เลขที่ : - อว 7437(3)/8
8 เรื่อง 45 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 9 ครั้ง สำเนา 45 แผ่น 90 แผ่น
*        ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/28-14:24:01:7503
เลขที่ : - อว 0657.1600/516
16 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/20-16:20:53:2213
เลขที่ : - อว 7437(5)/81
82 เรื่อง 435 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 123 ครั้ง สำเนา 824 แผ่น 1,259 แผ่น
*        สำนักพิมพ์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/23-13:51:34:8799
เลขที่ : - อว 7437(6)/32
32 เรื่อง 118 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 26 ครั้ง สำเนา 114 แผ่น 232 แผ่น
*        ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/15-16:52:54:3069
เลขที่ : - อว 7437(7)/13
15 เรื่อง 88 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 18 ครั้ง สำเนา 118 แผ่น 206 แผ่น
*        ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/08/11-15:42:45:6397
เลขที่ : - อว.0657.1417/ว.0247
5 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
47  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ              
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือส่ง(ภายใน) 2565/08/31-17:32:37:6379
เลขที่ : - อว 7438/26
26 เรื่อง 141 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 26 ครั้ง สำเนา 141 แผ่น 282 แผ่น
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือรับ(ภายใน) 2565/09/28-15:42:44:8025
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว52
620 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 4,823 ครั้ง สำเนา 23,817 แผ่น 23,817 แผ่น
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือเวียน(ภายใน) 2565/09/19-15:08:27:8293
เลขที่ : - อว 7438/ว14
14 เรื่อง 72 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 33 ครั้ง สำเนา 494 แผ่น 566 แผ่น
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือส่ง(ภายนอก) 2565/09/27-18:42:41:5466
เลขที่ : - อว 7438/50
50 เรื่อง 163 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 163 แผ่น
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือรับ(ภายนอก) 2565/09/28-15:45:59:8056
เลขที่ : - อว 0657.1600/ว511
220 เรื่อง 618 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 389 ครั้ง สำเนา 1,325 แผ่น 1,943 แผ่น
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือเวียน(ภายนอก) 2565/09/19-15:09:23:8296
เลขที่ : - -
32 เรื่อง 50 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 50 แผ่น
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* คำสั่งภายใน 2565/06/22-13:59:50:1550:545
เลขที่ : - -
1 เรื่อง 4 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 19 ครั้ง สำเนา 76 แผ่น 80 แผ่น
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศสพ.)* อว 7438(1)/(ส่งภายใน) 2565/09/28-18:13:10:8482
เลขที่ : - อว 7438(1)/144
144 เรื่อง 523 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 151 ครั้ง สำเนา 537 แผ่น 1,060 แผ่น
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศสพ.)* อว 7438(1)/(ส่งภายนอก) 2565/09/15-09:58:23:0857
เลขที่ : - อว 7438(1)/6
6 เรื่อง 24 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 24 แผ่น
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศสพ.)* อว 7438(1)/ว (ภายใน มทส) 2565/09/27-11:06:49:3936
เลขที่ : - อว 7438(1)/ว17
17 เรื่อง 75 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 138 ครั้ง สำเนา 1,478 แผ่น 1,553 แผ่น
*        ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา* อว 7438(2)/(ส่งภายใน) 2565/09/09-13:04:38:8183
เลขที่ : - อว 7438(2)/31
31 เรื่อง 198 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 33 ครั้ง สำเนา 232 แผ่น 430 แผ่น
*        ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา* อว 7438(2)/(ส่งภายนอก) 2565/09/26-15:06:07:2139
เลขที่ : - อว 7438(2)/17
17 เรื่อง 32 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 32 แผ่น
*        ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา* อว 7438(2)/ว (ภายใน มทส) 2565/09/22-16:03:27:7052
เลขที่ : - อว 7438(2)/ว12
12 เรื่อง 215 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 215 แผ่น
*        ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา* อว 7438(2)/ว (ภายนอก มทส) 2565/09/26-14:22:35:1819
เลขที่ : - อว 7438(2)/ว131
131 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 2 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        ฝ่ายพัฒนาอาชีพ* อว 7438(3)/(ส่งภายใน) 2565/09/29-13:42:38:0054
เลขที่ : - อว 7438(3)/104
104 เรื่อง 156 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 102 ครั้ง สำเนา 153 แผ่น 309 แผ่น
*        ฝ่ายพัฒนาอาชีพ* อว 7438(3)/(ส่งภายนอก) 2565/08/29-09:45:58:5648
เลขที่ : - อว 7438(3)/11
11 เรื่อง 8 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 8 แผ่น
*        ฝ่ายพัฒนาอาชีพ* อว 7438(3)/ว (ภายใน มทส) 2565/08/22-10:40:48:6551
เลขที่ : - อว 7438(3)/ว10
11 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        ฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา* อว 7438(4)/(ส่งภายใน) 2565/09/26-14:44:11:1991
เลขที่ : - อว 7438(4)/37
38 เรื่อง 114 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 37 ครั้ง สำเนา 109 แผ่น 223 แผ่น
*        ฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา* อว 7438(4)/(ส่งภายนอก) 2565/09/02-16:09:07:2341
เลขที่ : - อว 7438(4)/11
11 เรื่อง 25 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 25 แผ่น
*        ฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา* อว 7438(4)/ว (ภายใน มทส) 2565/08/11-10:34:07:4289
เลขที่ : - อว 7438(4)/ว5
5 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        ฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา* อว 7438(4)/ว (ภายนอก มทส) 2565/09/28-13:37:56:7218
เลขที่ : - อว 7438(4)/ว91
91 เรื่อง 3 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 3 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 3 แผ่น
48  ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)              
*        ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)* หนังสือส่ง(ภายนอก) 7439/ 2565/09/28-11:17:51:6669
เลขที่ : - อว 7439/78
81 เรื่อง 93 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 2 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 93 แผ่น
*        ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)* หนังสือรับ(ภายใน) 7439/ 2565/09/29-13:05:51:9865
เลขที่ : - อว 7404(5)/ว19
454 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 7 ครั้ง สำเนา 52 แผ่น 52 แผ่น
*        ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)* หนังสือรับ(ภายนอก) 7439/ 2565/09/28-09:09:21:5723
เลขที่ : - นม 73401/396
171 เรื่อง 510 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 3 ครั้ง สำเนา 2 แผ่น 512 แผ่น
*        ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)* หนังสือเวียน (ภายนอก) 7439/ว 2565/07/29-11:23:01:3429
เลขที่ : - อว 7439/ว9
9 เรื่อง 71 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 71 แผ่น
*        ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)* คำสั่ง อพ.สธ. 2565/09/13-14:37:21:6:415
เลขที่ : - -
5 เรื่อง 8 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 23 ครั้ง สำเนา 38 แผ่น 46 แผ่น
*        สำนักงานบริหาร อพ.สธ.-มทส.* หนังสือส่ง(ภายใน) 7439(1)/ 2565/09/29-13:52:12:0123
เลขที่ : - อว 7439(1)/370
371 เรื่อง 1,064 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 427 ครั้ง สำเนา 1,382 แผ่น 2,446 แผ่น
*        สำนักงานบริหาร อพ.สธ.-มทส.* หนังสือรับ(ภายนอก) 7439(1)/ 2565/03/02-16:18:10:8977
เลขที่ : - -
1 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สำนักงานบริหาร อพ.สธ.-มทส.* หนังสือแจ้งเวียน(ภายใน) 7439(1)/ว 2565/09/23-10:15:51:8:629
เลขที่ : - อว 7439(1)/ว9
9 เรื่อง 123 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 69 ครั้ง สำเนา 1,705 แผ่น 1,828 แผ่น
*        สำนักงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่* หนังสือส่ง(ภายใน) 7439(2)/ 2565/09/29-13:25:57:9951
เลขที่ : - อว 7439(2)/302
302 เรื่อง 1,448 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 334 ครั้ง สำเนา 1,653 แผ่น 3,101 แผ่น
*        สำนักงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่* หนังสือรับ(ภายนอก) 7439(2)/ 2565/07/08-11:18:07:1609
เลขที่ : - -
2 เรื่อง 1 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 1 แผ่น
*        สำนักงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่* หนังสือแจ้งเวียน(ภายใน) 7439(2)/ว 2565/09/28-10:37:13:6375
เลขที่ : - อว 7439(2)/ว4
4 เรื่อง 3 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 20 ครั้ง สำเนา 20 แผ่น 23 แผ่น
*        สำนักงานฝึกอบรมโครงการ อพ.สธ. คลองไผ่* หนังสือส่ง(ภายใน) 7439(3)/ 2565/09/28-12:14:53:6972
เลขที่ : - อว 7439(3)/274
285 เรื่อง 1,181 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 310 ครั้ง สำเนา 1,339 แผ่น 2,520 แผ่น
*        สำนักงานฝึกอบรมโครงการ อพ.สธ. คลองไผ่* หนังสือแจ้งเวียน(ภายใน) 7439(3)/ว 2565/06/08-13:34:45:6062
เลขที่ : - อว 7439(3)/ว1
1 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
49  ฟาร์มมหาวิทยาลัย              
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือส่ง (ภายใน) 2565/09/29-15:26:21:0855
เลขที่ : - อว 7413(6)/3889
3,929 เรื่อง 21,531 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 8,467 ครั้ง สำเนา 56,328 แผ่น 77,859 แผ่น
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือส่ง (ภายนอก) 2565/09/28-09:44:53:5:091
เลขที่ : - อว 7413(6)/1076
1,078 เรื่อง 6,990 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1,502 ครั้ง สำเนา 11,961 แผ่น 18,951 แผ่น
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือรับ (ภายใน) 2565/09/28-14:11:59:7433
เลขที่ : - อว 7413(6)/456
887 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 11,211 ครั้ง สำเนา 47,568 แผ่น 47,568 แผ่น
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือรับ (ภายนอก) 2565/09/27-17:10:22:5348:1
เลขที่ : - -
100 เรื่อง 308 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 130 ครั้ง สำเนา 353 แผ่น 661 แผ่น
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือเวียน (ภายใน) 2565/09/27-16:11:17:5:029
เลขที่ : - อว 7413(6)/ว35
35 เรื่อง 177 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 359 ครั้ง สำเนา 2,202 แผ่น 2,379 แผ่น
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือเวียน (ภายนอก) 2565/09/27-17:41:21:5:052
เลขที่ : - -
11 เรื่อง 90 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 29 ครั้ง สำเนา 158 แผ่น 248 แผ่น
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* เลขที่คำสั่ง 2565/09/29-08:50:05:8:248
เลขที่ : - -
240 เรื่อง 282 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 595 ครั้ง สำเนา 814 แผ่น 1,096 แผ่น
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* เลขที่ประกาศ 2565/09/29-08:44:35:8:247
เลขที่ : - -
133 เรื่อง 231 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 174 ครั้ง สำเนา 298 แผ่น 529 แผ่น
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* เลขที่สัญญา 2565/06/28-08:38:19:2951
เลขที่ : - -
5 เรื่อง 121 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 12 ครั้ง สำเนา 288 แผ่น 409 แผ่น
*        สุรสัมมนาคาร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/29-11:13:30:9562
เลขที่ : - อว 7443/820
824 เรื่อง 1,127 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 458 ครั้ง สำเนา 1,072 แผ่น 2,199 แผ่น
*        สุรสัมมนาคาร* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/29-10:00:15:9118
เลขที่ : - อว 7402(1)/191
350 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 9 ครั้ง สำเนา 35 แผ่น 35 แผ่น
*        สุรสัมมนาคาร* คำสั่ง 2565/08/01-11:59:28:0
เลขที่ : - -
50 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สุรสัมมนาคาร* สัญญาเช่าพื้นที่ 2565/07/19-16:16:19:1127
เลขที่ : - -
2 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สุรสัมมนาคาร* สัญญาห้องพักสุรสัมมนาคาร 2 2565/02/03-09:42:50:9336
เลขที่ : - -
6 เรื่อง 26 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1 ครั้ง สำเนา 8 แผ่น 34 แผ่น
*        สุรสัมมนาคาร* ใบเสนอราคา 2565/09/15-15:32:11:2561
เลขที่ : - -
21 เรื่อง 62 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 62 แผ่น
*        สุรสัมมนาคาร* ฟังก์ชั่นงาน 2565/09/15-09:03:03:0557
เลขที่ : - -
22 เรื่อง 86 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 86 แผ่น
*        แผนกธุรการ* ฟังก์ชั่น 2565/02/08-15:53:05:7072
เลขที่ : - อว 7443(1)/1
1 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
50  เทคโนธานี              
*        เทคโนธานี* หนังสือส่ง(ภายนอก) อว 7434/ 2565/09/29-15:35:27:0935
เลขที่ : - อว 7434/2437
2,487 เรื่อง 3,997 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 16 ครั้ง สำเนา 39 แผ่น 4,036 แผ่น
*        เทคโนธานี* หนังสือรับ(ภายนอก มทส.) 2565/09/29-15:09:34:0
เลขที่ : - S220900197
1,478 เรื่อง 7,404 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 43 ครั้ง สำเนา 123 แผ่น 7,527 แผ่น
*        เทคโนธานี* หนังสือเวียน (ภายนอก) อว 7434/ว 2565/09/28-17:38:45:8452
เลขที่ : - -
86 เรื่อง 318 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 318 แผ่น
*        เทคโนธานี* คำสั่ง ทธ. 2565/09/29-14:41:18:0566
เลขที่ : - -
205 เรื่อง 264 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 264 แผ่น
*        เทคโนธานี* ประกาศ ทธ. 2565/09/26-12:56:27:1345
เลขที่ : - -
29 เรื่อง 90 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 90 แผ่น
*        สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี* หนังสือส่ง(ภายใน)7434(1)/ 2565/09/29-15:36:32:0941
เลขที่ : - อว 7434(1)/2301
2,383 เรื่อง 10,403 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1,693 ครั้ง สำเนา 10,016 แผ่น 20,419 แผ่น
*        สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี* หนังสือรับ(ภายใน) 7434(1)/ 2565/09/29-14:55:34:0676
เลขที่ : - อว7402(6)/ว2302
810 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 4 ครั้ง สำเนา 27 แผ่น 27 แผ่น
*        สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี* หนังสือเวียน(ภายใน) 7434(1)/ว 2565/09/28-11:44:10:6858
เลขที่ : - อว 7434(1)/ว41
42 เรื่อง 179 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 56 ครั้ง สำเนา 258 แผ่น 437 แผ่น
*        สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม* หนังสือส่ง(ภายใน) 7434(3)/ 2565/09/29-14:33:49:0503
เลขที่ : - อว 7434(3)/1760
1,846 เรื่อง 9,980 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1,303 ครั้ง สำเนา 9,100 แผ่น 19,080 แผ่น
*        สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม* หนังสือรับ(ภายใน) 7434(3)/ 2565/01/31-13:38:13:8839
เลขที่ : - -
3 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม* หนังสือแจ้งเวียน(ภายใน) 7434(3)/ว 2565/09/12-13:22:07:1792
เลขที่ : - อว 7434(3)/ว22
22 เรื่อง 60 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 60 แผ่น
*        สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี* หนังสือส่ง(ภายใน) 7434(4)/ 2565/09/29-14:43:17:0587
เลขที่ : - อว 7434(4)/1095
1,153 เรื่อง 5,029 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1,001 ครั้ง สำเนา 4,268 แผ่น 9,297 แผ่น
*        สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี* หนังสือรับ(ภายใน) 7434(4)/ 2565/09/29-13:46:12:0080
เลขที่ : - อว7402(9)/311
173 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1 ครั้ง สำเนา 12 แผ่น 12 แผ่น
*        สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี* หนังสือรับ(ภายนอก) 7434(4)/ 2565/09/29-13:48:25:0098
เลขที่ : - อว0407/14783
248 เรื่อง 731 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 4 ครั้ง สำเนา 8 แผ่น 739 แผ่น
*        สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี* หนังสือแจ้งเวียน(ภายใน) 7434(4)/ว 2565/08/18-15:03:53:0991
เลขที่ : - อว 7434(4)/ว5
5 เรื่อง 5 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 5 แผ่น
*        สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา* หนังสือส่ง(ภายใน) 7434(5)/ 2565/09/06-09:33:34:7008
เลขที่ : - อว 7434(5)/3
3 เรื่อง 11 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 3 ครั้ง สำเนา 11 แผ่น 22 แผ่น
*        สำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรม* หนังสือส่ง(ภายใน) 7434(2)/ 2565/09/28-11:32:22:6792
เลขที่ : - อว 7434(2)/423
453 เรื่อง 2,024 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 376 ครั้ง สำเนา 2,025 แผ่น 4,049 แผ่น
*        สำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรม* หนังสือรับ(ภายนอก) 7434(2)/ 2565/04/01-15:37:15:0514
เลขที่ : - ศธ0623/1433
1 เรื่อง 2 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 2 แผ่น
*        สำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรม* หนังสือแจ้งเวียน(ภายใน) 7434(2)/ว 2565/04/01-08:47:21:7624
เลขที่ : - อว 7434(2)/ว8
8 เรื่อง 17 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 17 แผ่น
51  ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร              
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/27-11:22:10:4008
เลขที่ : - อว 7453/457
479 เรื่อง 1,198 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 589 ครั้ง สำเนา 1,440 แผ่น 2,638 แผ่น
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/08/30-11:01:22:9741
เลขที่ : - ไม่มี/08/08/2565-1
80 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 5 ครั้ง สำเนา 9 แผ่น 9 แผ่น
52  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร              
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/29-14:49:30:0630
เลขที่ : - อว 7462/27
27 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 24 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/08/05-15:31:51:0956
เลขที่ : - อว 7421(2)/ว 269
9 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
53  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเป็นผู้ประกอบการ              
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเป็นผู้ประกอบการ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/28-16:26:43:8308
เลขที่ : - อว 7458/200
200 เรื่อง 1,274 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 55 ครั้ง สำเนา 255 แผ่น 1,529 แผ่น
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเป็นผู้ประกอบการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/26-10:35:26:0880
เลขที่ : - อว7406/ว47
27 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเป็นผู้ประกอบการ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/09/26-14:18:56:1768
เลขที่ : - อว 7458/ว14
14 เรื่อง 70 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 2 ครั้ง สำเนา 10 แผ่น 80 แผ่น
54  ศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจไก่โคราช              
*        ศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจไก่โคราช* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/14-14:09:25:9158
เลขที่ : - อว 7459/36
36 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 27 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        ศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจไก่โคราช* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/06/28-14:20:15:5089
เลขที่ : - อว 7459/ว2
2 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
55  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีวกลศาสตร์ทางการแพทย์              
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีวกลศาสตร์ทางการแพทย์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/27-14:01:40:4451
เลขที่ : - อว 7461/18
20 เรื่อง 2 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 22 ครั้ง สำเนา 1 แผ่น 3 แผ่น
56  โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่              
*        โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/07/26-15:06:31:9475
เลขที่ : - อว 7463/170
176 เรื่อง 309 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 101 ครั้ง สำเนา 158 แผ่น 467 แผ่น
*        โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/08/11-10:41:14:4322
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว42
542 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 365 ครั้ง สำเนา 1,638 แผ่น 1,638 แผ่น
*        โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/07/26-17:07:28:0277
เลขที่ : - อว 7463/ว27
27 เรื่อง 4 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 1 ครั้ง สำเนา 1 แผ่น 5 แผ่น
57  โครงการการสร้างและเสริมแกร่งระบบนิเวศแบบบูรณาการสำหรับการวิจัยทางเทคโนโลยีควอนตัมระดับประเทศ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)              
*        โครงการการสร้างและเสริมแกร่งระบบนิเวศแบบบูรณาการสำหรับการวิจัยทางเทคโนโลยีควอนตัมระดับประเทศ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/13-10:16:26:4625
เลขที่ : - อว 7466/112
122 เรื่อง 442 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 95 ครั้ง สำเนา 444 แผ่น 886 แผ่น
*        โครงการการสร้างและเสริมแกร่งระบบนิเวศแบบบูรณาการสำหรับการวิจัยทางเทคโนโลยีควอนตัมระดับประเทศ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/06/14-16:16:49:1668
เลขที่ : - อว 6109/3
1 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        โครงการการสร้างและเสริมแกร่งระบบนิเวศแบบบูรณาการสำหรับการวิจัยทางเทคโนโลยีควอนตัมระดับประเทศ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/08/19-23:43:14:5448
เลขที่ : - อว 7466/ว2
2 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
58  โครงการแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี              
*        โครงการแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/01/26-16:13:59:7688
เลขที่ : - อว 7467/2
2 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 2 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
59  สโมสร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี              
*        สโมสร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/28-14:00:23:7345
เลขที่ : - สมทส/41
41 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 3 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        สโมสร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/08/10-15:35:53:2396
เลขที่ : - มท5309.36/ชมรมกีฬากอล์ฟ025/256
21 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 2 ครั้ง สำเนา 1 แผ่น 1 แผ่น
*        สโมสร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/08/23-16:34:32:4357
เลขที่ : - สมทส/ว8
8 เรื่อง 17 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 83 ครั้ง สำเนา 471 แผ่น 488 แผ่น
60  โครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี ศูนย์เครือข่ายวัสดุนาโนและการวิเคราะห์ขั้นสูง              
*        โครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี ศูนย์เครือข่ายวัสดุนาโนและการวิเคราะห์ขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/22-10:02:03:5459
เลขที่ : - อว 7414(7)/67
67 เรื่อง 208 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 12 ครั้ง สำเนา 25 แผ่น 233 แผ่น
*        โครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี ศูนย์เครือข่ายวัสดุนาโนและการวิเคราะห์ขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/06/09-15:01:01:0666
เลขที่ : - อว7402(9)/146
3 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        โครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี ศูนย์เครือข่ายวัสดุนาโนและการวิเคราะห์ขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/05/12-09:36:30:0105
เลขที่ : - อว 7446/ว3
3 เรื่อง 41 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 41 แผ่น
61  ศูนย์การให้บริการทางวิชาการสำหรับนักเรียนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา(สอวน.)              
*        ศูนย์การให้บริการทางวิชาการสำหรับนักเรียนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา(สอวน.)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/28-10:47:21:6442
เลขที่ : - อว 7448/69
70 เรื่อง 136 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 24 ครั้ง สำเนา 59 แผ่น 195 แผ่น
*        ศูนย์การให้บริการทางวิชาการสำหรับนักเรียนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา(สอวน.)* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/09/14-16:20:26:9983
เลขที่ : - อว 7448/ว6
6 เรื่อง 32 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 32 แผ่น
*        ศูนย์การให้บริการทางวิชาการสำหรับนักเรียนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา(สอวน.)* ประกาศ 2565/09/29-13:12:21:9888
เลขที่ : - -
11 เรื่อง 56 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 56 แผ่น
62  ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์              
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/26-17:24:30:2885
เลขที่ : - อว 7451/87
90 เรื่อง 264 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 48 ครั้ง สำเนา 289 แผ่น 553 แผ่น
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/08/26-16:06:18:4513
เลขที่ : - อว 7411(1)/ว114
13 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 20 ครั้ง สำเนา 78 แผ่น 78 แผ่น
63  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง              
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/08/22-16:19:17:9542:1
เลขที่ : - อว 7452/8.1
9 เรื่อง 45 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 4 ครั้ง สำเนา 38 แผ่น 83 แผ่น
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/02-15:11:25:1868
เลขที่ : - อว7421(5)/1095
13 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/01/12-13:12:52:1432
เลขที่ : - อว 7452/ว1
1 เรื่อง 2 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 2 แผ่น
64  ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน              
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/29-09:36:31:8965
เลขที่ : - อว 7454/835
837 เรื่อง 619 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 492 ครั้ง สำเนา 265 แผ่น 884 แผ่น
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/09/28-10:48:20:0
เลขที่ : - อบ 52706/1089
160 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน* ทะเบียนหนังสือเวียน 2565/09/01-09:46:17:6980
เลขที่ : - อว 7454/ว1
1 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
65  ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล              
*        ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/28-13:54:53:7323
เลขที่ : - อว 7455/281
282 เรื่อง 816 แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 816 แผ่น
*        ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล* ทะเบียนหนังสือรับ 2565/08/08-12:03:12:3316
เลขที่ : - นม 52003/5113
1 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
66  โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก              
*        โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก* หนังสือส่ง 2565/07/26-14:45:12:9302
เลขที่ : - อว 7456/8
8 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 7 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
*        โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก* หนังสือรับ 2565/01/25-16:11:53:3346
เลขที่ : - -
3 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 0 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
67  ศูนย์วิจัยนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน              
*        ศูนย์วิจัยนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2565/09/24-04:41:57:9861
เลขที่ : - อว 7457/11
11 เรื่อง - แผ่น - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 12 ครั้ง สำเนา 0 แผ่น 0 แผ่น
รวม 239,540 เรื่อง 292,514 แผน - ไฟล์ - แผ่น สำเนา 528,984 ครั้ง 2,499,729 แผน 2,792,243 แผน