เลขที่เอกสารครั้งล่าสุด แยกตามหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน ชื่อหนังสือ เลขที่ ศธ. ครั้งล่าสุด
1  ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
*        ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ* 5631(6)/ว (หนังสือเวียน) 2562/11/18-11:20:42:02
เลขที่ : - อว 7431(2)/ว31
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* หนังสือรับ(ภายใน ศบส.) 2562/12/04-14:21:31:02
เลขที่ : - -
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* หนังสือรับ(ภายนอก) 2562/12/04-16:29:44:02
เลขที่ : - อว 7418(3)/174
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* ยืมระหว่างห้องสมุด 2562/11/27-13:58:13:02
เลขที่ : - อว 7431/24
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* หนังสือรับ(ลับ) 2562/12/04-15:20:37:02
เลขที่ : - -
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* หนังสือบริจาค 2562/12/03-11:03:56:02
เลขที่ : - -
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* อว 7431/ (หนังสือส่ง) 2562/11/25-16:13:54:02
เลขที่ : - อว 7431/15
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* อว 7431/ว (หนังสือเวียน) 2562/11/27-14:02:40:02
เลขที่ : - อว 7431/ว3
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* อว 7431/ล (หนังสือส่งลับ) 2562/10/04-11:59:18:02
เลขที่ : - อว 7431/ล18/2562
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศบส.)* 7431(1)/ (หนังสือส่ง) 2562/12/04-17:59:03:02
เลขที่ : - อว 7431(1)/404
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศบส.)* 7431(1)/ว (หนังสือเวียน) 2562/11/27-10:49:32:02
เลขที่ : - อว 7431(1)/ว30
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศบส.)* 7431(1)/ล (หนังสือส่งลับ) 2562/09/26-11:14:22:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ* 7431(2)/ (หนังสือส่ง) 2562/12/03-17:34:18:02
เลขที่ : - อว 7431(2)/244
*        ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ* 7431(2)/ว (หนังสือเวียน) 2562/11/29-17:33:53:02
เลขที่ : - อว 7431(2)/ว39
*        ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา* 7431(3)/ (หนังสือส่ง) 2562/12/04-15:40:14:02
เลขที่ : - อว 7431(3)/229
*        ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา* 7431(3)/ว (หนังสือเวียน) 2562/12/04-17:08:07:02
เลขที่ : - อว 7431(3)/ว34
*        ฝ่ายบริการสารสนเทศ* 7431(4)/ (หนังสือส่ง) 2562/11/29-14:58:17:02
เลขที่ : - อว 7431(4)/106
*        ฝ่ายบริการสารสนเทศ* 7431(4)/ว (หนังสือเวียน) 2562/11/27-10:56:11:02
เลขที่ : - อว 7431(4)/ว13
*        ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ* 7431(5)/ (หนังสือส่ง) 2562/11/27-16:18:24:02
เลขที่ : - อว 7431(5)/24
*        ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ* 7431(5)/ว (หนังสือเวียน) 2562/10/24-09:11:51:02
เลขที่ : - อว 7431(5)/ว3
*        ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ* 7431(6)/ (หนังสือส่ง) 2562/12/04-17:06:25:02
เลขที่ : - อว 7431(6)/58
*        ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ* 7431(6)/ว (หนังสือเวียน) 2562/11/26-16:29:59:02
เลขที่ : - อว 7431(6)/ว13
2  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* หนังสือรับ(ภายในมทส.) 2562/05/30-16:20:55:02
เลขที่ : - อว 7408(2)/ว1
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* หนังสือส่ง(ภายในมทส.) 2562/12/04-13:59:41:02
เลขที่ : - อว 7432/1536
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* หนังสือเวียนส่ง(ภายในมทส.) 2562/12/04-09:41:12:02
เลขที่ : - อว 7432/ว16
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* หนังสือเวียนส่ง(ภายใน ศควท.) 2562/09/12-08:43:30:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ* หนังสือรับ(ภายนอก) 2562/10/08-13:46:35:02
เลขที่ : - ชย.0032.304/3/1194
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ* หนังสือส่ง(มทส.) 2562/11/29-16:17:58:02
เลขที่ : - อว 7432(3)/075
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ* ออกเลขรายงานฯ 2562/12/04-11:17:22:02
เลขที่ : - อว 7432(3)/Rep.1270
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ* ใบรับรองความรับฯ 2562/12/03-15:19:21:02
เลขที่ : - ฝวค(5)070/63
*        ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ* ออกเลขงานซ่อม-สอบเทียบ 2562/11/27-16:13:53:02
เลขที่ : - ซ.ฝวค.014/63
*        งานวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์* ใบคำขอรับบริการภายใน 2562/12/03-14:27:28:02
เลขที่ : - -
*        งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี* ใบคำขอรับบริการภายใน 2562/12/04-13:13:19:02
เลขที่ : - -
*        งานทดสอบทางกายภาพและเครื่องมือกลาง* ใบคำขอรับบริการภายใน 2562/12/04-15:44:43:02
เลขที่ : - ฝวคE(3)028/63
*        งานวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา* ใบคำขอรับบริการภายใน 2562/12/04-15:50:37:02
เลขที่ : - ฝวคE(4)003/63
3  ศูนย์บริการการศึกษา
*        ศูนย์บริการการศึกษา* หนังสือส่ง(ภายใน) 2562/12/04-14:49:55:02
เลขที่ : - อว 7433/1188
*        ศูนย์บริการการศึกษา* หนังสือรับ 2562/12/04-16:06:15:22282
เลขที่ : - อว 7402(2)/ว1205
*        ศูนย์บริการการศึกษา* ส่ง อว 7433 2562/12/03-12:57:45:02
เลขที่ : - อว 7433/427
*        ศูนย์บริการการศึกษา* ส่งเวียน อว 7433 2562/11/13-09:30:18:02
เลขที่ : - อว 7433/ว20
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศบก.)* หนังสือส่ง 2562/12/04-14:43:19:02
เลขที่ : - อว 7433(1)/170
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศบก.)* หนังสือรับ 2562/10/07-14:05:17:03
เลขที่ : - อว 7402(6)/ว 1453
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศบก.)* หนังสือเวียน 2562/12/04-08:48:02:02
เลขที่ : - อว 7433(1)/ว6
*        ฝ่ายรับนักศึกษา* หนังสือส่ง 2562/12/04-13:02:41:02
เลขที่ : - อว 7433(2)/160
*        ฝ่ายรับนักศึกษา* หนังสือรับ 2562/11/25-09:37:31:02
เลขที่ : - มท0320/30661
*        ฝ่ายรับนักศึกษา* หนังสือเวียน 2562/11/29-16:28:57:02
เลขที่ : - อว 7433(2)/ว75
*        ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา* หนังสือส่ง 2562/12/03-12:54:48:02
เลขที่ : - อว 7433(3)/82
*        ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา* หนังสือรับ 2562/12/04-12:53:19:02
เลขที่ : - อว 7413(5)/460
*        ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา* หนังสือเวียน 2562/12/02-16:55:26:02
เลขที่ : - อว 7433(3)/ว44
*        ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ* หนังสือส่ง 2562/12/04-09:07:53:02
เลขที่ : - อว 7433(4)/144
*        ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ* หนังสือรับ 2562/12/04-16:03:53:02
เลขที่ : - อว 7414(6)/299
*        ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ* หนังสือเวียน 2562/12/03-12:33:37:02
เลขที่ : - อว 7433(4)/ว118
*        ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต* หนังสือส่ง 2562/12/04-13:28:19:02
เลขที่ : - อว 7433(5)/235
*        ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต* หนังสือรับ 2562/12/03-11:39:06:02
เลขที่ : - ฝทบ/700
*        ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต* หนังสือเวียน 2562/11/25-18:40:26:02
เลขที่ : - อว 7433(5)/ว34
*        ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ* หนังสือส่ง 2562/11/22-10:24:20:20996
เลขที่ : - อว 7433(6)/35
*        ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ* หนังสือรับ 2562/12/04-13:47:07:02
เลขที่ : - อว 7402(4)/1914
*        ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ* หนังสือเวียน 2562/10/29-14:10:55:03
เลขที่ : - อว 7433(6)/ว4
4  โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
*        โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก* หนังสือส่ง 2562/11/27-08:44:47:02
เลขที่ : - อว 7456/56
*        โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก* หนังสือรับ 2562/11/28-15:00:44:02
เลขที่ : - นม. 51008.50/ว551
*        โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก* หนังสือเวียน 2562/05/17-13:11:16:02
เลขที่ : - อว 7456/ว1
5  ศูนย์คอมพิวเตอร์
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-16:57:54:02
เลขที่ : - อว 7435(1)/417
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนส่ง พ 2562/11/15-11:33:52:02
เลขที่ : - อว 7435/พ6
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือส่ง (ภายนอก มทส.) 2562/12/04-15:50:52:02
เลขที่ : - -
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/04-15:33:27:02
เลขที่ : - อว7403/ว116
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/12/03-10:53:04:02:21958
เลขที่ : - อว 7435(1)/ว40
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนเวียน พว. 2562/11/15-11:36:08:02:20022
เลขที่ : - อว 7435/พ ว4
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสืองบฯ 2562/11/28-10:42:56:21595
เลขที่ : - อว 7435(3)/45
6  ศูนย์กิจการนานาชาติ
*        ศูนย์กิจการนานาชาติ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-13:21:07:02
เลขที่ : - อว 7436/434
*        ศูนย์กิจการนานาชาติ* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/04-17:08:35:02
เลขที่ : - อว0225.2/ว26
*        ศูนย์กิจการนานาชาติ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/11/26-11:17:48:02
เลขที่ : - อว 7436/ว30
*        ศูนย์กิจการนานาชาติ* เสนอผู้บริหาร 2562/12/04-10:15:16:02
เลขที่ : - -
7  ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
*        ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/11/28-13:33:58:02
เลขที่ : - อว 7437/90
*        ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/04-15:36:28:02
เลขที่ : - อว 7403/ว116
*        ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/11/12-17:12:28:02
เลขที่ : - อว 7437/ว12
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศนท.)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-10:56:15:02
เลขที่ : - อว 7437(1)/91
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศนท.)* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/08/28-17:58:40:02
เลขที่ : - อว 2/2562
*        ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/02-12:04:59:02
เลขที่ : - อว 7412(4)/55
*        ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/07/05-11:54:49:02
เลขที่ : - ศธ 5602(7)/พว 37
*        ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/11/21-09:30:56:02
เลขที่ : - อว 7412(4)/14
*        ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/10/01-16:39:18:02
เลขที่ : - อว 7437(3)/1
*        ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/11/19-14:40:03:02
เลขที่ : - อว 7412(4)/45
*        ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/11/27-11:23:28:02
เลขที่ : - อว 7437(4)/8
*        ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/11/29-08:18:22:02
เลขที่ : - อว 7437(5)/48
*        สำนักพิมพ์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/11/25-13:17:11:02
เลขที่ : - อว 7437(6)/30
*        ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/08/14-11:33:28:02
เลขที่ : - อว 7437(7)/9
8  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือส่ง(ภายใน) 2562/11/27-17:39:14:02
เลขที่ : - อว 7438/31
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือรับ(ภายใน) 2562/12/04-16:09:43:02
เลขที่ : - อว 7402(3)/ว397
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือเวียน(ภายใน) 2562/12/04-14:27:33:02
เลขที่ : - อว 7438/ว9
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือส่ง(ภายนอก) 2562/11/11-14:26:34:02
เลขที่ : - อว 7438/23
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือรับ(ภายนอก) 2562/12/03-15:27:11:02
เลขที่ : - อว 0223.2/ว873
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือเวียน(ภายนอก) 2562/12/04-14:25:20:02
เลขที่ : - อว 7438/ว15
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* ผู้บริหารมอบหมายงาน 2562/07/31-16:07:52:7967
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศสพ.)* อว 7438(1)/(ส่งภายใน) 2562/12/02-12:31:58:03
เลขที่ : - อว 7438(1)/98
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศสพ.)* อว 7438(1)/(ส่งภายนอก) 2562/09/09-15:27:55:02
เลขที่ : - อว 7438(1)/2
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศสพ.)* อว 7438(1)/ว (ภายใน มทส) 2562/11/22-13:42:49:02
เลขที่ : - อว 7438(1)/ว14
*        ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา* อว 7438(2)/(ส่งภายใน) 2562/12/04-15:08:09:02
เลขที่ : - อว 7438(2)/53
*        ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา* อว 7438(2)/(ส่งภายนอก) 2562/12/04-15:20:16:02
เลขที่ : - อว 7438(2)/26
*        ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา* อว 7438(2)/ว (ภายใน มทส) 2562/11/14-10:06:31:02
เลขที่ : - อว 7438(2)/ว14
*        ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา* อว 7438(2)/ว (ภายนอก มทส) 2562/12/04-15:00:29:02
เลขที่ : - อว 7438(2)/ว104
*        ฝ่ายพัฒนาอาชีพ* อว 7438(3)/(ส่งภายใน) 2562/12/02-10:47:12:03
เลขที่ : - อว 7438(3)/70
*        ฝ่ายพัฒนาอาชีพ* อว 7438(3)/(ส่งภายนอก) 2562/07/19-15:58:17:02
เลขที่ : - อว 7438(3)/2
*        ฝ่ายพัฒนาอาชีพ* อว 7438(3)/ว (ภายใน มทส) 2562/11/21-09:21:26:02
เลขที่ : - อว 7438(3)/ว8
*        ฝ่ายพัฒนาอาชีพ* อว 7438(3)/ว (ภายใน มทส) 2562/06/21-10:47:44:02
เลขที่ : - อว 7438(3)/ว1
*        ฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา* อว 7438(4)/(ส่งภายใน) 2562/12/03-15:21:48:03
เลขที่ : - อว 7438(4)/107
*        ฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา* อว 7438(4)/(ส่งภายนอก) 2562/10/03-10:58:34:02
เลขที่ : - อว 7438(4)/2
*        ฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา* อว 7438(4)/ว (ภายใน มทส) 2562/11/19-09:21:29:02
เลขที่ : - อว 7438(4)/ว8
*        ฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา* อว 7438(4)/ว (ภายนอก มทส) 2562/12/04-10:15:33:02
เลขที่ : - อว 7438(4)/ว51
9  ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)
*        ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)* หนังสือส่ง(ภายนอก) 7439/ 2562/12/03-20:14:47:02
เลขที่ : - อว 7439/118
*        ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)* หนังสือเวียน (ภายนอก) 7439/ว 2562/11/28-13:09:40:02
เลขที่ : - อว 7439/ว14
*        สำนักงานบริหาร อพ.สธ.-มทส.* หนังสือส่ง(ภายใน) 7439(1)/ 2562/12/04-20:48:53:02
เลขที่ : - อว 7439(1)/566
*        สำนักงานบริหาร อพ.สธ.-มทส.* หนังสือรับ(ภายใน) 7439(1)/ 2562/12/04-13:53:56:02
เลขที่ : - -
*        สำนักงานบริหาร อพ.สธ.-มทส.* หนังสือรับ(ภายนอก) 7439(1)/ 2562/12/04-13:49:27:02
เลขที่ : - -
*        สำนักงานบริหาร อพ.สธ.-มทส.* หนังสือแจ้งเวียน(ภายใน) 7439(1)/ว 2562/11/27-17:09:58:02
เลขที่ : - อว 7439(1)/ว7
*        สำนักงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่* หนังสือส่ง(ภายใน) 7439(2)/ 2562/12/04-14:54:57:02
เลขที่ : - อว 7439(2)/131
*        สำนักงานฝึกอบรมโครงการ อพ.สธ. คลองไผ่* หนังสือส่ง(ภายใน) 7439(3)/ 2562/11/20-20:49:25:02
เลขที่ : - อว 7439(3)/48
10  สถาบันวิจัยและพัฒนา
*        สถาบันวิจัยและพัฒนา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/09/24-11:25:10:02
เลขที่ : - อว 7421/8
*        สถาบันวิจัยและพัฒนา* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/04-16:54:11:02
เลขที่ : - อว 7418(3)/164
*        สถาบันวิจัยและพัฒนา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/09/03-16:16:12:02
เลขที่ : - อว 7421/ว5
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สบวพ.* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-16:56:52:02
เลขที่ : - อว 7421(1)/739
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สบวพ.* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/12/03-12:56:45:02
เลขที่ : - อว 7421(1)/ว12
*        ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-14:49:34:02
เลขที่ : - อว 7421(2)/557
*        ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/12/04-17:04:11:02
เลขที่ : - อว 7421(2)/ว319
*        ฝ่ายสารสนเทศและเผยแพร่ผลงานวิจัย* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/11/22-15:30:05:02
เลขที่ : - อว 7421(3)/92
*        ฝ่ายสารสนเทศและเผยแพร่ผลงานวิจัย* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/11/04-11:46:32:02
เลขที่ : - อว 7421(3)/ว42
*        ฝ่ายมาตรฐานและเครือข่ายวิจัย* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-16:49:52:02
เลขที่ : - อว 7421(4)/519
*        ฝ่ายมาตรฐานและเครือข่ายวิจัย* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/09/10-15:17:40:02
เลขที่ : - อว 7412(3)/236
*        ฝ่ายมาตรฐานและเครือข่ายวิจัย* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/12/04-16:21:23:01
เลขที่ : - อว 7421(4)/ว31
*        ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/03-13:42:02:02
เลขที่ : - อว 7421(5)/72
*        ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/11/28-13:39:40:03
เลขที่ : - อว 7421(5)/ว12
11  หน่วยตรวจสอบภายใน
*        หน่วยตรวจสอบภายใน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-15:54:53:02
เลขที่ : - อว 7403(1)/119
*        หน่วยตรวจสอบภายใน* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/03-16:21:01:02
เลขที่ : - ปช0013/ว0095
12  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
*        สำนักงานสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-15:33:09:02
เลขที่ : - อว 7403/330
*        สำนักงานสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/04-14:50:29:02
เลขที่ : - อว7403/ว116
*        สำนักงานสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/12/04-13:32:49:02
เลขที่ : - อว 7403/ว118
13  อธิการบดีมหาวิทยาลัย
*        อธิการบดีมหาวิทยาลัย* ทะเบียนรับ-ระบบใหม่ (อว) 2562/12/04-16:45:11:02
เลขที่ : - อว 7413(6)/1036
14  สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร
*        สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร* ทะเบียนส่งสาย 1 2562/05/21-13:56:45:02
เลขที่ : - ศธ5614(8)/173
15  ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี
*        ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมฯ 2562/12/04-13:56:14:02
เลขที่ : - อว 7421(4)/505
*        ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี* ทะเบียนส่ง อว 7401(1)/... 2562/12/04-09:58:19:02
เลขที่ : - อว 7401(1)/65
16  ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ
*        ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ 2562/12/04-16:45:18:03
เลขที่ : - นม0017.2/8947
*        ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ* ทะเบียนส่ง อว 7401(2)/... 2562/11/26-15:16:42:02
เลขที่ : - อว 7401(2)/86
17  ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล
*        ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายวิชาการฯ 2562/12/04-10:08:13:02
เลขที่ : - อว64.25/3527
*        ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล* ทะเบียนส่ง อว 7401(3)/... 2562/08/30-14:51:54:02
เลขที่ : - อว 7401(3)/42
*        ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล* ทะเบียนเวียน อว 7401/ว 2562/09/10-10:55:55:02
เลขที่ : - อว 7401(3)/ว28
*        ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล* ทะเบียนพิเศษ อว 7401(3)/พ 2562/06/20-14:11:44:02
เลขที่ : - อว 7401(3)/1
*        ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล* ทะเบียนพิเศษเวียน อว 7401(3)/พว 2562/06/20-14:14:29:02
เลขที่ : - อว 7401(3)/9
18  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
*        ฝ่ายทรัพยากรบุคคล* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 2562/12/04-16:32:21:22295
เลขที่ : - อว7402(8)/1148
*        ฝ่ายทรัพยากรบุคคล* ทะเบียนส่ง อว 7401(4)/... 2562/12/02-10:36:30:02
เลขที่ : - อว 7401(4)/31
*        ฝ่ายทรัพยากรบุคคล* ทะเบียนหนังสือ(ลับ) 2562/06/18-08:42:50:02
เลขที่ : - ไม่มี/17/06/2562/2
19  ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป
*        ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป 2562/12/04-17:17:38:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป* ทะเบียนส่ง อว 7401(5)/... 2562/12/04-13:16:52:02
เลขที่ : - อว 7401(5)/29
*        ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป* ทะเบียนเวียน อว 7401(5)/ว 2562/10/18-11:01:41:02
เลขที่ : - อว 7401(5)/ว4
20  ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
*        ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ 2562/12/04-16:39:28:22298
เลขที่ : - อว0226.4/ว872
*        ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนส่ง อว 7401(6)/... 2562/12/02-17:43:02:21894
เลขที่ : - อว 7401(6)/34
*        ผู้ช่วยด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนรับ-ผู้ช่วยด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ 2562/12/03-19:59:03:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนเวียน อว 7401(6)/... 2562/10/11-16:08:37:16101
เลขที่ : - อว 7401(6)/ว3
21  ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
*        ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนรับ 2562/12/04-15:01:01:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนส่ง อว 7401(7)/... 2562/12/02-15:44:11:02
เลขที่ : - อว 7401(7)/64
*        ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนส่ง อว 7401(7)/ว... 2562/10/10-09:13:09:02
เลขที่ : - อว 7401(7)/ว1
22  ฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ
*        ฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ 2562/12/04-15:01:53:02
เลขที่ : - บว.พิเศษ/2562
*        ฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ* ทะเบียนส่ง อว 7401(8)/... 2562/12/03-10:19:45:02
เลขที่ : - อว 7401(8)/30
23  ส่วนส่งเสริมวิชาการ
*        ส่วนส่งเสริมวิชาการ* ส่งปกติ 2562/12/04-17:06:13:02
เลขที่ : - อว 7402(1)/144
*        ส่วนส่งเสริมวิชาการ* หนังสือรับ 2562/12/04-16:13:00:02
เลขที่ : - รล0011.5/26862
*        ส่วนส่งเสริมวิชาการ* เวียน 2562/11/25-13:49:08:01
เลขที่ : - -
*        ส่วนส่งเสริมวิชาการ* พิเศษ 2562/12/03-18:25:37:02
เลขที่ : - อว 7402(1)/พ45
*        ส่วนส่งเสริมวิชาการ* พิเศษเวียน 2562/12/04-10:02:19:02
เลขที่ : - อว 7402(1)/พ ว38
24  ส่วนสารบรรณและนิติการ
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง อว 7401 2562/12/04-15:40:17:01
เลขที่ : - อว 7401/2327
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง อว 7401/ว 2562/11/26-15:04:42:02
เลขที่ : - อว 7401/ว112
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง-เวียนอิเล็กทรอนิกส์ 2562/12/03-18:06:48:02:22088
เลขที่ : - อว 0221.1/ว 107
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง-อว 7402(2)/ 2562/12/04-14:36:55:02
เลขที่ : - อว 7402(2)/296
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง-อว 7402(2)/พ 2562/11/15-16:20:52:02
เลขที่ : - อว 7402(2)/พ73
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง-อว 7402(2)/พ ว 2562/11/26-14:54:53:02
เลขที่ : - อว 7402(2)/พ ว30
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/04-16:04:04:02
เลขที่ : - อว7434(3)/1128
*        งานธุรการ (สสน.ทะเบียนรับภายนอก)* ทะเบียนหนังสือรับมหาวิทยาลัย 2562/12/04-16:20:26:02
เลขที่ : - ศธ04063.054/117
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/04-16:47:34:02
เลขที่ : - -
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง-อว 7402(2)/ว 2562/12/04-16:35:14:02
เลขที่ : - อว 7402(2)/ว1459
*        สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร* ทะเบียนรับ 2562/12/04-13:27:12:02
เลขที่ : - อว7414(15)/563
*        สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร* ทะเบียนส่งสาย 1 2562/12/04-13:24:55:02
เลขที่ : - -
*        สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร* ทะเบียนส่งสาย 2 2562/12/03-15:44:48:02
เลขที่ : - -
*        สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร* ทะเบียนส่งภายใน 2562/12/04-13:26:02:02
เลขที่ : - -
*        สสน.งานนิติการ* ทะเบียนหนังสือรับ(นิติการ) 2562/12/04-16:20:02:22292
เลขที่ : - อว7434(3)/1128
25  ส่วนอาคารสถานที่
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือส่ง 2562/12/04-13:54:37:02
เลขที่ : - อว 7402(5)/2187
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือรับ(ภายใน มทส.) 2562/12/04-14:19:09:02
เลขที่ : - อว7433(4)/ว117
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือรับ(ภายใน สอส.) 2562/12/02-13:58:39:02
เลขที่ : - อว 7402(5)/339
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือรับ(ภายนอก มทส.) 2562/12/04-12:56:03:02
เลขที่ : - -
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือเวียน (ว) 2562/11/27-09:30:07:02
เลขที่ : - อว 7402(5)/ว13
*        ส่วนอาคารสถานที่* อว 7402(5)/พ 2562/12/03-10:12:11:02
เลขที่ : - อว 7402(5)/พ70
*        ส่วนอาคารสถานที่* อว 7402(5)/พว 2562/12/03-15:06:03:02
เลขที่ : - อว 7402(5)/พว84
*        ส่วนอาคารสถานที่* อว 7401/ 2562/12/02-11:22:02:21786
เลขที่ : - อว 7401/2424
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือรับ(จัดซื้อ จัดจ้าง) 2562/12/02-16:05:49:03
เลขที่ : - -
*        ส่วนอาคารสถานที่* คำสั่ง สอส. 2562/10/09-11:29:11:02
เลขที่ : - -
*        งานระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ* หนังสือรับ 2562/12/04-10:50:44:02
เลขที่ : - -
*        งานภูมิทัศน์* หนังสือส่ง 2562/11/21-09:05:30:02
เลขที่ : - ภท./55
*        งานภูมิทัศน์* หนังสือรับ 2562/12/04-13:44:08:02
เลขที่ : - อว 7413(6)/1024
*        งานรักษาความปลอดภัย* หนังสือส่ง 2562/12/04-09:58:47:02
เลขที่ : -
*        งานรักษาความปลอดภัย* หนังสือรับ 2562/12/04-16:23:36:02
เลขที่ : - วธ0816/865
*        งานยานพาหนะ* หนังสือส่ง 2562/12/04-10:26:09:02
เลขที่ : - ยน./461
*        งานออกแบบและก่อสร้าง* หนังสือส่ง 2562/11/28-13:55:16:02
เลขที่ : - อก./105
*        งานออกแบบและก่อสร้าง* หนังสือรับ 2562/12/04-15:45:29:02
เลขที่ : - -
*        งานซ่อมบำรุงและรักษา* หนังสือส่ง 2562/12/04-13:49:31:02
เลขที่ : - ซบ./345
*        งานซ่อมบำรุงและรักษา* หนังสือรับ 2562/12/04-09:30:53:03
เลขที่ : - อว 7433(4)/140
*        งานบริการอาคารสถานที่และกิจกรรม* หนังสือส่ง 2562/12/03-10:17:07:02
เลขที่ : - บก./54
*        งานบริการอาคารสถานที่และกิจกรรม* หนังสือรับ 2562/12/02-15:19:39:02
เลขที่ : - อว 7431(2)/230
26  หน่วยสิ่งแวดล้อม
*        หน่วยสิ่งแวดล้อม* หนังสือส่ง 2562/12/03-16:26:06:02
เลขที่ : - /96
*        หน่วยสิ่งแวดล้อม* หนังสือรับ 2562/11/28-10:19:50:02
เลขที่ : - อว7402(3)/ว208
*        หน่วยการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน* หนังสือส่ง 2562/12/04-14:43:49:02
เลขที่ : - /151
*        หน่วยการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน* หนังสือรับ 2562/12/04-13:33:42:02
เลขที่ : - อว7402(4)/1868
27  ส่วนพัสดุ
*        ส่วนพัสดุ* รับ-อว 7402(6)/ 2562/11/25-15:59:04:02
เลขที่ : - อว 7421(3)/89
*        ส่วนพัสดุ* ส่ง-อว 7402(6)/ว 2562/12/04-14:01:42:22217
เลขที่ : - อว 7402(6)/ว2149
*        งานบริหารทั่วไป (สพ.)* หนังสือรับ 2562/09/11-11:03:59:02
เลขที่ : - นม0017.2/ว5263
*        งานคลังและบริหารพัสดุ* หนังสือรับ 2562/12/04-10:31:18:02
เลขที่ : - อว 7402(8)/1206
28  ส่วนแผนงาน
*        ส่วนแผนงาน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-16:28:11:03
เลขที่ : - อว 7402(7)/224
*        ส่วนแผนงาน* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/04-14:02:09:02
เลขที่ : - มจพ1017/1169
*        ส่วนแผนงาน* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/12/03-08:48:22:02
เลขที่ : - อว 7402(7)/ว34
*        ส่วนแผนงาน* ทะเบียนหนังสือพิเศษ 2562/11/26-16:51:51:02
เลขที่ : - อว 7402(7)/พ127
*        ส่วนแผนงาน* ทะเบียนหนังสือพิเศษเวียน 2562/11/27-13:54:26:02
เลขที่ : - อว 7402(7)/พว88
*        ส่วนแผนงาน* หนังสือส่งภายนอก 2562/12/04-16:13:13:02
เลขที่ : - อว 7401/2483
29  ส่วนกิจการนักศึกษา
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-16:02:07:22278
เลขที่ : - อว 7402(8)/1217
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือรับ(ภายใน) 2562/12/04-16:04:18:02
เลขที่ : - สว2503/2562
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือรับ(ภายนอก) 2562/11/22-16:26:50:21111
เลขที่ : - -
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/11/21-13:04:49:03
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว60
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษ 2562/11/11-15:13:38:19335
เลขที่ : - อว 7402(8)/ พ29
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2562/11/21-16:24:44:02
เลขที่ : - อว 7402(8)/ พว76
*        งานกิจกรรมนักศึกษา* หนังสือส่ง 2562/12/04-15:35:38:22265
เลขที่ : - อว 7402(8)/244
*        งานกิจกรรมนักศึกษา* หนังสือรับ(ภายใน) 2562/12/04-16:10:33:22293
เลขที่ : - อมทส.10/29
*        งานกิจกรรมนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/10/01-10:36:07:14633
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว4
*        งานกิจกรรมนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษ 2562/10/01-14:47:00:14656
เลขที่ : - อว 7402(8)/9
*        งานกิจกรรมนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2562/09/11-08:39:36:12684
เลขที่ : - อว 7402(8)/10
*        งานทุนการศึกษา* หนังสือส่ง 2562/12/04-15:52:12:22272
เลขที่ : - อว 7402(8)/265
*        งานทุนการศึกษา* หนังสือรับ(ภายใน) 2562/12/04-15:19:36:02
เลขที่ : - -
*        งานทุนการศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/11/21-11:43:24:20810
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว11
*        งานทุนการศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษ 2562/09/12-13:41:34:12897
เลขที่ : - อว 7402(8)/1
*        งานทุนการศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2562/11/21-11:14:16:20799
เลขที่ : - อว 7402(8)/11
*        งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก* หนังสือส่ง 2562/12/04-16:38:06:22301
เลขที่ : - อว 7402(8)/385
*        งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก* หนังสือรับ(ภายใน) 2562/12/04-15:55:49:02
เลขที่ : - อว 7433(3)/ว43
*        งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก* หนังสือรับ(ภายนอก) 2562/08/29-14:06:39:02
เลขที่ : - -
*        งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/11/22-15:12:51:02
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว59
*        งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษ 2562/09/09-11:48:27:02
เลขที่ : - อว 7402(8)/1
*        งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2562/11/21-16:21:49:20917
เลขที่ : - อว 7402(8)/19
*        งานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา* หนังสือส่ง 2562/12/04-14:53:21:22247
เลขที่ : - อว 7402(8)/100
*        งานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา* หนังสือรับ(ภายใน) 2562/09/06-14:07:31:02
เลขที่ : - สมทส.ว47/2562
*        งานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/09/12-15:00:41:12919
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว10
*        งานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษ 2562/09/06-14:04:16:12364
เลขที่ : - อว 7402(8)/1
*        งานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2562/07/08-13:30:45:02
เลขที่ : - อว 7402(8)/5
*        งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม* หนังสือส่ง 2562/12/04-15:42:59:22266
เลขที่ : - อว 7402(8)/90
*        งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม* หนังสือรับ(ภายใน) 2562/12/03-15:56:30:02
เลขที่ : - อว 7433(3)/ว43
*        งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2562/11/21-09:54:20:20781
เลขที่ : - อว 7402(8)/5
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* หนังสือส่ง 2562/12/04-15:02:27:22258
เลขที่ : - อว 7402(8)/110
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* หนังสือรับ(ภายใน) 2562/12/04-14:31:13:02
เลขที่ : - -
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* หนังสือรับ(ภายนอก) 2562/08/21-15:07:21:02
เลขที่ : - กห0482.61.42/944
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/11/22-10:31:26:02
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว59
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษ 2562/07/19-13:44:10:6547
เลขที่ : - อว 7402(8)/6
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2562/10/01-14:08:23:02
เลขที่ : - อว 7402(8)/ พว53
30  งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
*        งานศิษย์เก่าสัมพันธ์* หนังสือส่ง 2562/11/25-09:48:26:21182
เลขที่ : - อว 7402(8)/44
*        งานศิษย์เก่าสัมพันธ์* หนังสือรับ(ภายใน) 2562/12/03-11:05:01:02
เลขที่ : - อว 7402(5)/ว13
*        งานศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/10/01-16:08:16:14692
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว2
*        งานศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2562/07/23-13:57:41:6911
เลขที่ : - อว 7402(8)/1
31  งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ (งาน DSS)
*        งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ (งาน DSS)* หนังสือส่ง 2562/11/25-08:59:35:21153
เลขที่ : - อว 7402(8)/19
*        งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ (งาน DSS)* หนังสือรับ(ภายใน) 2562/12/03-10:11:42:02
เลขที่ : - อว7402(5)/ว13
*        งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ (งาน DSS)* หนังสือรับ(ภายนอก) 2562/06/17-10:50:32:02
เลขที่ : - มว 09932/2562
*        งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ (งาน DSS)* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/11/04-10:07:57:02
เลขที่ : - อว 7402(8)/ว54
*        งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ (งาน DSS)* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2562/06/18-09:44:39:02
เลขที่ : - อว 7402(8)/7
32  ส่วนประชาสัมพันธ์
*        ส่วนประชาสัมพันธ์* หนังสือส่ง(ภายใน) 2562/11/26-14:21:35:02
เลขที่ : - อว 7402(9)/268
*        ส่วนประชาสัมพันธ์* หนังสือรับ(ภายใน) 2562/12/04-10:41:26:02
เลขที่ : - อว 7433(4)/ว117
*        ส่วนประชาสัมพันธ์* หนังสือรับ(ภายนอก) 2562/11/28-12:08:12:02
เลขที่ : - คค 06057/1.4/7440
33  สถานกีฬาและสุขภาพ
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* หนังสือส่ง 2562/12/04-14:23:06:02
เลขที่ : - อว 7402(10)/378
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* หนังสือรับ(ภายใน) 2562/12/04-16:45:21:02
เลขที่ : - อว 7403(1)/ว115
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* หนังสือรับ(ภายนอก) 2562/10/16-13:40:25:02:1
เลขที่ : - มข 0301.5.1.3.2/ว1436
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* หนังสือเวียน 2562/12/02-17:08:43:02
เลขที่ : - อว 7402(10)/ว24
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* ส่งพิเศษ 2562/10/31-15:16:54:02
เลขที่ : - อว 7402(10)/ พ16
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* ส่งพิเศษเวียน 2562/09/18-10:51:35:02:13491
เลขที่ : - อว 7402(10)/ พว3
34  สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
*        สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-14:24:17:22229
เลขที่ : - อว 7402(12)/60
*        สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/04-16:23:15:02
เลขที่ : - อว 5307/ว 2237
*        สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/11/13-13:26:01:02:19655
เลขที่ : - อว 7402(12)/ว9
35  ส่วนบริหารสินทรัพย์
*        ส่วนบริหารสินทรัพย์* ส่งปกติ 2562/12/04-16:49:34:02
เลขที่ : - อว 7402(14)/216
*        ส่วนบริหารสินทรัพย์* หนังสือรับ 2562/12/04-16:14:52:02
เลขที่ : - กาสะลองคำ
*        ส่วนบริหารสินทรัพย์* ส่งเวียน 2562/12/02-10:08:48:21775
เลขที่ : - อว 7402(14)/ว6
*        ส่วนบริหารสินทรัพย์* ส่งพิเศษ 2562/12/03-16:25:21:02
เลขที่ : - อว 7402(14)/พ26
*        ส่วนบริหารสินทรัพย์* ส่งพิเศษเวียน 2562/11/21-14:48:16:01:20838
เลขที่ : - อว 7402(14)/พ ว28
36  ส่วนทรัพยากรบุคคล
*        ส่วนทรัพยากรบุคคล* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/06-08:09:22:05
เลขที่ : - อว 7402(3)/3918
*        ส่วนทรัพยากรบุคคล* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/04-16:26:08:02
เลขที่ : - -
*        ส่วนทรัพยากรบุคคล* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/12/04-16:03:32:02:22281
เลขที่ : - อว 7402(3)/ว399
37  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
*        สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/05/22-17:30:05:02
เลขที่ : - อว 7402(3)/ว 13
38  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
*        สำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-15:51:32:02
เลขที่ : - อว 7411/759
*        สำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/04-16:04:32:03
เลขที่ : - อว 7411(2)/656
*        สำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/12/04-10:05:26:02
เลขที่ : - อว 7411/ว51
*        สาขาวิชาเคมี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-16:54:59:02
เลขที่ : - อว 7411(2)/660
*        สาขาวิชาเคมี* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/04-10:38:15:02
เลขที่ : - อว 7403/ว114
*        สาขาวิชาคณิตศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-14:38:03:02
เลขที่ : - อว 7411(3)/145
*        สาขาวิชาคณิตศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/04-15:31:18:03
เลขที่ : - อว5633(3)/ว.44
*        สาขาวิชาชีววิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-17:00:23:02
เลขที่ : - อว 7411(4)/315
*        สาขาวิชาชีววิทยา* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/04-17:23:55:02
เลขที่ : - อว7433(4)/ว115
*        สาขาวิชาชีววิทยา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/11/14-17:50:33:02
เลขที่ : - อว 7411(4)/ว21
*        สาขาวิชาฟิสิกส์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-15:01:14:02
เลขที่ : - อว 7411(5)/977
*        สาขาวิชาฟิสิกส์* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/04-15:41:11:02
เลขที่ : - อว.5633(3)/ว.44
*        สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/09/26-13:56:01:02:222
เลขที่ : - อว 7411(6)/8
*        สาขาวิชาปรีคลินิก* ทะเบียนส่ง 2562/12/04-15:58:30:02
เลขที่ : - อว 7411(11)/379
*        สาขาวิชาปรีคลินิก* ทะเบียนรับ 2562/12/04-10:48:18:02
เลขที่ : - อว 7433(4)/ว 113
*        สาขาวิชาปรีคลินิก* ทะเบียนส่งเวียน 2562/11/14-16:12:16:02
เลขที่ : - อว 7411(11)/ว10
*        สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/11/29-10:04:22:02
เลขที่ : - อว 7411(14)/143
*        สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/04-15:47:11:02
เลขที่ : - อว 7433(4)/ว114
*        สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/11/06-15:43:58:02
เลขที่ : - อว 7411(14)/ว12
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/11/29-13:47:32:02
เลขที่ : - อว 7411(15)/106
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/04-14:25:33:02
เลขที่ : - อว 7411(11)/361
*        โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/03-10:46:47:02
เลขที่ : - อว 7444/118
*        โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/11/26-13:39:59:02
เลขที่ : - อว 7444/ว16
39  สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-16:59:39:02
เลขที่ : - อว 7412/407
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/04-23:43:52:02
เลขที่ : - อว 7412(3)/355
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* หนังสือเวียน(ภายใน) 2562/12/04-12:32:59:02
เลขที่ : - อว 7412/ว59
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* หนังสือเวียน(ภายนอก) 2562/11/13-13:23:03:02
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือ(ลับ) 2562/08/09-10:00:42:02
เลขที่ : - อว 7241(3)/33
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* หนังสือส่งผ่านคณบดี 2562/11/21-16:17:48:02
เลขที่ : - อว 7412(4)/330
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/11/21-10:09:33:02
เลขที่ : - อว 7412(1)/25
*        สาขาวิชาศึกษาทั่วไป* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/02-15:37:54:02
เลขที่ : - อว 7412(2)/191
*        สาขาวิชาศึกษาทั่วไป* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/04-10:50:12:02
เลขที่ : - อว 6501.2308/ว.0023
*        สาขาวิชาศึกษาทั่วไป* หนังสือเวียน(ภายใน) 2562/11/13-11:03:22:02
เลขที่ : - อว 7412(2)/ว5
*        สาขาวิชาศึกษาทั่วไป* ทะเบียนหนังสือ(ลับ) 2562/12/02-13:58:03:02
เลขที่ : - -
*        สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/02-15:06:34:02:222
เลขที่ : - อว 7412(3)/99
*        สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/10/30-16:10:21:03
เลขที่ : - อว7412/110
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-14:56:37:02
เลขที่ : - อว 7412(4)/347
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/04-08:28:37:02
เลขที่ : - อว 7433(4)/ว113
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ* หนังสือเวียน(ภายใน) 2562/12/04-16:10:04:02
เลขที่ : - อว 7412(4)/ว7
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-13:53:27:02
เลขที่ : - อว 7412(5)/403
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/04-15:42:42:02
เลขที่ : - อว 7433(4)/ว 112
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ* หนังสือเวียน(ภายใน) 2562/12/04-10:01:53:02
เลขที่ : - อว 7412(5)/ว11
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ* ทะเบียนหนังสือ(ลับ) 2562/11/05-10:09:36:02
เลขที่ : - อว 7421(4)/437
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-14:42:17:02
เลขที่ : - อว 7412(6)/109
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/04-09:19:41:03
เลขที่ : - อว 740.1(3)/ว 45
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* หนังสือเวียน(ภายใน) 2562/09/06-09:26:10:02
เลขที่ : - อว 7412(6)/ว3
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* หนังสือส่งผ่านหัวหน้าสถานวิจัย 2562/12/04-12:56:35:02
เลขที่ : - อว 7412(3)/351
40  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/10/09-18:54:12:02
เลขที่ : - อว 7413/1
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/04-16:05:44:02
เลขที่ : - อว 7413(1)/596
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/06/11-10:20:54:02
เลขที่ : - อว 7413/ว1
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* อว 7413/พ 2562/08/29-14:08:20:02
เลขที่ : - อว 7413/พ1
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-17:46:02:02
เลขที่ : - อว 7413(1)/603
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/10/18-13:52:55:02
เลขที่ : - อว 7413(3)/614
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/12/04-08:52:36:02
เลขที่ : - อว 7413(1)/ว60
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-14:46:52:02
เลขที่ : - อว 7413(2)/709
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/04-16:09:39:03
เลขที่ : - อว 7433(4)/ว 116
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/11/27-12:41:35:02
เลขที่ : - อว 7413(2)/ว29
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-16:36:42:02
เลขที่ : - อว 7413(3)/759
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/11/05-14:06:40:02
เลขที่ : - -
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/11/04-08:37:06:02
เลขที่ : - อว 7413(3)/ว23
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-12:50:46:02
เลขที่ : - อว 7413(4)/721
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/02-10:06:46:02
เลขที่ : - อว7444/116
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/10/09-17:20:00:02
เลขที่ : - อว 7413(4)/ว5
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/03-13:02:57:02
เลขที่ : - อว 7413(5)/469
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/03-15:46:14:17
เลขที่ : - อว 7413(1)ว.54
41  ฟาร์มมหาวิทยาลัย
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือส่ง (ภายใน) 2562/12/04-15:12:13:02
เลขที่ : - อว 7413(6)/2307
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือส่ง (ภายนอก) 2562/12/04-15:14:02:22261
เลขที่ : - -
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือรับ (ภายใน) 2562/12/04-13:34:43:02
เลขที่ : - อว 7402(2)/ว1403
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือรับ (ภายนอก) 2562/12/03-17:55:31:02
เลขที่ : - กษ 0616(3)/--
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือเวียน (ภายใน) 2562/11/29-13:12:25:02:21693
เลขที่ : - อว 7413(6)/ว65
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือเวียน (ภายนอก) 2562/11/25-15:17:13:02
เลขที่ : - -
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* เลขที่คำสั่ง 2562/12/03-10:07:12:02
เลขที่ : - -
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* เลขที่ประกาศ 2562/12/04-15:52:16:22275
เลขที่ : - -
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* เลขที่สัญญา 2562/11/28-09:17:33:02
เลขที่ : - -
42  สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/03-14:32:11:02
เลขที่ : - อว 7413(7)/376
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/04-14:43:24:02
เลขที่ : - อว 7433(4)/ว116
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/11/12-14:23:15:02
เลขที่ : - อว 7413(7)/ว4
43  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-14:10:08:02
เลขที่ : - อว 7414/1933
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/04-15:55:21:02
เลขที่ : - อว 7414(15)/575
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/12/04-15:39:38:02
เลขที่ : - อว 7414/ว147
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* คำสั่ง สววศ. 2562/12/02-11:14:22:02
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ประกาศ สววศ. 2562/10/10-16:32:18:02
เลขที่ : - -
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-09:37:53:02
เลขที่ : - อว 7414(1)/53
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/11/26-15:43:02:02
เลขที่ : - อว 7414(1)/ว3
*        สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-15:36:05:02
เลขที่ : - อว 7414(2)/309
*        สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/04-17:02:02:02
เลขที่ : - อว 7414/ว147
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-10:45:39:02
เลขที่ : - อว 7414(3)/304
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/04-14:24:50:02
เลขที่ : - อว 7433(4)/ว116
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/11/19-16:57:39:02:20509
เลขที่ : - อว 7414(3)/ว29
*        สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/05-12:11:39:02
เลขที่ : - อว 7414(4)/488
*        สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/05-13:56:39:02
เลขที่ : - ใบรับงานที่ 296/2562
*        สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/11/09-10:13:49:02
เลขที่ : - อว 7414(4)/ว5
*        สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-15:20:10:02
เลขที่ : - อว 7414(5)/201
*        สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/04-15:49:32:02
เลขที่ : - อว 7433(4)/ว116
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-16:51:38:02
เลขที่ : - อว 7414(6)/310
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/04-14:49:40:02:22245
เลขที่ : - อว7421(5)/ว12
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/10/22-09:14:56:02
เลขที่ : - อว 7414(6)/ว2
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-14:49:21:02
เลขที่ : - อว 7414(7)/749
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/04-10:17:04:03
เลขที่ : - อว 7414/ว143
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/11/26-08:59:23:02
เลขที่ : - อว 7414(7)/ว25
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-10:52:48:02
เลขที่ : - อว 7414(8)/222
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/04-10:06:15:02:22137
เลขที่ : - อว 7433(3)/ว42
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/09/26-15:33:15:02
เลขที่ : - อว 7414(8)/ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-14:16:03:02
เลขที่ : - อว 7414(9)/229
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/04-09:05:13:02:22107
เลขที่ : - อว 7402(5)/ว13
*        สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/02-11:35:04:03
เลขที่ : - อว 7414(10)/293
*        สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/03-16:42:58:02
เลขที่ : - อว7421(5)/ว12
*        สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/11/28-09:41:44:02
เลขที่ : - อว 7414(10)/ว5
*        สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-16:19:34:02
เลขที่ : - อว 7414(11)/492
*        สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/04-14:33:46:02
เลขที่ : - อว7402(14)/พ26
*        สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/11/08-17:20:37:02
เลขที่ : - อว 7414(11)/ว9
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-16:40:58:02
เลขที่ : - อว 7414(12)/483
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/04-09:50:18:02
เลขที่ : - อว 7433(4)/ว116
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/11/29-15:01:31:02
เลขที่ : - อว 7414(12)/ว10
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-10:18:49:02
เลขที่ : - อว 7414(13)/289
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/04-16:07:43:03:22283
เลขที่ : - อว 7414/ว147
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/10/15-09:25:16:02
เลขที่ : - อว 7414(13)/ว2
*        สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-16:16:25:02
เลขที่ : - อว 7414(15)/579
*        สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/04-16:31:11:02
เลขที่ : - อว 7414/ว147
*        สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/12/04-16:17:06:02
เลขที่ : - อว 7414(15)/ว19
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-14:38:02:03
เลขที่ : - อว 7414(16)/155
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/04-14:38:32:02
เลขที่ : - อว 7414(24-7)/61
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/12/04-11:03:13:02
เลขที่ : - อว 7414(16)/ว6
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-16:03:32:02
เลขที่ : - อว 7414(17)/257
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/04-16:14:14:02
เลขที่ : - อว 7414/ว147
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/11/25-14:56:11:02
เลขที่ : - อว 7414(18)/23
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/03-09:17:39:02
เลขที่ : - อว 7414(1)/ว3
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-16:24:52:02
เลขที่ : - อว 7414(19)/511
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/04-16:33:11:02:22296
เลขที่ : - อว 7433(4)/ว115
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/11/13-12:47:45:02
เลขที่ : - อว 7414(19)/ว13
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-15:49:28:03
เลขที่ : - อว 7414(22)/315
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/04-15:19:05:02
เลขที่ : - อว 7421(1)/736
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/09/30-10:37:24:02
เลขที่ : - อว 7414(22)/ว4
*        สถานนวัตกรรมวิศวศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/11/26-14:31:11:02
เลขที่ : - อว 7414(24)/49
*        สถานนวัตกรรมวิศวศึกษา* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/04-11:10:38:02
เลขที่ : - อว 7433(3)/ว42
*        สถานนวัตกรรมวิศวศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/10/04-18:00:31:02
เลขที่ : - อว 7414(24)/ว4
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (บัณฑิต)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-16:59:01:02
เลขที่ : - อว 7414(24-1)/397
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (มหาบัณฑิต)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-09:47:33:03
เลขที่ : - อว 7414(24-2)/234
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (มหาบัณฑิต)* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/10/18-15:16:57:02
เลขที่ : - อว 7414(24-2)/ว5
*        สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/02-14:04:54:02
เลขที่ : - อว 7414(24-3)/135
*        สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/06/24-13:27:41:02
เลขที่ : - อว 7414(24-3)/ว1
*        สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/03-15:41:47:02
เลขที่ : - อว 7414(24-4)/132
*        สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/04-16:06:08:02
เลขที่ : - อว.7421(1)732
*        สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/11/14-09:47:14:02
เลขที่ : - อว 7414(24-4)/ว19
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/03-11:26:37:02
เลขที่ : - อว 7414(24-5)/45
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/08/26-09:25:12:02
เลขที่ : - อว 7401(3)/ว23
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/11/26-15:29:25:02
เลขที่ : - อว 7414(24-5)/ว5
*        สาขาวิชานวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/03-16:57:30:02
เลขที่ : - อว 7414(24-7)/66
*        สาขาวิชานวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/11/19-16:29:08:02
เลขที่ : - สคช 05.ว637/2562
*        สาขาวิชานวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/10/18-10:36:39:02
เลขที่ : - อว 7414(24-7)/ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/11/22-14:52:51:02
เลขที่ : - อว 7414(24-8)/25
*        สถานพันธกิจสากลสัมพันธ์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/03-16:49:32:02
เลขที่ : - อว 7414(23)/113
44  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
*        สำนักวิชาแพทยศาสตร์* ประกาศ 2562/07/15-15:45:29:02
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาแพทยศาสตร์* คำสั่ง 2562/11/26-14:30:14:03
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-16:46:42:02
เลขที่ : - อว 7415/873
*        สำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/04-16:00:16:02
เลขที่ : - อว 7436/ว 31
*        สำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/12/04-16:01:08:02
เลขที่ : - อว 7415/ว105
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/03-08:58:50:03
เลขที่ : - อว 7415(1)/42
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/08/08-11:48:23:02
เลขที่ : - อว 7415(1)/ พว7
*        สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-10:55:20:02
เลขที่ : - อว 7415(2)/44
*        สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/11/20-15:28:17:02
เลขที่ : - อว 7415(2)/ว3
*        สาขาวิชาจักษุวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/11/13-14:23:13:02
เลขที่ : - อว 7415(3)/6
*        สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/11/25-09:52:11:02
เลขที่ : - อว 7415(4)/15
*        สาขาวิชาพยาธิวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/03-08:54:09:02
เลขที่ : - อว 7415(6)/33
*        สาขาวิชาพยาธิวิทยา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/07/25-14:37:22:02:1
เลขที่ : - อว 7415(6)/4.1
*        สาขาวิชารังสีวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/11/29-13:07:49:02
เลขที่ : - อว 7415(7)/14
*        สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/10/01-16:42:38:02
เลขที่ : - อว 7415(8)/5
*        สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-16:47:07:02
เลขที่ : - อว 7415(9)/96
*        สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/11/08-11:06:47:02
เลขที่ : - อว 7415(9)/ว9
*        สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/11/05-10:56:05:02
เลขที่ : - อว 7415(10)/2
*        สาขาวิชาศัลยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-14:24:10:02
เลขที่ : - อว 7415(11)/61
*        สาขาวิชาศัลยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/10/21-11:32:37:02
เลขที่ : - อว 7415(11)/ว3
*        สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/11/18-14:53:02:02
เลขที่ : - อว 7415(12)/13
*        สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/11/29-13:23:28:02
เลขที่ : - อว 7415(13)/10
*        สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-09:36:31:02
เลขที่ : - อว 7415(14)/57
*        สาขาวิชาอายุรศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-09:25:04:02
เลขที่ : - อว 7415(15)/54
*        สถานวิจัยสำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-15:27:28:02
เลขที่ : - อว 7415(18)/200
*        สถานวิจัยสำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/03-10:26:44:02
เลขที่ : - -
*        สถานวิจัยสำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/12/04-10:37:18:02
เลขที่ : - อว 7415(18)/ว20
*        สถานแพทยศาสตรศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-14:54:29:02
เลขที่ : - อว 7415(19)/44
*        สถานแพทยศาสตรศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/12/02-09:46:37:02
เลขที่ : - อว 7415(19)/ว29
45  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
*        โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/09/20-09:01:16:02
เลขที่ : - อว 7415(20)/269
*        โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/04-14:11:38:02
เลขที่ : - นม0032.101.7/51562
46  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
*        สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-11:51:37:03
เลขที่ : - อว 7416/209
*        สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/11/27-10:22:12:02
เลขที่ : - ส.พ.ส. 215/2562
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/10/08-13:24:14:02
เลขที่ : - อว 7416(1)/13
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/06/20-15:01:20:03
เลขที่ : - อว 7415(1)/พว 5
*        สาขาวิชาการจัดการทางการพยาบาล* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/06/20-14:05:00:02
เลขที่ : - อว 7407/ว8
*        สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/06/18-16:36:41:04
เลขที่ : - อว 7416(3)/21
*        สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/06/25-10:06:15:02
เลขที่ : - ศธ 5621(4)/73
*        สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/06/18-16:43:33:02
เลขที่ : - อว 7416(6)/3
*        สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/06/21-14:33:14:02
เลขที่ : - อว 7401(1)/10
*        สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/09/11-17:07:41:02:222
เลขที่ : - อว 7416(7)/3
*        สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/06/20-14:26:58:02
เลขที่ : - อว 7407/ว9
*        สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/06/20-14:21:57:02
เลขที่ : - อว 7407/ว9
*        สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/06/20-14:11:16:02
เลขที่ : - อว 7407/ว8
*        สถานวิจัยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/06/19-11:35:34:02
เลขที่ : - อว 7421(1)/ว 2
47  สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
*        สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-15:21:31:02
เลขที่ : - อว 7417/826
*        สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/04-14:27:42:02
เลขที่ : - อว7413(1)/ว60
*        สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/11/14-15:28:33:02
เลขที่ : - อว 7417/ว59
*        สถานวิจัยสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-15:41:48:02
เลขที่ : - อว 7417(8)/3
48  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
*        สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ประกาศ 2562/08/28-09:26:06:02
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* คำสั่ง 2562/08/28-09:42:14:02
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-16:28:44:02
เลขที่ : - อว 7418/598
*        สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/04-11:27:11:03
เลขที่ : - อน .19/058
*        สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/11/29-09:42:34:02
เลขที่ : - อว 7418/ว33
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-15:03:40:02
เลขที่ : - อว 7418(1)/39
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/05/29-14:31:15:02
เลขที่ : - อว 7401(4)/ว 4
*        สำนักงานคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/09/30-15:08:02:02
เลขที่ : - อว 7418(1)/ว11
*        สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/02-13:50:43:02
เลขที่ : - อว 7418(2)/117
*        สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/11/28-12:41:05:21639
เลขที่ : - -
*        สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/11/19-11:34:38:02
เลขที่ : - อว 7418(2)/ว2
*        สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-10:15:18:02
เลขที่ : - อว 7418(3)/179
*        สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/04-09:16:35:02
เลขที่ : - อว 7437/88
*        สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/12/02-09:25:00:02
เลขที่ : - อว 7418(3)/ว9
*        สถานวิจัยสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/11/25-13:09:00:02
เลขที่ : - อว 7418(5)/39
*        สถานวิจัยสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/04-13:24:35:03
เลขที่ : - อว 7421(5)/ว12
49  สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี
*        สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี* หนังสือส่ง(ภายใน)5634(1)/ 2562/06/06-10:08:28:02
เลขที่ : - TEI/REM/SCI/2562/076
*        สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี* หนังสือส่ง(ภายใน) 5634(4)/ 2562/06/11-15:53:53:02
เลขที่ : - อว 7434/185
*        เทคโนธานี* หนังสือส่ง(ภายนอก) อว 7434/ 2562/12/04-15:43:21:02
เลขที่ : - อว 7434/1716
*        เทคโนธานี* หนังสือรับ(ภายนอก มทส.) 2562/12/04-15:53:59:02
เลขที่ : - นม0019*ว9080
*        เทคโนธานี* หนังสือเวียน (ภายนอก) อว 7434/ว 2562/11/28-10:17:25:01
เลขที่ : - -
*        เทคโนธานี* คำสั่ง ทธ. 2562/12/02-16:50:39:02
เลขที่ : - -
*        เทคโนธานี* ประกาศ ทธ. 2562/09/09-14:52:51:02
เลขที่ : - -
*        สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี* หนังสือส่ง(ภายใน)7434(1)/ 2562/12/04-16:46:52:02
เลขที่ : - อว 7434(1)/1860
*        สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี* หนังสือรับ(ภายใน) 7434(1)/ 2562/12/04-15:16:12:02
เลขที่ : - อว7402(9)/277
*        สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี* หนังสือเวียน(ภายใน) 7434(1)/ว 2562/12/04-09:57:28:02
เลขที่ : - อว 7434(1)/ว71
*        สำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรม* หนังสือส่ง(ภายใน) 7434(2)/ 2562/12/04-14:51:17:02
เลขที่ : - อว 7434(2)/257
*        สำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรม* หนังสือรับ(ภายใน) 7434(2)/ 2562/12/04-11:43:37:02
เลขที่ : - อว 7434(1)/ว71
*        สำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรม* หนังสือรับ(ภายนอก) 7434(2)/ 2562/11/26-14:35:56:02
เลขที่ : - อก 0408/ว283
*        สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม* หนังสือส่ง(ภายใน) 7434(3)/ 2562/12/04-15:44:58:02
เลขที่ : - อว 7434(3)/1131
*        สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม* หนังสือรับ(ภายใน) 7434(3)/ 2562/11/18-15:27:13:02
เลขที่ : - อว7413(5)/418
*        สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม* หนังสือรับ(ภายนอก) 7434(3)/ 2562/11/18-15:38:19:02
เลขที่ : - นม5201.5.5/3011
*        สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม* หนังสือแจ้งเวียน(ภายใน) 7434(3)/ว 2562/11/25-15:10:07:02
เลขที่ : - อว 7434(3)/ว15
*        สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี* หนังสือส่ง(ภายใน) 7434(4)/ 2562/12/03-11:44:02:02
เลขที่ : - อว 7434(4)/540
*        สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี* หนังสือรับ(ภายใน) 7434(4)/ 2562/12/04-10:40:27:02
เลขที่ : - อว7434(1)/ว69
*        สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี* หนังสือรับ(ภายนอก) 7434(4)/ 2562/12/03-14:56:20:02
เลขที่ : - สพพ900.75/2562
*        สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี* หนังสือแจ้งเวียน(ภายใน) 7434(4)/ว 2562/09/13-15:31:31:02
เลขที่ : - อว 7434(4)/ว3
*        สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา* หนังสือส่ง(ภายใน) 7434(5)/ 2562/12/03-09:59:49:02
เลขที่ : - อว 7434(5)/244
*        สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา* หนังสือรับ(ภายใน) 7434(5)/ 2562/11/28-09:47:36:02
เลขที่ : - อว7415(9)/91
*        สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา* หนังสือรับ(ภายนอก) 7434(5)/ 2562/11/27-10:22:38:02
เลขที่ : - พณ0706.1/19108-019592
*        สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา* หนังสือแจ้งเวียน(ภายใน) 7434(5)/ว 2562/11/27-10:09:38:02
เลขที่ : - อว 7434(5)/ว7
50  สโมสร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
*        สโมสร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/11/27-08:27:57:02
เลขที่ : - สมทส/111
*        สโมสร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/03-10:34:31:02
เลขที่ : - อว7402(9)/ว274
*        สโมสร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/11/28-10:36:29:21594
เลขที่ : - สมทส/ว59
51  ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-15:53:49:02
เลขที่ : - อว 7454/904
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/04-13:57:29:02
เลขที่ : - อว 7434(3)/1118
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/10/18-16:58:42:01
เลขที่ : - อว 7454/ว17
52  โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA)
*        โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-12:06:46:02
เลขที่ : - อว 7445/306
*        โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA)* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/04-11:50:53:02
เลขที่ : - อว 7403(1)/ว.115
*        โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA)* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/09/20-18:03:47:02
เลขที่ : - อว 7445/ว5
53  ศูนย์วิจัยนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
*        ศูนย์วิจัยนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/10/21-09:15:55:02
เลขที่ : - อว 7457/20
*        ศูนย์วิจัยนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/11/26-12:42:59:02
เลขที่ : - อว7414(12)/454
*        ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-16:00:31:02
เลขที่ : - อว 7455/200
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/11/11-09:06:12:02
เลขที่ : - อว 7452/20
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/11/12-15:29:38:02
เลขที่ : - อว 7421(5)/ว10
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/08/14-13:39:36:02
เลขที่ : - อว 7452/ว1
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/11/29-09:13:37:02
เลขที่ : - อว 7451/136
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/11/26-13:54:59:02
เลขที่ : - อว 7421(5)/ว10
*        ศูนย์การให้บริการทางวิชาการสำหรับนักเรียนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา(สอวน.)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/11/13-11:26:03:02
เลขที่ : - อว 7448/37
*        ศูนย์การให้บริการทางวิชาการสำหรับนักเรียนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา(สอวน.)* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/12/03-11:34:08:02
เลขที่ : - อว 7448/ว6
*        ศูนย์การให้บริการทางวิชาการสำหรับนักเรียนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา(สอวน.)* ประกาศ 2562/09/24-12:11:52:02
เลขที่ : - -
*        โครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี ศูนย์เครือข่ายวัสดุนาโนและการวิเคราะห์ขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/11/25-14:17:12:02
เลขที่ : - อว 7446/20
*        โครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี ศูนย์เครือข่ายวัสดุนาโนและการวิเคราะห์ขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/09/20-09:46:56:02
เลขที่ : - อว6005/317
54  โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน
*        โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/11/28-15:15:12:02
เลขที่ : - อว 7450/65
*        โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/04-16:06:34:02
เลขที่ : - -
*        โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/08/21-09:36:50:02
เลขที่ : - อว 7450/ว4
55  ศูนย์ความเป็นเลิศ นาโนเทค-มทส. ด้านวัสดุนาโนเพื่อสมบัติเฉพาะทางขั้นสูง
*        ศูนย์ความเป็นเลิศ นาโนเทค-มทส. ด้านวัสดุนาโนเพื่อสมบัติเฉพาะทางขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/07/26-16:45:59:02
เลขที่ : - อว 7447/1
*        ศูนย์ความเป็นเลิศ นาโนเทค-มทส. ด้านวัสดุนาโนเพื่อสมบัติเฉพาะทางขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/05/27-10:44:28:02
เลขที่ : - อว 7406/5 (ยกเลิก)
56  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/03-09:46:21:02
เลขที่ : - อว 7462/5
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/11/12-10:58:52:02
เลขที่ : - อว 7421(5)/ว10
57  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีวกลศาสตร์ทางการแพทย์
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีวกลศาสตร์ทางการแพทย์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/11/12-11:17:18:02
เลขที่ : - อว 7461/18
58  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเป็นผู้ประกอบการ
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเป็นผู้ประกอบการ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/11/29-12:24:08:02
เลขที่ : - อว 7458/104
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเป็นผู้ประกอบการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/11/12-10:48:01:02
เลขที่ : - อว 7421(5)/ว.10
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเป็นผู้ประกอบการ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/11/05-11:55:48:02
เลขที่ : - อว 7458/ว12
59  โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่
*        โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-14:46:14:03
เลขที่ : - อว 7463/127
*        โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/11/20-15:49:16:02
เลขที่ : - อว7402(2)/-
*        โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/11/13-10:49:57:02
เลขที่ : - อว 7463/ว5
*        การแข่งขันกีฬาบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 39 ปีบทองเกมส์* หนังสือส่ง 2562/11/25-15:49:59:02
เลขที่ : - อว 7413(3)/4
60  สภาวิชาการ
*        สภาวิชาการ* ส่งปกติ 2562/09/09-10:07:48:12420
เลขที่ : - อว 7406/74
*        สภาวิชาการ* เวียน 2562/11/07-09:19:33:02:18884
เลขที่ : - อว7406/ว109
*        สภาวิชาการ* พิเศษ 2562/09/26-10:42:29:02
เลขที่ : - อว 7406/พ1
61  สถานพัฒนาคณาจารย์
*        สถานพัฒนาคณาจารย์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2562/12/04-13:32:25:02
เลขที่ : - อว 7407/172
*        สถานพัฒนาคณาจารย์* ทะเบียนหนังสือรับ 2562/12/04-16:11:08:02
เลขที่ : - อว 7402(3)/ว399
*        สถานพัฒนาคณาจารย์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2562/12/02-14:27:23:02:21844
เลขที่ : - อว 7407/ว41
*        สถานพัฒนาคณาจารย์* หนังสือส่งพิเศษ 2562/11/19-16:17:22:02:20491
เลขที่ : - อว 7407/พ29
*        สถานพัฒนาคณาจารย์* หนังสือส่งพิเศษเวียน 2562/11/14-13:48:51:02:19889
เลขที่ : - อว 7407/พ ว18
62  สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* หนังสือรับ-ภายใน 2562/12/03-18:18:40:02
เลขที่ : - อว 7403(1)/ว115
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* หนังสือรับ-ภายนอก 2562/08/14-13:51:40:02
เลขที่ : - ศธ0305/ว2319
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* หนังสือส่งภายใน-นอก 2562/11/28-16:01:22:01
เลขที่ : - อว 7408/55
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* หนังสือเวียน-ภายใน 2562/12/04-14:17:17:02
เลขที่ : - อว 7408/ว8
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* หนังสือเวียน-ภายนอก 2562/12/04-14:12:01:02
เลขที่ : - -
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* คำสั่ง 2562/11/14-14:26:12:02
เลขที่ : - -
*        หน่วยศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้* หนังสือรับ-ภายใน 2562/11/25-15:46:07:02
เลขที่ : - อว7443/ว094
*        หน่วยศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้* หนังสือส่งภายใน-นอก 2562/09/17-19:51:21:03
เลขที่ : - อว 7408(1)/1
*        หน่วยศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้* หนังสือเวียน-ภายใน 2562/10/17-16:52:58:02
เลขที่ : - อว 7408(1)/ว2
*        หน่วยศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้* หนังสือ-ลับ 2562/11/25-14:58:00:02
เลขที่ : - -
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือรับ-ภายใน 2562/12/03-13:55:12:02
เลขที่ : - อว 7402(2)/-
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือรับ-ภายนอก 2562/12/02-15:51:47:02
เลขที่ : - กห0482.61.42/1509
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือส่งภายใน-นอก 2562/12/04-16:50:26:02
เลขที่ : - อว 7408(2)/658
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือเวียน-ภายใน 2562/11/26-08:46:33:02
เลขที่ : - อว 7408(2)/ว44
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือเวียน-ภายนอก 2562/11/25-08:40:19:02
เลขที่ : - -
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ประกาศ 2562/09/18-16:42:58:02
เลขที่ : - -
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* คำสั่ง 2562/09/20-10:03:11:02
เลขที่ : - -
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือ-ลับ 2562/11/28-08:46:55:02
เลขที่ : - -