BOFFICE.SUT.AC.TH
© ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต. สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 0-4422-4789 Contact ::patipan@sut.ac.th boffice.sut.ac.th reg.sut.ac.th www.sut.ac.th

BOFFICE.SUT.AC.TH

Apps                                          Log In

 

ทะเบียนงานวิจัย&ผลงานวิชาการ

คู่มือใช้งานโปรแกรม    ๛  ฉบับย่อ    ๛  กรอกรายงานความก้าวหน้า    ๛  กรอกข้อมูลผลงานวิชาการ

อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และบริการวิชาการ

คู่มือใช้งานโปรแกรม    ๛  ผู้ใช้งานทั่วไป

กิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ

คู่มือใช้งานโปรแกรม    ๛  ผู้ใช้งานทั่วไป

ประกันคุณภาพการศึกษา สววศ.

คู่มือใช้งานโปรแกรม    ๛  ผู้ใช้งานทั่วไป

เบิก-จ่ายวัสดุสำนักงาน

คู่มือใช้งานโปรแกรม    ๛  ผู้ดูแลระบบ    ๛  ผู้ใช้งานทั่วไป

ทะเบียนลาหยุดงาน

คู่มือใช้งานโปรแกรม    ๛  ผู้ดูแลระบบ&ผู้ใช้งานทั่วไป    ๛  ลาหยุดวันนี้