เลขที่เอกสารครั้งล่าสุด แยกตามหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน ชื่อหนังสือ เลขที่ ศธ. ครั้งล่าสุด
1  ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
*        ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ* 5631(6)/ว (หนังสือเวียน) 2562/11/18-11:20:42:02
เลขที่ : - อว 7431(2)/ว31
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* หนังสือรับ(ภายใน ศบส.) 2564/09/22-11:07:27:6960
เลขที่ : - -
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* หนังสือรับ(ภายนอก) 2564/09/22-15:11:04:8136
เลขที่ : - อว 7402(3)/ว375
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* ยืมระหว่างห้องสมุด 2564/08/17-11:33:08:9571
เลขที่ : - อว 7431/30
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* หนังสือรับ(ลับ) 2564/09/16-15:19:10:5371
เลขที่ : - -
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* หนังสือบริจาค 2564/09/21-09:45:57:3358
เลขที่ : - วธ 0408/517
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* อว 7431/ (หนังสือส่ง) 2564/09/13-13:59:03:5122
เลขที่ : - อว 7431/17
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* อว 7431/ว (หนังสือเวียน) 2564/06/04-17:27:14:2581
เลขที่ : - อว 7431/ว4
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* อว 7431/ล (หนังสือส่งลับ) 2562/10/04-11:59:18:02
เลขที่ : - อว 7431/ล18/2562
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศบส.)* 7431(1)/ (หนังสือส่ง) 2564/09/22-15:24:30:8211
เลขที่ : - อว 7431(1)/442
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศบส.)* 7431(1)/ว (หนังสือเวียน) 2564/09/17-13:50:57:7786
เลขที่ : - อว 7431(1)/ว45
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศบส.)* 7431(1)/ล (หนังสือส่งลับ) 2562/09/26-11:14:22:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ* 7431(2)/ (หนังสือส่ง) 2564/09/21-15:09:27:5229
เลขที่ : - อว 7431(2)/211
*        ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ* 7431(2)/ว (หนังสือเวียน) 2564/09/22-10:27:12:6738
เลขที่ : - อว 7431(2)/ว46
*        ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ* 7431(2)/พ (หนังสือส่งพิเศษ) 2564/05/03-10:34:00:5139
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ* 7431(2)/พ ว (หนังสือส่งพิเศษเวียน) 2564/04/23-16:35:25:9331
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา* 7431(3)/ (หนังสือส่ง) 2564/09/21-11:46:34:4155
เลขที่ : - อว 7431(3)/302
*        ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา* 7431(3)/ว (หนังสือเวียน) 2564/09/01-13:44:52:8977
เลขที่ : - อว 7431(3)/ว16
*        ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา* 7431(3)/ล (หนังสือส่งลับ) 2564/09/14-17:33:32:0133
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายบริการสารสนเทศ* 7431(4)/ (หนังสือส่ง) 2564/09/22-09:49:46:6492
เลขที่ : - อว 7431(4)/138
*        ฝ่ายบริการสารสนเทศ* 7431(4)/ว (หนังสือเวียน) 2564/09/22-09:35:54:6440
เลขที่ : - อว 7431(4)/ว20
*        ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ* 7431(5)/ (หนังสือส่ง) 2564/08/09-10:02:07:0185
เลขที่ : - อว 7431(5)/13
*        ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ* 7431(5)/ว (หนังสือเวียน) 2564/09/16-11:02:49:4142
เลขที่ : - อว 7431(5)/ว6
*        ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ* 7431(6)/ (หนังสือส่ง) 2564/09/21-10:31:27:3692
เลขที่ : - อว 7431(6)/80
*        ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ* 7431(6)/ว (หนังสือเวียน) 2564/08/05-14:04:22:4908
เลขที่ : - อว 7431(6)/ว14
2  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* หนังสือรับ(ภายในมทส.) 2563/02/07-17:04:18:5372
เลขที่ : - อว 7402(7)/ว2
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* หนังสือรับ(ภายนอก) 2563/04/19-16:05:13:5985
เลขที่ : - -
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* หนังสือรับ(ภายในศควท.) 2563/01/08-16:18:47:0
เลขที่ : - อว 7432(4)/63066
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* หนังสือส่ง(ภายในมทส.) 2564/02/16-16:10:41:0451
เลขที่ : - อว 7432/0231
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* หนังสือเวียนส่ง(ภายในมทส.) 2563/12/30-16:30:54:6560
เลขที่ : - อว 7432/ว21
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* หนังสือเวียนส่ง(ภายใน ศควท.) 2562/09/12-08:43:30:02
เลขที่ : - -
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* คำสั่ง ประกาศ อื่นๆ (ภายใน ศควท.) 2563/07/24-12:39:18:2146
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ* หนังสือรับ(มทส.) 2564/09/21-17:10:06:6111
เลขที่ : - อว 7413(2)/547
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ* หนังสือรับ(ภายนอก) 2564/09/22-18:17:21:9014
เลขที่ : - อก 079/ว 11595
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ* หนังสือรับ(ศควท.) 2564/08/19-13:17:57:6525
เลขที่ : - อว 7432(4)/64383
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ* หนังสือส่ง(มทส.) 2564/09/22-15:59:54:8437
เลขที่ : - อว 7432(3)/137
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ* ออกเลขรายงานฯ 2564/09/22-17:52:23:9006
เลขที่ : - อว 7432(3)/Rep.1959
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ* ใบรับรองความรับฯ 2564/09/22-16:01:34:8461
เลขที่ : - ฝวค(5)305/64
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ* ออกเลขงานซ่อม-สอบเทียบ 2564/09/14-16:26:37:9825
เลขที่ : - ซ.ฝวค.062/64
*        งานวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์* ใบคำขอรับบริการภายใน 2564/09/16-16:29:24:5834
เลขที่ : - -
*        งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี* หนังสือส่ง(มทส.) 2563/11/03-10:59:03:9813:222
เลขที่ : - -
*        งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี* ใบคำขอรับบริการภายใน 2564/09/22-15:35:56:8291
เลขที่ : - ฝวคE(2)1225/2564
*        งานทดสอบทางกายภาพและเครื่องมือกลาง* ใบคำขอรับบริการภายใน 2564/09/16-16:13:38:5742
เลขที่ : - ฝวคE(3)148/64
*        งานวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา* ใบคำขอรับบริการภายใน 2564/09/07-16:24:24:3323
เลขที่ : - ฝวคE(4)069/64
3  ศูนย์บริการการศึกษา
*        ศูนย์บริการการศึกษา* หนังสือส่ง(ภายใน) 2564/09/22-13:50:05:7727
เลขที่ : - อว 7433(5)/ว34
*        ศูนย์บริการการศึกษา* หนังสือรับ 2564/09/22-15:11:01:8135
เลขที่ : - อว 7402(7)/พว74
*        ศูนย์บริการการศึกษา* ส่ง อว 7433 2564/09/17-15:51:20:8668
เลขที่ : - อว 7433/372
*        ศูนย์บริการการศึกษา* ส่งเวียน อว 7433 2564/08/23-08:52:27:1570
เลขที่ : - อว 7433/ว20
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศบก.)* หนังสือส่ง 2564/09/22-13:06:23:7530
เลขที่ : - อว 7433(1)/161
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศบก.)* หนังสือรับ 2563/06/09-13:25:54:0
เลขที่ : - อว 7402(1)/ว3
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศบก.)* หนังสือเวียน 2564/07/08-10:53:56:5535
เลขที่ : - อว 7433(1)/ว8
*        ฝ่ายรับนักศึกษา* หนังสือส่ง 2564/09/14-10:23:43:7350
เลขที่ : - อว 7433(2)/127
*        ฝ่ายรับนักศึกษา* หนังสือรับ 2564/09/21-14:30:24:4820
เลขที่ : - สมาคมทปอ64/0271
*        ฝ่ายรับนักศึกษา* หนังสือเวียน 2564/09/21-14:25:00:0
เลขที่ : - อว 7433(2)/ว58
*        ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา* หนังสือส่ง 2564/09/16-15:11:26:5299
เลขที่ : - อว 7433(3)/114
*        ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา* หนังสือรับ 2564/09/21-10:26:34:3662
เลขที่ : - อว 7401(5)/ว.2
*        ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา* หนังสือเวียน 2564/09/16-11:28:16:4248
เลขที่ : - อว 7433(3)/ว47
*        ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ* หนังสือส่ง 2564/09/16-11:21:07:4225
เลขที่ : - อว 7433(4)/143
*        ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ* หนังสือรับ 2564/09/21-15:57:30:5785
เลขที่ : - อว 7414(4)/476
*        ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ* หนังสือเวียน 2564/09/09-13:55:49:9152
เลขที่ : - อว 7433(4)/ว102
*        ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต* หนังสือส่ง 2564/09/22-12:51:37:7503
เลขที่ : - อว 7433(5)/265
*        ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต* หนังสือรับ 2564/09/20-16:02:19:2364
เลขที่ : - อว8200/3354
*        ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต* หนังสือเวียน 2564/09/22-12:52:48:7507
เลขที่ : - อว 7433(5)/ว34
*        ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ* หนังสือส่ง 2564/09/16-15:10:25:5296
เลขที่ : - อว 7433(6)/34
*        ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ* หนังสือรับ 2564/09/22-09:22:19:6398
เลขที่ : - อว 7402(3)/ว372
*        ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ* หนังสือเวียน 2563/12/22-15:31:19:8:62989
เลขที่ : - อว 7433(6)/ว5
4  โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
*        โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก* หนังสือส่ง 2564/09/20-09:16:11:9845
เลขที่ : - อว 7456/30
*        โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก* หนังสือรับ 2564/01/15-11:04:05:4703
เลขที่ : - -
*        โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก* หนังสือเวียน 2562/05/17-13:11:16:02
เลขที่ : - อว 7456/ว1
5  ฝ่ายกิจการพิเศษ
*        ฝ่ายกิจการพิเศษ* หนังสือส่ง 2564/09/06-11:33:06:7920
เลขที่ : - อว 7433(7)/38
*        ฝ่ายกิจการพิเศษ* หนังสือรับ 2564/09/21-10:21:20:3525
เลขที่ : - อว7401(5)/ว.2
*        ฝ่ายกิจการพิเศษ* หนังสือเวียน 2564/09/06-11:30:29:7:90564
เลขที่ : - อว 7433(7)/ว21
6  ศูนย์คอมพิวเตอร์
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/22-16:41:23:8:92788
เลขที่ : - อว 7435(1)/458
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนส่ง พ 2564/05/24-13:13:14:8243
เลขที่ : - อว 7435/(1)พ2
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือส่ง (ภายนอก มทส.) 2564/09/06-15:58:16:9502
เลขที่ : - อว 7435(1)/15
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/22-14:48:36:8:92760
เลขที่ : - -
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/09/16-11:10:05:4:92071
เลขที่ : - อว 7435(1)/ว19
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนเวียน พว. 2564/05/21-11:41:50:3909
เลขที่ : - อว 7435(1)/พว8
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสืองบฯ 2564/09/22-15:30:38:8266:92767
เลขที่ : - อว 7435(3)/62
7  ศูนย์กิจการนานาชาติ
*        ศูนย์กิจการนานาชาติ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/22-09:59:15:6599
เลขที่ : - อว 7436/411
*        ศูนย์กิจการนานาชาติ* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/22-14:50:15:8080
เลขที่ : - อว 7413(3)/591
*        ศูนย์กิจการนานาชาติ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/09/22-08:50:02:6:92672
เลขที่ : - อว 7436/ว72
*        ศูนย์กิจการนานาชาติ* เสนอผู้บริหาร 2564/09/21-15:57:29:0
เลขที่ : - -
8  ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
*        ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/14-09:47:51:6953
เลขที่ : - อว 7437/62
*        ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/22-11:07:46:6983
เลขที่ : - อว 7402(7)/194
*        ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/09/20-15:34:07:2108
เลขที่ : - อว 7437/ว10
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศนท.)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/22-13:33:30:7643
เลขที่ : - อว 7412(4)/87
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศนท.)* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/08/25-11:16:01:0279
เลขที่ : - อว 7402(3)/2040
*        ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/07/23-09:47:40:7253
เลขที่ : - อว 7437(2)/12
*        ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/13-16:22:08:6263
เลขที่ : - อว 0647.01(10)/067
*        ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/06-15:54:34:9456
เลขที่ : - อว 7437(3)/3
*        ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/08/24-15:58:23:8610
เลขที่ : - อว 7414(5)/186
*        ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/21-13:52:33:4490
เลขที่ : - อว 7437/37
*        ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/20-15:29:35:2010
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/08/30-16:56:06:3854
เลขที่ : - อว 7437(5/91
*        สำนักพิมพ์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/21-08:42:03:3013
เลขที่ : - อว 7412(4)/25
*        ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/08/06-09:25:31:6866
เลขที่ : - อว 7437(7)/4
*        ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/07/19-09:40:32:4446
เลขที่ : - อว 7437/พว5
9  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือส่ง(ภายใน) 2564/07/20-17:17:40:0630
เลขที่ : - อว 7438/28
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือรับ(ภายใน) 2564/09/22-16:22:14:8661
เลขที่ : - อว 7402(7)/พว74
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือเวียน(ภายใน) 2564/07/27-10:16:37:0605
เลขที่ : - อว 7438/ว14
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือส่ง(ภายนอก) 2564/08/14-13:48:45:4195
เลขที่ : - อว 7438/48
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือรับ(ภายนอก) 2564/09/22-16:24:50:8732
เลขที่ : - มท5314.6/30228
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือเวียน(ภายนอก) 2564/08/26-10:30:04:3299
เลขที่ : - -
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* ผู้บริหารมอบหมายงาน 2563/01/16-09:10:58:6:26621
เลขที่ : - -
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* คำสั่งภายใน 2564/02/22-16:07:37:5100
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศสพ.)* อว 7438(1)/(ส่งภายใน) 2564/09/21-15:17:53:5272
เลขที่ : - อว 7438(1)/112
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศสพ.)* อว 7438(1)/(ส่งภายนอก) 2564/02/09-13:43:27:4718
เลขที่ : - อว 7438(1)/1
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศสพ.)* อว 7438(1)/ว (ภายใน มทส) 2564/09/09-10:52:46:8068
เลขที่ : - อว 7438(1)/ว22
*        ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา* อว 7438(2)/(ส่งภายใน) 2564/07/30-16:10:04:0998
เลขที่ : - อว 7438(2)/24
*        ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา* อว 7438(2)/(ส่งภายนอก) 2564/03/26-08:43:52:1606
เลขที่ : - อว 7438(2)/7
*        ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา* อว 7438(2)/ว (ภายใน มทส) 2564/09/07-14:14:16:2269
เลขที่ : - อว 7438(2)/ว6
*        ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา* อว 7438(2)/ว (ภายนอก มทส) 2564/09/21-16:00:25:5807
เลขที่ : - อว 7438(2)/ว163
*        ฝ่ายพัฒนาอาชีพ* อว 7438(3)/(ส่งภายใน) 2564/09/20-10:37:54:0402
เลขที่ : - อว 7438(3)/67
*        ฝ่ายพัฒนาอาชีพ* อว 7438(3)/(ส่งภายนอก) 2564/09/01-11:12:29:8511
เลขที่ : - อว 7438(3)/2
*        ฝ่ายพัฒนาอาชีพ* อว 7438(3)/ว (ภายใน มทส) 2564/08/10-11:09:17:4078
เลขที่ : - อว 7438(3)/ว9
*        ฝ่ายพัฒนาอาชีพ* อว 7438(3)/ว (ภายนอก มทส) 2563/03/04-11:14:59:4256
เลขที่ : - อว 7438(3)/ว1
*        ฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา* อว 7438(4)/(ส่งภายใน) 2564/09/06-11:13:11:7744
เลขที่ : - อว 7438(4)/36
*        ฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา* อว 7438(4)/(ส่งภายนอก) 2564/08/27-10:36:53:6886
เลขที่ : - อว 7438(4)/11
*        ฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา* อว 7438(4)/ว (ภายใน มทส) 2564/06/17-10:08:46:9388
เลขที่ : - อว 7438(4)/ว3
*        ฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา* อว 7438(4)/ว (ภายนอก มทส) 2564/09/21-10:41:30:3749
เลขที่ : - อว 7438(4)/ว92
10  ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)
*        ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)* หนังสือส่ง(ภายนอก) 7439/ 2564/09/22-11:39:38:7179
เลขที่ : - อว 7439/135
*        ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)* หนังสือเวียน (ภายนอก) 7439/ว 2564/07/08-10:45:42:5494
เลขที่ : - อว 7439/ว16
*        ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)* คำสั่ง อพ.สธ. 2564/09/22-11:02:52:6931
เลขที่ : - -
*        สำนักงานบริหาร อพ.สธ.-มทส.* หนังสือส่ง(ภายใน) 7439(1)/ 2564/09/20-15:11:11:1874
เลขที่ : - อว 7439(1)/585
*        สำนักงานบริหาร อพ.สธ.-มทส.* หนังสือรับ(ภายใน) 7439(1)/ 2564/09/22-13:24:14:7570
เลขที่ : - -
*        สำนักงานบริหาร อพ.สธ.-มทส.* หนังสือรับ(ภายนอก) 7439(1)/ 2564/09/22-16:25:28:8738
เลขที่ : - นม 71804/847
*        สำนักงานบริหาร อพ.สธ.-มทส.* หนังสือแจ้งเวียน(ภายใน) 7439(1)/ว 2564/08/18-12:54:30:2789
เลขที่ : - อว 7439(1)/ว9
*        สำนักงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่* หนังสือส่ง(ภายใน) 7439(2)/ 2564/09/22-11:13:31:7011
เลขที่ : - อว 7439/258
*        สำนักงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่* หนังสือแจ้งเวียน(ภายใน) 7439(2)/ว 2564/09/09-13:52:27:9131
เลขที่ : - อว 7439(2)/ว1
*        สำนักงานฝึกอบรมโครงการ อพ.สธ. คลองไผ่* หนังสือส่ง(ภายใน) 7439(3)/ 2564/09/17-14:58:10:8223
เลขที่ : - อว 7439(3)/23
11  สถาบันวิจัยและพัฒนา
*        สถาบันวิจัยและพัฒนา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/08/16-15:32:26:7559:222
เลขที่ : - อว 7421/5
*        สถาบันวิจัยและพัฒนา* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/22-16:48:40:8859
เลขที่ : - อว 7411(15)/140
*        สถาบันวิจัยและพัฒนา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/03/31-13:59:24:6102
เลขที่ : - อว 7421/ว1
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สบวพ.* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/22-16:07:27:8539
เลขที่ : - อว 7421(1)/647
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สบวพ.* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/09/09-09:30:44:7377
เลขที่ : - อว 7421(1)/ว12
*        ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/20-17:29:36:2847
เลขที่ : - อว 7421(2)/951
*        ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/09/21-09:51:35:3388
เลขที่ : - อว 7421(2)/ว311
*        ฝ่ายสารสนเทศและเผยแพร่ผลงานวิจัย* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/20-16:22:08:2561
เลขที่ : - อว 7421(3)/67
*        ฝ่ายสารสนเทศและเผยแพร่ผลงานวิจัย* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/09/06-13:01:28:8165
เลขที่ : - อว 7421(3)/ว15
*        ฝ่ายมาตรฐานและเครือข่ายวิจัย* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/21-14:51:59:0
เลขที่ : - อว 7421(4)/816
*        ฝ่ายมาตรฐานและเครือข่ายวิจัย* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/22-16:28:53:8756
เลขที่ : - อว 7412(4)/179
*        ฝ่ายมาตรฐานและเครือข่ายวิจัย* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/09/15-12:28:57:1627
เลขที่ : - อว 7421(4)/ว30
*        ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/22-16:01:56:8471
เลขที่ : - อว 7421(5)/22
*        ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/09/09-11:16:33:8:91187
เลขที่ : - อว 7421(5)/ว17
12  หน่วยตรวจสอบภายใน
*        หน่วยตรวจสอบภายใน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/22-15:51:46:8378
เลขที่ : - อว 7403(1)/155
*        หน่วยตรวจสอบภายใน* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/22-15:35:40:8289
เลขที่ : - อว 7402(7)/ว 31
*        หน่วยตรวจสอบภายใน* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/09/15-11:56:43:1573
เลขที่ : - อว 7403(1)/ว73
13  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
*        สำนักงานสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/22-15:35:08:8285
เลขที่ : - อว 7403/552
*        สำนักงานสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/22-11:55:15:7402
เลขที่ : - อว 7402(7)/ว31
*        สำนักงานสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/09/22-14:21:43:7972
เลขที่ : - อว 7403/ว140
14  อธิการบดีมหาวิทยาลัย
*        อธิการบดีมหาวิทยาลัย* ทะเบียนรับ-ระบบใหม่ (อว) 2564/09/22-14:46:05:0
เลขที่ : - -
15  สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร
*        สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร* ทะเบียนส่งสาย 1 2562/05/21-13:56:45:02
เลขที่ : - ศธ5614(8)/173
16  ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
*        ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 2564/09/22-13:28:43:7:92738
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี* ทะเบียนส่ง อว 7401(1)/... 2564/09/14-14:40:18:0
เลขที่ : - อว 7401(1)/34
17  ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ
*        ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ 2564/09/22-16:22:46:8666
เลขที่ : - อว 7414/2746
*        ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ* ทะเบียนส่ง อว 7401(2)/... 2564/09/17-14:58:00:8218
เลขที่ : - อว 7414(5)/13
*        ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ* ทะเบียนหนังสือ ลับ 2564/09/17-09:42:01:6347
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/09/17-12:49:07:7:92230
เลขที่ : - อว 7401(2)/ว8
18  ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
*        ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายวิชาการฯ 2564/09/22-16:19:12:8:92783
เลขที่ : - อว 7414/2770
*        ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ* ทะเบียนส่ง อว 7401(3)/... 2564/09/01-09:41:00:7774
เลขที่ : - อว 7401(3)/36
*        ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ* ทะเบียนเวียน อว 7401/ว 2564/09/02-14:51:28:2146
เลขที่ : - อว 7401(3)/ว34
*        ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ* ทะเบียนพิเศษ อว 7401(3)/พ 2564/07/09-14:42:57:8987
เลขที่ : - อว 7401(3)/2
*        ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ* ทะเบียนพิเศษเวียน อว 7401(3)/พว 2564/07/09-14:48:38:9078
เลขที่ : - อว 7401(3)/5
19  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป
*        ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 2564/09/22-13:43:21:7:92741
เลขที่ : - อว 7402(3)/2316
*        ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป* ทะเบียนส่ง อว 7401(4)/... 2564/07/02-09:51:56:4052
เลขที่ : - อว 7401(4)/15
*        ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป* ทะเบียนหนังสือ(ลับ) 2562/06/18-08:42:50:02
เลขที่ : - ไม่มี/17/06/2562/2
20  ฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ
*        ฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป 2564/09/22-15:16:42:8151
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ* ทะเบียนส่ง อว 7401(5)/... 2564/09/08-13:43:20:5402
เลขที่ : - อว 7401(5)/17
*        ฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ* ทะเบียนเวียน อว 7401(5)/ว 2564/09/20-09:47:09:0004
เลขที่ : - อว 7401(5)/ว2
21  ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
*        ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 2564/09/22-16:43:10:8830
เลขที่ : - อว 7402(8)/948
*        ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนส่ง อว 7401(6)/... 2564/08/16-16:21:14:7851
เลขที่ : - อว 7401(6)/32
*        ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนรับ-ผู้ช่วยด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ 2564/09/21-15:21:11:5354
เลขที่ : - อว 7402(8)/ พว56
*        ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนเวียน อว 7401(6)/... 2564/08/27-14:22:41:8357
เลขที่ : - อว 7401(6)/ว2
22  ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
*        ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนรับ 2564/09/21-15:42:38:5679
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนส่ง อว 7401(7)/... 2564/09/02-09:54:59:0681
เลขที่ : - อว 7401(7)/31
*        ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนส่ง อว 7401(7)/ว... 2562/10/10-09:13:09:02
เลขที่ : - อว 7401(7)/ว1
23  ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ
*        ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ฯ 2564/09/21-15:57:42:5788
เลขที่ : - อว7402(7)/ว31
*        ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ* ทะเบียนส่ง อว 7401(8)/... 2564/06/24-14:33:32:8583
เลขที่ : - อว 7401(8)/25
*        ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ* ทะเบียนเวียน อว 7401(8)/ว... 2563/06/23-13:57:36:9:43980
เลขที่ : - อว 7401(8)/ว7
24  ส่วนส่งเสริมวิชาการ
*        ส่วนส่งเสริมวิชาการ* ส่งปกติ 2564/09/17-10:46:13:6911
เลขที่ : - อว 7402(1)/126
*        ส่วนส่งเสริมวิชาการ* หนังสือรับ 2564/09/22-14:33:46:8022
เลขที่ : - อว 7414(9)/289
*        ส่วนส่งเสริมวิชาการ* เวียน 2564/09/20-16:46:41:2687
เลขที่ : - อว 7402(1)/ว14
*        ส่วนส่งเสริมวิชาการ* พิเศษ 2564/08/25-13:14:11:0:89176
เลขที่ : - อว 7402(1)/พ25
*        ส่วนส่งเสริมวิชาการ* พิเศษเวียน 2564/09/21-13:44:13:4:92568
เลขที่ : - อว 7402(1)/พ ว28
25  ส่วนสารบรรณและนิติการ
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง อว 7401 2564/09/21-16:35:59:6029
เลขที่ : - อว 7401/2813
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง อว 7401/ว 2564/09/10-16:24:17:3015
เลขที่ : - อว 7401/ว46
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง-เวียนอิเล็กทรอนิกส์ 2564/09/17-18:03:48:9464:92303
เลขที่ : - สว(กสทช)0008/(ต)ว 614
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง-อว 7402(2)/ 2564/09/21-16:14:02:5943
เลขที่ : - อว 7402(2)/428
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง-อว 7402(2)/พ 2564/09/14-11:15:49:7794
เลขที่ : - อว 7402(2)/พ92
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง-อว 7402(2)/พ ว 2564/09/06-10:51:47:7583
เลขที่ : - อว 7402(2)/พ ว20
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/22-14:38:06:8034
เลขที่ : - อว 7402(7)/พ128
*        งานธุรการ (สสน.ทะเบียนรับภายนอก)* ทะเบียนหนังสือรับมหาวิทยาลัย 2564/09/22-15:11:07:8137
เลขที่ : - ไม่มี/22/09/2564-2
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/22-16:01:44:0
เลขที่ : - -
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง-อว 7402(2)/ว 2564/09/22-15:53:15:8390:92770
เลขที่ : - อว 7402(2)/ว1691
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนคำสั่ง 2564/09/22-14:14:54:7932
เลขที่ : - ค 1657/2564
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนคำสั่งสภา 2564/09/17-09:54:31:6590
เลขที่ : - คส14/2564
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนประกาศ 2564/09/22-16:00:54:8454
เลขที่ : - ป1335/2564
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนประกาศสภา 2564/09/14-15:09:47:9299
เลขที่ : - ปส77/2564
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนระเบียบ 2564/04/16-13:55:36:1517
เลขที่ : - รบ3/2564
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนข้อบังคับ 2564/09/14-15:11:29:9311
เลขที่ : - ขบ10/2564
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 2564/09/16-08:58:15:3527
เลขที่ : - ปสำนักนายก1/2564
*        สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร* ทะเบียนรับ 2564/09/22-11:48:33:7357
เลขที่ : - อว 7414(11)/343
*        สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร* ทะเบียนส่งสาย 1 2564/09/22-16:22:28:8663
เลขที่ : - -
*        สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร* ทะเบียนส่งสาย 2 2564/09/21-13:00:30:4269
เลขที่ : - อว 7418/(3)/201
*        สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร* ทะเบียนส่งภายใน 2564/09/22-16:20:11:8613
เลขที่ : - อว7413(7)/303
*        สสน.งานนิติการ* ทะเบียนหนังสือรับ(นิติการ) 2564/09/22-15:14:22:8145
เลขที่ : - อว 7402(7)/พ128
26  ส่วนอาคารสถานที่
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือส่ง 2564/09/22-14:36:30:8026
เลขที่ : - อว 7402(5)/2304
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือรับ(ภายใน มทส.) 2564/09/22-15:57:37:0
เลขที่ : - อว 7443/526
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือรับ(ภายใน สอส.) 2564/09/21-16:02:15:5833
เลขที่ : - อว 7402(5)/168
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือรับ(ภายนอก มทส.) 2564/09/22-15:21:28:8169
เลขที่ : - -
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือรับ (ใบ DAR) 2564/09/15-13:43:17:1884
เลขที่ : - -
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือเวียน (ว) 2564/09/16-10:04:45:3770
เลขที่ : - อว 7402(5)/ว14
*        ส่วนอาคารสถานที่* อว 7402(5)/พ 2564/09/21-13:39:47:4:92548
เลขที่ : - อว 7402(5)/พ48
*        ส่วนอาคารสถานที่* อว 7402(5)/พว 2564/09/02-10:49:22:1034
เลขที่ : - อว 7402(5)/พว58
*        ส่วนอาคารสถานที่* อว 7401/ 2564/09/09-14:17:13:9308
เลขที่ : - อว 7401/2698
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือรับ(จัดซื้อ จัดจ้าง) 2564/08/26-16:03:35:5643
เลขที่ : - -
*        ส่วนอาคารสถานที่* คำสั่ง สอส. 2564/09/08-09:10:58:3782
เลขที่ : - -
*        ส่วนอาคารสถานที่* ประกาศ สอส. 2564/05/03-09:42:42:4651
เลขที่ : - -
*        งานระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ* หนังสือส่ง 2564/02/01-11:14:15:3733
เลขที่ : - ฟฟ./4
*        งานระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ* หนังสือรับ 2564/09/22-13:56:03:7765
เลขที่ : - -
*        งานภูมิทัศน์* หนังสือส่ง 2564/09/03-13:51:19:4727
เลขที่ : - ภท./45
*        งานภูมิทัศน์* หนังสือรับ 2564/09/09-13:23:39:8835
เลขที่ : - อว7413(6)/979
*        งานรักษาความปลอดภัย* หนังสือส่ง 2564/09/22-09:18:51:6367
เลขที่ : - รปภ./131
*        งานรักษาความปลอดภัย* หนังสือรับ 2564/09/22-09:25:56:6414
เลขที่ : - TC 573/2564
*        งานรักษาความปลอดภัย* หนังสือเวียน 2563/11/24-14:29:29:4418
เลขที่ : - รปภ./ว1
*        งานยานพาหนะ* หนังสือส่ง 2564/09/22-13:40:55:7695
เลขที่ : - ยน./492
*        งานระบบประปา* หนังสือส่ง 2564/09/22-11:55:24:7403
เลขที่ : - ปป./126
*        งานระบบประปา* หนังสือรับ 2564/09/17-09:49:29:6553
เลขที่ : - อว 7435(2)/394
*        งานออกแบบและก่อสร้าง* หนังสือส่ง 2564/09/21-09:20:16:3156
เลขที่ : - อก./132
*        งานออกแบบและก่อสร้าง* หนังสือรับ 2564/09/22-13:49:37:7724
เลขที่ : - -
*        งานซ่อมบำรุงและรักษา* หนังสือส่ง 2564/09/21-10:47:37:3783
เลขที่ : - ซบ./275
*        งานซ่อมบำรุงและรักษา* หนังสือรับ 2564/09/22-09:27:29:6423
เลขที่ : - อว7402(4)/2957
*        งานบริการอาคารสถานที่และกิจกรรม* หนังสือส่ง 2564/09/09-10:41:05:8011
เลขที่ : - บก./24
*        งานบริการอาคารสถานที่และกิจกรรม* หนังสือรับ 2564/09/09-09:26:23:0
เลขที่ : - อว7402(6)/07100
27  หน่วยพัฒนาการบริหารงาน
*        หน่วยพัฒนาการบริหารงาน* หนังสือส่ง 2563/11/16-15:52:19:1725
เลขที่ : - /3
*        หน่วยพัฒนาการบริหารงาน* หนังสือรับ 2564/01/21-08:23:46:8263
เลขที่ : - อว 7431(1)/18
*        หน่วยสิ่งแวดล้อม* หนังสือส่ง 2564/09/22-15:29:38:8254
เลขที่ : - /110
*        หน่วยสิ่งแวดล้อม* หนังสือรับ 2563/09/24-10:11:25:1002
เลขที่ : - -
*        หน่วยการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน* หนังสือส่ง 2564/09/13-14:40:23:5348
เลขที่ : - /137
*        หน่วยการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน* หนังสือรับ 2564/09/21-10:28:01:3669
เลขที่ : - -
28  งานธุรการ
*        งานธุรการ* หนังสือส่ง 2564/09/20-15:02:30:1797
เลขที่ : - ส.314/64
*        งานธุรการ* หนังสือรับ 2563/10/09-14:33:59:4925
เลขที่ : - สร.1/64
29  ส่วนพัสดุ
*        ส่วนพัสดุ* รับ-อว 7402(6)/ 2563/09/22-10:26:15:3845
เลขที่ : - อว 7433(3)/ว56
*        ส่วนพัสดุ* ส่ง-อว 7402(6)/ว 2564/09/21-14:54:06:5:92647
เลขที่ : - อว 7402(6)/ว2568
*        งานบริหารทั่วไป (สพ.)* หนังสือรับ 2562/09/11-11:03:59:02
เลขที่ : - นม0017.2/ว5263
*        งานคลังและบริหารพัสดุ* หนังสือรับ 2564/09/22-09:20:52:0
เลขที่ : - อว 7402(5)/2295
30  ส่วนแผนงาน
*        ส่วนแผนงาน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/21-14:53:32:5085
เลขที่ : - อว 7402(7)/194
*        ส่วนแผนงาน* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/21-15:43:44:5688
เลขที่ : - อว 7434(1)/2101
*        ส่วนแผนงาน* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/09/21-14:03:48:4589
เลขที่ : - อว 7402(7)/ว31
*        ส่วนแผนงาน* ทะเบียนหนังสือพิเศษ 2564/09/20-14:39:03:1656
เลขที่ : - อว 7402(7)/พ129
*        ส่วนแผนงาน* ทะเบียนหนังสือพิเศษเวียน 2564/09/21-14:07:18:4613
เลขที่ : - อว 7402(7)/พว74
*        ส่วนแผนงาน* หนังสือส่งภายนอก 2564/09/22-14:47:46:8069
เลขที่ : - อว 7401/85
31  ส่วนกิจการนักศึกษา
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/22-14:22:33:7976
เลขที่ : - อว 7402(8)/948
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือรับ(ภายใน) 2564/09/22-15:30:30:8265
เลขที่ : - วธ0204.1/ว3769
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือรับ(ภายนอก) 2564/05/19-10:58:49:0
เลขที่ : - -
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/09/14-14:18:07:8:91748
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว46
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษ 2564/08/24-11:18:13:6487
เลขที่ : - อว 7402(8)/ พ60
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2564/09/20-16:07:52:2433
เลขที่ : - อว 7402(8)/ พว56
*        งานกิจกรรมนักศึกษา* หนังสือส่ง 2564/09/20-16:36:32:2:92465
เลขที่ : - อว 7402(8)/63
*        งานกิจกรรมนักศึกษา* หนังสือรับ(ภายใน) 2564/09/15-13:55:26:1961
เลขที่ : - YLGChallenge2021/005
*        งานกิจกรรมนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/09/14-10:30:34:7:91689
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว5
*        งานกิจกรรมนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษ 2564/07/15-13:41:31:0:84517
เลขที่ : - อว 7402(8)/2
*        งานกิจกรรมนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2564/08/02-10:53:55:3115
เลขที่ : - อว 7402(8)/5
*        งานทุนการศึกษา* หนังสือส่ง 2564/09/22-14:03:58:7:92749
เลขที่ : - อว 7402(8)/397
*        งานทุนการศึกษา* หนังสือรับ(ภายใน) 2564/09/21-15:44:56:5720
เลขที่ : - มธอ.17/FY2564
*        งานทุนการศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/08/06-18:55:25:9:86935
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว11
*        งานทุนการศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษ 2562/09/12-13:41:34:12897
เลขที่ : - อว 7402(8)/1
*        งานทุนการศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2564/09/20-15:10:44:1:92427
เลขที่ : - อว 7402(8)/11
*        งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก* หนังสือส่ง 2564/09/22-14:11:03:7:92757
เลขที่ : - อว 7402(8)/311
*        งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก* หนังสือรับ(ภายใน) 2564/09/17-13:48:14:7774
เลขที่ : - อว0200.6/ว8222
*        งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก* หนังสือรับ(ภายนอก) 2563/09/10-14:38:05:5730
เลขที่ : - อว 0221.1/ว1069
*        งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/09/10-09:23:04:0:91331
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว17
*        งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษ 2564/01/22-10:42:21:2:66074
เลขที่ : - อว 7402(8)/1
*        งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2564/09/16-11:44:30:4:92076
เลขที่ : - อว 7402(8)/12
*        งานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา* หนังสือส่ง 2564/09/17-11:45:16:7:92225
เลขที่ : - อว 7402(8)/98
*        งานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา* หนังสือรับ(ภายใน) 2562/09/06-14:07:31:02
เลขที่ : - สมทส.ว47/2562
*        งานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/08/19-15:37:24:7:88431
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว7
*        งานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษ 2564/07/19-14:32:49:5:84837
เลขที่ : - อว 7402(8)/6
*        งานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2564/07/19-14:34:03:5:84841
เลขที่ : - อว 7402(8)/5
*        งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม* หนังสือส่ง 2564/09/14-09:35:48:6:91667
เลขที่ : - อว 7402(8)/42
*        งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม* หนังสือรับ(ภายใน) 2564/09/20-14:35:15:1641
เลขที่ : - อว 7402(7)/ว30
*        งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/12/22-16:04:16:8:63000
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว2
*        งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษ 2563/04/09-10:06:03:4:36127
เลขที่ : - อว 7402(8)/1
*        งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2564/07/02-09:58:51:4:82878
เลขที่ : - อว 7402(8)/2
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* หนังสือส่ง 2564/09/17-15:06:37:8:92255
เลขที่ : - อว 7402(8)/23
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* หนังสือรับ(ภายใน) 2564/09/22-14:13:39:7901
เลขที่ : - กห0482.61.42/1928
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* หนังสือรับ(ภายนอก) 2563/09/10-14:03:41:5113
เลขที่ : - อว 0221.1/ว1069
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/08/27-07:01:19:6066
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว40
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษ 2564/08/11-11:58:02:8:87334
เลขที่ : - อว 7402(8)/23
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2564/08/13-14:37:52:2712
เลขที่ : - อว 7402(8)/ พว43
32  งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
*        งานศิษย์เก่าสัมพันธ์* หนังสือส่ง 2564/09/13-14:39:13:5:91594
เลขที่ : - อว 7402(8)/59
*        งานศิษย์เก่าสัมพันธ์* หนังสือรับ(ภายใน) 2564/09/21-13:37:47:4420
เลขที่ : - อว 7402(6)/ว2516
*        งานศิษย์เก่าสัมพันธ์* หนังสือรับ(ภายนอก) 2564/04/09-15:31:34:8:73927
เลขที่ : - บค.008/64
*        งานศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/07/08-14:44:47:6:83639
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว2
*        งานศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียบหนังสือส่งพิเศษ 2563/12/29-14:27:48:2:63739
เลขที่ : - อว 7402(8)/6
*        งานศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2564/06/08-14:38:48:8:79696
เลขที่ : - อว 7402(8)/3
33  งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ (งาน DSS)
*        งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ (งาน DSS)* หนังสือส่ง 2564/08/30-09:47:03:0918
เลขที่ : - อว 7402(8)/44
*        งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ (งาน DSS)* หนังสือรับ(ภายใน) 2564/09/14-18:14:29:0291
เลขที่ : - อว 7436/ว70
*        งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ (งาน DSS)* หนังสือรับ(ภายนอก) 2562/06/17-10:50:32:02
เลขที่ : - มว 09932/2562
*        งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ (งาน DSS)* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/12/09-14:21:12:6351
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว61
*        งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ (งาน DSS)* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2562/06/18-09:44:39:02
เลขที่ : - อว 7402(8)/7
34  ส่วนประชาสัมพันธ์
*        ส่วนประชาสัมพันธ์* หนังสือส่ง(ภายใน) 2564/09/14-12:36:08:8103
เลขที่ : - อว 7402(9)/150
*        ส่วนประชาสัมพันธ์* หนังสือรับ(ภายใน) 2564/09/22-15:53:00:8388
เลขที่ : - อว 7402(3)/ว 375
*        ส่วนประชาสัมพันธ์* หนังสือรับ(ภายนอก) 2564/09/21-16:31:15:6009
เลขที่ : - คค 0904.2/ว 1226
35  สถานกีฬาและสุขภาพ
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* หนังสือส่ง 2564/09/22-12:26:30:7479
เลขที่ : - อว 7402(10)/160
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* หนังสือรับ(ภายใน) 2564/09/21-10:08:13:3472
เลขที่ : - อว 7402(2)/-
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* หนังสือรับ(ภายนอก) 2564/04/07-16:20:20:0585
เลขที่ : - นม 0032.205/1270
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* หนังสือเวียน 2564/08/06-11:31:12:7655
เลขที่ : - อว 7402(10)/ว7
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* ส่งพิเศษ 2564/08/11-14:26:45:8864
เลขที่ : - อว 7402(10)/ พ13
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* ส่งพิเศษเวียน 2563/10/22-15:55:55:7:56841
เลขที่ : - อว 7402(10)/ พว3
36  สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
*        สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/09-15:23:18:9:91266
เลขที่ : - อว 7402(12)/54
*        สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/22-09:30:12:6429:92699
เลขที่ : - อว 7435(1)/ว19
*        สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/08/13-15:53:42:2811:49096
เลขที่ : - อว 7402(12)/ว1
*        สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2564/03/17-10:13:47:3:71182
เลขที่ : - อว 7402(12)/ พว1
37  ส่วนบริหารสินทรัพย์
*        ส่วนบริหารสินทรัพย์* ส่งปกติ 2564/09/21-14:50:13:5060
เลขที่ : - อว 7402(14)/260
*        ส่วนบริหารสินทรัพย์* หนังสือรับ 2564/09/22-11:38:38:0
เลขที่ : - อว 7402(7)/ว31
*        ส่วนบริหารสินทรัพย์* ส่งเวียน 2564/09/21-14:58:22:5162
เลขที่ : - อว 7402(14)/ว42
*        ส่วนบริหารสินทรัพย์* ส่งพิเศษ 2563/09/10-14:44:35:5811
เลขที่ : - อว 7402(14)/พ13
*        ส่วนบริหารสินทรัพย์* ส่งพิเศษเวียน 2564/05/24-16:03:08:9890
เลขที่ : - อว 7402(14)/พ ว7
38  ส่วนทรัพยากรบุคคล
*        ส่วนทรัพยากรบุคคล* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/22-17:01:15:8922
เลขที่ : - อว 7402(3)/2327
*        ส่วนทรัพยากรบุคคล* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/22-15:16:29:8150
เลขที่ : - อว 7414/2779
*        ส่วนทรัพยากรบุคคล* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/09/22-09:45:51:6473
เลขที่ : - อว 7402(3)/ว377
39  หน่วยประสานงาน มทส. กทม.
*        หน่วยประสานงาน มทส. กทม.* หนังสือส่ง 2564/09/16-12:40:30:4476
เลขที่ : - อว 7402(11)/208
*        หน่วยประสานงาน มทส. กทม.* หนังสือรับ 2564/09/16-11:15:44:4205
เลขที่ : - อว 7402(4)/2963
40  ฟาร์มมหาวิทยาลัย
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือส่ง (ภายใน) 2563/03/03-11:17:33:0108
เลขที่ : - -
41  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
*        สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/05/22-17:30:05:02
เลขที่ : - อว 7402(3)/ว 13
42  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
*        สำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/22-16:02:57:8515
เลขที่ : - อว 7411/613
*        สำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/22-16:25:36:8740
เลขที่ : - อว 7411(6)/146
*        สำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/09/13-16:15:37:6200
เลขที่ : - อว 7411/ว46
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/17-11:25:51:7195
เลขที่ : - อว 7411(1)/24
*        สาขาวิชาเคมี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/21-18:31:39:6158
เลขที่ : - อว 7411(2)/575
*        สาขาวิชาเคมี* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/22-16:28:51:8755
เลขที่ : - อว64.1/ว03738
*        สาขาวิชาคณิตศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/21-11:00:46:3882
เลขที่ : - อว 7411(3)/183
*        สาขาวิชาคณิตศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/22-13:39:52:7687
เลขที่ : - อว 7444/ว28
*        สาขาวิชาชีววิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/22-17:46:29:8967
เลขที่ : - อว 7411(4)/377
*        สาขาวิชาชีววิทยา* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/08/10-14:37:23:5247
เลขที่ : - อว 7402(7)/พว64
*        สาขาวิชาชีววิทยา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/08/24-17:24:28:9120
เลขที่ : - อว 7411(4)/ว13
*        สาขาวิชาฟิสิกส์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/22-16:17:46:8600
เลขที่ : - อว 7411(5)/1009
*        สาขาวิชาฟิสิกส์* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/21-15:32:30:5624
เลขที่ : - อว 7411(5)/827-2564
*        สาขาวิชาฟิสิกส์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/07/27-17:43:21:3445
เลขที่ : - อว 7411(5)/ว9ยกเลิก
*        สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/22-14:49:56:8077
เลขที่ : - อว 7411(6)/144
*        สาขาวิชาปรีคลินิก* ทะเบียนส่ง 2564/09/21-14:27:04:4792
เลขที่ : - อว 7411(11)/329
*        สาขาวิชาปรีคลินิก* ทะเบียนรับ 2564/09/21-17:46:08:6142
เลขที่ : - -
*        สาขาวิชาปรีคลินิก* ทะเบียนส่งเวียน 2564/08/16-13:28:16:6289
เลขที่ : - อว 7411(11)/ว6
*        สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/15-11:50:19:1:91911
เลขที่ : - อว 7411(14)/100
*        สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/22-11:16:02:7020
เลขที่ : - อว 7401(5)/ว 1
*        สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/09/15-12:03:18:1601
เลขที่ : - อว 7411(14)/ว17
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/22-09:21:19:6391
เลขที่ : - อว 7411(15)/141
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/22-09:16:01:6321
เลขที่ : - อว 7411(2)/570
*        โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/21-15:06:35:5217
เลขที่ : - อว 7444/104
*        โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/09/21-14:05:40:4604
เลขที่ : - อว 7444/ว29
*        สถานสหวิทยาการและนานาชาติ* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/20-10:28:11:0265
เลขที่ : - อว 7403(1)/พว 72
43  สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/22-16:18:25:8603
เลขที่ : - อว 7412/360
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/22-15:58:20:8:92773
เลขที่ : - อว 7414(12)/ว.18
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* หนังสือเวียน(ภายใน) 2564/09/22-08:55:48:6:92673
เลขที่ : - อว 7412/ว107
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* หนังสือเวียน(ภายนอก) 2564/09/09-14:08:57:9242
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือ(ลับ) 2564/09/15-10:35:04:0857
เลขที่ : - อว 7402(3)/ว 365
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* หนังสือส่งผ่านคณบดี 2564/09/22-13:14:52:7546
เลขที่ : - อว 7412(2)/225
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* คำสั่ง 2564/09/22-16:12:35:8:92777
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ประกาศ 2564/09/06-15:34:49:9:90669
เลขที่ : - -
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/22-21:17:28:9:92800
เลขที่ : - อว 7412(1)/176
*        สาขาวิชาศึกษาทั่วไป* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/20-17:47:36:2863
เลขที่ : - อว 7412(2)/225
*        สาขาวิชาศึกษาทั่วไป* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/22-12:49:36:7501
เลขที่ : - อว 7402(7)/ว31
*        สาขาวิชาศึกษาทั่วไป* หนังสือเวียน(ภายใน) 2564/05/14-09:17:01:7023
เลขที่ : - อว 7412(2)/ว2
*        สาขาวิชาศึกษาทั่วไป* ทะเบียนหนังสือ(ลับ) 2562/12/26-08:09:09:6614
เลขที่ : - อว 7408(2)/ว51
*        สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/22-15:00:48:8104
เลขที่ : - อว 7412(3)/289
*        สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/16-13:55:44:4849
เลขที่ : - อว 67.47/272
*        สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ* หนังสือเวียน(ภายใน) 2564/09/14-14:03:23:8782
เลขที่ : - อว 7412(3)/ว27
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/21-10:08:24:3474
เลขที่ : - อว 7412(4)/185
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/20-11:37:21:0:92371
เลขที่ : - อว 7433(3)/ว42
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ* หนังสือเวียน(ภายใน) 2564/08/16-11:31:42:5632
เลขที่ : - อว 7412(4)/ว5
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/22-14:49:46:8076
เลขที่ : - อว 7412(5)/196
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/22-16:16:04:8:92780
เลขที่ : - อว 7402(7)/ว31
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ* หนังสือเวียน(ภายใน) 2564/08/27-09:58:04:6:89478
เลขที่ : - อว 7412(5)/ว10
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ* ทะเบียนหนังสือ(ลับ) 2564/09/22-15:29:32:8253
เลขที่ : - อว 7421(4)/789
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/21-10:04:55:3451
เลขที่ : - อว 7412(6)/150
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/22-13:00:59:7527
เลขที่ : - อว 7421(4)/811
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* หนังสือเวียน(ภายใน) 2563/08/05-16:44:56:0989
เลขที่ : - อว 7412(6)/ว4
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* หนังสือส่งผ่านหัวหน้าสถานวิจัย 2563/10/26-14:18:11:0044
เลขที่ : - -
44  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/06/11-10:36:55:5849
เลขที่ : - อว 7413/2
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/22-15:17:45:8153
เลขที่ : - อว 7413(3)/592
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/09/22-09:41:25:6455
เลขที่ : - อว 7413/ว210
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* คำสั่ง สวทก. 2564/09/14-10:20:37:7341
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ประกาศ สวทก. 2564/02/19-14:20:37:0141
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* อว 7413/พ 2564/05/03-10:21:58:5057
เลขที่ : - อว 7413/พ1
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* อว 7413/พ ว 2564/04/26-14:32:00:2058
เลขที่ : - อว 7413/พ ว1
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/22-11:47:02:7349
เลขที่ : - อว 7413(1)/565
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/03/26-15:15:41:3684
เลขที่ : - อว 7413(5)/195
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/09/16-13:45:20:4768
เลขที่ : - อว 7413(1)/ว59
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/22-13:39:38:7686
เลขที่ : - อว 7413(2)/568
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/22-17:05:46:8938
เลขที่ : - อว 7402(7)/ว 31
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/09/17-10:30:03:6814
เลขที่ : - อว 7413(2)/ว32
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/22-15:52:26:8383
เลขที่ : - อว 7413(3)/597
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/22-16:48:13:8855
เลขที่ : - อว 7413(1)/553
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/08/05-14:43:02:5170
เลขที่ : - อว 7413(3)/ว19
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/22-17:16:10:8948
เลขที่ : - อว 7413(4)/424
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/21-11:34:18:0
เลขที่ : - อว 7437/ว 10
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/07/14-13:37:37:1965
เลขที่ : - อว 7413(4)/ว3
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/21-15:53:48:5757
เลขที่ : - อว 7413(5)/417
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/22-14:24:12:7983
เลขที่ : - อว 7436/ว72
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/08/24-16:26:38:8872
เลขที่ : - อว 7413(5)/ว1
45  ฟาร์มมหาวิทยาลัย
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือส่ง (ภายใน) 2564/09/22-16:32:32:8770
เลขที่ : - อว 7413(6)/3891
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือส่ง (ภายนอก) 2564/09/21-13:44:23:4:92550
เลขที่ : - -
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือรับ (ภายใน) 2564/09/22-11:41:58:7:92718
เลขที่ : - อว 7431(2)/210
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือรับ (ภายนอก) 2564/09/22-16:07:57:8:92775
เลขที่ : - -
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือเวียน (ภายใน) 2564/09/22-17:00:09:8919:92795
เลขที่ : - อว 7413(6)/ว45
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือเวียน (ภายนอก) 2564/08/13-14:33:59:2679
เลขที่ : - -
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* เลขที่คำสั่ง 2564/09/20-15:55:17:2:92440
เลขที่ : - -
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* เลขที่ประกาศ 2564/09/03-15:20:56:5473
เลขที่ : - -
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* เลขที่สัญญา 2564/09/02-16:32:08:2:90274
เลขที่ : - -
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* เลขที่หนังสือรับรอง 2563/06/02-10:45:57:5263
เลขที่ : - -
46  สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/21-17:54:40:6:92663
เลขที่ : - อว 7413(7)/318
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/22-12:34:49:7489
เลขที่ : - อว 7453/462
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/01/20-14:21:25:6999
เลขที่ : - อว 7413(7)/ว1
47  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/22-15:46:47:8336
เลขที่ : - อว 7414/2790
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/22-15:21:32:8170
เลขที่ : - อว 7414(1)/65
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/09/22-09:26:02:6416
เลขที่ : - อว 7414/ว233
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* คำสั่ง สววศ. 2564/09/17-16:08:59:8786
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ประกาศ สววศ. 2564/09/22-09:32:46:6431
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* หนังสือส่งผ่านคณบดี 2563/05/15-09:32:29:0:39874
เลขที่ : - อว 7414/18
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/22-15:17:59:8155
เลขที่ : - อว 7414(1)/65
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/07/01-16:14:15:3887
เลขที่ : - อว 7414(1)/ว7
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (บัณฑิต)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/22-14:14:00:0
เลขที่ : - อว 7414(1-1)/618
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (บัณฑิต)* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/08/23-15:55:20:4544
เลขที่ : - อว 7433(5)/210
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (บัณฑิต)* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/09/01-16:13:39:9949
เลขที่ : - อว 7414(1-1)/ว14
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (มหาบัณฑิต)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/22-17:50:57:8997
เลขที่ : - อว 7414(1-2)/356
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (มหาบัณฑิต)* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/06/10-10:20:15:2705
เลขที่ : - อว 7414(1-2)/ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/21-12:21:30:4228
เลขที่ : - อว 7414(1-3)/95
*        สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/05/07-13:58:38:5727
เลขที่ : - อว 7414/ว112
*        สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/11/05-10:29:13:6844
เลขที่ : - อว 7414(1-3)/ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/22-20:55:35:9039
เลขที่ : - อว 7414(1-4)/134
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/02/19-13:30:45:9736
เลขที่ : - อว 7414/ว.40
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/05/31-10:52:23:0525
เลขที่ : - อว 7414(1-4)/ว3
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/22-20:51:46:9036
เลขที่ : - -
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/12/22-17:00:10:9274
เลขที่ : - อว 7434(3)/1885
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/12/02-10:27:08:6444
เลขที่ : - -
*        สาขาวิชานวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/17-15:07:59:8325
เลขที่ : - อว 7414(1-7)/68
*        สาขาวิชานวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/17-09:16:57:2585
เลขที่ : - อว 7414(10)343
*        สาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/17-07:09:31:6075
เลขที่ : - อว 7414(1-8)/49
*        สาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/17-11:21:39:7174
เลขที่ : - อว 7436/ว71
*        สาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/09/10-15:32:26:2701
เลขที่ : - อว 7414(1-8)/ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/08/24-14:54:36:7966
เลขที่ : - อว 7414(1-9)/10
*        สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/15-11:22:22:1301
เลขที่ : - อว0204.2/ว11239
*        สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/07/29-10:31:49:4513
เลขที่ : - อว 7414(1-9)/ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/21-13:48:54:4472
เลขที่ : - อว 7414(2)/201
*        สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/22-12:39:40:7495
เลขที่ : - อว 7414/ว233
*        สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/03/20-13:36:26:9916
เลขที่ : - อว 7414(2)/ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/21-15:34:17:5633
เลขที่ : - อว 7414(3)/357
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/21-14:36:2:92587
เลขที่ : - อว 7414(24)/ว5
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/08/05-14:08:13:4951
เลขที่ : - อว 7414(3)/ว14
*        สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/22-11:07:41:6961
เลขที่ : - อว 7414(4)/481
*        สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/22-08:43:13:6216
เลขที่ : - ควอท ว 10/2564
*        สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/09/13-17:09:46:6440
เลขที่ : - อว 7414(4)/ว5
*        สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/22-11:20:14:7037
เลขที่ : - อว 7414(5)/202
*        สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/22-12:12:20:0:92724
เลขที่ : - อว 7437/ว10
*        สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/02/25-09:02:42:5541
เลขที่ : - อว 7414(5)/ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/20-09:16:24:9847
เลขที่ : - อว 7414(6)/256
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/22-11:45:51:7344
เลขที่ : - อว 7437/ว10
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/06/25-09:34:46:0238:82081
เลขที่ : - อว 7414(6)/ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/22-14:21:06:7968
เลขที่ : - อว 7414(7)/446
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/22-16:34:57:8780
เลขที่ : - อว 7433(5)/259
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/07/05-16:54:52:8944
เลขที่ : - อว 7414(7)/ว21
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/15-11:35:53:1434
เลขที่ : - อว 7414(8)/167
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/22-11:39:04:7177
เลขที่ : - อว 7414/ว233
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/09/26-15:33:15:02
เลขที่ : - อว 7414(8)/ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/22-17:04:13:8928:222
เลขที่ : - อว 7414(9)/292
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/21-14:13:24:4686
เลขที่ : - อว 7436/ว70
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/11/06-12:30:49:1121
เลขที่ : - อว 7414(9)/ว8
*        สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/22-11:21:01:7044
เลขที่ : - อว 7414(10)/271
*        สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/22-15:45:30:8330:92769
เลขที่ : - อว 7414/ว233
*        สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/04/07-18:01:39:0849
เลขที่ : - อว 7414(10)/ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/22-14:47:08:8067
เลขที่ : - อว 7414(11)/346
*        สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/22-14:53:21:8088
เลขที่ : - อว 7437/ว10
*        สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/09/21-10:12:45:3485
เลขที่ : - อว 7414(11)/ว6
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/22-11:51:02:7385
เลขที่ : - อว 7414(12)/400
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/14-16:46:27:0070
เลขที่ : - อว7431(6)/ว13
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/09/21-16:47:13:6088
เลขที่ : - อว 7414(12)/ว19
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/22-16:15:19:8576
เลขที่ : - อว 7414(13)/310
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/22-13:44:57:7707:92742
เลขที่ : - อว 7401(5)/ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/05/06-10:00:25:1663
เลขที่ : - อว 7414(13)/ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/20-14:13:33:1456
เลขที่ : - อว 7414(15)/527
*        สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/21-14:35:45:4936
เลขที่ : - ควอท ว 10/2564
*        สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/08/09-11:04:37:0788
เลขที่ : - อว 7414(15)/ว15
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/20-10:11:36:0139
เลขที่ : - อว 7414(16)/153
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/22-11:41:48:7248
เลขที่ : - อว 7401(5)/ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/07/21-09:23:47:1122:85040
เลขที่ : - อว 7414(16)/ว9
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/17-11:15:14:7139
เลขที่ : - อว 7414(17)/523
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/22-11:43:31:7312
เลขที่ : - อว6309.FB3/133/2564
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/04/20-10:46:44:7586
เลขที่ : - อว 7414(17)/ว1
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/08/06-08:54:41:6568
เลขที่ : - อว 7414(18)/12
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/21-15:32:29:5623:92614
เลขที่ : - ควอท ว 10/2564
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/22-15:32:19:8274
เลขที่ : - อว 7414(19)/438
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/22-11:55:13:7399
เลขที่ : - อว 7437/ว10
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/07/23-16:02:26:9703
เลขที่ : - อว 7414(19)/ว11
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/20-15:30:29:2017
เลขที่ : - อว 7414(22)/300
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/22-16:01:20:0
เลขที่ : - อว 7414(13)/308
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/08/16-09:16:33:4618
เลขที่ : - อว 7414(22)/ว16
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* หนังสือส่งผ่านหัวหน้าสถานฯ 2563/05/02-14:19:22:3:38915
เลขที่ : - อว 7414(22)/4
*        สถานนวัตกรรมวิศวศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/07-15:22:15:2871
เลขที่ : - อว 7414(24)/31
*        สถานนวัตกรรมวิศวศึกษา* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/21-15:30:06:5601
เลขที่ : - อว 7414/ว232
*        สถานนวัตกรรมวิศวศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/09/20-16:39:35:2649:92467
เลขที่ : - อว 7414(24)/ว5
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (บัณฑิต)-เดิม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/01/28-09:54:35:5930
เลขที่ : - อว 7414(24-1)/1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (มหาบัณฑิต)-เดิม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/04/28-09:41:40:3967
เลขที่ : - อว 7414(24-2)/31
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (มหาบัณฑิต)-เดิม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/10/18-15:16:57:02
เลขที่ : - อว 7414(24-2)/ว5
*        สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์-เดิม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/01/22-09:56:19:9960
เลขที่ : - อว 7414(24-3)/7
*        สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์-เดิม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/06/24-13:27:41:02
เลขที่ : - อว 7414(24-3)/ว1
*        สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค-เดิม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/02/18-15:35:44:5958
เลขที่ : - อว 7414(24-4)/12
*        สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค-เดิม* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/07/09-12:51:09:8606
เลขที่ : - อว 7402(4)/ว.13
*        สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค-เดิม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/01/10-15:20:13:9616
เลขที่ : - อว 7414(24-4)/ว2
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน-เดิม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/02/03-14:04:00:2831
เลขที่ : - อว 7414(24-5)/6
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน-เดิม* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/01/10-14:57:37:9139
เลขที่ : - อว 7414(24)ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน-เดิม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/11/26-15:29:25:02
เลขที่ : - อว 7414(24-5)/ว5
*        สาขาวิชานวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์-เดิม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/27-09:40:12:9480
เลขที่ : - อว 7414(24-7)/71
*        สาขาวิชานวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์-เดิม* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/12/07-14:25:47:9519
เลขที่ : - อว 7414/7054-2563
*        สาขาวิชานวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์-เดิม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/10/18-10:36:39:02
เลขที่ : - อว 7414(24-7)/ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น-เดิม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/01/13-11:54:10:2562
เลขที่ : - อว 7414(24-8)/3
*        สาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น-เดิม* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/20-09:22:23:2246
เลขที่ : - -
*        สถานพันธกิจสากลสัมพันธ์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/13-16:40:54:6352
เลขที่ : - อว 7414(23)/66
*        สถานพันธกิจสากลสัมพันธ์* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/21-16:05:05:5:92633
เลขที่ : - อว 7414/ว232
*        สถานพันธกิจสากลสัมพันธ์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/03/08-11:38:15:6596:70305
เลขที่ : - อว 7414(23)/ว2
48  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
*        สำนักวิชาแพทยศาสตร์* ประกาศ 2564/09/07-09:59:45:0705
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาแพทยศาสตร์* คำสั่ง 2564/09/22-19:00:28:9023
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/22-17:04:58:8933
เลขที่ : - อว 7415/736
*        สำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/23-00:24:31:9102
เลขที่ : - อว 7421(4)/ 799
*        งานจัดการเรียนการสอน* รับ 2563/01/21-16:11:33:7453
เลขที่ : - อว 7433(4)/ว.14
*        สำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/09/21-16:53:43:6096
เลขที่ : - อว 7415/ว138
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/14-15:18:09:9353
เลขที่ : - อว 7415(1)/52
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/04/08-11:35:31:2:36029
เลขที่ : - อว0210/ว2083
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/03/05-09:55:21:1761
เลขที่ : - อว 7415(1)/ว1
*        สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/15-04:05:38:0341
เลขที่ : - อว 7415(2)/29
*        สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/02/25-09:12:18:3286
เลขที่ : - อว 7415(2)/ว2
*        สาขาวิชาจักษุวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/07/08-10:11:39:5301
เลขที่ : - อว 7415(3)/4
*        สาขาวิชาจักษุวิทยา* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/03-16:50:57:2524
เลขที่ : - อว 7403(1)/พว 18
*        สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/22-16:10:51:8549
เลขที่ : - อว 7415(4)/10
*        สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/17-15:19:29:8:92265
เลขที่ : - -
*        สาขาวิชานิติเวชศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/21-16:09:36:5:92642
เลขที่ : - -
*        สาขาวิชานิติเวชศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/09/21-16:00:45:5:92626
เลขที่ : - อว 7415(5)/ว2
*        สาขาวิชาพยาธิวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/21-11:33:28:4070
เลขที่ : - อว 7415(6)/25
*        สาขาวิชาพยาธิวิทยา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/03/20-16:50:38:1758
เลขที่ : - อว 7415(6)/ว2
*        สาขาวิชารังสีวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/17-12:56:32:7550
เลขที่ : - อว 7415(7)/11
*        สาขาวิชารังสีวิทยา* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/03-10:47:04:8918
เลขที่ : - อว 7415/ว.95
*        สาขาวิชารังสีวิทยา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/12/28-18:03:58:0323
เลขที่ : - อว 7415(7)/ว2
*        สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/07/31-19:55:23:1871
เลขที่ : - อว 7415(8)/5
*        สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/17-16:39:15:9:92291
เลขที่ : - อว 78.071/ศลป. 2034
*        สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/17-16:29:37:9174
เลขที่ : - อว 7415(9)/77
*        สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/21-15:40:23:5663
เลขที่ : - อว 7402(3)/2008
*        สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/08/05-13:21:13:4426
เลขที่ : - อว 7415(9)/ว4
*        สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/08/25-14:13:29:1304
เลขที่ : - อว 7415(10)/2
*        สาขาวิชาศัลยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/14-12:06:59:8073
เลขที่ : - อว 7415(11)/35
*        สาขาวิชาศัลยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/09/01-13:23:03:1111
เลขที่ : - อว 7415/ว.95
*        สาขาวิชาศัลยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/12/28-17:56:46:0317
เลขที่ : - อว 7415(11)/ว5
*        สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/08/26-09:43:12:3015
เลขที่ : - อว 7415(12)/19
*        สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/17-16:34:43:9:92287
เลขที่ : - อว 7415(20)/ว45
*        สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/08/30-10:42:23:1300
เลขที่ : - อว 7415(13)/8
*        สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/31-11:16:10:7017
เลขที่ : - อว 7415/ว.94
*        สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/22-15:48:19:8348
เลขที่ : - อว 7415(14)/24
*        สาขาวิชาอายุรศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/21-10:46:23:3780
เลขที่ : - อว 7415(15)/21
*        สาขาวิชาอายุรศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/17-15:55:04:8:92274
เลขที่ : - อว 7415(20)/ว45
*        สาขาวิชาอายุรศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/09/17-16:04:50:8:92276
เลขที่ : - อว 7415(15)/ว1
*        สถานวิจัยสำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/22-16:12:45:8558
เลขที่ : - อว 7415(18)/268
*        สถานวิจัยสำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/21-09:16:01:3138
เลขที่ : - อว 7421(2)/923
*        สถานวิจัยสำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/06/07-15:54:07:5616
เลขที่ : - อว 7415(18)/ว2
*        สถานวิจัยสำนักวิชาแพทยศาสตร์* หนังสือส่งผ่านหัวหน้าสถานฯ 2564/02/02-13:22:43:7496
เลขที่ : - อว 7415(18)/3
*        สถานแพทยศาสตรศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/21-09:39:32:3257
เลขที่ : - อว 7415(19)/184
*        สถานแพทยศาสตรศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/09/21-09:45:21:3355
เลขที่ : - อว 7415(19)/ว55
49  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
*        โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/22-18:50:46:9021
เลขที่ : - อว 7415(20)/3259
*        โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/22-15:52:07:8381
เลขที่ : - สธ5103/11/01/64/44966
*        โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/09/16-14:14:13:4976
เลขที่ : - อว 7415(20)/ว49
*        โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* คำสั่ง 2564/09/20-14:50:47:1:92423
เลขที่ : - -
*        โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* สัญญา 2564/08/30-15:47:34:3406
เลขที่ : - -
50  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
*        สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/02-17:03:12:2935
เลขที่ : - อว 7416/484
*        สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/08/12-12:11:01:9947
เลขที่ : - อว0208.2/ว2799
*        สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/05/27-14:45:59:4937
เลขที่ : - อว 7416/ว8
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/08/20-15:07:06:0481
เลขที่ : - อว 7416(1)/40
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/24-14:47:49:2895
เลขที่ : - อว 7402(3)/ว100
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/04/01-14:18:40:1753
เลขที่ : - อว 7416(1)/ว2
*        สาขาวิชาการจัดการทางการพยาบาล* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/08/20-15:11:37:0546
เลขที่ : - อว 7416(2)/5
*        สาขาวิชาการจัดการทางการพยาบาล* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/04/23-11:10:49:6494
เลขที่ : - อว 7431(4)/ว 2
*        สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/08/20-15:20:44:0583
เลขที่ : - อว 7416(3)/57
*        สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/06/12-13:25:24:1993
เลขที่ : - อว 7413(5)/263
*        สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/08/20-15:35:24:0675
เลขที่ : - อว 7416(6)/27
*        สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/02/07-18:23:36:5436
เลขที่ : - อว 7407/พว4
*        สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/08/25-09:39:30:9505
เลขที่ : - อว 7416(7)/53
*        สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/02/07-18:24:55:5441
เลขที่ : - อว 7407/ว8
*        สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/08/25-09:37:56:9492
เลขที่ : - อว 7416(4)/62
*        สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/06/12-10:21:47:1274
เลขที่ : - อว 7421(4)/270
*        สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/08/20-15:29:13:0636
เลขที่ : - อว 7416(5)/17
*        สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/02/07-18:22:11:5431
เลขที่ : - อว 7402(8)/พว 10
*        สถานวิจัยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/08/25-09:41:27:9526
เลขที่ : - อว 7416(8)/18
*        สถานวิจัยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/02/16-10:30:31:7942
เลขที่ : - อว 7421(2)/ว 47
*        สถานวิจัยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/08/07-14:47:58:7445
เลขที่ : - อว 7416(8)/ว1
51  สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
*        สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/22-15:26:33:8218
เลขที่ : - อว 7417/663
*        สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/22-16:04:26:8522
เลขที่ : - อว7402(7)/พว74
*        สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/09/21-14:22:47:4765
เลขที่ : - อว 7417/ว159
*        สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* คำสั่ง สวทพ. 2564/09/22-16:19:48:8610
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* ประกาศ สวทพ. 2564/07/06-14:21:00:0637
เลขที่ : - -
*        สาขาวิชาสุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/15-14:55:37:2307
เลขที่ : - อว 7417(2)/15
*        สาขาวิชาสุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/21-11:55:07:4187
เลขที่ : - อว 7433(2)/ว57
*        สาขาวิชาสุขภาพช่องปากเด็ก* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/08/24-13:25:36:7276
เลขที่ : - อว 7417(3)/11
*        สาขาวิชาสุขภาพช่องปากเด็ก* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/15-12:31:33:1628
เลขที่ : - อว 7402(6)/ ว 2492
*        สาขาวิชาสุขภาพช่องปากวัยรุ่น* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/06/25-13:12:57:1294
เลขที่ : - อว 7417(4)/7
*        สาขาวิชาสุขภาพช่องปากวัยรุ่น* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/15-11:49:38:1533
เลขที่ : - อว 7406/ว44
*        สาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้ใหญ่* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/22-10:09:46:6649
เลขที่ : - อว 7417(5)/20
*        สาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้ใหญ่* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/08/06-14:56:09:8576
เลขที่ : - อว7401(3)/ว30
*        สาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/07/12-15:04:24:2496
เลขที่ : - อว 7417(6)/27
*        สาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/14-16:30:57:9926
เลขที่ : - อว7406/ว42
*        สถานทันตแพทยศาสตรศึกษา* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/04/23-10:24:24:6736
เลขที่ : - อว7401(3)/ว14
*        สถานวิจัยสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/10-13:39:25:3465
เลขที่ : - อว 7417(8)/28
*        สถานวิจัยสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/10/06-17:12:45:5257
เลขที่ : - อว 7421(1)/ว 13
52  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
*        สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ประกาศ 2564/08/06-14:07:52:8257
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* คำสั่ง 2564/09/10-08:56:15:0626
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/22-13:49:10:7720
เลขที่ : - อว 7418/401
*        สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/22-15:57:37:8:92771
เลขที่ : - อว 7402(ึ7)/ว31
*        สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/09/17-13:18:32:7667
เลขที่ : - อว 7418/ว58
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/07/14-16:02:06:8:84402
เลขที่ : - อว 7418(1)/28
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/05/29-14:31:15:02
เลขที่ : - อว 7401(4)/ว 4
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/09/15-15:29:57:2800
เลขที่ : - อว 7418/ว8
*        สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/22-15:46:43:8335
เลขที่ : - อว 7418(2)/92
*        สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/09-15:03:05:9640
เลขที่ : - -
*        สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/09/09-13:35:23:9060
เลขที่ : - อว 7418(2)/ว9
*        สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/22-13:00:06:7522
เลขที่ : - อว 7418(3)/214
*        สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/21-13:51:09:4484
เลขที่ : - อว 7413(1)/516
*        สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/09/17-12:50:23:7541
เลขที่ : - อว 7418(3)/ว5
*        สถานวิจัยสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/20-11:26:38:0734
เลขที่ : - อว 7418(5)/60
*        สถานวิจัยสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/21-14:56:24:5135
เลขที่ : - อว 7418/379
53  สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี
*        สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี* หนังสือส่ง(ภายใน)5634(1)/ 2562/06/06-10:08:28:02
เลขที่ : - TEI/REM/SCI/2562/076
*        สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี* หนังสือส่ง(ภายใน) 5634(4)/ 2562/06/11-15:53:53:02
เลขที่ : - อว 7434/185
*        เทคโนธานี* หนังสือส่ง(ภายนอก) อว 7434/ 2564/09/22-14:14:09:7924:1
เลขที่ : - อว 7434/1762.1
*        เทคโนธานี* หนังสือรับ(ภายนอก มทส.) 2564/09/22-14:45:33:8057
เลขที่ : - อว68018/sว0095
*        เทคโนธานี* หนังสือเวียน (ภายนอก) อว 7434/ว 2564/09/22-09:18:42:6345
เลขที่ : - -
*        เทคโนธานี* คำสั่ง ทธ. 2564/09/22-16:01:16:8456
เลขที่ : - -
*        เทคโนธานี* ประกาศ ทธ. 2564/03/17-13:18:10:4125
เลขที่ : - -
*        สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี* หนังสือส่ง(ภายใน)7434(1)/ 2564/09/22-16:21:19:8621
เลขที่ : - อว 7434(1)/2141
*        สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี* หนังสือรับ(ภายใน) 7434(1)/ 2564/09/22-11:37:10:7146
เลขที่ : - อว7413(2)/563
*        สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี* หนังสือเวียน(ภายใน) 7434(1)/ว 2564/09/14-14:38:46:9060
เลขที่ : - อว 7434(1)/ว83
*        สำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรม* หนังสือส่ง(ภายใน) 7434(2)/ 2564/09/22-16:55:09:8910
เลขที่ : - อว 7434(2)/300
*        สำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรม* หนังสือรับ(ภายใน) 7434(2)/ 2564/08/20-09:50:59:8925
เลขที่ : - อว7434(1)/ว73
*        สำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรม* หนังสือรับ(ภายนอก) 7434(2)/ 2564/08/20-09:54:20:8948
เลขที่ : - ส.อ.ท.นม.04/08/64
*        สำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรม* หนังสือแจ้งเวียน(ภายใน) 7434(2)/ว 2564/03/07-13:10:51:4973
เลขที่ : - อว 7434(2)/ว3
*        สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม* หนังสือส่ง(ภายใน) 7434(3)/ 2564/09/22-16:55:56:8912
เลขที่ : - อว 7434(3)/1614
*        สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม* หนังสือรับ(ภายใน) 7434(3)/ 2564/08/05-16:04:22:5714
เลขที่ : - อว7414(7)/340
*        สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม* หนังสือรับ(ภายนอก) 7434(3)/ 2564/08/04-11:54:58:0720
เลขที่ : - อว5701/2079
*        สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม* หนังสือแจ้งเวียน(ภายใน) 7434(3)/ว 2564/08/06-13:35:31:8065
เลขที่ : - อว 7434(3)/ว7
*        สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี* หนังสือส่ง(ภายใน) 7434(4)/ 2564/09/21-16:09:48:5900
เลขที่ : - อว 7434(4)/784
*        สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี* หนังสือรับ(ภายใน) 7434(4)/ 2564/09/22-15:20:11:8165
เลขที่ : - อว7413(7)/308
*        สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี* หนังสือรับ(ภายนอก) 7434(4)/ 2564/09/14-14:40:25:9075
เลขที่ : - อว0203.5/10672
*        สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี* หนังสือแจ้งเวียน(ภายใน) 7434(4)/ว 2564/09/06-16:41:11:9822
เลขที่ : - อว 7434(4)/ว17
*        สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา* หนังสือส่ง(ภายใน) 7434(5)/ 2564/09/22-14:21:11:7969
เลขที่ : - อว 7434(5)/342
*        สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา* หนังสือรับ(ภายใน) 7434(5)/ 2564/08/19-09:52:11:5276
เลขที่ : - อว7434(1)/ว73
*        สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา* หนังสือรับ(ภายนอก) 7434(5)/ 2564/08/03-15:36:03:8831
เลขที่ : - ็HY 1/2564
*        สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา* หนังสือแจ้งเวียน(ภายใน) 7434(5)/ว 2564/08/05-11:12:47:3:86641
เลขที่ : - อว 7434(5)/ว16
54  สโมสร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
*        สโมสร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/01-14:19:38:9267
เลขที่ : - อว 7402(2)/ว49
*        สโมสร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/06/07-10:56:38:3643
เลขที่ : - อว 7402(3)/1228
*        สโมสร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/08/23-12:50:17:3138
เลขที่ : - สมทส/ว10
55  สุรสัมมนาคาร
*        สุรสัมมนาคาร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/22-10:36:13:6776
เลขที่ : - อว 7443/528
*        สุรสัมมนาคาร* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/22-13:51:46:7735
เลขที่ : - สมทส ว 10/2564
*        สุรสัมมนาคาร* คำสั่ง 2564/05/20-13:53:22:1622
เลขที่ : - -
*        สุรสัมมนาคาร* ประกาศ และอื่นๆ 2564/04/07-10:36:03:8312
เลขที่ : - -
*        แผนกธุรการ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/01/07-15:51:27:1697
เลขที่ : - อว 7443(1)/10
*        แผนกธุรการ* ประกาศ และอื่นๆ 2563/07/16-11:19:13:9517
เลขที่ : - -
*        แผนกการเงิน (สส.)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/29-09:08:56:4431
เลขที่ : - อว 7443(2)/76
*        แผนกบัญชีและพัสดุ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/01/06-15:48:14:8070
เลขที่ : - อว 7443(3)/7
*        แผนกอาคารสถานที่* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/18-10:34:28:4454
เลขที่ : - อว 7443(4)/1
*        แผนกบริการส่วนหน้า* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/11/13-15:37:56:8126
เลขที่ : - อว 7443(5)/332
56  ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/22-15:54:26:8396
เลขที่ : - อว 7454/1241
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/22-13:49:11:7722
เลขที่ : - อว 7454/253-2564
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/10/18-16:58:42:01
เลขที่ : - อว 7454/ว17
57  โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA)
*        โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/22-11:35:42:7136
เลขที่ : - อว 7445/144
*        โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA)* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/22-15:22:33:8178
เลขที่ : - อว 0207.2/ว12214
*        โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA)* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/08/26-15:51:50:5:89430
เลขที่ : - อว 7445/ว5
58  ศูนย์วิจัยนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
*        ศูนย์วิจัยนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/21-09:06:47:3098
เลขที่ : - อว 7457/56
*        ศูนย์วิจัยนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/05/21-09:28:51:2806
เลขที่ : - พิเศษ/2556
*        ศูนย์วิจัยนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/08/31-15:15:51:6397
เลขที่ : - อว 7457/ว3
*        ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/21-15:35:01:5639
เลขที่ : - อว 7455/185
*        ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/08/16-19:53:07:8285
เลขที่ : - อว 0402.6/10121
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/01-16:22:29:0:90117
เลขที่ : - อว 7452/27
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/07/29-14:46:22:6043
เลขที่ : - -
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/03/31-15:14:18:6739
เลขที่ : - อว 7452/ว1
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/22-15:54:06:8393
เลขที่ : - อว 7451/41
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/07/20-16:24:38:0108
เลขที่ : - อว 7421(5)/ว12
*        ศูนย์การให้บริการทางวิชาการสำหรับนักเรียนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา(สอวน.)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/07-09:09:05:0286
เลขที่ : - อว 7448/80
*        ศูนย์การให้บริการทางวิชาการสำหรับนักเรียนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา(สอวน.)* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/09/02-09:48:40:0634
เลขที่ : - อว 7448/ว12
*        ศูนย์การให้บริการทางวิชาการสำหรับนักเรียนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา(สอวน.)* ประกาศ 2564/08/24-13:04:20:7010
เลขที่ : - -
*        ศูนย์การให้บริการทางวิชาการสำหรับนักเรียนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา(สอวน.)* คำสั่ง 2564/08/18-11:57:06:2719
เลขที่ : - -
*        โครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี ศูนย์เครือข่ายวัสดุนาโนและการวิเคราะห์ขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/21-12:50:04:4256
เลขที่ : - อว 7446/118
*        โครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี ศูนย์เครือข่ายวัสดุนาโนและการวิเคราะห์ขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/07/06-14:54:20:0826
เลขที่ : - ผฟพ.04-17/64
59  โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน
*        โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/21-15:29:51:5599
เลขที่ : - อว 7450/111
*        โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/21-12:25:01:4232
เลขที่ : - อว 7401(5)/ว1
*        โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/09/01-16:55:43:0181
เลขที่ : - อว 7450/ว9
60  ศูนย์ความเป็นเลิศ นาโนเทค-มทส. ด้านวัสดุนาโนเพื่อสมบัติเฉพาะทางขั้นสูง
*        ศูนย์ความเป็นเลิศ นาโนเทค-มทส. ด้านวัสดุนาโนเพื่อสมบัติเฉพาะทางขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/07/26-16:45:59:02
เลขที่ : - อว 7447/1
*        ศูนย์ความเป็นเลิศ นาโนเทค-มทส. ด้านวัสดุนาโนเพื่อสมบัติเฉพาะทางขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/05/27-10:44:28:02
เลขที่ : - อว 7406/5 (ยกเลิก)
61  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/05/07-16:48:33:7240
เลขที่ : - อว 7462/2
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/11/16-19:25:16:2286
เลขที่ : - อว 7421(5)/ว 17
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/09/08-17:46:14:7825
เลขที่ : - อว 7462/ว1
62  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีวกลศาสตร์ทางการแพทย์
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีวกลศาสตร์ทางการแพทย์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/22-14:08:00:7851
เลขที่ : - อว 7461/46
63  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเป็นผู้ประกอบการ
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเป็นผู้ประกอบการ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/13-17:25:34:6466
เลขที่ : - อว 7458/51
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเป็นผู้ประกอบการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/08/09-10:26:44:0
เลขที่ : - อว7421(2)/729
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเป็นผู้ประกอบการ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/04/01-12:57:23:9355
เลขที่ : - อว 7458/ว1
64  โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่
*        โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/20-10:27:14:0259
เลขที่ : - อว 7463/393
*        โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/20-11:34:03:0800
เลขที่ : - อว0204.2/ว11239
*        โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/09/15-14:10:09:2034
เลขที่ : - อว 7463/ว21
*        การแข่งขันกีฬาบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 39 ปีบทองเกมส์* หนังสือรับ(ภายใน) 2564/07/29-11:50:48:5140
เลขที่ : - อว7402(8)/พว43
*        การแข่งขันกีฬาบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 39 ปีบทองเกมส์* หนังสือรับ(ภายนอก) 2563/09/10-16:09:51:6847
เลขที่ : - อว 0221.1/ว 1069
*        การแข่งขันกีฬาบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 39 ปีบทองเกมส์* หนังสือส่ง 2563/03/05-09:50:47:8485
เลขที่ : - อว 7464/33
*        การแข่งขันกีฬาบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 39 ปีบทองเกมส์* หนังสือเวียน 2563/03/02-16:53:09:7:31911
เลขที่ : - อว 7464/ว5
65  ศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจไก่โคราช
*        ศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจไก่โคราช* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/09-10:29:11:7882
เลขที่ : - อว 7459/45
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/22-15:48:44:8350
เลขที่ : - อว 7453/468
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/20-13:31:08:1175
เลขที่ : - อว 7402(2)/418
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/06/18-14:56:0:81291
เลขที่ : - อว 7453/ว3
66  โครงการแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
*        โครงการแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/13-09:08:24:3471
เลขที่ : - อว 7467/30
*        โครงการแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/09/21-09:09:52:3109
เลขที่ : - อว 7467/ว6
*        โครงการการสร้างและเสริมแกร่งระบบนิเวศแบบบูรณาการสำหรับการวิจัยทางเทคโนโลยีควอนตัมระดับประเทศ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/22-14:00:56:7790
เลขที่ : - อว 7466/148
*        โครงการการสร้างและเสริมแกร่งระบบนิเวศแบบบูรณาการสำหรับการวิจัยทางเทคโนโลยีควอนตัมระดับประเทศ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/07-13:30:26:1889
เลขที่ : - อว 6202/2742
67  สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด
*        สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด* หนังสือส่ง 2564/09/22-15:36:33:8294
เลขที่ : - สอ.มทส. 3801/1070
*        สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด* หนังสือรับ 2564/09/22-15:38:29:8302
เลขที่ : - ชสอ. ว.87/2564
*        สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด* หนังสือเวียน 2564/09/13-13:28:50:4970
เลขที่ : - สอ.มทส. 3801/ว56
*        สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด* หนังสือขออนุมัติถอนเงิน 2564/09/22-15:39:18:8306
เลขที่ : - ถ.365/2564
68  สภาวิชาการ
*        สภาวิชาการ* ส่งปกติ 2564/09/22-16:15:37:8578
เลขที่ : - อว 7406/180
*        สภาวิชาการ* เวียน 2564/09/10-13:49:35:1948
เลขที่ : - อว 7406/ว44
*        สภาวิชาการ* พิเศษ 2562/09/26-10:42:29:02
เลขที่ : - อว 7406/พ1
*        สภาวิชาการ* พิเศษเวียน 2564/09/02-14:51:23:2:90234
เลขที่ : - อว 7406/พ ว9
69  สถานพัฒนาคณาจารย์
*        สถานพัฒนาคณาจารย์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2564/09/22-16:51:38:8865
เลขที่ : - อว 7407/235
*        สถานพัฒนาคณาจารย์* ทะเบียนหนังสือรับ 2564/09/22-17:08:27:8944
เลขที่ : - อว 7402(3)/ว374
*        สถานพัฒนาคณาจารย์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2564/09/13-16:33:09:6337:91638
เลขที่ : - อว 7407/ว56
*        สถานพัฒนาคณาจารย์* หนังสือส่งพิเศษ 2564/09/03-10:42:12:3819:90330
เลขที่ : - อว 7407/พ59
*        สถานพัฒนาคณาจารย์* หนังสือส่งพิเศษเวียน 2564/08/27-13:48:17:8053:89536
เลขที่ : - อว 7407/พ ว24
70  สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* หนังสือรับ-ภายใน 2564/07/09-10:59:11:8087
เลขที่ : - อว7402(6)/ว1815
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* หนังสือรับ-ภายนอก 2563/12/15-15:29:07:5531
เลขที่ : - อว660301.3.8/ว4400
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* หนังสือส่งภายใน-นอก 2564/03/09-10:06:20:9455
เลขที่ : - อว 7408/3
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* หนังสือเวียน-ภายใน 2563/12/07-15:58:14:0143
เลขที่ : - อว 7408/ว17
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* หนังสือเวียน-ภายนอก 2563/10/22-10:00:00:4789
เลขที่ : - -
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* ประกาศ 2563/07/29-12:50:42:6378
เลขที่ : - -
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* คำสั่ง 2563/08/04-17:19:13:6592
เลขที่ : - -
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* หนังสือ-ลับ 2563/08/05-12:02:37:8813
เลขที่ : - -
*        หน่วยศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้* หนังสือรับ-ภายใน 2563/06/12-13:43:47:2166
เลขที่ : - อว 7437(7)/2
*        หน่วยศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้* หนังสือรับ-ภายนอก 2564/02/15-08:21:52:3844
เลขที่ : - อว5600/ว0140
*        หน่วยศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้* หนังสือส่งภายใน-นอก 2564/08/26-08:57:04:2751
เลขที่ : - อว 7408(1)/9
*        หน่วยศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้* หนังสือเวียน-ภายใน 2563/09/30-14:29:03:8746
เลขที่ : - อว 7408(1)/ว4
*        หน่วยศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้* ประกาศ 2563/05/19-15:06:38:7427
เลขที่ : - -
*        หน่วยศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้* หนังสือ-ลับ 2562/11/25-14:58:00:02
เลขที่ : - -
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือรับ-ภายใน 2564/09/22-11:02:48:6929
เลขที่ : - อว7402(7)/ว31
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือรับ-ภายนอก 2564/09/22-11:08:33:6985
เลขที่ : - อว0623.3/ว675
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือส่งภายใน-นอก 2564/09/21-18:52:52:6163:1
เลขที่ : - อว 7408(2)/1104.1
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือเวียน-ภายใน 2564/09/20-16:04:53:2395
เลขที่ : - อว 7408(2)/ว45
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือเวียน-ภายนอก 2564/09/20-16:05:21:2398
เลขที่ : - -
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ประกาศ 2564/08/27-13:43:43:8001
เลขที่ : - -
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* คำสั่ง 2564/09/17-16:50:13:9328
เลขที่ : - -
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือ-ลับ 2563/12/23-09:22:38:9722
เลขที่ : - -