พิมพ์สรุป อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ประชุมวิชาการ/บริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ : 2562

[Click] เลือก ปีงบประมาณที่ต้องการดูข้อมูล [ 2559 ]   [ 2560 ]   [ 2561 ]   [ 2562 ]     

ปีการศึกษาที่ :

 (Export To Ms Excel)    พิมพ์ทั้งหมดปีงบประมาณ 2562  (Export To Ms Excel)

ปีงบประมาณ :

 ถึง                 (Export To Ms Excel)      (Export To Graph)                      

ช่วงเวลารายเดือน(คำนวนจาก วัน/เดือน/ปี เริ่มดำเนินกิจกรรม) :

ปี พ.ศ. :  เดือน    ถึง  ปี พ.ศ. :  เดือน       (Export To Ms Excel)           (Export To Graph)