เลขที่เอกสารครั้งล่าสุด และปริมาณการใช้ระบบ ส่ง รับ สำเนาหนังสือ
แยกตามหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2566   หรือคลิ๊กดูปี พ.ศ. 2565  2564 2563
ชื่อหน่วยงาน ชื่อหนังสือ เลขที่ ศธ. ครั้งล่าสุด ปริมาณการใช้ระบบ
ส่ง-รับหนังสือ(เรื่อง)
จำนวน(แผ่น) ไฟล์แนบเพิ่มเติม จำนวน(แผ่น) ปริมาณการใช้ระบบ
การทำสำเนาหนังสือ(ครั้ง)
สำเนาจำนวน(แผ่น) รวมทั้งหมด (แผน)
1  อธิการบดีมหาวิทยาลัย              
*        อธิการบดีมหาวิทยาลัย* ทะเบียนรับ-ระบบใหม่ (อว) 2566/09/29-17:03:31:5:097
เลขที่ : - อว7403(1)/พ118
3,166 2,567 6,289 6,289
2  ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย              
*        ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนรับ 2566/09/29-14:58:19:4438
เลขที่ : - อว 7402(2)/ว1761
1,141 359 1,140 1,140
*        ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนส่ง อว 7401(7)/... 2566/09/25-10:24:39:4312
เลขที่ : - อว 7401(7)/53
53 118 36 169 287
3  ฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ              
*        ฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป 2566/09/29-14:01:34:3918
เลขที่ : - อว 7415(20)/4875
1,364 1,450 2,839 2,839
*        ฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ* ทะเบียนส่ง อว 7401(5)/... 2566/09/26-13:23:47:0009
เลขที่ : - อว 7401(5)/19
19 18
*        ฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ* ทะเบียนเวียน อว 7401(5)/ว 2566/03/23-15:18:32:0
เลขที่ : - อว 7401(5)/ว2
2
4  ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ              
*        ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ 2566/09/29-16:22:58:5223
เลขที่ : - อว 7402(7)/211
758 1 915 2,693 2,694
*        ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ* ทะเบียนส่ง อว 7401(2)/... 2566/09/13-14:00:57:5:426
เลขที่ : - อว 7401(2)/17
17 69 21 86 155
*        ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/07/25-11:23:34:6:738
เลขที่ : - อว 7401(2)/ว1
1 17 5 85 102
5  ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ              
*        ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายวิชาการฯ 2566/09/29-16:48:33:5396
เลขที่ : - อว 7414(8)/288
4,335 5,825 9,322 9,322
*        ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ* ทะเบียนส่ง อว 7401(3)/... 2566/09/19-13:44:24:0615
เลขที่ : - อว 7401(3)/71
71 68
*        ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ* ทะเบียนเวียน อว 7401/ว 2566/09/19-13:45:46:0630
เลขที่ : - อว 7401(3)/ว50
50
*        ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ* ทะเบียนพิเศษ อว 7401(3)/พ 2566/06/22-11:11:17:3248
เลขที่ : - อว 7401(3)/7
7
*        ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ* ทะเบียนพิเศษเวียน อว 7401(3)/พว 2566/06/07-11:00:10:3397
เลขที่ : - อว 7401(3)/8
8
6  ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี              
*        ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 2566/09/29-16:03:31:4912
เลขที่ : - อว 7454/971
1,416 1,996 4,872 4,872
*        ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี* ทะเบียนส่ง อว 7401(1)/... 2566/09/15-11:52:54:2412
เลขที่ : - อว 7401(1)/94
94 170 123 217 387
*        ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี* ทะเบียนส่ง อว 7401(1)/ว 2566/06/21-08:51:32:6682
เลขที่ : - อว 7401(1)/ว13
13 37 112 338 375
7  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป              
*        ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 2566/09/29-16:05:34:4945
เลขที่ : - อว 7415(20)/4893
3,195 78 1,909 4,168 4,246
*        ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป* ทะเบียนส่ง อว 7401(4)/... 2566/09/25-08:17:49:3209
เลขที่ : - อว 7401(4)/13
13 11
8  ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์              
*        ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 2566/09/29-18:42:56:5665
เลขที่ : - อว 7402(8)/1507
2,011 1,224 5,681 5,681
*        ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนส่ง อว 7401(6)/... 2566/09/28-09:40:41:7172
เลขที่ : - อว 7401(6)/42
42 184 48 214 398
*        ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนรับ-ผู้ช่วยด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ 2566/09/04-17:05:47:8089
เลขที่ : - อก./24
24 39 6 12 51
9  ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ              
*        ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ฯ 2566/09/29-16:55:05:5415
เลขที่ : - อว 7434(5)/270
1,763 1,863 3,667 3,667
*        ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ* ทะเบียนส่ง อว 7401(8)/... 2566/09/26-09:29:46:8200
เลขที่ : - อว 7401(8)/79
79 55 78 60 115
*        ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ* ทะเบียนเวียน อว 7401(8)/ว... 2566/09/26-15:19:22:1064
เลขที่ : - อว 7401(8)/ว21
21 36 219 621 657
10  ส่วนส่งเสริมวิชาการ              
*        ส่วนส่งเสริมวิชาการ* ส่งปกติ 2566/09/28-16:12:11:1030
เลขที่ : - อว 7402(1)/181
185 644 235 1,106 1,750
*        ส่วนส่งเสริมวิชาการ* หนังสือรับ 2566/09/29-15:15:04:4547
เลขที่ : - อว0200.6/18822
1,101 1,245 4,579 4,579
*        ส่วนส่งเสริมวิชาการ* เวียน 2566/09/27-13:45:55:4:493
เลขที่ : - อว 7402(1)/ว31
31 154 299 1,482 1,636
*        ส่วนส่งเสริมวิชาการ* พิเศษ 2566/09/19-08:56:14:8583
เลขที่ : - อว 7402(1)/พ21
21 81 17 64 145
*        ส่วนส่งเสริมวิชาการ* พิเศษเวียน 2566/09/08-13:46:56:2287
เลขที่ : - อว 7402(1)/พ ว15
16 77 230 1,340 1,417
11  ส่วนสารบรรณและนิติการ              
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง อว 7401 2566/09/29-16:10:31:5088
เลขที่ : - อว 7401/3040
3,046 3,163 5 7 3,170
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง อว 7401/ว 2566/09/01-13:48:26:2448
เลขที่ : - อว 7401/ว84
84 136 136
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง-อว 7402(2)/ 2566/09/29-11:47:44:3228
เลขที่ : - อว 7402(2)/473
473 1,294 158 832 2,126
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง-อว 7402(2)/ว 2566/09/29-13:19:48:3:962
เลขที่ : - อว 7402(2)/ว1764
1,764 4,527 45,877 208,749 213,276
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง-อว 7402(2)/พ 2566/09/26-10:55:53:9036
เลขที่ : - อว 7402(2)/พ65
65 40 38 17 57
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง-อว 7402(2)/พ ว 2566/09/22-16:18:21:2689
เลขที่ : - อว 7402(2)/พ ว32
32 247 919 10,115 10,362
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/29-14:43:29:4351
เลขที่ : - อว7402(14)/ว38
1,707 1,543 3,011 3,011
*        งานธุรการ (สสน.ทะเบียนรับภายนอก)* ทะเบียนหนังสือรับมหาวิทยาลัย 2566/09/29-14:40:50:4328
เลขที่ : - ปขมท.22/ว109
4,942 6,576 24,526 24,526
*        งานธุรการ (สสน.ทะเบียนรับภายนอก)* ทะเบียนหนังสือ ลับ 2566/09/28-11:45:53:8467
เลขที่ : - ไม่มี/28/09/2566
33 26 35 29 55
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/08/25-09:46:20:7892
เลขที่ : - อ 7402(2)/
1 1 2 2 3
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/29-15:48:06:4792
เลขที่ : - อว 7402(2)/1922
3,035 1 1 1
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนคำสั่ง 2566/09/29-16:24:07:5232
เลขที่ : - ค 1623/2566
1,630 724 3 3 727
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนคำสั่งสภา 2566/09/19-09:51:36:1126
เลขที่ : - คส13/2566
13
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนประกาศ 2566/09/29-15:38:08:4703
เลขที่ : - ป1253/2566
1,253 575 575
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนประกาศสภา 2566/09/04-15:02:27:7136
เลขที่ : - ปส76/2566
76 18 18
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนระเบียบ 2566/07/12-13:06:20:3748
เลขที่ : - รบ9/2566
9 29 29
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนข้อบังคับ 2566/09/13-13:33:26:4841
เลขที่ : - ขบ6/2566
6 43 43
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียน MOU 2566/09/25-14:29:43:6097
เลขที่ : - -
332 61 61
*        สสน.งานไปรษณีย์* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/13-14:27:54:5518
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว67
2
*        สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร* ทะเบียนรับ 2566/09/29-16:15:50:5:072
เลขที่ : - อว 7414(8)/282
3,013 3 3,026 5,975 5,978
*        สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร* ทะเบียนส่งสาย 1 2566/09/29-16:29:56:5284
เลขที่ : - อว 7408(2)/2233
2,923 6,688 2,639 6,347 13,035
*        สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร* ทะเบียนส่งสาย 2 2566/09/28-09:30:47:7:624
เลขที่ : - อว 7431(3)/344
351 920 269 808 1,728
*        สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร* ทะเบียนส่งภายใน 2566/09/29-16:21:01:5206
เลขที่ : - อว7404/58
1,942 4,811 1,985 4,889 9,700
*        สสน.งานนิติการ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/05/18-12:47:04:2:537
เลขที่ : - -
11 17 23 31 48
*        สสน.งานนิติการ* ทะเบียนหนังสือรับ(นิติการ) 2566/09/29-14:00:29:3903
เลขที่ : - อว 7413(1)/748
1,170 1,046 14,490 14,490
12  ส่วนทรัพยากรบุคคล              
*        ส่วนทรัพยากรบุคคล* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/29-16:49:33:5398
เลขที่ : - อว 7402(3)/3059
3,066 681 2,367 514 1,195
*        ส่วนทรัพยากรบุคคล* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/28-16:11:51:1028
เลขที่ : - -
2,616 1 637 736 737
*        ส่วนทรัพยากรบุคคล* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/09/29-11:24:48:3065
เลขที่ : - อว 7402(3)/ว538
542 674 2,704 6,097 6,771
13  ส่วนการเงินและบัญชี              
*        ส่วนการเงินและบัญชี* ส่ง-อว 7402(4)/ 2566/08/09-16:24:49:2166
เลขที่ : - อว 7402(4)/1
1 1 1 1 2
*        ส่วนการเงินและบัญชี* รับ-อว 7402(4)/ 2566/07/24-11:01:42:1294
เลขที่ : - อว 7435(1)/ว34
1
14  ส่วนอาคารสถานที่              
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือส่ง 2566/09/29-13:50:34:3:979
เลขที่ : - อว 7402(5)/2647
2,650 4,320 4,898 8,400 12,720
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือรับ(ภายใน มทส.) 2566/09/29-11:28:07:3082
เลขที่ : - -
1,845 5 2,286 5,584 5,589
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือรับ(ภายใน สอส.) 2566/09/29-10:52:37:2760
เลขที่ : - อว 7402(5)/641
641 13 47 12 25
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือรับ(ภายนอก มทส.) 2566/09/29-13:39:35:3728
เลขที่ : - -
1,113 1,428 1,107 1,541 2,969
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือรับ (ใบ DAR) 2566/08/18-15:47:10:9044
เลขที่ : - -
32 36 36
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือเวียน (ว) 2566/09/13-14:20:30:9505
เลขที่ : - อว 7402(5)/ว19
19 32 241 629 661
*        ส่วนอาคารสถานที่* อว 7402(5)/พ 2566/09/29-09:56:58:2:843
เลขที่ : - อว 7402(5)/พ161
161 208 113 147 355
*        ส่วนอาคารสถานที่* อว 7402(5)/พว 2566/09/26-09:54:51:8554
เลขที่ : - อว 7402(5)/พว95
95 105 61 531 636
*        ส่วนอาคารสถานที่* อว 7401/ 2566/09/27-09:55:02:2832
เลขที่ : - อว 7401/2993
62 97 55 81 178
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือรับ(จัดซื้อ จัดจ้าง) 2566/08/28-15:31:45:4351
เลขที่ : - -
490
*        ส่วนอาคารสถานที่* คำสั่ง สอส. 2566/09/12-09:21:10:8195
เลขที่ : - -
4 10 17 34 44
*        ส่วนอาคารสถานที่* ประกาศ สอส. 2566/05/09-10:22:12:9195
เลขที่ : - -
3 8 24 85 93
*        งานธุรการ* หนังสือส่ง 2566/09/20-08:57:31:2723
เลขที่ : - ส.440/66
355 233 390 300 533
*        งานธุรการ* หนังสือรับ 2566/09/29-11:11:03:2974
เลขที่ : - สร.112/66
53
*        งานระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ* หนังสือรับ 2566/09/29-09:53:06:2107
เลขที่ : - -
591
*        งานภูมิทัศน์* หนังสือส่ง 2566/09/12-14:30:40:0953
เลขที่ : - ภท./73
73
*        งานภูมิทัศน์* หนังสือรับ 2566/09/29-09:16:23:1851
เลขที่ : - อว7413(6)/1021
140
*        งานรักษาความปลอดภัย* หนังสือส่ง 2566/09/20-14:46:01:4240
เลขที่ : - รปภ./170
170 163
*        งานรักษาความปลอดภัย* หนังสือรับ 2566/09/19-11:50:08:7587
เลขที่ : - อว0200.5/;17306
142 1 2 2
*        งานรักษาความปลอดภัย* (ยกเลิก)-หนังสือเวียน 2566/08/11-14:06:41:9163
เลขที่ : - รปภ./ว1
1
*        งานยานพาหนะ* หนังสือส่ง 2566/09/29-08:42:55:1611
เลขที่ : - ยน./729
729 729
*        งานระบบประปา* หนังสือส่ง 2566/09/27-16:53:08:6291
เลขที่ : - ปป./143
143 1
*        งานระบบประปา* หนังสือรับ 2566/09/29-08:40:33:1599
เลขที่ : - -
417
*        งานออกแบบและก่อสร้าง* หนังสือส่ง 2566/09/28-15:20:45:0395
เลขที่ : - อก./261
261 14 259 14 28
*        งานออกแบบและก่อสร้าง* หนังสือรับ 2566/09/27-16:05:14:5886
เลขที่ : - -
740 16 27 27
*        งานซ่อมบำรุงและรักษา* หนังสือส่ง 2566/09/28-11:03:09:8133
เลขที่ : - ซบ./253
253 245
*        งานซ่อมบำรุงและรักษา* หนังสือรับ 2566/09/29-10:10:50:2339
เลขที่ : - -
459 1 5 5
*        งานบริการอาคารสถานที่และกิจกรรม* หนังสือส่ง 2566/09/28-15:10:22:0290
เลขที่ : - บก./27
27 27
*        งานบริการอาคารสถานที่และกิจกรรม* หนังสือรับ 2566/09/29-09:51:33:2098
เลขที่ : - อว 7413(3)/895
175
*        หน่วยพัฒนาการบริหารงาน* หนังสือส่ง 2566/08/17-12:20:47:2:050
เลขที่ : - /2
2 5 6 25 30
*        หน่วยพัฒนาการบริหารงาน* หนังสือรับ 2566/09/29-14:36:35:4307
เลขที่ : - อว 7435(3)/ว43
139 1 1 1
*        หน่วยสิ่งแวดล้อม* หนังสือส่ง 2566/09/27-09:24:44:2454
เลขที่ : - /144
144 2
*        หน่วยการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน* หนังสือส่ง 2566/09/29-09:15:58:1849
เลขที่ : - /242
242 238
*        หน่วยการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน* หนังสือรับ 2566/09/29-09:01:08:1710
เลขที่ : - -
393
15  ส่วนพัสดุ              
*        ส่วนพัสดุ* ส่ง-อว 7402(6)/ 2566/07/04-16:08:54:8:413
เลขที่ : - อว 7402(6)/04750
1 1 2 2 3
*        ส่วนพัสดุ* รับ-อว 7402(6)/ 2566/09/29-13:11:20:3502
เลขที่ : - กค0405.7/ว141
1,123 9 9 9
*        ส่วนพัสดุ* ส่ง-อว 7402(6)/ว 2566/09/29-09:54:04:2:947
เลขที่ : - อว 7402(6)/ว2313
2,313 30,610 8,146 139,253 169,863
*        ส่วนพัสดุ* ส่ง อว 7402(6)/พว 2566/09/29-14:25:58:4:027
เลขที่ : - อว 7402(6)/พว454
454 1,095 1,034 6,969 8,064
*        งานคลังและบริหารพัสดุ* หนังสือรับ 2566/09/29-11:09:44:2964
เลขที่ : - อว 7413(6)/1007
554
16  ส่วนแผนงาน              
*        ส่วนแผนงาน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/29-16:17:39:5143
เลขที่ : - อว 7402(7)/211
213 1,028 236 1,174 2,202
*        ส่วนแผนงาน* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/29-13:39:52:3731
เลขที่ : - -
702 31 110 726 757
*        ส่วนแผนงาน* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/09/13-11:38:52:4438
เลขที่ : - อว 7402(7)/ว20
20 34 147 331 365
*        ส่วนแผนงาน* ทะเบียนหนังสือพิเศษ 2566/09/29-09:40:56:2011
เลขที่ : - อว 7402(7)/พ125
125 454 47 136 590
*        ส่วนแผนงาน* ทะเบียนหนังสือพิเศษเวียน 2566/09/26-13:22:48:9:272
เลขที่ : - อว 7402(7)/พว93
93 342 1,157 4,982 5,324
*        ส่วนแผนงาน* หนังสือส่งภายนอก 2566/09/28-14:11:03:9561
เลขที่ : - อว 7401/3032
46 319 319
17  ส่วนกิจการนักศึกษา              
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/29-15:59:45:8911
เลขที่ : - อว 7402(8)/1511
1,511 6,713 1,537 6,846 13,559
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือรับ(ภายใน) 2566/09/29-16:18:04:5147
เลขที่ : - อมทส.40/93
1,993 4 1,995 10,367 10,371
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือรับ(ภายนอก) 2566/08/21-15:28:31:3219
เลขที่ : - -
6 20 15 68 88
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/09/27-09:21:34:2425:432
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว71
71 191 617 1,738 1,929
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษ 2566/09/13-13:16:33:4647
เลขที่ : - อว 7402(8)/ พ41
41 201 21 197 398
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2566/09/25-09:01:53:3392
เลขที่ : - อว 7402(8)/ พว63
63 224 250 882 1,106
*        งานบริการนักศึกษาหอพักและช่วยเหลือนักศึกษาพิการ* หนังสือส่ง 2566/09/29-09:38:39:1:839
เลขที่ : - อว 7402(8)/390
390 24 692 22 46
*        งานบริการนักศึกษาหอพักและช่วยเหลือนักศึกษาพิการ* หนังสือรับ(ภายใน) 2566/09/29-11:08:52:2953
เลขที่ : - อว 7403/371
213
*        งานบริการนักศึกษาหอพักและช่วยเหลือนักศึกษาพิการ* หนังสือรับ(ภายนอก) 2566/08/18-11:25:31:7397
เลขที่ : - ศธ04351.10/494
2 7 7
*        งานบริการนักศึกษาหอพักและช่วยเหลือนักศึกษาพิการ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/09/28-15:31:04:0518
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว71
28 59 59
*        งานบริการนักศึกษาหอพักและช่วยเหลือนักศึกษาพิการ* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษ 2566/01/17-10:23:34:9:037
เลขที่ : - อว 7402(8)/1
1 1
*        งานบริการนักศึกษาหอพักและช่วยเหลือนักศึกษาพิการ* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2566/08/16-13:41:01:7:785
เลขที่ : - อว 7402(8)/8
8 17 2 17
*        งานส่งเสริมสุขภาวะและให้คำปรึกษานักศึกษา* หนังสือส่ง 2566/09/28-13:26:37:9:695
เลขที่ : - อว 7402(8)/151
151 269
*        งานส่งเสริมสุขภาวะและให้คำปรึกษานักศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/09/05-15:00:46:1:194
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว11
11 11
*        งานส่งเสริมสุขภาวะและให้คำปรึกษานักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2566/08/22-15:22:23:7:996
เลขที่ : - อว 7402(8)/2
2 2
*        งานทุนการศึกษา* หนังสือส่ง 2566/09/28-17:35:48:1:806
เลขที่ : - อว 7402(8)/502
502 3,582 606 4,369 7,951
*        งานทุนการศึกษา* หนังสือรับ(ภายใน) 2566/09/28-13:55:55:4755
เลขที่ : - -
617 7 62 62
*        งานทุนการศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/08/09-09:05:44:8:657
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว12
12 44 12 44 88
*        งานทุนการศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษ 2566/09/13-13:14:12:4:394
เลขที่ : - อว 7402(8)/3
3 4 3 4 8
*        งานทุนการศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2566/09/01-10:27:45:1:661
เลขที่ : - อว 7402(8)/12
12 57 12 57 114
*        งานพัฒนานักศึกษา* หนังสือส่ง 2566/09/29-15:42:09:4:050
เลขที่ : - อว 7402(8)/289
289 494
*        งานพัฒนานักศึกษา* หนังสือรับ(ภายใน) 2566/09/29-15:45:56:4:053
เลขที่ : - อมทส.40/93
859 827 334 334
*        งานพัฒนานักศึกษา* หนังสือรับ(ภายนอก) 2566/07/05-10:03:24:9:491
เลขที่ : - อว7402(8)/ว42
3 3
*        งานพัฒนานักศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/08/22-16:10:31:8:031
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว9
9 10
*        งานพัฒนานักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษ 2566/07/17-10:16:07:6:401
เลขที่ : - อว 7402(8)/3
3 3
*        งานพัฒนานักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2566/09/05-14:02:42:0:169
เลขที่ : - อว 7402(8)/7
7 7
*        งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม* หนังสือส่ง 2566/09/27-14:19:48:4:504
เลขที่ : - อว 7402(8)/81
81 118
*        งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม* หนังสือรับ(ภายใน) 2566/09/28-14:09:37:9535
เลขที่ : - สวธ.นม.0031.01/680
180 1
*        งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/09/28-14:07:13:3302
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว71
17 40 40
*        งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2566/09/25-08:41:56:3:982
เลขที่ : - อว 7402(8)/4
4 3
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* หนังสือส่ง 2566/09/27-09:53:12:2:439
เลขที่ : - อว 7402(8)/94
94 159
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* หนังสือรับ(ภายใน) 2566/09/27-15:49:24:5010
เลขที่ : - อว7404/ว45
141 1
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* หนังสือรับ(ภายนอก) 2566/05/01-11:33:37:4609
เลขที่ : - นร 1012/17
1 6 6
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/09/27-09:52:12:2813
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว71
29 57 57
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษ 2566/06/22-13:58:49:4:587
เลขที่ : - อว 7402(8)/24
24 24
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2566/09/05-13:41:15:0:162
เลขที่ : - อว 7402(8)/12
12 5 17 5
*        สมาคมเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือส่ง 2566/09/25-09:46:00:3860
เลขที่ : - สทส.40(1)/40
40 5 48 5 10
*        สมาคมเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือรับ(ภายใน) 2566/09/25-09:53:13:5354
เลขที่ : - อว7402(9)/ว226
62 2 2
*        สมาคมเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือรับ(ภายนอก) 2566/07/27-14:20:44:5759
เลขที่ : - -
3
*        สมาคมเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/04/18-11:48:26:1635
เลขที่ : - สทส.40(1)/ว5
5 1 1
*        สมาคมเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียบหนังสือส่งพิเศษ 2566/04/18-15:04:31:2:499
เลขที่ : - สทส.40(1)/พ2
2 2
*        งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ (งาน DSS)* หนังสือส่ง 2566/06/30-10:24:41:7201
เลขที่ : - อว 7402(8)/43
43 89
*        งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ (งาน DSS)* หนังสือรับ(ภายใน) 2566/06/12-15:58:52:7872
เลขที่ : - อว7402(7)/ว14
4
*        งานศิษย์เก่าสัมพันธ์* หนังสือส่ง 2566/09/27-14:39:18:4:517
เลขที่ : - อว 7402(8)/72
74 23 137 40 63
*        งานศิษย์เก่าสัมพันธ์* หนังสือรับ(ภายใน) 2566/09/29-15:43:34:4759
เลขที่ : - ศก.มค./2566-01
116 10 14 14
*        งานศิษย์เก่าสัมพันธ์* หนังสือรับ(ภายนอก) 2566/07/25-13:44:02:6:764
เลขที่ : - -
2 2
*        งานศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/08/18-09:32:14:6:275
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว8
8 8
*        งานศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียบหนังสือส่งพิเศษ 2566/05/30-14:45:47:4:118
เลขที่ : - อว 7402(8)/1
1 1
*        งานศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2566/08/15-13:41:17:3:533
เลขที่ : - อว 7402(8)/5
5 5
18  ส่วนประชาสัมพันธ์              
*        ส่วนประชาสัมพันธ์* หนังสือส่ง(ภายใน) 2566/09/25-14:48:28:6353
เลขที่ : - อว 7402(9)/234
234 139 89 139 278
*        ส่วนประชาสัมพันธ์* หนังสือรับ(ภายใน) 2566/09/29-16:54:14:5411
เลขที่ : - แบบขอให้บริการ-สกน.
590 1 2 2 3
*        ส่วนประชาสัมพันธ์* หนังสือรับ(ภายนอก) 2566/09/22-10:46:31:0416
เลขที่ : - สวศ.298/2566
171 20 2 4 24
19  สถานกีฬาและสุขภาพ              
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* หนังสือส่ง 2566/09/29-10:29:54:2613
เลขที่ : - อว 7402(10)/442
442 3,508 2,761 24,495 28,003
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* หนังสือรับ(ภายใน) 2566/09/28-10:53:33:8062
เลขที่ : - อว 7402(6)/ว2309
699 6,333 23,495 23,495
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* หนังสือรับ(ภายนอก) 2566/09/25-10:37:05:4465
เลขที่ : - -
14 29 68 151 180
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* หนังสือเวียน 2566/09/21-11:18:34:6847
เลขที่ : - อว 7402(10)/ว10
10 27 160 546 573
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* ส่งพิเศษ 2566/09/28-09:03:03:6830
เลขที่ : - อว 7402(10)/ พ77
77 445 313 2,156 2,601
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* ส่งพิเศษเวียน 2566/09/26-13:45:21:0268
เลขที่ : - อว 7402(10)/ พว45
45 228 668 4,724 4,952
20  หน่วยประสานงาน มทส. กทม.              
*        หน่วยประสานงาน มทส. กทม.* หนังสือส่ง 2566/09/29-11:34:59:3131
เลขที่ : - อว 7402(11)/221
221 701 245 829 1,530
*        หน่วยประสานงาน มทส. กทม.* หนังสือรับ 2566/09/27-11:32:10:3575
เลขที่ : - อว 7434(1)/2679
302
21  สถานพัฒนาคณาจารย์              
*        สถานพัฒนาคณาจารย์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/27-14:29:30:4580:507
เลขที่ : - อว 7407/216
216 1,456 362 2,524 3,980
*        สถานพัฒนาคณาจารย์* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/29-10:54:32:2781
เลขที่ : - อว 7402(14)/ว 38
1,332 5 1,960 7,383 7,388
*        สถานพัฒนาคณาจารย์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/09/26-09:55:18:8558:212
เลขที่ : - อว 7407/ว44
44 122 142 397 519
*        สถานพัฒนาคณาจารย์* หนังสือส่งพิเศษ 2566/09/27-15:31:52:5452:531
เลขที่ : - อว 7407/พ52
52 454 94 813 1,267
*        สถานพัฒนาคณาจารย์* หนังสือส่งพิเศษเวียน 2566/09/08-08:37:55:0437:761
เลขที่ : - อว 7407/พ ว23
23 51 111 235 286
22  สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ              
*        สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/28-15:29:28:0:734
เลขที่ : - อว 7402(12)/56
56 194 235 1,145 1,339
*        สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/29-13:48:15:3:975
เลขที่ : - อว7402(14)/ว38
1,072 2 78 11,315 46,502 46,502
*        สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/07/24-16:40:47:4:602
เลขที่ : - อว 7402(12)/ว2
2 2 24 24 26
23  ส่วนบริหารสินทรัพย์              
*        ส่วนบริหารสินทรัพย์* ส่งปกติ 2566/09/29-15:22:04:4592
เลขที่ : - อว 7402(14)/230
230 985 227 971 1,956
*        ส่วนบริหารสินทรัพย์* หนังสือรับ 2566/09/29-18:35:57:5:146
เลขที่ : - อว 7402(7)/พว93
963 1,903 7,679 7,679
*        ส่วนบริหารสินทรัพย์* ส่งเวียน 2566/09/27-19:47:25:6482
เลขที่ : - อว 7402(14)/ว38
38 178 173 639 817
*        ส่วนบริหารสินทรัพย์* ส่งพิเศษ 2566/01/18-16:05:41:6503
เลขที่ : - อว 7402(14)/พ7
7 12 1 7 19
*        ส่วนบริหารสินทรัพย์* ส่งพิเศษเวียน 2566/01/31-16:21:09:2:280
เลขที่ : - อว 7402(14)/พ ว1
1 14 1 14 28
24  โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน              
*        โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/28-15:35:41:0611
เลขที่ : - อว 7450/147
147 645 122 517 1,162
*        โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/28-16:18:48:1100:759
เลขที่ : - อว 7402(2)/ว1760
806 6 2 8 4,100 19,556 19,562
*        โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/09/28-16:11:46:1026
เลขที่ : - อว 7450/ว28
28 71 71
25  หน่วยศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้              
*        หน่วยศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้* คำสั่ง 2566/01/11-12:39:26:3674
เลขที่ : - -
1 0 0 0
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือรับ-ภายใน 2566/09/29-09:25:09:1902
เลขที่ : - อว7434(3)/ว8
360 1 1 1
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือรับ-ภายนอก 2566/09/29-09:18:59:1862
เลขที่ : - -
388 1,298 1 2 1,300
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือส่งภายใน-นอก 2566/09/29-15:17:29:4562
เลขที่ : - อว 7408(2)/2258
2,266 7,995 2,023 7,668 15,663
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือเวียน-ภายใน 2566/09/29-13:59:50:3894
เลขที่ : - อว 7408(2)/ว57
57 133 133
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือเวียน-ภายนอก 2566/09/29-14:01:54:3927
เลขที่ : - -
84 241 241
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ประกาศ 2566/09/13-13:29:20:4783
เลขที่ : - -
24 98 98
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* คำสั่ง 2566/09/29-13:33:20:3659
เลขที่ : - -
156 380 380
26  โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA)              
*        โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/29-13:36:55:3712
เลขที่ : - อว 7445/251
252 1,086 265 1,125 2,211
*        โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA)* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/29-10:56:47:2805
เลขที่ : - อว 7402(14)/ว38
319 11 43 43
*        โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA)* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/09/17-16:11:50:4442:986
เลขที่ : - อว 7445/ว14
14 28 348 734 762
27  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย              
*        สำนักงานสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/28-08:38:00:6590
เลขที่ : - อว 7403/411
412 693 445 1,268 1,961
*        สำนักงานสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/27-13:29:45:3960
เลขที่ : - อว 7404/ว45
608 17 112 112
*        สำนักงานสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/09/25-11:39:24:4997
เลขที่ : - อว 7403/ว118
118 300 382 3,712 4,012
28  หน่วยตรวจสอบภายใน              
*        หน่วยตรวจสอบภายใน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/28-13:12:31:8902
เลขที่ : - อว 7403(1)/118
118 849 114 836 1,685
*        หน่วยตรวจสอบภายใน* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/27-15:17:31:5195
เลขที่ : - อว 7402(7)/พว93
842 6 2 6 12
*        หน่วยตรวจสอบภายใน* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/09/29-15:16:54:4555
เลขที่ : - อว 7403(1)/พว134
134 817 497 3,100 3,917
29  สภาวิชาการ              
*        สภาวิชาการ* ส่งปกติ 2566/09/29-15:10:18:4529
เลขที่ : - อว 7406/135
135 368 311 1,492 1,860
*        สภาวิชาการ* เวียน 2566/09/26-14:10:12:0521
เลขที่ : - อว 7406/ว52
52 1,110 2,029 39,481 40,591
*        สภาวิชาการ* พิเศษ 2566/04/10-11:19:37:8854
เลขที่ : - อว 7406/พ1
1 1 1
*        สภาวิชาการ* พิเศษเวียน 2566/08/28-09:53:34:1606
เลขที่ : - อว 7406/พ ว10
10 10 112 124 134
30  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์              
*        สำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/03/16-16:23:22:8556
เลขที่ : - อว 7411/1
1 1 0 0
*        สำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/06/28-09:46:32:9091
เลขที่ : - อว 7421(2)/942
1
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/29-16:14:34:5120
เลขที่ : - อว 7411(1)/990
997 2,543 741 2,206 4,749
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/29-14:58:57:4446
เลขที่ : - อว 7421(2)/ว462
4,826 5 56 255 260
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/09/29-16:19:53:5160
เลขที่ : - อว 7411(1)/ว106
106 285 6 33 318
*        สาขาวิชาเคมี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/29-09:16:06:1850
เลขที่ : - อว 7411(2)/867
871 30 943 30 60
*        สาขาวิชาเคมี* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/27-09:42:24:2721
เลขที่ : - อว8120/975
251
*        สาขาวิชาคณิตศาสตร์และภูมิสารสนเทศ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/26-13:39:05:5:281
เลขที่ : - อว 7411(3)/286
286 155 369 191 346
*        สาขาวิชาคณิตศาสตร์และภูมิสารสนเทศ* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/29-14:02:45:3939
เลขที่ : - อว7439(1)/ว67
735
*        สาขาวิชาคณิตศาสตร์และภูมิสารสนเทศ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/08/28-16:06:19:4797
เลขที่ : - อว 7411(3)/ว11
11
*        สาขาวิชาชีววิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/29-16:25:02:5:076
เลขที่ : - อว 7411(4)/413
417 9 549 7 16
*        สาขาวิชาชีววิทยา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/09/12-10:50:38:9354
เลขที่ : - อว 7411(4)/ว11
11 2
*        สาขาวิชาฟิสิกส์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/29-21:07:39:5734
เลขที่ : - อว 7411(5)/1406
1,433 4,191 1,837 6,544 10,735
*        สาขาวิชาฟิสิกส์* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/27-17:21:34:6403:577
เลขที่ : - -
608 4,183 18,498 18,498
*        สาขาวิชาฟิสิกส์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/08/16-17:13:03:0246
เลขที่ : - อว 7411(5)/ว5
5 1 1 1 2
*        สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/19-10:03:11:9:197
เลขที่ : - อว 7411(6)/123
123 327 140 437 764
*        สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/20-18:20:03:5:562
เลขที่ : - -
47 109 357 357
*        สาขาวิชาปรีคลินิก* ทะเบียนส่ง 2566/09/29-18:17:06:5616
เลขที่ : - อว 7411(11)/458
458 6 428 6 12
*        สาขาวิชาปรีคลินิก* ทะเบียนรับ 2566/09/27-16:35:27:6225
เลขที่ : - อว 7433(5)/295
705
*        สาขาวิชาปรีคลินิก* ทะเบียนส่งเวียน 2566/08/11-19:52:25:1213
เลขที่ : - อว 7411(11)/ว14
14 2
*        สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/28-09:45:44:7:633
เลขที่ : - อว 7411(14)/170
170 255
*        สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/29-16:32:35:5301
เลขที่ : - อว 7411(1)/ว106
540 1
*        สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/09/14-11:18:18:8464
เลขที่ : - อว 7411(14)/ว10
10
*        สถานสหวิทยาการและนานาชาติ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/29-13:28:53:3609
เลขที่ : - อว 7411(16)/154
155 352 149 340 692
*        สถานสหวิทยาการและนานาชาติ* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/28-16:42:46:1281
เลขที่ : - อว 7421(2)/ว 444
279 1 5 5
*        สถานสหวิทยาการและนานาชาติ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/09/25-15:05:21:6514
เลขที่ : - อว 7411(16)/ว4
4 12 9 51 63
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/18-10:53:04:5756:1
เลขที่ : - อว 7411(15)/187.1
190 7 133 7 14
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/29-14:17:20:4086
เลขที่ : - อว 7411(11)/401
675 2
*        โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/28-16:12:43:1047
เลขที่ : - อว 7444/186
188 48 183 48 96
*        โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/09/15-10:18:05:1775
เลขที่ : - อว 7444/ว28
28
31  สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม              
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/27-14:57:00:4964
เลขที่ : - อว 7412/401
409 1,252 493 1,911 3,163
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/29-16:42:26:5:089
เลขที่ : - อว 7406/135
2,795 40 45,055 241,772 241,812
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* หนังสือเวียน(ภายใน) 2566/09/27-11:19:57:3:471
เลขที่ : - อว 7412/ว110
113 725 2 9 1,632 9,987 10,712
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* หนังสือเวียน(ภายนอก) 2566/07/05-16:00:04:2703
เลขที่ : - -
9 35 35
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* หนังสือส่งผ่านคณบดี 2566/09/29-09:40:00:2002
เลขที่ : - อว 7412(6)/69
474 2,165 406 2,048 4,213
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* คำสั่ง 2566/09/14-07:54:42:7073
เลขที่ : - -
54 85 235 417 502
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ประกาศ 2566/08/25-16:31:49:0657
เลขที่ : - -
20 27 163 177 204
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/22-12:54:09:0:850
เลขที่ : - อว 7412(1)/128
135 832 134 893 1,725
*        สาขาวิชาศึกษาทั่วไป* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/29-13:53:32:3835
เลขที่ : - อว 7412(2)/212
212 53 248 132 185
*        สาขาวิชาศึกษาทั่วไป* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/25-15:55:39:7257
เลขที่ : - อว 7412/ว109
215 110 496 496
*        สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/29-08:47:54:1644
เลขที่ : - อว 7412(3)/301
301 75 138 78 153
*        สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/29-09:40:52:2010
เลขที่ : - อว7406/ว51
430 451 1,482 1,482
*        สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ* หนังสือเวียน(ภายใน) 2566/09/29-16:29:36:5280:082
เลขที่ : - อว 7412(3)/ว25
25 40 222 744 784
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/29-15:01:47:4462
เลขที่ : - อว 7412(5)/466
474 1,225 468 1,745 2,970
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/29-13:59:08:3:984
เลขที่ : - อว 0657.1200/400.1
764 2,001 9,248 9,248
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ* หนังสือเวียน(ภายใน) 2566/09/25-10:12:28:4172
เลขที่ : - อว 7412(5)/ว23
23 24 21 21 45
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ* ทะเบียนหนังสือ(ลับ) 2566/09/13-14:57:46:5878
เลขที่ : - -
22 1 1
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/29-09:28:28:1917
เลขที่ : - อว 7412(6)/69
72 252 79 291 543
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/29-10:20:07:2:885
เลขที่ : - อว 7421(1)/950
478 803 5,666 5,666
32  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร              
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/29-15:19:44:4576
เลขที่ : - อว6309.FB4.1/269/2566
3,444 23 51,836 242,744 242,767
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/09/29-16:20:12:5203
เลขที่ : - อว 7413/ว285
285 2,489 3,718 32,799 35,288
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* คำสั่ง สวทก. 2566/09/29-11:39:56:3176
เลขที่ : - -
97 135 119 178 313
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/29-15:09:49:4523
เลขที่ : - อว 7413(1)/771
771 2,660 825 3,184 5,844
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/09/01-15:29:26:3355
เลขที่ : - อว 7413(1)/ว51
51 113 369 608 721
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/29-16:42:56:5378
เลขที่ : - อว 7413(2)/733
739 3,345 699 3,442 6,787
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/29-15:59:20:4:063
เลขที่ : - -
1,030 18 2,679 14,360 14,378
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/09/27-14:42:46:4818
เลขที่ : - อว 7413(2)/ว42
42 30 48 48 78
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/29-22:33:06:5736:222
เลขที่ : - อว 7413(3)/913
915 1,668 730 1,634 3,302
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/29-18:04:40:5604
เลขที่ : - อว 7413(1)/754
835 4 4,865 25,908 25,912
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/09/20-15:09:54:4416
เลขที่ : - อว 7413(3)/ว31
31 26 30 30 56
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/30-14:13:04:5754
เลขที่ : - อว 7413(4)/756
757 48 523 45 93
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/29-14:37:07:4313
เลขที่ : - อว 7421(2)/1472
1,613 20 2,104 12,154 12,174
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/08/22-17:06:03:8647
เลขที่ : - อว 7413(4)/ว3
3
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/29-14:49:30:4379
เลขที่ : - อว 7413(5)/675
682 2,094 578 2,251 4,345
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/29-14:10:43:4036
เลขที่ : - อว 7413(1)/755
901 3,919 19,974 19,974
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/09/20-14:32:16:4072
เลขที่ : - อว 7413(5)/ว1
1
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/29-13:34:58:3680
เลขที่ : - อว 7413(7)/387
389 905 490 1,405 2,310
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/29-13:36:20:3702
เลขที่ : - อว 7402(14)/ว 38
912 962 4,913 4,913
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/09/14-16:55:55:0869
เลขที่ : - อว 7413(7)/ว5
5 6 5 5 11
33  สำนักวิชาแพทยศาสตร์              
*        สำนักวิชาแพทยศาสตร์* ประกาศ 2566/09/25-09:42:07:3776
เลขที่ : - -
19 36 2 2 38
*        สำนักวิชาแพทยศาสตร์* คำสั่ง 2566/09/29-15:27:29:4611
เลขที่ : - -
43 64 20 20 84
*        สำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/29-16:10:56:5092
เลขที่ : - อว 7415/892
915 5,431 560 4,440 9,871
*        สำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/29-12:09:44:3307:951
เลขที่ : - อว 7402(2)/ว1754
2,554 37,418 153,665 153,665
*        สำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/09/28-16:03:38:0952
เลขที่ : - อว 7415/ว104
105 416 330 449 865
*        สำนักวิชาแพทยศาสตร์* หนังสือเวียนคณะกรรมการ สวพ. 2566/09/15-15:16:08:3371:918
เลขที่ : - อว 7415/วพ18
18 310 386 6,602 6,912
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/08/08-11:41:43:4516
เลขที่ : - อว 7415(1)/30
30 115 24 112 227
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/09/01-16:29:45:3724
เลขที่ : - อว 7415(1)/ว9
9 7 7
*        สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/22-16:39:00:2841
เลขที่ : - อว 7415(2)/35
39 96 2 8 104
*        สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/22-16:33:28:2823
เลขที่ : - อว7437/ว5
142 1 2
*        สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/02/15-16:35:11:0024
เลขที่ : - อว 7415(2)/ว2
2 3 3
*        สาขาวิชาจักษุวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/11-16:49:01:7690
เลขที่ : - อว 7415(3)/9
9 9 8 2 11
*        สาขาวิชาจักษุวิทยา* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/14-15:01:31:9864
เลขที่ : - อว 7407/ว37
41
*        สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/05-13:50:43:0397
เลขที่ : - อว 7415(4)/15
15 17 8 13 30
*        สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/28-10:36:14:7810
เลขที่ : - ชย0033.128/9051
73 1 2 5 11 11
*        สาขาวิชาพยาธิวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/04-13:00:41:5968
เลขที่ : - อว 7415(6)/26
26 122 24 110 232
*        สาขาวิชาพยาธิวิทยา* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/18-13:25:33:6351
เลขที่ : - อว 7407/ว37
3
*        สาขาวิชาพยาธิวิทยา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/07/27-09:25:06:4377
เลขที่ : - อว 7415(6)/ว2
2 4 18 64 68
*        สาขาวิชารังสีวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/12-13:34:24:0321
เลขที่ : - อว 7415(7)/8
8 2 6 2 4
*        สาขาวิชารังสีวิทยา* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/28-09:06:09:6856
เลขที่ : - อว7402(3)/ว518
79 1 1
*        สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/08-09:32:10:0731
เลขที่ : - อว 7415(8)/7
7 19 7 17 36
*        สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/28-10:31:43:7773
เลขที่ : - อว7407/212
43 5 18 18
*        สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/29-13:41:38:3745
เลขที่ : - อว 7415(9)/63
66 75 7 35 110
*        สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/08/24-14:20:01:5541
เลขที่ : - อว 7415(9)/ว14
14 62 62
*        สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/07/21-16:31:07:9538
เลขที่ : - อว 7415(10)/1
1 3 1 3 6
*        สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/03/28-16:25:52:0279
เลขที่ : - อว7407/พว5
10
*        สาขาวิชาศัลยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/20-09:54:46:3018
เลขที่ : - อว 7415(11)/34
34 36 2 2 38
*        สาขาวิชาศัลยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/04-15:03:49:7152
เลขที่ : - อว7421(5)/ว.11
53
*        สาขาวิชาศัลยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/02/07-00:29:41:0666
เลขที่ : - อว 7415(11)/ว1
1
*        สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/22-10:43:01:0390
เลขที่ : - อว 7415(12)/20
20 19 1 19
*        สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/07/13-13:59:25:9545
เลขที่ : - อว 7415(13)/3
3 47 3 47 94
*        สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/28-09:02:40:6800
เลขที่ : - อว7407/พ50
35 1 6
*        สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/27-14:09:06:5487
เลขที่ : - อว 7415(14)/17
17 25 10 22 47
*        สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/03/28-16:28:30:0300
เลขที่ : - อว7403/ว31
18
*        สาขาวิชาอายุรศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/26-09:13:46:8:193
เลขที่ : - อว 7415(15)/73
73 138 16 87 225
*        สาขาวิชาอายุรศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/28-14:24:24:9:712
เลขที่ : - สธ0208.03/ว890
219 1 13 367 6,700 6,700
*        สถานแพทยศาสตรศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/28-15:34:14:0594
เลขที่ : - อว 7415(19)/126
127 467 50 362 829
*        สถานแพทยศาสตรศึกษา* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/28-14:05:16:9488
เลขที่ : - WP-M004/23
148 1 1 8 57 57
*        สถานแพทยศาสตรศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/08/18-15:32:03:8927
เลขที่ : - อว 7415(19)/ว10
10 30 30 262 292
34  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี              
*        โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/29-17:27:36:5545
เลขที่ : - อว 7415(20)/4928
4,954 2,189 2,165 1,617 3,806
*        โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/29-16:37:46:5350
เลขที่ : - คำสั่ง มทส.ที่ 1623/2566
4,406 2,833 13,859 13,859
*        โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/09/22-14:46:28:1:915
เลขที่ : - อว 7415(20)/ว87
88 247 144 648 895
*        โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* คำสั่ง 2566/09/22-16:00:33:2485
เลขที่ : - -
96 89 214 467 556
*        โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ประกาศ 2566/09/29-16:04:37:9645
เลขที่ : - -
245 224 224
*        โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* สัญญา 2566/09/05-16:08:13:2153
เลขที่ : - -
354
35  ฝ่ายการแพทย์              
*        ฝ่ายการแพทย์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/07/18-11:41:16:2:682
เลขที่ : - -
1 4 2 8 12
36  แผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์              
*        แผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/05/18-14:38:34:3617
เลขที่ : - -
1 0 0 0
37  สถานวิจัยสำนักวิชาแพทยศาสตร์              
*        สถานวิจัยสำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/29-11:16:08:3013
เลขที่ : - อว 7415(18)/427
427 2,858 587 4,637 7,495
*        สถานวิจัยสำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/28-15:33:40:0589
เลขที่ : - อว7407/พ51
443 1 2 9,177 32,072 32,072
38  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์              
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/29-16:25:45:5:080
เลขที่ : - อว 7414/3588
3,596 5,607 3,670 11,283 16,890
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/29-16:24:40:5236
เลขที่ : - อว 7406/135
7,622 83,186 395,658 395,658
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/09/29-09:09:30:1792
เลขที่ : - อว 7414/ว373
373 1,451 11,039 60,042 61,493
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* คำสั่ง สววศ. 2566/09/29-13:38:21:3721
เลขที่ : - -
519 446 1,938 2,558 3,004
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ประกาศ สววศ. 2566/08/07-10:17:16:7241
เลขที่ : - -
22 9 246 246 255
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/06/26-12:02:43:1215
เลขที่ : - อว 7414(1)/8
8 8
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/09/05-09:28:12:8916
เลขที่ : - อว 7414(1)/ว2
2
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (บัณฑิต)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/29-13:47:20:3368
เลขที่ : - อว 7414(1-1)/1105
1,106 84 1,070 69 153
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (บัณฑิต)* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/21-13:35:47:7314
เลขที่ : - -
175
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (บัณฑิต)* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/02/16-09:56:51:1138
เลขที่ : - อว 7414(1-1)/ว2
2
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (มหาบัณฑิต)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/28-17:04:41:1359
เลขที่ : - อว 7414(1-2)/416
420 375
*        สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/27-13:00:41:3757
เลขที่ : - อว 7414(1-3)/93
93 93
*        สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/06/27-10:33:30:4963
เลขที่ : - อว 7414/ว224
35
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/27-14:37:39:4759
เลขที่ : - อว 7414(1-4)/248
248 4 225 4 8
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/29-11:00:01:2849
เลขที่ : - -
242 2 240 2 4
*        สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/28-11:19:32:8231
เลขที่ : - อว 7414(1-6)/78
78 5 76 5 10
*        สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/07-11:16:04:8109
เลขที่ : - อว 7414(11)/ว355
7 2 4 4
*        สาขาวิชานวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/28-13:59:04:9433
เลขที่ : - อว 7414(1-7)/49
50 175 51 177 352
*        สาขาวิชานวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/07/10-11:17:05:3401
เลขที่ : - -
9
*        สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/26-14:23:35:0593
เลขที่ : - อว 7414(1-8)/101
101 54 98 54 108
*        สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/06/09-13:47:31:2131
เลขที่ : - อว 7414/ว173
104
*        สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/07/12-14:58:02:4978
เลขที่ : - อว 7414(1-8)/ว2
2
*        สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/25-21:18:29:7726
เลขที่ : - อว 7414(1-9)/115
115 47 112 13 60
*        สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/19-16:54:38:2385
เลขที่ : - อว 7414/ว363
208
*        สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/06/20-09:06:29:1537
เลขที่ : - อว 7414(1-9)/ว4
4
*        สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลอัจฉริยะและอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/26-14:43:33:0773
เลขที่ : - อว 7414(1-10)/2
2 5 2 5 10
*        สาขาวิชาการประกอบการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/06/29-17:33:09:6052
เลขที่ : - อว 7414(1-11)/42
42 1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/29-12:36:10:3324
เลขที่ : - อว 7414(2)/272
273 269
*        สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/29-11:08:54:2955
เลขที่ : - อว 7402(2)/ว1744
871
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/28-17:13:01:1378
เลขที่ : - อว 7414(3)/352
356 510 353 520 1,030
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/28-14:41:10:9931
เลขที่ : - ควอท ว 11/2566
961 1,876 9,801 9,801
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/09/21-12:47:49:7108
เลขที่ : - อว 7414(3)/ว20
20 25 70 215 240
*        สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/29-16:24:53:5238
เลขที่ : - อว 7414(4)/503
520 493 414 446 939
*        สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/28-15:12:48:0349
เลขที่ : - อว 7402(2)/ว1755
943 39 311 1,939 1,978
*        สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/09/29-09:34:13:1:836
เลขที่ : - อว 7414(4)/ว8
8 6
*        สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/29-10:29:13:2605
เลขที่ : - อว 7414(5)/216
229 1,206 217 1,220 2,426
*        สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/29-17:15:24:5490:122
เลขที่ : - อว 7402(2)/ว1755
818 36 5,818 32,913 32,949
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/29-13:10:37:3498
เลขที่ : - อว 7414(6)/353
356 1,166 330 1,163 2,329
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/29-10:12:38:2357
เลขที่ : - อว 7402(2)/ว1744
884 37 399 2,408 2,445
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/30-14:58:17:5767
เลขที่ : - อว 7414(7)/685
685 3,751 687 3,886 7,637
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/28-15:12:13:0310
เลขที่ : - อว 7402(1)/ว31
939 1 1,608 9,601 9,602
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/09/26-11:57:11:9662:253
เลขที่ : - อว 7414(7)/ว17
17 86 365 2,262 2,348
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/29-12:00:43:3283
เลขที่ : - อว 7414(8)/295
295 6 237 6 12
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/29-17:25:00:5528
เลขที่ : - อว 7402(6)/ว2309
864 2 836 4,912 4,914
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/29-16:23:53:5230
เลขที่ : - อว 7414(9)/317
322 508 308 491 999
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/25-09:07:21:3484
เลขที่ : - อว 7421(2)/ว446
858 2,106 14,005 14,005
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/05/29-14:56:32:0850
เลขที่ : - อว 7414(9)/ว1
1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/28-15:25:44:0454
เลขที่ : - อว 7414(10)/369
369 152 348 176 328
*        สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/28-10:40:17:5768
เลขที่ : - อว 7414/ว363
290 66 581 581
*        สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/29-10:44:52:2691
เลขที่ : - อว 7414(11)/418
422 450 384 439 889
*        สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/28-16:35:53:1265
เลขที่ : - อว 7402(6)/ว2309
1,128 3 344 2,218 2,221
*        สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/05/29-14:02:32:0167
เลขที่ : - อว 7414(11)/ว1
1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/28-16:29:16:1228
เลขที่ : - อว 7414(12)/479
481 1,766 435 1,799 3,565
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/28-16:58:53:1341
เลขที่ : - อว 7402(2)/ว1755
1,030
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/03/13-15:25:52:5287
เลขที่ : - อว 7414(12)/ว4
4 14 2 4 18
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/29-15:19:41:4:041
เลขที่ : - อว 7414(13)/386
386 444
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/29-15:30:26:4625
เลขที่ : - อว 7402(2)/ว1744
862 4 3,793 22,796 22,800
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/01/13-14:23:00:3210
เลขที่ : - อว 7414(13)/ว1
1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/29-14:14:18:4070
เลขที่ : - อว 7414(15)/600
605 2,461 451 2,133 4,594
*        สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/27-18:58:23:6471
เลขที่ : - อว 7414/ว369
985 35 2,183 13,388 13,423
*        สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/09/22-09:18:51:9376
เลขที่ : - อว 7414(15)/ว 6
6 33 48 372 405
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/29-13:16:46:3525
เลขที่ : - อว 7414(16)/297
301 1,801 309 1,995 3,796
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/29-08:42:42:1610
เลขที่ : - อว 7402(6)/ว2309
950 1,059 5,548 5,548
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/08/07-16:22:30:1483
เลขที่ : - อว 7414(16)/ว7
7 21 33 73 94
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/29-16:12:23:5106
เลขที่ : - อว 7414(17)/445
485 20 439 16 36
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/27-09:01:57:2297
เลขที่ : - อว 7414/ว369
866 39 3,589 17,671 17,710
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/29-16:32:25:5299
เลขที่ : - อว 7414(18)/54
55 1 33 1 2
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/02/10-15:00:30:7131
เลขที่ : - อว 8393(14)/249
5 5 11 11
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/29-08:51:52:1658
เลขที่ : - อว 7414(19)/558
558 2,847 570 3,106 5,953
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/29-15:48:29:4303
เลขที่ : - อว 7414(4)/ว 8
1,162 36 4,119 22,884 22,920
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/08/10-08:41:57:2767
เลขที่ : - อว 7414(19)/ว16
16 51 95 231 282
*        สถานพันธกิจสากลสัมพันธ์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/29-15:46:48:4783
เลขที่ : - อว 7414(23)/62
62 300 61 299 599
*        สถานพันธกิจสากลสัมพันธ์* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/29-11:51:06:3244:943
เลขที่ : - อว 7402(6)/ว2309
169 80 161 1,106 1,186
*        สถานพันธกิจสากลสัมพันธ์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/06/08-13:50:43:8:362
เลขที่ : - อว 7414(23)/ว1
1 2 19 38 40
*        สถานนวัตกรรมวิศวศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/25-16:17:17:9334
เลขที่ : - อว 7414(24)/54
55 18 49 15 33
*        สถานนวัตกรรมวิศวศึกษา* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/04-10:03:00:4890
เลขที่ : - อว 7402(2)/ว118
43
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (บัณฑิต)-เดิม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/05/01-11:38:27:4623
เลขที่ : - อว 7414(24-1)/1
1 1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์-เดิม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/01/23-11:06:11:6482
เลขที่ : - อว 7414(24-3)/1
1 1
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/29-15:09:15:4514
เลขที่ : - อว 7414(22)/383
384 3,973 498 5,681 9,654
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/29-16:41:04:5366
เลขที่ : - อว 7414(4)/503
2,051 11,568 108,033 108,033
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/09/27-12:44:32:3:479
เลขที่ : - อว 7414(22)/ว14
14 61 501 1,412 1,473
39  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์              
*        สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/28-14:28:19:9795
เลขที่ : - อว 7416/575
579 2,165 474 2,206 4,371
*        สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/29-16:32:54:5304:087
เลขที่ : - -
1,612 1 20,946 93,204 93,205
*        สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/09/26-14:33:48:0700
เลขที่ : - อว 7416/ว37
37 362 9 171 533
*        สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือพิเศษเวียน 2566/09/26-13:52:16:0329
เลขที่ : - อว 7416/พ ว1
1 15 15
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/27-15:55:47:5768
เลขที่ : - อว 7416(1)/53
53 130 42 103 233
*        สาขาวิชาการจัดการทางการพยาบาล* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/27-16:08:03:5954
เลขที่ : - อว 7416(2)/10
10 26 7 21 47
*        สาขาวิชาการจัดการทางการพยาบาล* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/03/27-16:26:31:5175
เลขที่ : - อว 7407/ว7
8 2 2 2
*        สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/28-14:38:41:9876
เลขที่ : - อว 7416(3)/65
66 247 47 198 445
*        สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/05/01-11:59:47:4812
เลขที่ : - อว 7402(3)/ ว221
46 11 83 83
*        สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/28-14:44:11:9983
เลขที่ : - อว 7416(4)/70
70 294 49 226 520
*        สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/05/01-13:14:26:5016
เลขที่ : - อว 7421(4)/609
23 6 26 26
*        สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/28-14:46:06:9993
เลขที่ : - อว 7416(5)/25
25 89 15 74 163
*        สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/05/08-11:04:53:5516
เลขที่ : - อว 7402(8)/พว21
9 6 21 21
*        สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/28-14:49:29:0027
เลขที่ : - อว 7416(6)/33
35 131 11 37 168
*        สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/05/01-13:31:51:5179
เลขที่ : - ว 7403/ว42
26 5 20 20
*        สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/29-14:16:29:4081
เลขที่ : - อว 7416(7)/78
78 255 28 133 388
*        สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/05/01-13:48:57:5318
เลขที่ : - อว 7433(3)/ว 26
21 8 38 38
*        สถานวิจัยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/28-14:41:01:9927
เลขที่ : - อว 7416(8)/7
7 23 2 8 31
*        สถานวิจัยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/05/08-10:50:27:5384
เลขที่ : - อว 7421(2)/ 742
55 98 230 230
40  สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์              
*        สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/29-12:37:05:3325
เลขที่ : - อว 7417/912
913 7,009 479 2,666 9,675
*        สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/28-16:54:25:1314
เลขที่ : - อว 7402(3)/ว526
1,378 9,074 39,144 39,144
*        สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/09/28-11:40:08:8433
เลขที่ : - อว 7417/ว186
186 646 330 2,874 3,520
*        สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* คำสั่ง สวทพ. 2566/09/05-12:57:23:7349
เลขที่ : - -
10 29 14 28 57
*        สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* ประกาศ สวทพ. 2566/09/20-13:40:38:3724
เลขที่ : - -
7 23 27 162 185
*        สาขาวิชาสุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/22-10:16:02:9920
เลขที่ : - อว 7417(2)/34
38 33 1 2 35
*        สาขาวิชาสุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/27-16:31:22:6135
เลขที่ : - อว 7417(2)/121-2566
196
*        สาขาวิชาสุขภาพช่องปากเด็ก* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/29-15:00:52:4456
เลขที่ : - อว 7417(3)/50
50 170 2 2 172
*        สาขาวิชาสุขภาพช่องปากเด็ก* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/25-18:21:16:7718
เลขที่ : - อว 7414(5)/63
99
*        สาขาวิชาสุขภาพช่องปากเด็ก* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/09/15-13:53:15:2830
เลขที่ : - อว 7417(3)/ว8
8 27 27
*        สาขาวิชาสุขภาพช่องปากวัยรุ่น* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/27-08:39:04:2179
เลขที่ : - อว 7417(4)/20
20 12 12
*        สาขาวิชาสุขภาพช่องปากวัยรุ่น* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/26-09:58:12:8588
เลขที่ : - อว 7417(5)/61
1
*        สาขาวิชาสุขภาพช่องปากวัยรุ่น* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/07/17-17:00:00:0027
เลขที่ : - อว 7417(4)/ว1
1
*        สาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้ใหญ่* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/22-20:10:58:3079
เลขที่ : - อว 7417(5)/64
64 142 17 55 197
*        สาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/27-09:57:22:2869
เลขที่ : - อว 7417(6)/59
60 45 5 6 51
*        สาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/26-13:26:31:0:274
เลขที่ : - อว 7407/ว37
65 25 167 167
*        สาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/06/28-13:33:33:0265
เลขที่ : - อว 7417(6)/ว2
1 7 7
*        สถานทันตแพทยศาสตรศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/07/17-18:11:17:0113
เลขที่ : - อว 7417(7)/2
2 2 2
*        สถานทันตแพทยศาสตรศึกษา* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/28-17:05:28:1361
เลขที่ : - นม0033.011/9896
177 1 3 3
*        สถานทันตแพทยศาสตรศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/08/21-09:38:17:0410
เลขที่ : - อว 7417(7)/ว5
5 17 17
41  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์              
*        สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ประกาศ 2566/07/06-16:35:23:7359
เลขที่ : - -
3 5 0 0 5
*        สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* คำสั่ง 2566/09/18-11:24:55:8:055
เลขที่ : - -
37 36 121 241 277
*        สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/29-14:12:42:4056
เลขที่ : - อว 7418/678
678 3,784 235 471 4,255
*        สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/29-16:27:19:5:086
เลขที่ : - อว 7402(14)/ว38
1,524 11 10,711 46,165 46,176
*        สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/09/25-09:12:34:3:012
เลขที่ : - อว 7418/ว55
55 348 425 3,630 3,978
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/20-15:31:06:4604
เลขที่ : - อว 7418(1)/83
83 84 120 196 280
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/20-16:54:54:5:544
เลขที่ : - อว 7432/ว26
7 7 26 26
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/09/26-14:00:57:0407
เลขที่ : - อว 7418/ว48
48 218 557 2,785 3,003
*        สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/29-13:42:31:3752
เลขที่ : - อว 7418(2)/164
164 98 146 106 204
*        สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/08/29-15:50:28:3635
เลขที่ : - -
103 47 238 238
*        สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/09/21-14:53:48:7874
เลขที่ : - อว 7418(2)/ว11
11 7 7
*        สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/28-14:16:03:9598
เลขที่ : - อว 7418(3)/348
348 1,400 4 12 1,412
*        สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/22-15:24:27:2195
เลขที่ : - -
186 115 700 700
*        สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/09/21-10:40:46:6615
เลขที่ : - อว 7418(3)/ว18
18 66 66
*        สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/29-15:53:31:4834
เลขที่ : - อว 7418(4)/24
24 41 2 2 43
*        สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/14-14:11:28:9328
เลขที่ : - อว 7407/พ ว23
21 11 35 35
*        สถานวิจัยสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/29-14:20:34:4109
เลขที่ : - อว 7418(5)/24
24 68 18 49 117
*        สถานวิจัยสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/29-14:23:29:4:010
เลขที่ : - อว 7421(2)/ว462
179 10 1,086 4,105 4,115
*        สถานวิจัยสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/09/05-11:57:16:9969
เลขที่ : - อว 7418(5)/ว10
10 38 83 337 375
42  สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล              
*        สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/29-16:44:58:5382
เลขที่ : - อว 7419/493
497 3,078 159 997 4,075
*        สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/29-17:20:57:5508
เลขที่ : - อว 7434(3)/ว8
1,870 38 2,095 9,659 9,697
*        สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล* หนังสือเวียน 2566/09/26-18:53:15:2034
เลขที่ : - อว 7419/ว38
38 590 381 6,321 6,911
*        สถานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารองค์การ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/08/28-14:09:33:3260
เลขที่ : - อว 7419(2)/3
3 9 9
*        สถานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารองค์การ* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/27-13:28:45:3:487
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว70
57 55 352 352
*        สถานพัฒนาอัจฉริยภาพนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/26-15:16:25:1050
เลขที่ : - อว 7419(3)/149
151 242 137 246 488
*        สถานพัฒนาอัจฉริยภาพนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/28-09:21:16:6981
เลขที่ : - อว 7433(2)/ว77
189 157 712 712
*        สถานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/29-09:26:37:1911
เลขที่ : - อว 7419(4)/47
47 211 49 211 422
*        สถานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/27-10:35:52:3221
เลขที่ : - -
77 71 411 411
*        สถานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต* หนังสือเวียน 2566/07/14-09:52:16:2:209
เลขที่ : - อว 7419(4)/ว1
1 1 10 10 11
*        สถานวิจัยสำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/28-10:22:10:7709
เลขที่ : - อว 7419(5)/111
113 475 74 364 839
*        สถานวิจัยสำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/29-09:01:50:3:826
เลขที่ : - อว 7421(2)/1558
222 10 342 2,573 2,583
*        สถานวิจัยสำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล* หนังสือเวียน 2566/08/21-11:54:28:1583
เลขที่ : - อว 7419(5)/ว3
3 6 7 7 13
43  สถาบันวิจัยและพัฒนา              
*        สถาบันวิจัยและพัฒนา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/28-08:54:37:6717:222
เลขที่ : - อว 7421/29
29 0 0 0
*        สถาบันวิจัยและพัฒนา* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/29-18:05:28:5607
เลขที่ : - อว 7411(2)/826
3,291 2,072 9,104 9,104
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สบวพ.* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/29-14:07:31:4000
เลขที่ : - อว 7421(1)/963
963 4,016 966 4,120 8,136
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สบวพ.* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/09/27-14:35:37:4728
เลขที่ : - อว 7421(1)/ว14
14 23 167 336 359
*        ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/29-17:27:39:5546
เลขที่ : - อว 7421(2)/1617
1,617 2,493 2,114 3,295 5,788
*        ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/09/28-14:41:18:9935
เลขที่ : - อว 7421(2)/ว463
463 5,118 5,631 64,132 69,250
*        ฝ่ายสารสนเทศและเผยแพร่ผลงานวิจัย* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/29-13:20:53:3546
เลขที่ : - อว 7421(3)/112
112 460 62 356 816
*        ฝ่ายสารสนเทศและเผยแพร่ผลงานวิจัย* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/08/17-19:44:58:5524
เลขที่ : - อว 7421(3)/ว10
10 20 70 138 158
*        ฝ่ายมาตรฐานและเครือข่ายวิจัย* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/29-10:28:18:2602
เลขที่ : - อว 7421(4)/1219
1,219 7,744 1,013 7,245 14,989
*        ฝ่ายมาตรฐานและเครือข่ายวิจัย* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/29-15:10:54:4533
เลขที่ : - อว 7415(18)/398
454
*        ฝ่ายมาตรฐานและเครือข่ายวิจัย* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/09/28-17:07:02:1362
เลขที่ : - อว 7421(4)/ว37
37 61 14 14 75
*        ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/25-16:15:30:7365
เลขที่ : - อว 7421(5)/96
96 286 80 249 535
*        ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/09/19-14:33:08:1099
เลขที่ : - อว 7421(5)/ว19
19 63 141 517 580
44  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา              
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* หนังสือรับ(ภายใน ศบส.) 2566/09/29-13:39:00:3723
เลขที่ : - -
444 1,225 860 2,850 4,075
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* หนังสือรับ(ภายนอก) 2566/09/29-15:09:38:4518
เลขที่ : - อมทส.17/04
2,019 7 35,161 166,852 166,859
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* ยืมระหว่างห้องสมุด 2566/09/27-12:12:12:3687
เลขที่ : - -
28 63 24 56 119
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* หนังสือรับ(ลับ) 2566/09/21-10:22:33:6438
เลขที่ : - อว 7402(3)/ว515
12 5 5
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* หนังสือบริจาค 2566/09/29-14:36:20:4306
เลขที่ : - -
236 245 245
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* อว 7431/ (หนังสือส่ง) 2566/09/08-14:04:21:2417
เลขที่ : - อว 7431/19
19 64 133 421 485
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* อว 7431/ว (หนังสือเวียน) 2566/05/11-13:42:16:7648
เลขที่ : - อว 7431/ว3
3 32 118 1,142 1,174
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศบส.)* 7431(1)/ (หนังสือส่ง) 2566/09/29-16:13:42:5118
เลขที่ : - อว 7431(1)/699
703 6,539 898 6,738 13,277
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศบส.)* 7431(1)/ว (หนังสือเวียน) 2566/09/22-09:29:33:9451
เลขที่ : - อว 7431(1)/ว72
73 226 902 2,644 2,870
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศบส.)* 7431(1)/ล (หนังสือส่งลับ) 2566/02/21-08:41:01:2759
เลขที่ : - -
1
*        ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ* 7431(2)/ (หนังสือส่ง) 2566/09/29-17:50:10:5587
เลขที่ : - อว 7431(2)/259
261 1,044 245 1,443 2,487
*        ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ* 7431(2)/ว (หนังสือเวียน) 2566/09/22-09:25:38:9408
เลขที่ : - อว 7431(2)/ว29
29 185 370 2,279 2,464
*        ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ* 7431(2)/พ (หนังสือส่งพิเศษ) 2566/04/21-13:29:04:3592
เลขที่ : - -
1 21 2 42 63
*        ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ* 7431(2)/พ ว (หนังสือส่งพิเศษเวียน) 2566/04/11-09:33:38:2121
เลขที่ : - -
2 65 93 3,026 3,091
*        ฝ่ายบริการสารสนเทศ* 7431(4)/ (หนังสือส่ง) 2566/09/26-15:40:01:1203
เลขที่ : - อว 7431(4)/134
134 592 475 1,817 2,409
*        ฝ่ายบริการสารสนเทศ* 7431(4)/ว (หนังสือเวียน) 2566/09/22-13:40:05:1206
เลขที่ : - อว 7431/ว18
18 65 201 911 976
*        ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา* 7431(3)/ (หนังสือส่ง) 2566/09/29-17:46:00:5583
เลขที่ : - อว 7431(3)/357
357 1,598 674 3,138 4,736
*        ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา* 7431(3)/ว (หนังสือเวียน) 2566/09/27-13:21:17:3885
เลขที่ : - อว 7431(3)/ว26
26 159 142 559 718
*        ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ* 7431(5)/ (หนังสือส่ง) 2566/09/20-17:02:14:5287
เลขที่ : - อว 7431(5)/33
33 182 59 265 447
*        ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ* 7431(5)/ว (หนังสือเวียน) 2566/09/11-23:09:50:7815
เลขที่ : - อว 7431(5)/ว5
5 5 66 66 71
*        ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ* 7431(6)/ (หนังสือส่ง) 2566/09/28-16:12:02:1029
เลขที่ : - อว 7431(6)/79
80 431 159 941 1,372
*        ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ* 7431(6)/ว (หนังสือเวียน) 2566/09/11-10:03:53:5067
เลขที่ : - อว 7431(6)/ว7
7 26 69 386 412
45  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* หนังสือรับ(ภายในมทส.) 2566/09/29-19:45:20:5729
เลขที่ : - อว 7402(6)/ว2309
1,559 1 1,097 3,581 3,582
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* หนังสือรับ(ภายนอก) 2566/09/29-19:34:06:5725
เลขที่ : - อว 66030.1.1/1308
221 25 25
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* หนังสือรับ(ภายในศควท.) 2566/09/19-14:59:16:1389
เลขที่ : - อว 7432(3)/546
65 46 46
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* หนังสือเวียนส่ง(ภายใน ศควท.) 2566/09/29-18:14:57:5611:142
เลขที่ : - -
667 2,381 13,294 55,913 58,294
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ (ฝวค.)* หนังสือรับ(มทส.) 2566/09/27-12:59:24:3747
เลขที่ : - อว 7417(8)/61
193
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ (ฝวค.)* หนังสือรับ(ภายนอก) 2566/09/27-13:12:20:3837
เลขที่ : - สร.0033.304/06/3901
274
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ (ฝวค.)* หนังสือรับ(ศควท.) 2566/09/27-13:04:46:3817
เลขที่ : - อว 7432(3)/100
100 133 133
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ (ฝวค.)* หนังสือส่ง(มทส.) 2566/09/29-17:45:43:5582
เลขที่ : - อว 7432(3)/581
583 73
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ (ฝวค.)* หนังสือเวียนส่ง(มทส.) 2566/05/24-09:31:12:6690
เลขที่ : - อว 7432(3)/ว01
1
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ (ฝวค.)* ออกเลขรายงานฯ 2566/09/29-18:22:41:5635
เลขที่ : - อว 7432(3)/Rep.1929
1,929 147 147
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ (ฝวค.)* ใบรับรองความรับฯ 2566/09/28-15:31:56:0559
เลขที่ : - ฝวค(5)317/66
317 720 305 712 1,432
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ (ฝวค.)* ออกเลขงานซ่อม-สอบเทียบ 2566/09/29-17:06:34:5455
เลขที่ : - ซ.ฝวค.092/66
48 70 70
*        งานทดสอบกายภาพ* ใบคำขอรับบริการภายใน 2566/09/26-11:15:51:9269
เลขที่ : - ฝวคE(3)104/66
85
*        งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี* ใบคำขอรับบริการภายใน 2566/09/29-09:03:55:1743
เลขที่ : - ฝวคE(2) 1065/2566
817
*        งานวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา* ใบคำขอรับบริการภายใน 2566/04/04-11:28:56:7964
เลขที่ : - ฝวคE(4)020/66
14
*        งานวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์* ใบคำขอรับบริการภายใน 2566/09/28-10:46:55:7937
เลขที่ : - ฝวคE(1)273/66
208 2 2
46  ศูนย์บริการการศึกษา              
*        ศูนย์บริการการศึกษา* หนังสือส่ง(ภายใน) 2566/09/29-14:42:39:4343
เลขที่ : - อว 7433/1392
1,392 1,061 1,016 1,109 2,170
*        ศูนย์บริการการศึกษา* หนังสือรับ 2566/09/29-16:20:45:5205
เลขที่ : - สมาคมทปอ66/ว0436
4,346 12 12,331 55,346 55,358
*        ศูนย์บริการการศึกษา* ส่ง อว 7433 2566/09/29-09:10:59:6732
เลขที่ : - อว 7433/408
409 5 5
*        ศูนย์บริการการศึกษา* ส่งเวียน อว 7433 2566/09/20-09:05:59:2759
เลขที่ : - อว 7433/ว24
24
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศบก.)* หนังสือส่ง 2566/09/27-16:39:53:6245
เลขที่ : - อว 7433(1)/165
165 1 154 2 3
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศบก.)* หนังสือรับ 2566/07/26-13:57:07:1:061
เลขที่ : - อว 7438(3)/59
8 9 11 11
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศบก.)* หนังสือเวียน 2566/09/19-10:46:33:9:215
เลขที่ : - อว 7433/ว5
5 9 8 63 72
*        ฝ่ายรับนักศึกษา* หนังสือส่ง 2566/09/27-09:19:12:2391
เลขที่ : - อว 7433(2)/182
182 12 148 12 24
*        ฝ่ายรับนักศึกษา* หนังสือรับ 2566/09/26-08:52:21:7898
เลขที่ : - สมาคมทปอ66/ว0409
344 3 5 5
*        ฝ่ายรับนักศึกษา* หนังสือเวียน 2566/09/25-11:46:05:5112
เลขที่ : - อว 7433(2)/ว78
78 3 13 15 18
*        ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา* หนังสือส่ง 2566/09/29-15:07:18:4506
เลขที่ : - อว 7433(3)/136
137 84 121 81 165
*        ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา* หนังสือรับ 2566/09/28-15:12:56:0352
เลขที่ : - อว 7406/133
783
*        ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา* หนังสือเวียน 2566/09/29-10:44:59:2692
เลขที่ : - อว 7433(3)/ว69
69 57 228 648 705
*        ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ* หนังสือส่ง 2566/09/27-13:32:37:3976
เลขที่ : - อว 7433(4)/128
128 100 130 102 202
*        ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ* หนังสือรับ 2566/09/29-15:47:38:4789
เลขที่ : - อว 7419(3)/149
1,416 38 31 31
*        ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ* หนังสือเวียน 2566/09/29-13:41:55:3:980
เลขที่ : - อว 7433(4)/ว132
132 408 841 4,776 5,184
*        ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต* หนังสือส่ง 2566/09/28-15:14:50:0362
เลขที่ : - อว 7433(5)/304
304 2 280 4 6
*        ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต* หนังสือรับ 2566/09/28-15:27:46:0497
เลขที่ : - อว 7404/ว 43
1,069
*        ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต* หนังสือเวียน 2566/09/28-08:47:27:6613
เลขที่ : - อว 7433(5)/ว47
47 63 29 332 395
*        ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ* หนังสือส่ง 2566/09/13-11:32:42:4:387
เลขที่ : - อว 7433(6)/43
43 2 41 2 4
*        ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ* หนังสือรับ 2566/09/29-16:43:01:5379
เลขที่ : - อว 7402(3)/ว524
684 1
*        ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ* หนังสือเวียน 2566/01/11-09:22:23:2:237
เลขที่ : - อว 7433(6)/ว1
1 10
*        ฝ่ายกิจการพิเศษ* หนังสือส่ง 2566/09/28-12:56:51:8834
เลขที่ : - อว 7433(7)/193
193 187
*        ฝ่ายกิจการพิเศษ* หนังสือรับ 2566/09/28-11:09:07:8182
เลขที่ : - อว7401(3)/ว50
135
*        ฝ่ายกิจการพิเศษ* หนังสือเวียน 2566/09/07-16:16:08:9884
เลขที่ : - อว 7433(7)/ว37
37 9
47  ศูนย์คอมพิวเตอร์              
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/29-13:18:35:3532
เลขที่ : - อว 7435(1)/469
473 2,867 683 4,057 6,924
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนส่ง พ 2566/08/03-09:34:22:8228
เลขที่ : - อว 7435(2)/พ5
5 19 6 26 45
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือส่ง (ภายนอก มทส.) 2566/09/19-10:14:11:9401
เลขที่ : - อว 7435(3)/16
16 97 3 4 101
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/29-15:12:25:4538
เลขที่ : - อว 7435(1)/ว50
2,327 44 750 5,362 5,406
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/09/29-14:34:37:4:033
เลขที่ : - อว 7435(1)/ว50
50 186 1,037 4,195 4,381
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือเวียน (นอก มทส.) 2566/07/19-16:57:03:1530
เลขที่ : - อว 7435(2)/ว3
3 17 1 6 23
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนเวียน พว. 2566/09/05-13:38:56:0289:160
เลขที่ : - อว 7435(2)/พว14
14 45 119 499 544
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสืองบฯ 2566/09/04-09:49:34:4772:845
เลขที่ : - อว 7435(2)/45
45 459 190 1,965 2,424
48  ศูนย์กิจการนานาชาติ              
*        ศูนย์กิจการนานาชาติ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/29-08:21:33:1542
เลขที่ : - อว 7436/678
678 4,237 714 5,007 9,244
*        ศูนย์กิจการนานาชาติ* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/28-13:52:24:9339
เลขที่ : - อว 7402(2)/320
693 2 602 2,064 2,066
*        ศูนย์กิจการนานาชาติ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/09/18-12:02:39:6165
เลขที่ : - อว 7436/ว56
56 244 550 2,446 2,690
*        ศูนย์กิจการนานาชาติ* เสนอผู้บริหาร 2566/09/28-13:37:40:9089
เลขที่ : - -
247 1,482 150 922 2,404
49  ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา              
*        ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/28-13:08:40:8884
เลขที่ : - อว 7437/76
76 426 121 1,048 1,474
*        ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/29-15:24:10:4600
เลขที่ : - อว 7402(14)/ว 38
804 1 499 1,400 1,401
*        ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/09/18-17:43:35:8424
เลขที่ : - อว 7437/ว5
5 9 9
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศนท.)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/28-13:41:47:9131
เลขที่ : - อว 7437(1)/99
100 923 412 4,241 5,164
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศนท.)* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/05/26-10:26:53:4990
เลขที่ : - อว 7402(5)/พว 52
26 42 61 61
*        ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/29-10:09:05:2322
เลขที่ : - อว 7437/13
13 30 7 28 58
*        ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/20-14:43:08:4200
เลขที่ : - ว 7402(7)/พว86
31
*        ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/06-13:43:47:4665
เลขที่ : - อว 7437(4)/58
58 191 10 27 218
*        ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/27-10:25:24:3107
เลขที่ : - -
52
*        ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/07/05-10:18:13:0023
เลขที่ : - อว 7437(3)/10
10 33 10 33 66
*        ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/12-10:52:39:9482
เลขที่ : - อว 7407/ว37
6
*        ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/21-10:13:27:6329
เลขที่ : - อว 7437(5)/52
52 246 81 477 723
*        ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/19-15:22:38:1659
เลขที่ : - อว 7408(2)/1977
52 4 5 5
*        สำนักพิมพ์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/07-11:50:08:8376
เลขที่ : - อว 7437(6)/65
65 168 16 40 208
*        สำนักพิมพ์* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/11-14:22:41:6582
เลขที่ : - -
2
*        ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/01-13:09:09:2067
เลขที่ : - อว 7437(7)/26
26 132 26 132 264
*        ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/08/11-11:02:18:8167
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว 56
2
50  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ              
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือส่ง(ภายใน) 2566/08/31-13:06:05:7969
เลขที่ : - อว 7438/22
22 102 35 189 291
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือรับ(ภายใน) 2566/09/29-17:54:13:5592
เลขที่ : - อว 7402(14)/ว38
1,020 9,714 50,902 50,902
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือเวียน(ภายใน) 2566/08/18-17:14:14:9604
เลขที่ : - อว 7438/ว14
14 32 41 176 208
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือส่ง(ภายนอก) 2566/08/03-08:42:39:7892
เลขที่ : - อว 7438/45
45 151 151
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือรับ(ภายนอก) 2566/09/29-17:57:13:5:140
เลขที่ : - ทม 031/2566
138 408 279 1,045 1,453
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือเวียน(ภายนอก) 2566/08/24-10:19:17:2131
เลขที่ : - อว 7438/ว31
31 63 63
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* คำสั่งภายใน 2566/06/22-09:56:57:2354:457
เลขที่ : - -
1 4 19 76 80
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศสพ.)* อว 7438(1)/(ส่งภายใน) 2566/09/29-13:29:39:3621
เลขที่ : - อว 7438(1)/189
189 706 238 874 1,580
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศสพ.)* อว 7438(1)/(ส่งภายนอก) 2566/09/01-16:09:49:3628
เลขที่ : - อว 7438(1)/2
2 3 3
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศสพ.)* อว 7438(1)/ว (ภายใน มทส) 2566/09/25-14:47:13:6328
เลขที่ : - อว 7438(1)/ว19
19 84 126 1,247 1,331
*        ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา* อว 7438(2)/(ส่งภายใน) 2566/09/25-09:51:44:3931
เลขที่ : - อว 7438(2)/30
30 168 30 168 336
*        ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา* อว 7438(2)/(ส่งภายนอก) 2566/09/18-09:19:31:4769
เลขที่ : - อว 7438(2)/20
20 50 50
*        ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา* อว 7438(2)/ว (ภายใน มทส) 2566/08/29-13:33:41:8507
เลขที่ : - อว 7438(2)/ว7
7 116 116
*        ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา* อว 7438(2)/ว (ภายนอก มทส) 2566/09/28-11:07:04:8170
เลขที่ : - อว 7438(2)/ว141
141 11 11
*        ฝ่ายพัฒนาอาชีพ* อว 7438(3)/(ส่งภายใน) 2566/09/26-11:24:33:9331
เลขที่ : - อว 7438(3)/84
84 137 86 141 278
*        ฝ่ายพัฒนาอาชีพ* อว 7438(3)/(ส่งภายนอก) 2566/08/31-09:33:57:6495
เลขที่ : - อว 7438(3)/5
5 3 3
*        ฝ่ายพัฒนาอาชีพ* อว 7438(3)/ว (ภายใน มทส) 2566/08/10-11:56:13:4574
เลขที่ : - อว 7438(3)/ว8
8
*        ฝ่ายพัฒนาอาชีพ* อว 7438(3)/ว (ภายนอก มทส) 2566/06/21-14:44:54:0129
เลขที่ : - อว 7438(3)/ว1
1
*        ฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา* อว 7438(4)/(ส่งภายใน) 2566/09/29-13:44:25:3762
เลขที่ : - อว 7438(4)/69
70 180 71 188 368
*        ฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา* อว 7438(4)/(ส่งภายนอก) 2566/09/29-13:23:22:3563
เลขที่ : - อว 7438(4)/17
19 35 35
*        ฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา* อว 7438(4)/ว (ภายใน มทส) 2566/08/07-15:13:51:0390
เลขที่ : - อว 7438(4)/ว5
5 3 3
*        ฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา* อว 7438(4)/ว (ภายนอก มทส) 2566/09/25-15:33:57:7028
เลขที่ : - อว 7438(4)/ว77
77
51  ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)              
*        ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)* หนังสือส่ง(ภายนอก) 7439/ 2566/09/26-12:04:53:9715
เลขที่ : - อว 7439/210
210 434 1 1 435
*        ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)* หนังสือรับ(ภายใน) 7439/ 2566/09/29-14:26:34:4198
เลขที่ : - อว7402(14)ว38
410 1 3 3
*        ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)* หนังสือรับ(ภายนอก) 7439/ 2566/09/29-14:28:45:4234
เลขที่ : - -
226 600 600
*        ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)* หนังสือเวียน (ภายนอก) 7439/ว 2566/09/19-16:02:09:2007
เลขที่ : - อว 7439/ว19
19 189 23 189
*        ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)* คำสั่ง อพ.สธ. 2566/09/21-11:34:44:6928
เลขที่ : - -
30 54 12 12 66
*        สำนักงานบริหาร อพ.สธ.-มทส.* หนังสือส่ง(ภายใน) 7439(1)/ 2566/09/29-16:27:29:5266
เลขที่ : - อว 7439(1)/974
994 5,341 1,119 6,060 11,401
*        สำนักงานบริหาร อพ.สธ.-มทส.* หนังสือแจ้งเวียน(ภายใน) 7439(1)/ว 2566/09/27-15:39:45:5:533
เลขที่ : - อว 7439(1)/ว68
68 495 938 7,661 8,156
*        สำนักงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่* หนังสือส่ง(ภายใน) 7439(2)/ 2566/09/29-08:38:21:1584
เลขที่ : - อว 7439(2)/365
374 1,984 374 2,117 4,101
*        สำนักงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่* หนังสือรับ(ภายใน) 7439(2)/ 2566/06/19-13:46:07:8652
เลขที่ : - อว 7439(2)
3
*        สำนักงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่* หนังสือแจ้งเวียน(ภายใน) 7439(2)/ว 2566/08/09-10:47:58:9516
เลขที่ : - อว 7439(2)/ว2
2 2 2
*        สำนักงานฝึกอบรมโครงการ อพ.สธ. คลองไผ่* หนังสือส่ง(ภายใน) 7439(3)/ 2566/09/29-12:59:29:3447
เลขที่ : - อว 7439(3)/278
283 1,403 306 1,682 3,085
*        สำนักงานฝึกอบรมโครงการ อพ.สธ. คลองไผ่* หนังสือรับ(ภายใน) 7439(3)/ 2566/09/14-09:00:20:7248
เลขที่ : - อว 7403(1)/113
55
*        สำนักงานฝึกอบรมโครงการ อพ.สธ. คลองไผ่* หนังสือรับ(ภายนอก) 7439(3)/ 2566/09/28-21:53:54:1527
เลขที่ : - -
69 201 201
*        สำนักงานฝึกอบรมโครงการ อพ.สธ. คลองไผ่* หนังสือแจ้งเวียน(ภายใน) 7439(3)/ว 2566/07/08-14:03:31:1:136
เลขที่ : - อว 7439(3)/ว8
8 18 2 12 30
52  ฟาร์มมหาวิทยาลัย              
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือส่ง (ภายใน) 2566/09/29-17:29:55:5554
เลขที่ : - อว 7413(6)/3943
3,975 22,582 7,938 53,368 75,950
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือส่ง (ภายนอก) 2566/09/29-14:37:55:4:030
เลขที่ : - อว 7413(6)/1026
1,030 7,826 1,800 17,585 25,411
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือรับ (ภายใน) 2566/09/29-08:44:25:1616
เลขที่ : - อว 7413(3)/900
1,226 23,796 118,965 118,965
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือรับ (ภายนอก) 2566/09/25-17:54:36:7692
เลขที่ : - อว 8134/0080
104 398 161 573 971
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือเวียน (ภายใน) 2566/09/28-13:37:59:9:698
เลขที่ : - อว 7413(6)/ว51
51 279 416 2,286 2,565
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือเวียน (ภายนอก) 2566/09/28-09:43:13:7:642
เลขที่ : - -
15 150 30 519 669
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* เลขที่คำสั่ง 2566/09/29-13:45:11:3:977
เลขที่ : - -
178 220 554 819 1,039
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* เลขที่ประกาศ 2566/09/29-14:18:43:4:007
เลขที่ : - -
89 183 147 305 488
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* เลขที่สัญญา 2566/09/29-14:23:19:4137
เลขที่ : - -
9 100 10 200 300
*        สุรสัมมนาคาร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/29-16:18:46:5152
เลขที่ : - อว 7443/1263
1,263 1,526 504 1,057 2,583
*        สุรสัมมนาคาร* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/29-11:52:00:2660
เลขที่ : - อว 7402(14)/ว38
737 3 6 6
*        สุรสัมมนาคาร* คำสั่ง 2566/09/21-11:34:41:6921
เลขที่ : - -
13 2 2
*        สุรสัมมนาคาร* ประกาศ และอื่นๆ 2566/08/17-13:51:26:3355
เลขที่ : - -
1 4 4
*        สุรสัมมนาคาร* ใบเสนอราคา 2566/09/25-15:49:14:8937
เลขที่ : - -
109 206 206
*        สุรสัมมนาคาร* ฟังก์ชั่นงาน 2566/09/26-11:13:40:9248
เลขที่ : - -
60 298 298
*        สุรสัมมนาคาร* ระบบ e-bidding 2566/06/12-15:17:47:7490
เลขที่ : - -
1
53  เทคโนธานี              
*        เทคโนธานี* หนังสือส่ง(ภายนอก) อว 7434/ 2566/09/29-16:08:23:4993
เลขที่ : - อว 7434/1900
1,920 3,434 13 23 3,457
*        เทคโนธานี* หนังสือรับ(ใน มทส.) 7434/ 2566/09/29-16:31:57:5296
เลขที่ : - อว 7414(17)/436
403 5 29 140 145
*        เทคโนธานี* หนังสือรับ(ภายนอก มทส.) 2566/09/29-15:15:26:4549
เลขที่ : - -
1,644 5,221 33 104 5,325
*        เทคโนธานี* หนังสือเวียน (ภายนอก) อว 7434/ว 2566/09/26-15:37:31:1196
เลขที่ : - -
47 165 165
*        เทคโนธานี* คำสั่ง ทธ. 2566/09/21-10:59:57:6763
เลขที่ : - -
147 184 184
*        เทคโนธานี* ประกาศ ทธ. 2566/09/12-10:20:26:8840
เลขที่ : - -
16 45 45
*        สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี* หนังสือส่ง(ภายใน)7434(1)/ 2566/09/29-16:09:16:3150
เลขที่ : - อว 7434(1)/2720
2,766 7,825 2,327 8,084 15,909
*        สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี* หนังสือรับ(ภายใน) 7434(1)/ 2566/07/25-14:36:34:7136
เลขที่ : - อว7443/899
703 16 45 45
*        สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี* หนังสือเวียน(ภายใน) 7434(1)/ว 2566/09/15-14:26:05:3006
เลขที่ : - อว 7434(1)/ว47
48 167 202 923 1,090
*        สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม* หนังสือส่ง(ภายใน) 7434(3)/ 2566/09/29-16:10:14:5086
เลขที่ : - อว 7434(3)/1193
1,220 3,642 697 3,181 6,823
*        สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม* หนังสือรับ(ภายใน) 7434(3)/ 2566/07/24-13:46:09:2:524
เลขที่ : - KKUSP66.A/472
4 2 38 38
*        สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม* หนังสือรับ(ภายนอก) 7434(3)/ 2566/03/01-10:27:37:0
เลขที่ : - นม0017.2/ว1420
3 10 10
*        สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม* หนังสือแจ้งเวียน(ภายใน) 7434(3)/ว 2566/09/28-09:41:33:7176
เลขที่ : - อว 7434(3)/ว8
8 39 36 176 215
*        สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี* หนังสือส่ง(ภายใน) 7434(4)/ 2566/09/29-19:06:53:5708
เลขที่ : - อว 7434(4)/1267
1,309 4,380 1,088 4,083 8,463
*        สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี* หนังสือรับ(ภายใน) 7434(4)/ 2566/09/29-12:14:57:3314
เลขที่ : - อว7413(2)/884
270
*        สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี* หนังสือรับ(ภายนอก) 7434(4)/ 2566/09/28-14:58:02:0143
เลขที่ : - อว0623/5007
347 818 818
*        สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี* หนังสือแจ้งเวียน(ภายใน) 7434(4)/ว 2566/07/11-15:48:30:0403
เลขที่ : - ว8
8 13 13
*        สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา* หนังสือส่ง(ภายใน) 7434(5)/ 2566/09/29-16:10:01:5080
เลขที่ : - อว 7434(5)/277
278 797 247 820 1,617
*        สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา* หนังสือรับ(ภายใน) 7434(5)/ 2566/02/02-15:27:29:1099
เลขที่ : - อว7401(8)/ว4
2
*        สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา* หนังสือรับ(ภายนอก) 7434(5)/ 2566/01/12-14:23:05:9299
เลขที่ : - พณ0706/2301-000024
2 10 10
*        สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา* หนังสือแจ้งเวียน(ภายใน) 7434(5)/ว 2566/09/22-16:16:34:2671
เลขที่ : - อว 7434(5)/ว13
13 51 52 225 276
*        สำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรม* หนังสือส่ง(ภายใน) 7434(2)/ 2566/09/29-16:08:59:5039
เลขที่ : - อว 7434(2)/238
247 1,006 207 981 1,987
*        สำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรม* หนังสือรับ(ภายใน) 7434(2)/ 2566/07/25-15:39:16:7842
เลขที่ : - อว 7401(2)/ว1
6
*        สำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรม* หนังสือรับ(ภายนอก) 7434(2)/ 2566/02/03-10:50:58:3423
เลขที่ : - นม0034(1)/ว12
2 17 17
*        สำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรม* หนังสือแจ้งเวียน(ภายใน) 7434(2)/ว 2566/08/10-14:17:57:5:031
เลขที่ : - อว 7434(2)/ว4
4 7 3 6 13
54  ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร              
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/28-14:06:48:3:709
เลขที่ : - อว 7453/149
171 349 216 537 886
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/21-13:59:13:7432
เลขที่ : - ศลส.004/2566
18
55  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเป็นผู้ประกอบการ              
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเป็นผู้ประกอบการ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/29-10:48:37:2732
เลขที่ : - อว 7458/334
335 1,491 98 285 1,776
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเป็นผู้ประกอบการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/27-13:12:44:3840
เลขที่ : - อว 7421(2)/ว455
50 1 1 1
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเป็นผู้ประกอบการ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/09/27-13:21:10:3884
เลขที่ : - อว 7458/ว14
14 16 44 114 130
56  ศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจไก่โคราช              
*        ศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจไก่โคราช* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/15-14:41:24:3082
เลขที่ : - อว 7459/7
7 6 0 0
*        ศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจไก่โคราช* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/04/04-15:07:35:9359
เลขที่ : - อว 7459/ว1
1
57  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีวกลศาสตร์ทางการแพทย์              
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีวกลศาสตร์ทางการแพทย์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/26-16:20:18:1545
เลขที่ : - อว 7461/18
18 39 18 39 78
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีวกลศาสตร์ทางการแพทย์* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/05/11-14:05:21:7821
เลขที่ : - อว 7461/8
1
58  ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)              
*        ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/13-10:38:29:4045
เลขที่ : - อว 7465/2
2 7 2 7 14
59  โครงการการสร้างและเสริมแกร่งระบบนิเวศแบบบูรณาการสำหรับการวิจัยทางเทคโนโลยีควอนตัมระดับประเทศ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)              
*        โครงการการสร้างและเสริมแกร่งระบบนิเวศแบบบูรณาการสำหรับการวิจัยทางเทคโนโลยีควอนตัมระดับประเทศ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/11-13:42:36:6:032
เลขที่ : - อว 7466/42
46 236 44 236 472
*        โครงการการสร้างและเสริมแกร่งระบบนิเวศแบบบูรณาการสำหรับการวิจัยทางเทคโนโลยีควอนตัมระดับประเทศ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/09/18-15:17:15:7550
เลขที่ : - อว 7466/ว1
1 1 1
60  โครงการแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี              
*        โครงการแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/03/05-03:56:54:1864
เลขที่ : - อว 7467/1
1 1 0 0
61  สโมสร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี              
*        สโมสร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/21-15:17:50:8080
เลขที่ : - สมทส/63
63 37 1 3 44 32 69
*        สโมสร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/25-09:55:22:4036
เลขที่ : - อว 7402(2)/พ ว31
47
*        สโมสร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/09/06-09:28:42:3067
เลขที่ : - สมทส/ว16
16 46 2 2 325 1,191 1,237
62  สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด              
*        สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด* หนังสือส่ง 2566/09/29-16:28:52:5275
เลขที่ : - สอ.มทส. 3801/1236
1,236 1,236 0 0
*        สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด* หนังสือรับ 2566/09/29-13:13:26:3510
เลขที่ : - IN3696/66
276
*        สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด* หนังสือเวียน 2566/09/28-15:24:41:0445
เลขที่ : - สอ.มทส. 3801/ว64
64
*        สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด* หนังสือขออนุมัติถอนเงิน 2566/09/29-16:29:24:5278
เลขที่ : - ถ.411/2566
411
63  โครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี ศูนย์เครือข่ายวัสดุนาโนและการวิเคราะห์ขั้นสูง              
*        โครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี ศูนย์เครือข่ายวัสดุนาโนและการวิเคราะห์ขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/12-12:10:51:0031
เลขที่ : - อว 7446/8
8 17 2 6 23
64  ศูนย์การให้บริการทางวิชาการสำหรับนักเรียนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา(สอวน.)              
*        ศูนย์การให้บริการทางวิชาการสำหรับนักเรียนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา(สอวน.)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/28-15:58:04:0891
เลขที่ : - อว 7448/74
74 293 18 79 372
*        ศูนย์การให้บริการทางวิชาการสำหรับนักเรียนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา(สอวน.)* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/29-10:31:58:2630
เลขที่ : - อว 7448/61-2566
61
*        ศูนย์การให้บริการทางวิชาการสำหรับนักเรียนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา(สอวน.)* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/08/11-18:14:23:1163
เลขที่ : - อว 7448/ว13
13 95 27 231 326
*        ศูนย์การให้บริการทางวิชาการสำหรับนักเรียนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา(สอวน.)* ประกาศ 2566/09/18-17:53:17:8426
เลขที่ : - -
9 37 37
65  ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์              
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/18-10:57:17:5788
เลขที่ : - อว 7451/51
56 55 22 26 81
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/05-13:47:04:0372
เลขที่ : - อว 7458/ว11
7 47 75 75
66  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง              
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/02/27-16:37:14:2851
เลขที่ : - อว 7452/1
1 0 0 0
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/22-14:49:12:1874
เลขที่ : - อว7421(2)/ว455
12
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/02/27-14:18:51:0900
เลขที่ : - อว 7452/ว2
2 8 8
67  ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน              
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/29-16:31:40:5:085
เลขที่ : - อว 7454/981
984 913 664 526 1,439
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน* ทะเบียนหนังสือรับ 2566/09/28-15:40:31:0699
เลขที่ : - KKNT660609/01
175
68  ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล              
*        ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/28-17:29:00:1394
เลขที่ : - อว 7455/295
295 1,166 35 228 1,394
69  โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก              
*        โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก* หนังสือส่ง 2566/08/24-16:29:40:6869
เลขที่ : - อว 7456/1
1 1 0 0
70  ศูนย์วิจัยนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน              
*        ศูนย์วิจัยนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2566/09/26-10:44:03:8972
เลขที่ : - อว 7457/63
63 70 0 0
*        ศูนย์วิจัยนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน* ทะเบียนหนังสือเวียน 2566/02/27-10:17:06:0
เลขที่ : - อว 7457/ว3
3
รวม 265,738 326,765 695,480 3,360,506 3,687,271