เลขที่เอกสารครั้งล่าสุด แยกตามหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน ชื่อหนังสือ เลขที่ ศธ. ครั้งล่าสุด
1  ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
*        ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ* 5631(6)/ว (หนังสือเวียน) 2562/11/18-11:20:42:02
เลขที่ : - อว 7431(2)/ว31
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* หนังสือรับ(ภายใน ศบส.) 2563/07/31-15:31:42:6203
เลขที่ : - -
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* หนังสือรับ(ภายนอก) 2563/08/03-15:09:52:1154
เลขที่ : - อว 7401(3)/ว 68
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* ยืมระหว่างห้องสมุด 2563/07/22-16:34:22:6107
เลขที่ : - อว 8206.03.01/0149
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* หนังสือรับ(ลับ) 2563/07/31-10:55:11:4593
เลขที่ : - -
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* หนังสือบริจาค 2563/08/03-10:57:59:9073
เลขที่ : - รง 0304//ว22330
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* อว 7431/ (หนังสือส่ง) 2563/07/17-13:14:49:3026
เลขที่ : - อว 7431/18
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* อว 7431/ว (หนังสือเวียน) 2563/07/17-17:23:25:4545
เลขที่ : - อว 7431/ว5
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* อว 7431/ล (หนังสือส่งลับ) 2562/10/04-11:59:18:02
เลขที่ : - อว 7431/ล18/2562
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศบส.)* 7431(1)/ (หนังสือส่ง) 2563/08/03-17:04:38:2134
เลขที่ : - อว 7431(1)/266
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศบส.)* 7431(1)/ว (หนังสือเวียน) 2563/07/24-13:04:54:2180
เลขที่ : - อว 7431(1)/ว31
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศบส.)* 7431(1)/ล (หนังสือส่งลับ) 2562/09/26-11:14:22:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ* 7431(2)/ (หนังสือส่ง) 2563/08/03-14:30:16:0831
เลขที่ : - อว 7431(2)/196
*        ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ* 7431(2)/ว (หนังสือเวียน) 2563/07/24-15:12:49:2973
เลขที่ : - อว 7431(2)/ว29
*        ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ* 7431(2)/พ (หนังสือส่งพิเศษ) 2563/04/07-15:37:25:0976
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ* 7431(2)/พ ว (หนังสือส่งพิเศษเวียน) 2563/03/24-15:47:40:8950
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา* 7431(3)/ (หนังสือส่ง) 2563/08/03-17:09:39:2137
เลขที่ : - อว 7431(3)/199
*        ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา* 7431(3)/ว (หนังสือเวียน) 2563/07/14-17:30:10:3892
เลขที่ : - อว 7431(3)/ว19
*        ฝ่ายบริการสารสนเทศ* 7431(4)/ (หนังสือส่ง) 2563/08/03-10:47:39:8970
เลขที่ : - อว 7431(4)/90
*        ฝ่ายบริการสารสนเทศ* 7431(4)/ว (หนังสือเวียน) 2563/07/31-13:20:50:5187
เลขที่ : - อว 7431(4)/ว3
*        ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ* 7431(5)/ (หนังสือส่ง) 2563/07/15-12:25:37:6043
เลขที่ : - อว 7431(5)/15
*        ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ* 7431(5)/ว (หนังสือเวียน) 2563/02/26-14:42:13:3167
เลขที่ : - อว 7431(5)/ว1
*        ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ* 7431(6)/ (หนังสือส่ง) 2563/07/31-10:44:39:4467
เลขที่ : - อว 7431(6)/57
*        ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ* 7431(6)/ว (หนังสือเวียน) 2563/07/21-14:35:01:1424
เลขที่ : - อว 7431(6)/ว7
2  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* หนังสือรับ(ภายในมทส.) 2563/02/07-17:04:18:5372
เลขที่ : - อว 7402(7)/ว2
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* หนังสือรับ(ภายนอก) 2563/04/19-16:05:13:5985
เลขที่ : - -
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* หนังสือรับ(ภายในศควท.) 2563/01/08-16:18:47:0
เลขที่ : - อว 7432(4)/63066
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* หนังสือส่ง(ภายในมทส.) 2563/08/03-12:31:38:9725
เลขที่ : - อว 7432/1074
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* หนังสือเวียนส่ง(ภายในมทส.) 2563/07/23-09:18:56:6636
เลขที่ : - อว 7432/ว10
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* หนังสือเวียนส่ง(ภายใน ศควท.) 2562/09/12-08:43:30:02
เลขที่ : - -
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* คำสั่ง ประกาศ อื่นๆ (ภายใน ศควท.) 2563/07/24-12:39:18:2146
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ* หนังสือรับ(มทส.) 2563/08/03-15:59:59:0
เลขที่ : - อว 7402(4)/1681
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ* หนังสือรับ(ภายนอก) 2563/08/03-16:06:31:1764
เลขที่ : - อว 660301.1.1/3431
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ* หนังสือรับ(ศควท.) 2563/07/31-10:24:31:4190
เลขที่ : - อว 7432(4)/63290
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ* หนังสือส่ง(มทส.) 2563/07/24-14:50:41:2836
เลขที่ : - อว 7432(3)/046
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ* ออกเลขรายงานฯ 2563/08/03-10:35:48:8884
เลขที่ : - อว 7432(3)/Rep.1098
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ* ใบรับรองความรับฯ 2563/08/03-15:57:57:1683
เลขที่ : - ฝวค(5)305/63
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ* ออกเลขงานซ่อม-สอบเทียบ 2563/07/29-14:59:51:7200
เลขที่ : - ซ.ฝวค.053/63
*        งานวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์* ใบคำขอรับบริการภายใน 2563/07/30-09:54:29:9344
เลขที่ : - -
*        งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี* หนังสือส่ง(มทส.) 2563/01/09-16:10:38:5015:222
เลขที่ : - -
*        งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี* ใบคำขอรับบริการภายใน 2563/08/03-15:06:56:1105
เลขที่ : - -
*        งานทดสอบทางกายภาพและเครื่องมือกลาง* ใบคำขอรับบริการภายใน 2563/07/30-09:44:41:9129
เลขที่ : - ฝวคE(3)090/63
*        งานวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา* ใบคำขอรับบริการภายใน 2563/07/16-11:47:46:9880
เลขที่ : - ฝวคE(3)056/63
3  ศูนย์บริการการศึกษา
*        ศูนย์บริการการศึกษา* หนังสือส่ง(ภายใน) 2563/08/03-15:14:46:1197
เลขที่ : - อว 7433(2)/140
*        ศูนย์บริการการศึกษา* หนังสือรับ 2563/08/03-17:44:58:2182
เลขที่ : - อว 7414(6)/200
*        ศูนย์บริการการศึกษา* ส่ง อว 7433 2563/08/03-11:07:53:9197
เลขที่ : - อว 7433/355
*        ศูนย์บริการการศึกษา* ส่งเวียน อว 7433 2563/07/21-11:26:27:0495
เลขที่ : - อว 7433/ว16
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศบก.)* หนังสือส่ง 2563/08/03-09:14:09:7907
เลขที่ : - อว 7433(1)/143
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศบก.)* หนังสือรับ 2563/06/09-13:25:54:0
เลขที่ : - อว 7402(1)/ว3
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศบก.)* หนังสือเวียน 2563/06/18-13:31:11:7745
เลขที่ : - อว 7433(6)/ว6
*        ฝ่ายรับนักศึกษา* หนังสือส่ง 2563/08/03-16:41:26:2043
เลขที่ : - อว 7433(2)/145
*        ฝ่ายรับนักศึกษา* หนังสือรับ 2563/08/03-09:23:39:8104
เลขที่ : - สจป.สอธ.035/2563
*        ฝ่ายรับนักศึกษา* หนังสือเวียน 2563/08/03-16:57:39:2125
เลขที่ : - อว 7433(2)/ว66
*        ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา* หนังสือส่ง 2563/08/03-17:35:02:2164
เลขที่ : - อว 7433(3)/89
*        ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา* หนังสือรับ 2563/08/03-15:58:29:1686
เลขที่ : - อว 7413(1)/442
*        ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา* หนังสือเวียน 2563/07/31-16:40:27:7:47582
เลขที่ : - อว 7433(3)/ว44
*        ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ* หนังสือส่ง 2563/08/03-16:38:24:2032
เลขที่ : - อว 7433(4)/134
*        ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ* หนังสือรับ 2563/08/03-10:32:50:8858
เลขที่ : - อว 7432/1050
*        ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ* หนังสือเวียน 2563/08/03-11:25:42:9:47712
เลขที่ : - อว 7433(4)/ว94
*        ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต* หนังสือส่ง 2563/07/31-17:38:16:7198
เลขที่ : - อว 7433(5)/219
*        ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต* หนังสือรับ 2563/08/03-08:39:18:7483
เลขที่ : - อว7433(2)/142
*        ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต* หนังสือเวียน 2563/08/03-13:46:16:0203
เลขที่ : - อว 7433(5)/ว36
*        ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ* หนังสือส่ง 2563/07/29-13:51:37:6:47252
เลขที่ : - อว 7433(6)/36
*        ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ* หนังสือรับ 2563/08/03-17:41:13:2176
เลขที่ : - อว 7436/321
*        ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ* หนังสือเวียน 2563/03/19-09:01:27:2:34021
เลขที่ : - อว 7433(6)/ว3
4  โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
*        โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก* หนังสือส่ง 2563/01/06-14:11:41:4670
เลขที่ : - อว 7456/3
*        โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก* หนังสือรับ 2563/01/10-10:14:09:7030
เลขที่ : - อว 7414/87
*        โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก* หนังสือเวียน 2562/05/17-13:11:16:02
เลขที่ : - อว 7456/ว1
5  ฝ่ายกิจการพิเศษ
*        ฝ่ายกิจการพิเศษ* หนังสือส่ง 2563/08/03-09:10:06:7872
เลขที่ : - อว 7433(7)/20
*        ฝ่ายกิจการพิเศษ* หนังสือรับ 2563/07/30-16:14:58:2626
เลขที่ : - อว 7401(3)/ว.64
*        ฝ่ายกิจการพิเศษ* หนังสือเวียน 2563/06/23-08:43:32:7:43883
เลขที่ : - อว 7433(7)/ว3
6  ศูนย์คอมพิวเตอร์
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-15:31:28:1494
เลขที่ : - อว 7435(1)/277
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนส่ง พ 2562/11/15-11:33:52:02
เลขที่ : - อว 7435/พ6
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือส่ง (ภายนอก มทส.) 2563/03/03-10:35:44:9829
เลขที่ : - -
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/03-15:57:29:1679
เลขที่ : - -
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/07/24-10:15:20:1399:47028
เลขที่ : - อว 7435(3)/ว31
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนเวียน พว. 2562/11/15-11:36:08:02:20022
เลขที่ : - อว 7435/พ ว4
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสืองบฯ 2563/07/10-15:50:42:4:45702
เลขที่ : - อว 7435(2)/54
7  ศูนย์กิจการนานาชาติ
*        ศูนย์กิจการนานาชาติ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-13:25:23:9902
เลขที่ : - อว 7436/327
*        ศูนย์กิจการนานาชาติ* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/03-16:56:17:2124
เลขที่ : - อว 7401(3)/ว 68
*        ศูนย์กิจการนานาชาติ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/08/03-13:26:49:9915
เลขที่ : - อว 7436/ว36
*        ศูนย์กิจการนานาชาติ* เสนอผู้บริหาร 2563/07/30-09:34:46:9027
เลขที่ : - -
8  ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
*        ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/15-14:57:26:6943
เลขที่ : - อว 7437/79
*        ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/03-15:15:09:1214
เลขที่ : - อว 7401(3)/ว 68
*        ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/04/19-11:40:23:5835
เลขที่ : - อว 7437/ว4
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศนท.)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/31-10:46:11:4473
เลขที่ : - อว 7437(1)/84
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศนท.)* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/06/29-10:58:44:5136
เลขที่ : - AL-63060016 (48/2562)
*        ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/06/23-14:56:37:0038
เลขที่ : - อว 7437(2)/20
*        ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/07/05-11:54:49:02
เลขที่ : - ศธ 5602(7)/พว 37
*        ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/21-09:27:10:9578
เลขที่ : - อว 7437(3)/8
*        ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/06/29-15:11:34:6927
เลขที่ : - อว 7402(7)7พว63
*        ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/31-09:06:48:3434
เลขที่ : - อว 7437(4)/22
*        ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/07/31-14:26:46:5618
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-09:39:11:8257
เลขที่ : - อว 7437(5)/52
*        สำนักพิมพ์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-13:47:15:0211
เลขที่ : - อว 7437(6)/14
*        ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/06/29-14:23:51:6393
เลขที่ : - อว 7437(7)/3
*        ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/06/30-14:29:23:9959
เลขที่ : - -
9  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือส่ง(ภายใน) 2563/07/24-17:20:28:3999
เลขที่ : - อว 7438/17
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือรับ(ภายใน) 2563/08/03-17:23:15:2155
เลขที่ : - อว 7434(1)/ว65
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือเวียน(ภายใน) 2563/07/30-15:31:35:2122
เลขที่ : - อว 7438/ว12
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือส่ง(ภายนอก) 2563/07/23-17:21:39:0488
เลขที่ : - อว 7438/21
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือรับ(ภายนอก) 2563/08/03-17:24:39:2160
เลขที่ : - มบ 104/2563
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือเวียน(ภายนอก) 2563/07/30-15:43:13:2332
เลขที่ : - -
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* ผู้บริหารมอบหมายงาน 2563/01/16-09:10:58:6:26621
เลขที่ : - -
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* คำสั่งภายใน 2563/07/02-10:40:07:5244:44957
เลขที่ : - คำสั่ง ที่ 2/2563
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศสพ.)* อว 7438(1)/(ส่งภายใน) 2563/08/03-17:12:14:2142
เลขที่ : - อว 7438(1)/99
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศสพ.)* อว 7438(1)/(ส่งภายนอก) 2563/06/30-16:24:17:0811
เลขที่ : - อว 7438(1)/3
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศสพ.)* อว 7438(1)/ว (ภายใน มทส) 2563/07/10-10:40:55:2450
เลขที่ : - อว 7414(7)/ว11
*        ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา* อว 7438(2)/(ส่งภายใน) 2563/07/24-08:58:55:0842
เลขที่ : - อว 7438(2)/35
*        ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา* อว 7438(2)/(ส่งภายนอก) 2563/07/09-10:52:01:8114
เลขที่ : - อว 7438(2)/19
*        ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา* อว 7438(2)/ว (ภายใน มทส) 2563/06/24-09:12:49:1949
เลขที่ : - อว 7438(2)/ว7
*        ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา* อว 7438(2)/ว (ภายนอก มทส) 2563/07/24-08:57:58:0834
เลขที่ : - อว 7438(2)/ว103
*        ฝ่ายพัฒนาอาชีพ* อว 7438(3)/(ส่งภายใน) 2563/07/31-14:19:19:5590
เลขที่ : - อว 7438(3)/31
*        ฝ่ายพัฒนาอาชีพ* อว 7438(3)/(ส่งภายนอก) 2563/03/05-18:16:29:1603
เลขที่ : - อว 7438(3)/1
*        ฝ่ายพัฒนาอาชีพ* อว 7438(3)/ว (ภายใน มทส) 2563/05/18-11:53:38:4465
เลขที่ : - อว 7438(3)/ว8
*        ฝ่ายพัฒนาอาชีพ* อว 7438(3)/ว (ภายนอก มทส) 2563/03/04-11:14:59:4256
เลขที่ : - อว 7438(3)/ว1
*        ฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา* อว 7438(4)/(ส่งภายใน) 2563/07/23-10:51:24:7502
เลขที่ : - อว 7438(4)/43
*        ฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา* อว 7438(4)/(ส่งภายนอก) 2563/06/09-15:03:47:1644
เลขที่ : - อว 7438(4)/7
*        ฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา* อว 7438(4)/ว (ภายใน มทส) 2563/07/20-09:14:45:4976
เลขที่ : - อว 7438(4)/ว7
*        ฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา* อว 7438(4)/ว (ภายนอก มทส) 2563/07/23-09:49:10:6884
เลขที่ : - อว 7438(4)/ว44
10  ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)
*        ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)* หนังสือส่ง(ภายนอก) 7439/ 2563/07/31-17:52:08:7216
เลขที่ : - อว 7439/100
*        ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)* หนังสือเวียน (ภายนอก) 7439/ว 2563/08/03-14:12:32:0580
เลขที่ : - อว 7439/ว9
*        ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)* คำสั่ง อพ.สธ. 2563/06/18-09:42:43:6714
เลขที่ : - -
*        สำนักงานบริหาร อพ.สธ.-มทส.* หนังสือส่ง(ภายใน) 7439(1)/ 2563/08/03-14:35:08:0877
เลขที่ : - อว 7439(1)/321
*        สำนักงานบริหาร อพ.สธ.-มทส.* หนังสือรับ(ภายใน) 7439(1)/ 2563/08/03-14:36:42:0888
เลขที่ : - อว7434(1)ว68
*        สำนักงานบริหาร อพ.สธ.-มทส.* หนังสือรับ(ภายนอก) 7439(1)/ 2563/08/03-11:54:07:9672
เลขที่ : - อว0622/ว1314
*        สำนักงานบริหาร อพ.สธ.-มทส.* หนังสือแจ้งเวียน(ภายใน) 7439(1)/ว 2563/05/19-14:53:57:7367
เลขที่ : - อว 7439(1)/ว4
*        สำนักงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่* หนังสือส่ง(ภายใน) 7439(2)/ 2563/08/03-14:59:27:1031
เลขที่ : - อว 7439(3)/224
*        สำนักงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่* หนังสือแจ้งเวียน(ภายใน) 7439(2)/ว 2563/07/30-21:18:23:3182
เลขที่ : - อว 7439(2)/ว2
*        สำนักงานฝึกอบรมโครงการ อพ.สธ. คลองไผ่* หนังสือส่ง(ภายใน) 7439(3)/ 2563/08/03-15:00:48:1049
เลขที่ : - อว 7439(3)/33
11  สถาบันวิจัยและพัฒนา
*        สถาบันวิจัยและพัฒนา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/17-09:48:04:1611
เลขที่ : - อว 7421/17
*        สถาบันวิจัยและพัฒนา* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/03-16:20:35:1845
เลขที่ : - อว 7414(3)/205
*        สถาบันวิจัยและพัฒนา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/06/19-08:43:42:0173
เลขที่ : - อว 7421/ว2
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สบวพ.* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-15:23:23:1380
เลขที่ : - อว 7421(1)/549
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สบวพ.* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/07/24-14:21:57:2611
เลขที่ : - อว 7421(1)/ว11
*        ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/01-13:07:07:7345
เลขที่ : - อว 7421(2)/398
*        ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/08/03-15:04:07:1097
เลขที่ : - อว 7421(2)/ว264
*        ฝ่ายสารสนเทศและเผยแพร่ผลงานวิจัย* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/30-16:27:38:2820
เลขที่ : - อว 7421(3)/30
*        ฝ่ายสารสนเทศและเผยแพร่ผลงานวิจัย* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/07/31-17:54:46:0
เลขที่ : - อว 7421(3)/ว26
*        ฝ่ายมาตรฐานและเครือข่ายวิจัย* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/31-17:41:39:7205
เลขที่ : - อว 7421(4)/516
*        ฝ่ายมาตรฐานและเครือข่ายวิจัย* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/03-11:27:19:9495
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายมาตรฐานและเครือข่ายวิจัย* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/07/29-17:13:53:8111
เลขที่ : - อว 7421(4)/ว37
*        ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-13:08:35:9794
เลขที่ : - อว 7421(5)/53
*        ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/07/16-09:05:45:8177
เลขที่ : - อว 7421(5)/ว12
12  หน่วยตรวจสอบภายใน
*        หน่วยตรวจสอบภายใน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-13:36:52:0020
เลขที่ : - อว 7403(1)/194
*        หน่วยตรวจสอบภายใน* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/07/21-10:16:04:0
เลขที่ : - อว 7435(1)/ว30
*        หน่วยตรวจสอบภายใน* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/05/20-15:26:34:9763
เลขที่ : - อว 7403(1)/ว113
13  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
*        สำนักงานสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-14:05:13:0
เลขที่ : - อว 7403/303
*        สำนักงานสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/03-15:59:26:1690
เลขที่ : - อว 7436/328
*        สำนักงานสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/07/31-09:14:20:3603
เลขที่ : - อว 7403/ว87
14  อธิการบดีมหาวิทยาลัย
*        อธิการบดีมหาวิทยาลัย* ทะเบียนรับ-ระบบใหม่ (อว) 2563/08/03-16:30:54:1:47800
เลขที่ : - อว7434(3)/1069
15  สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร
*        สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร* ทะเบียนส่งสาย 1 2562/05/21-13:56:45:02
เลขที่ : - ศธ5614(8)/173
16  ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี
*        ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมฯ 2563/08/03-16:29:09:1938
เลขที่ : - ไม่มี/03/08/2563
*        ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี* ทะเบียนส่ง อว 7401(1)/... 2563/08/03-08:46:48:7505
เลขที่ : - อว 7401(1)/38
17  ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ
*        ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ 2563/08/03-17:58:59:2:47802
เลขที่ : - อว 7402(14)/202
*        ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ* ทะเบียนส่ง อว 7401(2)/... 2563/08/03-14:06:23:0432
เลขที่ : - อว 7401(2)/22
18  ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล
*        ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายวิชาการฯ 2563/08/03-15:01:57:1059
เลขที่ : - อว 7433(7)/20
*        ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล* ทะเบียนส่ง อว 7401(3)/... 2563/07/15-13:44:55:6407
เลขที่ : - อว 7401(3)/113
*        ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล* ทะเบียนเวียน อว 7401/ว 2563/07/15-13:42:57:6387
เลขที่ : - อว 7401(3)/ว62
*        ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล* ทะเบียนพิเศษ อว 7401(3)/พ 2562/06/20-14:11:44:02
เลขที่ : - อว 7401(3)/1
*        ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล* ทะเบียนพิเศษเวียน อว 7401(3)/พว 2563/07/22-10:56:59:4132
เลขที่ : - อว 7401(3)/7
19  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
*        ฝ่ายทรัพยากรบุคคล* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 2563/08/03-16:24:55:1:47795
เลขที่ : - นร1018.3/1578
*        ฝ่ายทรัพยากรบุคคล* ทะเบียนส่ง อว 7401(4)/... 2563/07/10-13:29:37:3408
เลขที่ : - อว 7401(4)/40
*        ฝ่ายทรัพยากรบุคคล* ทะเบียนหนังสือ(ลับ) 2562/06/18-08:42:50:02
เลขที่ : - ไม่มี/17/06/2562/2
20  ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป
*        ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป 2563/08/03-14:46:53:0926
เลขที่ : - อว 7402(5)/2016
*        ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป* ทะเบียนส่ง อว 7401(5)/... 2563/06/22-15:16:35:6936
เลขที่ : - อว 7401(5)/19
*        ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป* ทะเบียนเวียน อว 7401(5)/ว 2563/01/06-14:00:04:4417
เลขที่ : - อว 7401(5)/ว1
21  ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
*        ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ 2563/08/03-16:38:21:2031
เลขที่ : - อว 7401(3)/ว 68
*        ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนส่ง อว 7401(6)/... 2563/07/29-18:11:52:8238
เลขที่ : - อว 7401(6)/24
*        ผู้ช่วยด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนรับ-ผู้ช่วยด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ 2563/08/03-16:30:30:1962
เลขที่ : - อว 7401(3)/ว 68
*        ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนเวียน อว 7401(6)/... 2563/06/23-09:46:25:8:43902
เลขที่ : - อว 7401(6)/ว2
22  ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
*        ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนรับ 2563/08/03-14:20:16:0692
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนส่ง อว 7401(7)/... 2563/08/03-15:46:29:1:47782
เลขที่ : - อว 7401(7)/43
*        ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนส่ง อว 7401(7)/ว... 2562/10/10-09:13:09:02
เลขที่ : - อว 7401(7)/ว1
23  ฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ
*        ฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ 2563/08/03-16:07:22:1:47789
เลขที่ : - อว7434(3)/1069
*        ฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ* ทะเบียนส่ง อว 7401(8)/... 2563/07/17-13:50:08:3330
เลขที่ : - อว 7401(8)/37
*        ฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ* ทะเบียนเวียน อว 7401(8)/ว... 2563/06/23-13:57:36:9:43980
เลขที่ : - อว 7401(8)/ว7
24  ส่วนส่งเสริมวิชาการ
*        ส่วนส่งเสริมวิชาการ* ส่งปกติ 2563/07/31-10:47:28:4480
เลขที่ : - อว 7402(1)/121
*        ส่วนส่งเสริมวิชาการ* หนังสือรับ 2563/08/03-11:50:22:9660
เลขที่ : - -
*        ส่วนส่งเสริมวิชาการ* เวียน 2563/06/26-08:58:48:0:44309
เลขที่ : - อว 7402(1)/ว5
*        ส่วนส่งเสริมวิชาการ* พิเศษ 2563/07/16-10:48:31:9226
เลขที่ : - อว 7402(1)/พ23
*        ส่วนส่งเสริมวิชาการ* พิเศษเวียน 2563/08/03-14:23:03:0710
เลขที่ : - อว 7402(1)/พ ว37
25  ส่วนสารบรรณและนิติการ
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง อว 7401 2563/08/03-10:54:15:9031
เลขที่ : - อว 7401/2434
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง อว 7401/ว 2563/07/21-14:22:23:1319
เลขที่ : - อว 7401/ว77
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง-เวียนอิเล็กทรอนิกส์ 2563/07/31-15:29:13:6175:47559
เลขที่ : - สว(กสม)0008/(ส)ว 465
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง-อว 7402(2)/ 2563/08/03-16:30:55:1965
เลขที่ : - อว 7402(2)/302
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง-อว 7402(2)/พ 2563/08/03-16:30:28:1961
เลขที่ : - อว 7402(2)/พ69
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง-อว 7402(2)/พ ว 2563/07/22-13:58:14:5056
เลขที่ : - อว 7402(2)/พ ว15
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/03-15:31:36:1495
เลขที่ : - อว 7435(1)/276
*        งานธุรการ (สสน.ทะเบียนรับภายนอก)* ทะเบียนหนังสือรับมหาวิทยาลัย 2563/08/03-15:45:36:1591
เลขที่ : - ที่15/2563
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/03-10:09:34:8576
เลขที่ : - -
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง-อว 7402(2)/ว 2563/08/03-10:16:46:8610
เลขที่ : - อว 7402(2)/ว1237
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนคำสั่ง 2563/07/31-15:09:03:5936
เลขที่ : - ค 1228/2563
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนคำสั่งสภา 2563/07/15-10:12:10:4973
เลขที่ : - คส3/2563
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนประกาศ 2563/08/03-10:10:26:8580
เลขที่ : - ป1114/2563
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนประกาศสภา 2563/07/20-14:22:22:7719
เลขที่ : - ปส58/2563
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนระเบียบ 2563/06/18-15:22:06:9159
เลขที่ : - รบ4/2563
*        สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร* ทะเบียนรับ 2563/07/31-15:11:25:5955
เลขที่ : - -
*        สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร* ทะเบียนส่งสาย 1 2563/08/03-13:43:53:0187
เลขที่ : - อว 7434(1)/1948
*        สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร* ทะเบียนส่งสาย 2 2563/08/03-13:45:34:0195
เลขที่ : - -
*        สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร* ทะเบียนส่งภายใน 2563/08/03-13:10:30:9805
เลขที่ : - อว 7434(5)/240
*        สสน.งานนิติการ* ทะเบียนหนังสือรับ(นิติการ) 2563/08/03-14:16:38:0644
เลขที่ : - อว0222.5/7818
26  ส่วนอาคารสถานที่
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือส่ง 2563/08/03-10:32:10:8:47675
เลขที่ : - อว 7402(5)/2025
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือรับ(ภายใน มทส.) 2563/08/03-16:22:22:1858
เลขที่ : - อว 7433(4)/132
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือรับ(ภายใน สอส.) 2563/08/03-10:56:54:9054
เลขที่ : - อว 7402(5)/475
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือรับ(ภายนอก มทส.) 2563/08/03-11:15:33:9367
เลขที่ : - -
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือเวียน (ว) 2563/07/02-16:12:50:7761
เลขที่ : - อว 7402(5)/ว8
*        ส่วนอาคารสถานที่* อว 7402(5)/พ 2563/07/24-13:24:40:2257
เลขที่ : - อว 7402(5)/พ65
*        ส่วนอาคารสถานที่* อว 7402(5)/พว 2563/07/29-10:33:31:5075
เลขที่ : - อว 7402(5)/พว77
*        ส่วนอาคารสถานที่* อว 7401/ 2563/07/30-15:10:34:1:47432
เลขที่ : - อว 7401/2412
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือรับ(จัดซื้อ จัดจ้าง) 2563/07/31-15:57:31:6370
เลขที่ : - -
*        ส่วนอาคารสถานที่* คำสั่ง สอส. 2563/06/22-09:23:07:4492
เลขที่ : - -
*        ส่วนอาคารสถานที่* ประกาศ สอส. 2563/02/26-10:10:44:1174
เลขที่ : - -
*        งานระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ* หนังสือส่ง 2563/05/08-11:09:42:5598
เลขที่ : - ฟฟ./1
*        งานระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ* หนังสือรับ 2563/07/31-15:40:26:6268
เลขที่ : - -
*        งานภูมิทัศน์* หนังสือส่ง 2563/08/03-10:24:12:8738
เลขที่ : - ภท./63
*        งานภูมิทัศน์* หนังสือรับ 2563/07/23-16:33:36:0279
เลขที่ : - อว7402(6)/ว2426
*        งานรักษาความปลอดภัย* หนังสือส่ง 2563/07/31-16:15:36:6635
เลขที่ : - รปภ./131
*        งานรักษาความปลอดภัย* หนังสือรับ 2563/07/31-16:45:20:7046
เลขที่ : - v;7414/1952
*        งานยานพาหนะ* หนังสือส่ง 2563/08/03-16:30:11:1960
เลขที่ : - ยน./425
*        งานระบบประปา* หนังสือส่ง 2563/08/03-11:04:35:9159
เลขที่ : - ปป./103
*        งานระบบประปา* หนังสือรับ 2563/07/31-16:31:07:6870
เลขที่ : - อว 7402(5)/1787
*        งานออกแบบและก่อสร้าง* หนังสือส่ง 2563/07/30-10:20:38:9604
เลขที่ : - อก./67
*        งานออกแบบและก่อสร้าง* หนังสือรับ 2563/08/03-09:20:15:7966
เลขที่ : - อว 7402(7)/ว 29
*        งานซ่อมบำรุงและรักษา* หนังสือส่ง 2563/07/31-15:07:10:5922
เลขที่ : - ซบ./332
*        งานซ่อมบำรุงและรักษา* หนังสือรับ 2563/07/30-09:03:41:8509
เลขที่ : - อว 7408(2)/733
*        งานบริการอาคารสถานที่และกิจกรรม* หนังสือส่ง 2563/08/03-13:18:43:9856
เลขที่ : - บก./46
*        งานบริการอาคารสถานที่และกิจกรรม* หนังสือรับ 2563/08/03-10:28:37:8822
เลขที่ : - อว 7433(4)/126
27  หน่วยสิ่งแวดล้อม
*        หน่วยสิ่งแวดล้อม* หนังสือส่ง 2563/07/31-16:12:21:6617
เลขที่ : - /22
*        หน่วยสิ่งแวดล้อม* หนังสือรับ 2563/03/19-10:22:02:4128
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว14
*        หน่วยการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน* หนังสือส่ง 2563/07/30-11:08:14:0195
เลขที่ : - /147
*        หน่วยการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน* หนังสือรับ 2563/08/03-09:18:15:7955
เลขที่ : - อว7402(2)/ว1220
28  งานธุรการ
*        งานธุรการ* หนังสือส่ง 2563/08/03-14:13:13:0584
เลขที่ : - /174
*        งานธุรการ* หนังสือรับ 2563/07/22-09:58:55:3732
เลขที่ : - ร.1/63
29  ส่วนพัสดุ
*        ส่วนพัสดุ* รับ-อว 7402(6)/ 2563/07/31-09:28:56:3741
เลขที่ : - อว 7402(5)/1936
*        ส่วนพัสดุ* ส่ง-อว 7402(6)/ว 2563/08/03-10:25:37:8:47672
เลขที่ : - อว 7402(6)/ว2537
*        งานบริหารทั่วไป (สพ.)* หนังสือรับ 2562/09/11-11:03:59:02
เลขที่ : - นม0017.2/ว5263
*        งานคลังและบริหารพัสดุ* หนังสือรับ 2563/07/30-17:40:55:3102
เลขที่ : - อว 7402(4)/1686
30  ส่วนแผนงาน
*        ส่วนแผนงาน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-15:31:49:1503
เลขที่ : - อว 7402(7)/176
*        ส่วนแผนงาน* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/03-15:15:01:1212
เลขที่ : - -
*        ส่วนแผนงาน* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/07/30-09:31:38:9014
เลขที่ : - อว 7402(7)/ว29
*        ส่วนแผนงาน* ทะเบียนหนังสือพิเศษ 2563/07/31-10:22:22:4180
เลขที่ : - อว 7402(7)/พ96
*        ส่วนแผนงาน* ทะเบียนหนังสือพิเศษเวียน 2563/07/31-09:16:08:3615
เลขที่ : - อว 7402(7)/พว77
*        ส่วนแผนงาน* หนังสือส่งภายนอก 2563/08/03-15:51:27:1630
เลขที่ : - อว 7401/72
31  ส่วนกิจการนักศึกษา
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-16:38:47:2:47801
เลขที่ : - อว 7402(8)/749
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือรับ(ภายใน) 2563/08/03-15:53:15:1638
เลขที่ : - อว 7413(3)/ว 68
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือรับ(ภายนอก) 2563/08/03-14:47:52:0931
เลขที่ : - -
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/07/30-10:30:03:9728:47375
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว39
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษ 2563/07/17-15:27:59:4:46361
เลขที่ : - อว 7402(8)/ พ29
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2563/08/03-16:55:14:2120
เลขที่ : - อว 7402(8)/ พว41
*        งานกิจกรรมนักศึกษา* หนังสือส่ง 2563/07/23-16:27:24:0:46986
เลขที่ : - อว 7402(8)/136
*        งานกิจกรรมนักศึกษา* หนังสือรับ(ภายใน) 2563/08/03-13:43:40:0:47734
เลขที่ : - อว7402(8)ว39
*        งานกิจกรรมนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/07/09-10:33:10:7:45395
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว3
*        งานกิจกรรมนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษ 2563/07/02-15:45:07:7:45019
เลขที่ : - อว 7402(8)/3
*        งานกิจกรรมนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2563/07/17-14:25:38:3579
เลขที่ : - อว 7402(8)/4
*        งานทุนการศึกษา* หนังสือส่ง 2563/08/03-16:44:30:2049
เลขที่ : - อว 7402(8)/232
*        งานทุนการศึกษา* หนังสือรับ(ภายใน) 2563/08/03-16:40:03:2039
เลขที่ : - อว 7413(3)/ว 68
*        งานทุนการศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/07/17-15:05:57:3:46343
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว15
*        งานทุนการศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษ 2562/09/12-13:41:34:12897
เลขที่ : - อว 7402(8)/1
*        งานทุนการศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2563/07/17-09:46:15:1605
เลขที่ : - อว 7402(8)/4
*        งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก* หนังสือส่ง 2563/08/03-13:43:59:0:47747
เลขที่ : - อว 7402(8)/204
*        งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก* หนังสือรับ(ภายใน) 2563/08/03-11:37:21:9591
เลขที่ : - อว 7402(4)/1683
*        งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก* หนังสือรับ(ภายนอก) 2563/02/20-11:18:40:3027
เลขที่ : - กห0482.2.403/186
*        งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/07/31-11:59:34:5048
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว39
*        งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษ 2562/09/09-11:48:27:02
เลขที่ : - อว 7402(8)/1
*        งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2563/06/30-08:38:38:8:44611
เลขที่ : - อว 7402(8)/8
*        งานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา* หนังสือส่ง 2563/08/03-14:59:07:1:47768
เลขที่ : - อว 7402(8)/55
*        งานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา* หนังสือรับ(ภายใน) 2562/09/06-14:07:31:02
เลขที่ : - สมทส.ว47/2562
*        งานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/07/15-14:36:23:6:46072
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว5
*        งานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษ 2562/09/06-14:04:16:12364
เลขที่ : - อว 7402(8)/1
*        งานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2562/07/08-13:30:45:02
เลขที่ : - อว 7402(8)/5
*        งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม* หนังสือส่ง 2563/07/20-16:31:55:8818
เลขที่ : - อว 7402(8)/31
*        งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม* หนังสือรับ(ภายใน) 2563/08/03-08:50:01:7526
เลขที่ : - อว7402(8)/ว39
*        งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษ 2563/04/09-10:06:03:4:36127
เลขที่ : - อว 7402(8)/1
*        งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2563/02/14-08:45:01:2:29952
เลขที่ : - อว 7402(8)/3
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* หนังสือส่ง 2563/07/31-11:01:40:4:47512
เลขที่ : - อว 7402(8)/39
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* หนังสือรับ(ภายใน) 2563/08/03-15:37:09:1553
เลขที่ : - อว0226.2/ว881
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* หนังสือรับ(ภายนอก) 2562/08/21-15:07:21:02
เลขที่ : - กห0482.61.42/944
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/07/30-16:16:43:2655
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว38
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษ 2563/07/17-15:23:56:3:46355
เลขที่ : - อว 7402(8)/14
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2563/07/16-15:56:14:0:46222
เลขที่ : - อว 7402(8)/13
32  งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
*        งานศิษย์เก่าสัมพันธ์* หนังสือส่ง 2563/08/03-14:47:24:0929
เลขที่ : - อว 7402(8)/31
*        งานศิษย์เก่าสัมพันธ์* หนังสือรับ(ภายใน) 2563/08/03-16:32:54:2007
เลขที่ : - อว 7402(3)/2207
*        งานศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/02/24-13:01:13:1:31090
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว2
*        งานศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียบหนังสือส่งพิเศษ 2563/03/30-14:42:58:7:35193
เลขที่ : - อว 7402(8)/4
*        งานศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2563/04/22-15:07:28:4:37885
เลขที่ : - อว 7402(8)/3
33  งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ (งาน DSS)
*        งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ (งาน DSS)* หนังสือส่ง 2563/06/22-11:13:55:5:43809
เลขที่ : - อว 7402(8)/17
*        งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ (งาน DSS)* หนังสือรับ(ภายใน) 2563/08/03-10:38:18:8923
เลขที่ : - อว0226.2/7661
*        งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ (งาน DSS)* หนังสือรับ(ภายนอก) 2562/06/17-10:50:32:02
เลขที่ : - มว 09932/2562
*        งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ (งาน DSS)* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/12/09-14:21:12:6351
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว61
*        งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ (งาน DSS)* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2562/06/18-09:44:39:02
เลขที่ : - อว 7402(8)/7
34  ส่วนประชาสัมพันธ์
*        ส่วนประชาสัมพันธ์* หนังสือส่ง(ภายใน) 2563/07/31-13:56:39:5489
เลขที่ : - อว 7402(9)/154
*        ส่วนประชาสัมพันธ์* หนังสือรับ(ภายใน) 2563/08/03-15:39:02:1564
เลขที่ : - อว 7402(14)/พว 34
*        ส่วนประชาสัมพันธ์* หนังสือรับ(ภายนอก) 2563/08/03-15:45:10:1588
เลขที่ : - มพด.
35  สถานกีฬาและสุขภาพ
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* หนังสือส่ง 2563/08/03-15:32:23:1506
เลขที่ : - อว 7402(10)/143
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* หนังสือรับ(ภายใน) 2563/08/03-13:57:06:0287
เลขที่ : - สชวท.194/2563
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* หนังสือรับ(ภายนอก) 2563/07/23-11:33:07:7821
เลขที่ : - อว 0623.3/ว427
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* หนังสือเวียน 2562/12/23-15:47:47:9051
เลขที่ : - อว 7402(10)/ว27
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* ส่งพิเศษ 2563/06/23-10:44:24:8:43941
เลขที่ : - อว 7402(10)/ พ6
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* ส่งพิเศษเวียน 2563/03/05-11:43:25:9:32328
เลขที่ : - อว 7402(10)/ พว1
36  สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
*        สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-13:51:47:0251
เลขที่ : - อว 7402(12)/48
*        สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/03-13:37:38:0:47729
เลขที่ : - อว7433(4)/ว89
*        สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/11/13-13:26:01:02:19655
เลขที่ : - อว 7402(12)/ว9
37  ส่วนบริหารสินทรัพย์
*        ส่วนบริหารสินทรัพย์* ส่งปกติ 2563/08/03-10:41:15:8:47680
เลขที่ : - อว 7402(14)/202
*        ส่วนบริหารสินทรัพย์* หนังสือรับ 2563/08/03-11:22:41:9449
เลขที่ : - อว7401(3)/ว68
*        ส่วนบริหารสินทรัพย์* ส่งเวียน 2563/07/20-15:13:31:8:46521
เลขที่ : - อว 7402(14)/ว17
*        ส่วนบริหารสินทรัพย์* ส่งพิเศษ 2563/07/01-16:16:04:3935
เลขที่ : - อว 7402(14)/พ11
*        ส่วนบริหารสินทรัพย์* ส่งพิเศษเวียน 2563/07/31-11:15:43:4705:47519
เลขที่ : - อว 7402(14)/พ ว34
38  ส่วนทรัพยากรบุคคล
*        ส่วนทรัพยากรบุคคล* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-16:17:46:1830
เลขที่ : - อว 7402(3)/2219
*        ส่วนทรัพยากรบุคคล* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/03-15:16:10:1222
เลขที่ : - อว 7403/301
*        ส่วนทรัพยากรบุคคล* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/07/31-09:08:55:3451
เลขที่ : - อว 7402(3)/ว333
39  หน่วยประสานงาน มทส. กทม.
*        หน่วยประสานงาน มทส. กทม.* หนังสือส่ง 2563/08/03-13:11:24:9815
เลขที่ : - อว 7402(11)/202
*        หน่วยประสานงาน มทส. กทม.* หนังสือรับ 2563/08/03-09:17:56:7950
เลขที่ : - อว 7402(4)/1700
40  ฟาร์มมหาวิทยาลัย
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือส่ง (ภายใน) 2563/03/03-11:17:33:0108
เลขที่ : - -
41  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
*        สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/05/22-17:30:05:02
เลขที่ : - อว 7402(3)/ว 13
42  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
*        สำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-13:42:26:0161
เลขที่ : - อว 7411/616
*        สำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/03-15:23:40:1381
เลขที่ : - อว 7411(3)/128
*        สำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/07/31-09:10:25:3485
เลขที่ : - อว 7411(2)/ว28
*        สาขาวิชาเคมี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-11:11:31:9266
เลขที่ : - อว 7411(2)/482
*        สาขาวิชาเคมี* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/07/31-15:47:09:6299
เลขที่ : - อว7403/ว87
*        สาขาวิชาคณิตศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-15:33:38:1515
เลขที่ : - อว 7411(3)/129
*        สาขาวิชาคณิตศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/03-12:10:21:9701
เลขที่ : - อว 7431(4)/ว3
*        สาขาวิชาชีววิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/02-08:36:31:7379:222
เลขที่ : - อว 7411(4)/245
*        สาขาวิชาชีววิทยา* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/07/24-15:30:17:0
เลขที่ : - อว7421(2)/ว246
*        สาขาวิชาชีววิทยา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/07/02-17:51:24:8180
เลขที่ : - อว 7411(4)/ว15
*        สาขาวิชาฟิสิกส์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-15:08:07:1115
เลขที่ : - อว 7411(5)/643
*        สาขาวิชาฟิสิกส์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/03-15:00:31:1044
เลขที่ : - อว7431(4)/ว3
*        สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/29-15:42:18:7654
เลขที่ : - อว 7411(6)/127
*        สาขาวิชาปรีคลินิก* ทะเบียนส่ง 2563/08/03-11:30:59:9532
เลขที่ : - อว 7411(11)/394
*        สาขาวิชาปรีคลินิก* ทะเบียนรับ 2563/08/03-14:23:27:0711
เลขที่ : - อว 7411(4)/241
*        สาขาวิชาปรีคลินิก* ทะเบียนส่งเวียน 2563/06/16-15:29:28:1891
เลขที่ : - อว 7411(11)/ว10
*        สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-08:35:21:7434
เลขที่ : - อว 7411(14)/85
*        สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/03-13:54:00:0268
เลขที่ : - อว 7433(2)/ว62
*        สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/07/20-16:10:46:8657
เลขที่ : - อว 7411(14)/ว9
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/24-11:25:54:1929
เลขที่ : - อว 7411(15)/81
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/03-09:54:02:8384
เลขที่ : - อว 7421(3)/30
*        โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/31-17:24:45:7134
เลขที่ : - อว 7444/88
*        โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/07/17-14:39:40:3643
เลขที่ : - อว 7444/ว18
43  สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-15:18:16:1231
เลขที่ : - อว 7412/251
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/03-15:08:46:1120
เลขที่ : - อว 7401(3)/ว 68
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* หนังสือเวียน(ภายใน) 2563/07/24-16:46:52:3:47115
เลขที่ : - อว 7412/ว46
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* หนังสือเวียน(ภายนอก) 2563/07/01-11:05:30:1863
เลขที่ : - อว 7412/ว 14
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือ(ลับ) 2563/08/03-15:00:37:1046
เลขที่ : - อว 7407/198
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* หนังสือส่งผ่านคณบดี 2563/07/31-16:22:47:6692
เลขที่ : - อว 7412/357
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* คำสั่ง 2563/07/24-15:26:54:3120
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ประกาศ 2563/07/30-14:17:27:1446
เลขที่ : - -
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/29-11:08:50:5663
เลขที่ : - อว 7412(1)/21
*        สาขาวิชาศึกษาทั่วไป* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/31-15:48:52:0
เลขที่ : - อว 7412(2)/78
*        สาขาวิชาศึกษาทั่วไป* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/03-13:58:33:0:47749
เลขที่ : - -
*        สาขาวิชาศึกษาทั่วไป* หนังสือเวียน(ภายใน) 2563/07/17-15:34:52:4082
เลขที่ : - อว 7412(2)/ว6
*        สาขาวิชาศึกษาทั่วไป* ทะเบียนหนังสือ(ลับ) 2562/12/26-08:09:09:6614
เลขที่ : - อว 7408(2)/ว51
*        สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-12:36:03:9740
เลขที่ : - อว 7412(3)/261
*        สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/03-16:22:54:1861
เลขที่ : - อว 7412/242
*        สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ* หนังสือเวียน(ภายใน) 2563/07/30-15:23:14:2081
เลขที่ : - อว 7412(3)/ว31
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-16:41:15:2042
เลขที่ : - อว 7412(4)/147
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/03-10:08:36:8:47648
เลขที่ : - อว 7432/1047
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ* หนังสือเวียน(ภายใน) 2563/07/03-14:14:09:0653
เลขที่ : - อว 7412(4)/ว4
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-11:47:32:9:47716
เลขที่ : - อว 7412(5)/175
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/03-11:58:25:9677
เลขที่ : - อว 7413(6)/ว.59
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ* หนังสือเวียน(ภายใน) 2563/06/23-13:21:32:9126
เลขที่ : - อว 7412(5)/ว5
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ* ทะเบียนหนังสือ(ลับ) 2563/07/29-16:09:42:7918
เลขที่ : - อว 7421(2)/ว252
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/24-09:44:43:1134
เลขที่ : - อว 7412(6)/72
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/03-15:56:17:0
เลขที่ : - อว 7412(3)/259
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* หนังสือเวียน(ภายใน) 2563/07/30-10:05:46:9462
เลขที่ : - อว 7412(6)/ว3
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* หนังสือส่งผ่านหัวหน้าสถานวิจัย 2563/07/09-16:25:22:0425
เลขที่ : - อว 7421(4)/467
44  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/23-09:19:12:0
เลขที่ : - อว 7413/2
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/03-20:59:44:2236:47807
เลขที่ : - นม 0017.2/ว 5397
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/01/02-10:56:05:3495
เลขที่ : - อว 7413/ว1
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* คำสั่ง สวทก. 2563/08/03-15:34:11:1519
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ประกาศ สวทก. 2563/03/27-14:39:42:5414
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* อว 7413/พ 2562/08/29-14:08:20:02
เลขที่ : - อว 7413/พ1
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* อว 7413/พ ว 2563/05/29-13:05:03:9439
เลขที่ : - อว 7413/พว 1
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-16:13:00:1815
เลขที่ : - อว 7413(1)/449
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/03/26-15:15:41:3684
เลขที่ : - อว 7413(5)/195
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/08/03-10:19:55:8684
เลขที่ : - อว 7413(1)/ว66
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-16:26:29:1885
เลขที่ : - อว 7413(2)/432
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/03-10:24:21:8741
เลขที่ : - นม.52706/515
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/07/30-09:13:25:8636
เลขที่ : - อว 7413(2)/ว26
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-13:51:18:0248
เลขที่ : - อว 7413(3)/514
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/03-11:17:26:9388
เลขที่ : - อว0224.5/ว786
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/06/30-11:18:23:9308
เลขที่ : - อว 7413(3)/ว16
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-14:02:19:0370
เลขที่ : - อว 7413(4)/484
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/03-13:47:04:0210
เลขที่ : - อมทส.01/ ว.07
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/07/14-13:37:37:1965
เลขที่ : - อว 7413(4)/ว3
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-14:58:13:1022
เลขที่ : - อว 7413(5)/351
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/03-14:51:53:0946
เลขที่ : - อว 7433(2)/ว 62
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/01/17-12:46:17:4009
เลขที่ : - อว 7413(5)/ว1
45  ฟาร์มมหาวิทยาลัย
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือส่ง (ภายใน) 2563/08/03-16:20:47:1846
เลขที่ : - อว 7413(6)/2324
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือส่ง (ภายนอก) 2563/08/03-16:29:45:0
เลขที่ : - -
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือรับ (ภายใน) 2563/08/03-16:37:21:2026
เลขที่ : - อว 0221.1/ว 187
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือรับ (ภายนอก) 2563/08/03-16:37:34:2027
เลขที่ : - -
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือเวียน (ภายใน) 2563/07/31-09:31:14:3776
เลขที่ : - อว 7413(6)/ว59
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือเวียน (ภายนอก) 2563/07/16-10:53:37:9355
เลขที่ : - -
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* เลขที่คำสั่ง 2563/07/30-16:25:08:2790
เลขที่ : - -
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* เลขที่ประกาศ 2563/07/24-13:47:29:2:47064
เลขที่ : - -
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* เลขที่สัญญา 2563/07/31-10:25:43:4:47514
เลขที่ : - -
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* เลขที่หนังสือรับรอง 2563/06/02-10:45:57:5263
เลขที่ : - -
46  สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/31-17:18:25:7121
เลขที่ : - อว 7413(7)/308
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/03-14:09:07:0455
เลขที่ : - อว 7402(11)/197
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/06/15-16:56:15:7:43164
เลขที่ : - อว 7413(7)/ว2
47  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-17:42:00:2178
เลขที่ : - อว 7414/1999
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/03-16:35:32:2019
เลขที่ : - อว 7414(7)/555
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/08/03-13:50:41:0244
เลขที่ : - อว 7414/ว168
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* คำสั่ง สววศ. 2563/08/03-09:23:12:8071
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ประกาศ สววศ. 2563/07/22-16:34:59:6108
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* หนังสือส่งผ่านคณบดี 2563/05/15-09:32:29:0:39874
เลขที่ : - อว 7414/18
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-09:00:08:7773
เลขที่ : - อว 7414(1)/69
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/07/01-16:14:15:3887
เลขที่ : - อว 7414(1)/ว7
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (บัณฑิต)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-18:24:25:2215
เลขที่ : - อว 7414(1-1)/288
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (บัณฑิต)* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/07/29-11:04:52:5642
เลขที่ : - อว 7414(1-1)/ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (มหาบัณฑิต)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-14:26:20:0807
เลขที่ : - อว 7414(1-2)/211
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (มหาบัณฑิต)* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/07/31-10:03:39:4069
เลขที่ : - อว 7414(1-2)/ว2
*        สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-14:10:00:0462
เลขที่ : - อว 7414(1-3)/99
*        สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-09:38:54:8256
เลขที่ : - อว 7414(1-4)/109
*        สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/07/09-14:43:07:9542
เลขที่ : - อว 7401(3)/ว 58
*        สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/07/30-10:34:20:9768
เลขที่ : - อว 7414(1-4)/ว12
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/30-14:01:52:1262
เลขที่ : - -
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/03/06-12:03:03:4190
เลขที่ : - อว7414/ว.60
*        สาขาวิชานวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/30-15:57:45:2487
เลขที่ : - อว 7414(1-7)/57
*        สาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/29-09:41:45:4757
เลขที่ : - อว 7414(1-8)/22
*        สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-16:32:20:2006
เลขที่ : - อว 7414(2)/241
*        สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/03-16:34:23:2014
เลขที่ : - อว 7421(2)/ว259
*        สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/03/20-13:36:26:9916
เลขที่ : - อว 7414(2)/ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-15:37:12:1554
เลขที่ : - อว 7414(3)/212
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/07/31-17:29:22:7170
เลขที่ : - -
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/07/14-08:55:53:9958
เลขที่ : - อว 7414(3)/ว17
*        สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-13:27:21:9933
เลขที่ : - อว 7414(4)/354
*        สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/03-16:50:55:2107
เลขที่ : - อว 7414/ว168
*        สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/03/09-15:23:49:0205
เลขที่ : - อว 7414(4)/ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-13:42:27:0162
เลขที่ : - อว 7414(5)/171
*        สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/03-16:17:57:1832:47792
เลขที่ : - อว 7421(2)/ว259
*        สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/02/25-09:02:42:5541
เลขที่ : - อว 7414(5)/ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/30-17:16:18:3039
เลขที่ : - อว 7414(6)/204
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/03-18:15:02:2211
เลขที่ : - อว 7450/ว16
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/04/09-13:41:24:6198:36157
เลขที่ : - อว 7414(6)/ว3
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-13:39:48:0047
เลขที่ : - อว 7414(7)/561
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/03-11:23:48:0:47709
เลขที่ : - อว 7403/ว85
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/07/03-17:00:35:2267
เลขที่ : - อว 7414(7)/ว32
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-17:20:10:2150
เลขที่ : - อว 7414(8)/127
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/07/31-16:02:53:6528
เลขที่ : - -
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/09/26-15:33:15:02
เลขที่ : - อว 7414(8)/ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-15:05:18:1101
เลขที่ : - อว 7414(9)/196
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/07/29-12:42:22:6369:47231
เลขที่ : - สจป.สอธ.036/2563
*        สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-15:29:15:1477
เลขที่ : - อว 7414(10)/175
*        สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/03-16:25:18:1879
เลขที่ : - อว 7402(3)/ว329
*        สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/07/29-09:30:31:0
เลขที่ : - อว 7414(10)/ว7
*        สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-14:43:05:0909
เลขที่ : - อว 7414(11)/310
*        สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/03-10:05:03:8:47641
เลขที่ : - -
*        สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/06/15-11:15:19:5:43061
เลขที่ : - อว 7414(11)/ว5
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-14:33:06:0860
เลขที่ : - อว 7414(12)/350
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/07/24-08:01:31:0625
เลขที่ : - อว 7433(4)/110
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/02/26-16:50:48:4531
เลขที่ : - อว 7414(12)/ว3
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-13:37:45:0025
เลขที่ : - อว 7414(13)/231
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/07/31-17:09:18:7102:47590
เลขที่ : - อว 7421(2)/ว255
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/03/10-09:22:10:1890
เลขที่ : - อว 7414(13)/ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-14:35:21:0879
เลขที่ : - อว 7414(15)/437
*        สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/03-18:41:51:2221
เลขที่ : - อว 7431(4)/ว3
*        สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/07/08-17:09:32:6645
เลขที่ : - อว 7414(15)/ว10
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-14:35:55:0882
เลขที่ : - อว 7414(16)/135
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/03-13:32:53:9970:47724
เลขที่ : - อว 7450/ว16
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/07/24-13:01:44:2175:47054
เลขที่ : - อว 7414(19)/ว3
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-13:06:36:9789
เลขที่ : - อว 7414(17)/236
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/07/29-10:37:16:5200
เลขที่ : - อว 7433(3)/ว41
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/05/15-13:18:04:2725
เลขที่ : - อว 7414(17)/ว4
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/31-09:12:14:3553
เลขที่ : - อว 7414(18)/23
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/07/31-09:37:49:3945
เลขที่ : - อว 7436/ว32
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-14:01:20:0
เลขที่ : - อว 7414(19)/296
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/03-15:56:40:1675
เลขที่ : - อว 7421(2)/ว259
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/07/08-10:13:49:0
เลขที่ : - อว 7414(19)/ว14
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/31-16:23:23:6694
เลขที่ : - อว 7414(22)/394
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/03-10:21:44:8696
เลขที่ : - อว 7421(2)/ว259
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/06/17-09:03:05:2836
เลขที่ : - อว 7414(22)/ว10
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* หนังสือส่งผ่านหัวหน้าสถานฯ 2563/05/02-14:19:22:3:38915
เลขที่ : - อว 7414(22)/4
*        สถานนวัตกรรมวิศวศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/24-15:30:24:0
เลขที่ : - อว 7414(24)/8
*        สถานนวัตกรรมวิศวศึกษา* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/03-16:36:20:2021
เลขที่ : - อว 7414/ว167
*        สถานนวัตกรรมวิศวศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/06/11-15:53:18:9443:42735
เลขที่ : - อว 7414(24)/ว2
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (บัณฑิต)-เดิม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/06/10-09:15:41:0
เลขที่ : - อว 7414(24-1)/57
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (มหาบัณฑิต)-เดิม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/04/28-09:41:40:3967
เลขที่ : - อว 7414(24-2)/31
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (มหาบัณฑิต)-เดิม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/10/18-15:16:57:02
เลขที่ : - อว 7414(24-2)/ว5
*        สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์-เดิม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/01/22-09:56:19:9960
เลขที่ : - อว 7414(24-3)/7
*        สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์-เดิม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/06/24-13:27:41:02
เลขที่ : - อว 7414(24-3)/ว1
*        สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค-เดิม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/02/18-15:35:44:5958
เลขที่ : - อว 7414(24-4)/12
*        สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค-เดิม* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/07/09-12:51:09:8606
เลขที่ : - อว 7402(4)/ว.13
*        สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค-เดิม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/01/10-15:20:13:9616
เลขที่ : - อว 7414(24-4)/ว2
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน-เดิม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/02/03-14:04:00:2831
เลขที่ : - อว 7414(24-5)/6
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน-เดิม* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/01/10-14:57:37:9139
เลขที่ : - อว 7414(24)ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน-เดิม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/11/26-15:29:25:02
เลขที่ : - อว 7414(24-5)/ว5
*        สาขาวิชานวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์-เดิม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/27-09:40:12:9480
เลขที่ : - อว 7414(24-7)/71
*        สาขาวิชานวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์-เดิม* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/03/10-14:50:37:4853
เลขที่ : - อว 7414/ว72
*        สาขาวิชานวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์-เดิม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/10/18-10:36:39:02
เลขที่ : - อว 7414(24-7)/ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น-เดิม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/01/13-11:54:10:2562
เลขที่ : - อว 7414(24-8)/3
*        สาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น-เดิม* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/20-09:22:23:2246
เลขที่ : - -
*        สถานพันธกิจสากลสัมพันธ์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-16:42:57:2047
เลขที่ : - อว 7414(23)/25
*        สถานพันธกิจสากลสัมพันธ์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/03-11:46:46:9:47715
เลขที่ : - อว 7414/ว167
*        สถานพันธกิจสากลสัมพันธ์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/06/11-16:52:13:0072
เลขที่ : - อว 7414(23)/ว2
48  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
*        สำนักวิชาแพทยศาสตร์* ประกาศ 2563/07/10-17:08:37:5236
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาแพทยศาสตร์* คำสั่ง 2563/07/29-11:45:51:6208
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-17:51:49:2185
เลขที่ : - อว 7415/733
*        สำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/03-15:28:21:1:47785
เลขที่ : - อว 7402(6)/พว215
*        งานจัดการเรียนการสอน* รับ 2563/01/21-16:11:33:7453
เลขที่ : - อว 7433(4)/ว.14
*        สำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/08/03-14:25:23:0786
เลขที่ : - อว 7415/ว109
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/24-14:45:34:0
เลขที่ : - อว 7415(1)/25
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/04/08-11:35:31:2:36029
เลขที่ : - อว0210/ว2083
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/04/07-19:11:44:1673:35994
เลขที่ : - อว 7415(11)/ว1
*        สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-08:51:50:7536
เลขที่ : - อว 7415(2)/31
*        สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/07/17-20:51:51:4616
เลขที่ : - อว 7415(2)/ว8
*        สาขาวิชาจักษุวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/10-19:27:35:5278
เลขที่ : - อว 7415(3)/5
*        สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/20-15:20:24:8307
เลขที่ : - อว 7415(4)/14
*        สาขาวิชาพยาธิวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/23-13:27:20:8201
เลขที่ : - อว 7415(6)/18
*        สาขาวิชาพยาธิวิทยา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/03/20-16:50:38:1758
เลขที่ : - อว 7415(6)/ว2
*        สาขาวิชารังสีวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/23-17:00:18:0465
เลขที่ : - อว 7415(7)/6
*        สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/06/15-11:06:16:5223
เลขที่ : - อว 7415(8)/3
*        สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/24-20:13:51:4052
เลขที่ : - อว 7415(9)/57
*        สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/07/03-11:09:46:9495
เลขที่ : - อว 7415(9)/ว8
*        สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/01/14-13:11:09:6840
เลขที่ : - อว 7415(10)/1
*        สาขาวิชาศัลยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/13-15:38:40:8962
เลขที่ : - อว 7415(11)/20
*        สาขาวิชาศัลยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/02/12-11:35:51:0
เลขที่ : - อว 7415(11)/ว1
*        สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/31-13:39:35:5266
เลขที่ : - อว 7415(12)/18
*        สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/16-16:49:46:1150
เลขที่ : - อว 7415(13)/6
*        สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-13:40:18:0053
เลขที่ : - อว 7415(14)/45
*        สาขาวิชาอายุรศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/21-11:01:27:0290
เลขที่ : - อว 7415(15)/46
*        สถานวิจัยสำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-13:14:25:9824
เลขที่ : - อว 7415(18)/182
*        สถานวิจัยสำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/07/31-13:51:01:5357
เลขที่ : - -
*        สถานวิจัยสำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/07/24-16:05:29:3580
เลขที่ : - อว 7415(18)/ว20
*        สถานแพทยศาสตรศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/21-16:22:43:2520
เลขที่ : - อว 7415(19)/32
*        สถานแพทยศาสตรศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/08/03-14:24:24:0
เลขที่ : - อว 7415(19)/ว39
49  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
*        โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-09:48:18:8321
เลขที่ : - อว 7415(20)/2438
*        โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/03-14:34:02:0870
เลขที่ : - อว7402(4)/1686
*        โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* คำสั่ง 2563/01/29-10:50:56:7534
เลขที่ : - -
50  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
*        สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/31-18:50:00:7277
เลขที่ : - อว 7416/358
*        สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/03-11:58:50:9679
เลขที่ : - อว 7431(4)/ว3
*        สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/07/01-10:21:27:1645
เลขที่ : - อว 7416/ว29
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/30-14:26:29:1509
เลขที่ : - อว 7416(1)/44
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/24-14:47:49:2895
เลขที่ : - อว 7402(3)/ว100
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/04/01-14:18:40:1753
เลขที่ : - อว 7416(1)/ว2
*        สาขาวิชาการจัดการทางการพยาบาล* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/13-14:32:45:8244
เลขที่ : - อว 7416(2)/8
*        สาขาวิชาการจัดการทางการพยาบาล* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/04/23-11:10:49:6494
เลขที่ : - อว 7431(4)/ว 2
*        สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/31-13:38:11:5258
เลขที่ : - อว 7416(3)/50
*        สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/06/12-13:25:24:1993
เลขที่ : - อว 7413(5)/263
*        สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/13-14:21:40:8172
เลขที่ : - อว 7416(6)/75
*        สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/02/07-18:23:36:5436
เลขที่ : - อว 7407/พว4
*        สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/31-14:38:35:5684
เลขที่ : - อว 7416(7)/34
*        สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/02/07-18:24:55:5441
เลขที่ : - อว 7407/ว8
*        สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/31-14:35:16:5658
เลขที่ : - อว 7416(4)/46
*        สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/06/12-10:21:47:1274
เลขที่ : - อว 7421(4)/270
*        สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/31-16:45:38:7048
เลขที่ : - อว 7416(5)/14
*        สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/02/07-18:22:11:5431
เลขที่ : - อว 7402(8)/พว 10
*        สถานวิจัยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/31-15:15:18:5978
เลขที่ : - อว 7416(8)/18
*        สถานวิจัยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/03-11:38:49:9603
เลขที่ : - อว 7421(2)/ว259
51  สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
*        สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-16:50:20:2060
เลขที่ : - อว 7417/568
*        สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/03-11:26:53:9494
เลขที่ : - กห0633.2/4226
*        สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/08/03-14:13:31:0621
เลขที่ : - อว 7417/ว89
*        สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* คำสั่ง สวทพ. 2563/08/03-13:54:45:0273
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* ประกาศ สวทพ. 2563/02/03-09:28:17:0035
เลขที่ : - -
*        สาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/08-11:10:05:4191:222
เลขที่ : - อว 7417(6)/2
*        สถานวิจัยสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/10-13:39:25:3465
เลขที่ : - อว 7417(8)/28
*        สถานวิจัยสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/07/10-10:17:00:2080
เลขที่ : - อว 7434(5)/ว 23
52  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
*        สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ประกาศ 2563/03/10-16:11:32:5818
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* คำสั่ง 2563/07/15-16:40:14:7752
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-14:53:59:0966
เลขที่ : - อว 7418/306
*        สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/07/31-15:30:25:6187
เลขที่ : - อว 7418/937-2563
*        สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/07/14-14:18:02:2462
เลขที่ : - อว 7418/ว45
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/30-20:24:44:3177
เลขที่ : - อว 7418(1)/25
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/05/29-14:31:15:02
เลขที่ : - อว 7401(4)/ว 4
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/04/07-17:42:26:1:35985
เลขที่ : - อว 7418(1)/ว3
*        สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-10:49:01:8983
เลขที่ : - อว 7418(2)/64
*        สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/07/30-10:30:37:9734
เลขที่ : - -
*        สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/06/16-16:34:44:2533
เลขที่ : - อว 7418(2)/ว5
*        สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/23-10:04:00:7013
เลขที่ : - อว 7418(3)/146
*        สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/03-09:34:21:8191
เลขที่ : - อว 7401(3)/ว66
*        สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/02/26-13:07:34:2247
เลขที่ : - อว 7418(3)/ว3
*        สถานวิจัยสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/17-11:08:48:2306
เลขที่ : - อว 7418(5)/16
*        สถานวิจัยสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/07/30-15:20:09:2067
เลขที่ : - อว 7421(2)/ว255
53  สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี
*        สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี* หนังสือส่ง(ภายใน)5634(1)/ 2562/06/06-10:08:28:02
เลขที่ : - TEI/REM/SCI/2562/076
*        สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี* หนังสือส่ง(ภายใน) 5634(4)/ 2562/06/11-15:53:53:02
เลขที่ : - อว 7434/185
*        เทคโนธานี* หนังสือส่ง(ภายนอก) อว 7434/ 2563/08/03-17:43:26:2180
เลขที่ : - อว 7434/1354
*        เทคโนธานี* หนังสือรับ(ภายนอก มทส.) 2563/08/03-15:35:53:1533
เลขที่ : - อว0657.2000/1416
*        เทคโนธานี* หนังสือเวียน (ภายนอก) อว 7434/ว 2563/07/31-10:28:45:4258
เลขที่ : - -
*        เทคโนธานี* คำสั่ง ทธ. 2563/08/03-16:55:48:2122
เลขที่ : - -
*        เทคโนธานี* ประกาศ ทธ. 2563/07/29-10:34:57:5145
เลขที่ : - -
*        สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี* หนังสือส่ง(ภายใน)7434(1)/ 2563/08/03-17:11:47:2140
เลขที่ : - อว 7434(1)/1992
*        สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี* หนังสือรับ(ภายใน) 7434(1)/ 2563/08/03-17:15:16:2145
เลขที่ : - อว7439(1)/320
*        สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี* หนังสือเวียน(ภายใน) 7434(1)/ว 2563/08/03-11:26:35:9489
เลขที่ : - อว 7434(1)/ว68
*        สำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรม* หนังสือส่ง(ภายใน) 7434(2)/ 2563/08/03-13:29:54:9952
เลขที่ : - อว 7434(2)/235
*        สำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรม* หนังสือรับ(ภายใน) 7434(2)/ 2563/08/03-15:29:01:1474
เลขที่ : - อว7434(1ป/ว64
*        สำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรม* หนังสือรับ(ภายนอก) 7434(2)/ 2563/07/29-10:53:11:5425
เลขที่ : - อว0212/ว4053
*        สำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรม* หนังสือแจ้งเวียน(ภายใน) 7434(2)/ว 2563/06/05-13:58:39:3456
เลขที่ : - อว 7434(2)/ว3
*        สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม* หนังสือส่ง(ภายใน) 7434(3)/ 2563/08/03-16:21:58:1853
เลขที่ : - อว 7434(3)/1086
*        สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม* หนังสือรับ(ภายใน) 7434(3)/ 2563/07/31-13:54:31:5409
เลขที่ : - อว7434(5)/ว28
*        สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม* หนังสือรับ(ภายนอก) 7434(3)/ 2563/08/03-14:52:52:0954
เลขที่ : - อว6001/ว9286
*        สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม* หนังสือแจ้งเวียน(ภายใน) 7434(3)/ว 2563/07/20-14:58:27:8102
เลขที่ : - อว 7434(3)/ว13
*        สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี* หนังสือส่ง(ภายใน) 7434(4)/ 2563/08/03-14:15:34:0640
เลขที่ : - อว 7434(4)/485
*        สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี* หนังสือรับ(ภายใน) 7434(4)/ 2563/07/30-10:43:21:9878
เลขที่ : - อว 7439(2)/205
*        สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี* หนังสือรับ(ภายนอก) 7434(4)/ 2563/07/23-15:04:25:9147
เลขที่ : - อว 0401.7/ว5018
*        สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี* หนังสือแจ้งเวียน(ภายใน) 7434(4)/ว 2563/07/01-10:41:07:1766
เลขที่ : - อว 7434(4)/ว4
*        สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา* หนังสือส่ง(ภายใน) 7434(5)/ 2563/08/03-16:42:06:2045
เลขที่ : - อว 7434(5)/244
*        สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา* หนังสือรับ(ภายใน) 7434(5)/ 2563/07/30-15:15:16:2009
เลขที่ : - อว7434(1)/ว64
*        สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา* หนังสือรับ(ภายนอก) 7434(5)/ 2563/07/30-10:52:57:9951
เลขที่ : - อว0623/2357
*        สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา* หนังสือแจ้งเวียน(ภายใน) 7434(5)/ว 2563/08/03-15:41:01:1571
เลขที่ : - อว 7434(5)/ว29
54  สโมสร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
*        สโมสร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/31-10:05:18:4071
เลขที่ : - อว 7402(2)/ว36
*        สโมสร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/07/30-11:09:53:0252
เลขที่ : - อว 7450/ว16
*        สโมสร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/07/22-13:18:47:4735
เลขที่ : - อว 7402(2)/วว12
55  สุรสัมมนาคาร
*        สุรสัมมนาคาร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-17:16:27:2148
เลขที่ : - อว 7443/ว79
*        สุรสัมมนาคาร* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/07/31-11:51:31:5017
เลขที่ : - อว 7450/ว16
*        สุรสัมมนาคาร* คำสั่ง 2563/07/31-16:48:26:7059
เลขที่ : - -
*        สุรสัมมนาคาร* ประกาศ และอื่นๆ 2563/03/26-14:57:02:3635
เลขที่ : - ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563
*        แผนกธุรการ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-09:20:49:7975
เลขที่ : - อว 7443(1)/246
*        แผนกธุรการ* ประกาศ และอื่นๆ 2563/07/16-11:19:13:9517
เลขที่ : - -
*        แผนกการเงิน (สส.)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/29-09:08:56:4431
เลขที่ : - อว 7443(2)/76
*        แผนกบัญชีและพัสดุ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/04/01-10:15:51:1116
เลขที่ : -
*        แผนกบริการส่วนหน้า* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/04/02-12:09:07:3:35531
เลขที่ : - อว 7443(5)/
56  ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-16:42:47:2046
เลขที่ : - อว 7454/709
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/07/30-15:32:36:2147
เลขที่ : - รค. 2563/27
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/10/18-16:58:42:01
เลขที่ : - อว 7454/ว17
57  โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA)
*        โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-19:06:37:2227
เลขที่ : - อว 7445/200
*        โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA)* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/03-11:22:40:9448
เลขที่ : - สชวท.194/2563
*        โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA)* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/06/29-09:08:37:4:44450
เลขที่ : - อว 7445/ว5
58  ศูนย์วิจัยนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
*        ศูนย์วิจัยนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/10-16:32:55:4966
เลขที่ : - อว 7457/16
*        ศูนย์วิจัยนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/06/24-16:05:57:5694
เลขที่ : - -
*        ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/31-16:46:48:7051
เลขที่ : - อว 7455/173
*        ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/07/24-09:40:16:1:47025
เลขที่ : - อว 7402(5)/1932
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/02-16:09:21:7744
เลขที่ : - อว 7452/7
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/04/15-14:39:39:9108
เลขที่ : - -
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/08/14-13:39:36:02
เลขที่ : - อว 7452/ว1
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/22-09:59:05:0
เลขที่ : - อว 7451/34
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/06/30-09:45:59:8677
เลขที่ : - อว 7402(7)/146
*        ศูนย์การให้บริการทางวิชาการสำหรับนักเรียนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา(สอวน.)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-13:58:14:0295
เลขที่ : - อว 7448/52
*        ศูนย์การให้บริการทางวิชาการสำหรับนักเรียนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา(สอวน.)* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/06/26-17:05:45:3664
เลขที่ : - อว 7448/ว10
*        ศูนย์การให้บริการทางวิชาการสำหรับนักเรียนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา(สอวน.)* ประกาศ 2563/04/23-14:57:14:7822
เลขที่ : - -
*        โครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี ศูนย์เครือข่ายวัสดุนาโนและการวิเคราะห์ขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-10:38:10:8898
เลขที่ : - อว 7446/24
*        โครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี ศูนย์เครือข่ายวัสดุนาโนและการวิเคราะห์ขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/09/20-09:46:56:02
เลขที่ : - อว6005/317
59  โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน
*        โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-15:07:20:1109
เลขที่ : - อว 7450/78
*        โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/03-16:09:37:1803
เลขที่ : - สชวท. 194/2563
*        โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/07/29-13:40:37:6664
เลขที่ : - อว 7450/ว17
60  ศูนย์ความเป็นเลิศ นาโนเทค-มทส. ด้านวัสดุนาโนเพื่อสมบัติเฉพาะทางขั้นสูง
*        ศูนย์ความเป็นเลิศ นาโนเทค-มทส. ด้านวัสดุนาโนเพื่อสมบัติเฉพาะทางขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/07/26-16:45:59:02
เลขที่ : - อว 7447/1
*        ศูนย์ความเป็นเลิศ นาโนเทค-มทส. ด้านวัสดุนาโนเพื่อสมบัติเฉพาะทางขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/05/27-10:44:28:02
เลขที่ : - อว 7406/5 (ยกเลิก)
61  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/04/21-11:47:01:0474
เลขที่ : - อว 7462/3
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/04/14-16:55:37:7401
เลขที่ : - อว 7421 (2)/ ว 124
62  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีวกลศาสตร์ทางการแพทย์
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีวกลศาสตร์ทางการแพทย์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/24-13:55:49:0
เลขที่ : - อว 7461/20
63  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเป็นผู้ประกอบการ
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเป็นผู้ประกอบการ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/30-10:26:37:9642
เลขที่ : - อว 7458/35
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเป็นผู้ประกอบการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/06/30-15:09:36:0238
เลขที่ : - อว 7402(7)/146
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเป็นผู้ประกอบการ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/06/16-10:49:46:9:43228
เลขที่ : - อว 7458/ว7
64  โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่
*        โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/07/31-14:01:13:5504
เลขที่ : - อว 7463/234
*        โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/03-15:24:28:1386
เลขที่ : - อว7421(2)/ว259
*        โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/07/30-14:48:24:1798
เลขที่ : - อว 7463/ว7
*        การแข่งขันกีฬาบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 39 ปีบทองเกมส์* หนังสือส่ง 2563/03/05-09:50:47:8485
เลขที่ : - อว 7464/33
*        การแข่งขันกีฬาบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 39 ปีบทองเกมส์* หนังสือเวียน 2563/03/02-16:53:09:7:31911
เลขที่ : - อว 7464/ว5
65  ศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจไก่โคราช
*        ศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจไก่โคราช* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-16:34:31:2015
เลขที่ : - อว 7459/30
66  สภาวิชาการ
*        สภาวิชาการ* ส่งปกติ 2563/04/22-21:32:05:5:37958
เลขที่ : - อว 7406/56
*        สภาวิชาการ* เวียน 2563/07/15-10:15:02:4999:46011
เลขที่ : - อว 7406/ว 108
*        สภาวิชาการ* พิเศษ 2562/09/26-10:42:29:02
เลขที่ : - อว 7406/พ1
67  สถานพัฒนาคณาจารย์
*        สถานพัฒนาคณาจารย์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2563/08/03-15:42:43:1575
เลขที่ : - อว 7407/198
*        สถานพัฒนาคณาจารย์* ทะเบียนหนังสือรับ 2563/08/03-15:24:32:1387
เลขที่ : - อว 7401(3)/ว 68
*        สถานพัฒนาคณาจารย์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2563/07/16-08:20:52:7961
เลขที่ : - อว 7407/ว51
*        สถานพัฒนาคณาจารย์* หนังสือส่งพิเศษ 2563/07/02-08:56:11:4334:44910
เลขที่ : - อว 7407/พ37
*        สถานพัฒนาคณาจารย์* หนังสือส่งพิเศษเวียน 2563/07/31-17:40:33:7203:47596
เลขที่ : - อว 7407/พ ว28
68  สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* หนังสือรับ-ภายใน 2563/08/03-12:03:52:9693
เลขที่ : - อว7434(1)/ว65
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* หนังสือรับ-ภายนอก 2562/08/14-13:51:40:02
เลขที่ : - ศธ0305/ว2319
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* หนังสือส่งภายใน-นอก 2563/07/29-13:21:42:6515
เลขที่ : - อว 7408/39
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* หนังสือเวียน-ภายใน 2563/07/29-14:14:31:6958
เลขที่ : - อว 7408/ว10
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* หนังสือเวียน-ภายนอก 2563/07/29-14:21:40:7002
เลขที่ : - -
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* ประกาศ 2563/07/29-12:50:42:6378
เลขที่ : - -
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* คำสั่ง 2563/07/23-14:13:27:8710
เลขที่ : - -
*        หน่วยศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้* หนังสือรับ-ภายใน 2563/06/12-13:43:47:2166
เลขที่ : - อว 7437(7)/2
*        หน่วยศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้* หนังสือส่งภายใน-นอก 2563/07/29-09:03:15:4413
เลขที่ : - อว 7408(1)/29
*        หน่วยศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้* หนังสือเวียน-ภายใน 2563/02/14-10:54:58:3548
เลขที่ : - อว 7414(13)/ว1
*        หน่วยศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้* ประกาศ 2563/05/19-15:06:38:7427
เลขที่ : - -
*        หน่วยศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้* หนังสือ-ลับ 2562/11/25-14:58:00:02
เลขที่ : - -
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือรับ-ภายใน 2563/08/03-12:00:52:9687
เลขที่ : - อว7402(4)/1688
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือรับ-ภายนอก 2563/08/03-16:51:38:2111
เลขที่ : - -
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือส่งภายใน-นอก 2563/08/03-14:10:43:0543
เลขที่ : - อว 7408(2)/773
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือเวียน-ภายใน 2563/08/03-13:41:56:0096
เลขที่ : - อว7408(2)/ว43
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือเวียน-ภายนอก 2563/07/24-13:27:12:2268
เลขที่ : - -
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ประกาศ 2563/07/08-09:25:36:3065
เลขที่ : - -
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* คำสั่ง 2563/07/22-10:10:56:3859
เลขที่ : - -
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือ-ลับ 2563/01/31-11:40:36:7239
เลขที่ : - อว 7408(2)ว4