เลขที่เอกสารครั้งล่าสุด แยกตามหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน ชื่อหนังสือ เลขที่ ศธ. ครั้งล่าสุด
1  ศูนย์คอมพิวเตอร์
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/22-16:49:25:02
เลขที่ : - ศธ.5635(2)/165
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/23-16:15:01:02
เลขที่ : - ศธ5608(2)/221
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2561/03/14-10:22:41:02
เลขที่ : - ศธ.5635(1)/ว11
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสืองบฯ 2561/02/22-09:54:11:03
เลขที่ : - ศธ.5635(2)/22
2  ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
*        ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/20-11:07:41:02
เลขที่ : - ศธ 5637/37
*        ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/23-13:48:33:02
เลขที่ : - -
*        ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2561/01/12-10:14:50:02
เลขที่ : - ศธ 5637/ว2
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศนท.)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/22-16:16:06:02
เลขที่ : - ศธ.5637(1)/47
*        ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/21-09:05:05:02
เลขที่ : - ศธ.5637(1)/25
*        ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/06-10:46:17:02
เลขที่ : - ศธ.5637(3)/3
*        ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/05-16:05:44:02
เลขที่ : - ศธ.5637(4)/6
*        ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/22-14:35:22:02
เลขที่ : - ศธ.5637(5)/12
*        สำนักพิมพ์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/06-08:53:29:02
เลขที่ : - ศธ.5637(6)/7
*        ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/21-12:19:46:02
เลขที่ : - ศธ 5637(7)/10
3  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* คำสั่งภายใน 2561/02/12-18:13:38:03
เลขที่ : - -
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือส่ง(ภายใน) 2561/03/19-18:15:52:02
เลขที่ : - ศธ 5638/7
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือรับ(ภายใน) 2561/03/23-15:29:23:02
เลขที่ : - ศธ 5602(3)/ว151
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือเวียน(ภายใน) 2561/03/19-13:18:56:02
เลขที่ : - ศธ 5638/ว5
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือส่ง(ภายนอก) 2561/03/21-10:15:44:02
เลขที่ : - ศธ 5638/20
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือรับ(ภายนอก) 2561/03/22-16:01:31:02
เลขที่ : - สยย.ว0615/61
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือเวียน(ภายนอก) 2561/03/19-13:24:38:02
เลขที่ : - ศธ 5638/ว9
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* ผู้บริหารมอบหมายงาน 2560/10/17-14:58:31:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป* 5638(1)/(ส่งภายใน) 2561/03/21-17:28:53:02
เลขที่ : - ศธ.5638(1)/68
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป* 5638(1)/(ส่งภายนอก) 2561/03/07-12:26:36:02
เลขที่ : - ศธ 5638(1)/5
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป* 5638(1)/ว (ภายใน มทส) 2561/03/08-12:57:00:02
เลขที่ : - ศธ.5638(1)/ว13
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป* 5638(1)/ว (ภายนอก มทส) 2560/04/10-11:31:24:02
เลขที่ : - ศธ.5638(1)/ว1
*        ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา* 5638(2)/(ส่งภายใน) 2561/03/22-13:56:41:02
เลขที่ : - ศธ.5638(2)/82
*        ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา* 5638(2)/(ส่งภายนอก) 2561/03/23-16:26:47:02
เลขที่ : - ศธ 5638(2)/10
*        ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา* 5638(2)/ว (ภายใน มทส) 2561/03/22-16:21:58:02
เลขที่ : - ศธ.5638(2)/ว13
*        ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา* 5638(2)/ว (ภายนอก มทส) 2561/03/13-08:36:05:02
เลขที่ : - ศธ 5638(2)/ว47
*        ฝ่ายพัฒนาอาชีพ* 5638(3)/(ส่งภายใน) 2561/03/23-15:42:38:02
เลขที่ : - ศธ.5638(3)/84
*        ฝ่ายพัฒนาอาชีพ* 5638(3)/(ส่งภายนอก) 2561/03/08-15:25:27:02
เลขที่ : - ศธ 5638(3)/8
*        ฝ่ายพัฒนาอาชีพ* 5638(3)/ว (ภายใน มทส) 2561/02/27-12:35:29:02
เลขที่ : - ศธ.5638(3)/ว20
*        ฝ่ายพัฒนาอาชีพ* 5638(3)/ว (ภายนอก มทส) 2561/02/13-11:15:42:03
เลขที่ : - ศธ.5638(3)/ว2
*        ฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา* 5638(4)/(ส่งภายใน) 2561/03/07-13:29:26:02:44
เลขที่ : - ศธ.5638(4)/92
*        ฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา* 5638(4)/(ส่งภายนอก) 2560/07/14-13:29:23:02
เลขที่ : - ศธ.5638(4)/4
*        ฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา* 5638(4)/ว (ภายใน มทส) 2561/03/20-08:58:05:02
เลขที่ : - ศธ.5638(4)/ว1
*        ฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา* 5638(4)/ว (ภายนอก มทส) 2561/02/28-16:45:54:02
เลขที่ : - ศธ 5638(4)/ว23
4  ศูนย์บริการการศึกษา
*        ศูนย์บริการการศึกษา* หนังสือส่ง(ภายใน) 2561/03/23-14:20:49:02
เลขที่ : - ศธ 5633(5)/ว.15
*        ศูนย์บริการการศึกษา* หนังสือรับ 2561/03/23-16:01:52:02
เลขที่ : - ศธ 5614/826
*        ศูนย์บริการการศึกษา* ส่ง 5633 2561/03/22-08:43:38:02
เลขที่ : - ศธ 5633/132
*        ศูนย์บริการการศึกษา* ส่งเวียน 5633 2561/03/02-14:07:24:02
เลขที่ : - ศธ 5633/ว3
*        ศูนย์บริการการศึกษา* ส่งพิเศษ 5633(8) 2561/03/23-09:56:32:02
เลขที่ : - ศธ 5633(8)/95
*        ศูนย์บริการการศึกษา* ส่งพิเศษเวียน 5633(8) 2561/03/19-12:30:52:02
เลขที่ : - ศธ 5633(8)/ว24
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป* หนังสือส่ง 2561/03/20-12:57:51:02
เลขที่ : - ศธ.5633(1)/55
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป* หนังสือรับ 2561/03/16-09:31:32:02
เลขที่ : - ศธ 0530.1(9.4)/ว045
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป* หนังสือเวียน 2561/01/08-13:48:19:02
เลขที่ : - ศธ.5633(1)/ว1
*        ฝ่ายรับนักศึกษา* หนังสือส่ง 2561/03/21-09:23:08:02
เลขที่ : - ศธ.5633(2)/35
*        ฝ่ายรับนักศึกษา* หนังสือรับ 2561/03/23-09:19:46:02
เลขที่ : - ศธ 5614/798
*        ฝ่ายรับนักศึกษา* หนังสือเวียน 2561/03/20-12:41:52:02
เลขที่ : - ศธ.5633(2)/ว12
*        ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา* หนังสือส่ง 2561/03/23-15:38:06:02
เลขที่ : - ศธ.5633(3)/29
*        ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา* หนังสือรับ 2561/03/23-09:01:07:03
เลขที่ : - ศธ 04262.50/206
*        ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา* หนังสือเวียน 2561/03/19-15:30:19:02
เลขที่ : - ศธ.5633(3)/ว19
*        ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ* หนังสือส่ง 2561/03/20-08:39:27:02
เลขที่ : - ศธ.5633(4)/53
*        ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ* หนังสือรับ 2561/03/23-16:06:55:02
เลขที่ : - ศธ 5614(16)/71
*        ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ* หนังสือเวียน 2561/03/22-09:44:03:02
เลขที่ : - ศธ.5633(4)/ว32
*        ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต* หนังสือส่ง 2561/03/22-14:05:05:02
เลขที่ : - ศธ.5633(5)/64
*        ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต* หนังสือรับ 2561/03/20-16:13:46:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต* หนังสือเวียน 2561/03/23-08:45:13:02
เลขที่ : - ศธ.5633(5)/ว15
*        ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ* หนังสือส่ง 2561/03/16-08:46:20:02
เลขที่ : - ศธ.5633(6)/6
*        ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ* หนังสือรับ 2561/03/23-09:46:19:02
เลขที่ : - ศธ 5633(5)/63
*        ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ* หนังสือเวียน 2560/04/04-12:32:20:02
เลขที่ : - ศธ.5633(6)/ว1
5  โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
*        โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก* หนังสือส่ง 2561/03/15-09:51:32:02
เลขที่ : - ศธ 5656/15
*        โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก* หนังสือรับ 2561/03/22-13:53:31:02
เลขที่ : - ศธ 5614/802
*        โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก* หนังสือเวียน 2561/01/26-16:54:44:02
เลขที่ : - ศธ 5656/ว4
6  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* หนังสือรับ(ภายใน ศบส.) 2561/03/23-15:06:11:02
เลขที่ : - -
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* หนังสือรับ(ภายนอก) 2561/03/23-15:27:37:02
เลขที่ : - สว(กกต)0008/(ส)ว 165
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* ยืมระหว่างห้องสมุด 2560/03/31-14:38:10:03
เลขที่ : - -
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* หนังสือรับ(ลับ) 2561/03/20-15:11:57:02
เลขที่ : - ศธ 5602(3)/ว144
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* หนังสือบริจาค 2561/03/16-14:04:04:02
เลขที่ : - -
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* 5631/ (หนังสือส่ง) 2561/01/17-16:01:01:02
เลขที่ : - ศธ 5631/2
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* 5631/ว (หนังสือเวียน) 2561/03/05-17:47:22:02
เลขที่ : - ศธ 5631/ว1
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* 5631/ล (หนังสือส่งลับ) 2558/11/04-13:46:57:02
เลขที่ : - -
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* 5631/พ (หนังสือส่งพิเศษ) 2559/01/28-17:56:57:02
เลขที่ : - -
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* 5631/พว (หนังสือส่งพิเศษเวียน) 2558/11/23-16:54:48:03
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป* 5631(1)/ (หนังสือส่ง) 2561/03/23-17:27:10:02
เลขที่ : - ศธ 5631(1)/165
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป* 5631(1)/ว (หนังสือเวียน) 2561/03/21-16:27:41:02
เลขที่ : - ศธ 5631(1)/ว18
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป* 5631(1)/ล (หนังสือส่งลับ) 2560/08/22-20:04:31:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป* 5631(1)/พ (หนังสือส่งพิเศษ) 2560/08/25-10:02:40:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป* 5631(1)/พว (หนังสือส่งพิเศษเวียน) 2560/08/25-10:00:57:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ* 5631(2)/ (หนังสือส่ง) 2561/03/23-10:14:34:02
เลขที่ : - ศธ 5631(2)/194
*        ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ* 5631(2)/ว (หนังสือเวียน) 2561/03/07-16:42:39:02
เลขที่ : - ศธ 5631(2)/ว8
*        ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ* 5631(2)/พ (หนังสือส่งพิเศษ) 2560/06/07-13:46:19:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ* 5631(2)/พว (หนังสือส่งพิเศษเวียน) 2560/05/04-13:29:44:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายบริการสารสนเทศ* 5631(4)/ (หนังสือส่ง 2561/03/23-15:23:17:02
เลขที่ : - ศธ 5631(4)/44
*        ฝ่ายบริการสารสนเทศ* 5631(4)/ว (หนังสือเวียน) 2561/03/23-11:29:13:02
เลขที่ : - ศธ 5631(4)/ว5
*        ฝ่ายบริการสารสนเทศ* 5631(4)/ล (หนังสือส่งลับ) 2560/12/22-09:41:43:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายบริการสารสนเทศ* 5631(4)/พ (หนังสือส่งพิเศษ) 2560/07/20-16:02:10:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายบริการสารสนเทศ* 5631(4)/พว (หนังสือส่งพิเศษเวียน) 2560/06/13-10:34:23:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา* 5631(3)/ (หนังสือส่ง) 2561/03/23-10:54:03:02
เลขที่ : - ศธ 5631(3)/94
*        ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา* 5631(3)/ว (หนังสือเวียน) 2561/03/05-13:52:20:02
เลขที่ : - ศธ 5631(3)/ว10
*        ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา* 5631(3)/ล (หนังสือส่งลับ) 2559/10/17-12:04:08:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา* 5631(3)/พ (หนังสือส่งพิเศษ) 2560/01/04-15:45:14:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา* 5631(3)/พว (หนังสือส่งพิเศษเวียน) 2559/04/21-14:32:55:02:21
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ* 5631(5)/ (หนังสือส่ง) 2561/03/08-16:58:25:02
เลขที่ : - ศธ 5631(5)/12
*        ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ* 5631(5)/ว (หนังสือเวียน) 2561/03/13-09:56:34:02
เลขที่ : - ศธ 5631(5)/ว3
*        ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ* 5631(5)/พ (หนังสือส่งพิเศษ) 2555/02/07-17:04:53:03
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ* 5631(6)/ (หนังสือส่ง) 2561/03/05-16:41:52:02
เลขที่ : - ศธ 5631(6)/44
*        ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ* 5631(6)/ว (หนังสือเวียน) 2561/03/23-09:32:59:02
เลขที่ : - ศธ 5631(6)/ว9
*        ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ* 5631(6)/ล (หนังสือส่งลับ) 2561/03/06-09:19:24:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ* 5631(6)/พ (หนังสือส่งพิเศษ) 2560/02/06-14:14:21:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ* 5631(6)/พว (หนังสือส่งพิเศษเวียน) 2559/09/16-11:50:50:02
เลขที่ : - -
7  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* คำสั่ง ประกาศ อื่นๆ 2561/03/20-12:45:39:02
เลขที่ : - ศธ 5602(2)/ว441
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* หนังสือรับ(ภายในมทส.) 2556/07/18-16:26:54:02
เลขที่ : - ศธ 0517.09/1930
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* หนังสือรับ(ภายในศควท.) 2554/07/12-16:52:22:02
เลขที่ : - ศธ 5632(1)/175
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* หนังสือส่ง(ภายในมทส.) 2554/11/07-12:15:12:03
เลขที่ : - ศธ 5632/2681
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* หนังสือเวียนส่ง(ภายในมทส.) 2557/05/01-11:55:40:02
เลขที่ : - ศธ 5632/ว1
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* หนังสือเวียนส่ง(ภายใน ศควท.) 2557/05/16-11:20:34:02
เลขที่ : - ศธ 5632 (1) /ว2
8  ศูนย์กิจการนานาชาติ
*        ศูนย์กิจการนานาชาติ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/22-20:04:24:02
เลขที่ : - ศธ 5636/108
*        ศูนย์กิจการนานาชาติ* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/22-19:06:59:02
เลขที่ : - ศธ 5602(7)/พว 54
*        ศูนย์กิจการนานาชาติ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2561/03/22-20:04:01:02
เลขที่ : - ศธ 5636/ว24
9  สถาบันวิจัยและพัฒนา
*        สถาบันวิจัยและพัฒนา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/23-18:31:30:02
เลขที่ : - ศธ 5621/1015
*        สถาบันวิจัยและพัฒนา* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/23-17:34:11:02
เลขที่ : - ศธ 5614(19)/175
*        สถาบันวิจัยและพัฒนา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2561/03/23-13:55:12:02
เลขที่ : - ศธ 5621/ว167
10  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
*        สำนักงานสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/22-09:24:32:02
เลขที่ : - ศธ 5603/121
*        สำนักงานสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/23-13:32:14:02
เลขที่ : - -
*        สำนักงานสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือเวียน 2561/03/21-08:52:19:02
เลขที่ : - ศธ 5603/ว33
11  หน่วยตรวจสอบภายใน
*        หน่วยตรวจสอบภายใน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2555/01/11-14:18:44:02
เลขที่ : - -
*        หน่วยตรวจสอบภายใน* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/02-15:51:30:02
เลขที่ : - สอ.มทส3801/ว 7
12  อธิการบดีมหาวิทยาลัย
*        อธิการบดีมหาวิทยาลัย* ทะเบียนรับ 2561/03/23-13:25:08:02
เลขที่ : - ศธ0505(3)/ว403
13  ฝ่ายบริหาร
*        ฝ่ายบริหาร* ทะเบียนรับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 2560/08/08-12:13:28:02
เลขที่ : - -
*        ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร* ทะเบียนรับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 2560/08/04-09:06:00:02
เลขที่ : - ศธ5618/119
*        ฝ่ายบริหาร* ทะเบียนส่ง ศธ 5601(1)/... 2560/07/25-16:30:33:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายบริหาร* ทะเบียนส่ง ศธ 5601(1)/ว... 2560/06/22-11:22:16:02
เลขที่ : - -
14  ฝ่ายวิชาการ
*        ฝ่ายวิชาการ* ทะเบียนรับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 2561/03/20-16:01:06:03
เลขที่ : - -
*        ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ* ทะเบียนรับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 2560/07/31-16:00:41:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายวิชาการ* ทะเบียนส่ง ศธ 5601(2)/ 2560/08/03-12:41:18:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายวิชาการ* ทะเบียนส่ง ศธ 5601(2)/ว 2560/07/31-16:24:42:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายวิชาการ* ทะเบียนส่ง ศธ 5601(2)/พ 2560/04/26-09:10:23:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายวิชาการ* ทะเบียนส่ง ศธ 5601(2)/พว 2560/07/31-17:12:40:02
เลขที่ : - -
15  ฝ่ายวางแผน
*        ฝ่ายวางแผน* ทะเบียนรับรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 2560/08/08-16:13:07:02
เลขที่ : - -
*        ผู้ช่วยฝ่ายวางแผน* ทะเบียนรับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน 2560/07/21-13:26:28:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายวางแผน* ทะเบียนส่ง ศธ 5601(3)/... 2560/07/27-14:33:07:02
เลขที่ : -
*        ฝ่ายวางแผน* ทะเบียนส่ง ศธ 5601(3)/ว... 2560/05/08-14:08:36:02:42
เลขที่ : -
16  ฝ่ายพัฒนาการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้
*        ฝ่ายพัฒนาการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้* ทะเบียนรับ 2560/08/04-09:50:42:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายพัฒนาการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้* ทะเบียนส่ง ศธ 5601(4)/... 2560/07/19-13:39:53:02
เลขที่ : - ศธ5601(4)/29
*        ฝ่ายพัฒนาการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้* ทะเบียนส่ง ศธ 5601(4)/ว... 2560/07/24-10:05:03:02
เลขที่ : - ศธ5601(4)/6
*        ฝ่ายพัฒนาการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้* ทะเบียนส่ง-พิเศษ 2560/03/16-09:04:07:02
เลขที่ : - ศธ5601(4)/พ10
17  ฝ่ายกิจการนักศึกษา
*        ฝ่ายกิจการนักศึกษา* ทะเบียนรับ 2560/08/10-15:09:29:02
เลขที่ : - นม0031/20859
*        ฝ่ายกิจการนักศึกษา* ทะเบียนส่ง ศธ 5601(5)/... 2560/07/14-14:39:58:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายกิจการนักศึกษา* ทะเบียนส่ง ศธ 5601(5)/ว... 2560/05/22-09:13:18:02
เลขที่ : - -
18  ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน
*        ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน* ทะเบียนรับ 2560/08/03-15:12:22:02
เลขที่ : - ศธ0581.11/2982
*        ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน* ทะเบียนส่ง ศธ 5601(6)/... 2560/07/14-15:22:20:02
เลขที่ : - ศธ5601(6)/20
*        ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน* ทะเบียนส่ง ศธ 5601(6)/ว... 2559/08/24-13:15:43:02
เลขที่ : - ศธ5601(6)/พว1
19  ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
*        ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนรับ 2561/03/23-15:57:56:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนส่ง ศธ 5601(7)/... 2561/03/20-14:26:36:02
เลขที่ : - -
20  ส่วนพัสดุ
*        ส่วนพัสดุ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2557/01/14-15:50:50:02
เลขที่ : - -
*        ส่วนพัสดุ* ทะเบียนหนังสือรับ 2556/10/07-15:20:12:02
เลขที่ : - -
*        ส่วนพัสดุ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2561/03/22-16:30:09:02
เลขที่ : - -
*        ส่วนพัสดุ* ทะเบียนเช็คงบฯ 2553/12/08-11:48:16:02
เลขที่ : - -
*        ส่วนพัสดุ* ทะเบียนส่งสัญญา 2554/05/24-14:42:48:01
เลขที่ : - -
*        ส่วนพัสดุ* เอกสารสอบราคา 2554/04/22-11:18:17:02
เลขที่ : - -
*        ส่วนพัสดุ* เอกสาร E-Auction 2553/10/21-15:18:44:03
เลขที่ : - -
*        งานธุรการ* หนังสือส่ง 2554/06/13-16:30:41:03
เลขที่ : - -
*        งานจัดซื้อ จัดจ้าง* หนังสือส่ง 2552/11/26-15:18:35:03
เลขที่ : - -
*        งานจัดซื้อ จัดจ้าง* หนังสือรับ 2554/05/18-16:20:21:03
เลขที่ : - -
*        งานตรวจรับ ตรวจการจ้าง* หนังสือส่ง 2554/03/29-08:48:14:03
เลขที่ : - -
*        งานตรวจรับ ตรวจการจ้าง* หนังสือรับ 2554/05/20-09:46:00:02
เลขที่ : - ศธ 5613(6)/516
*        งานคลังและทะเบียนพัสดุ* หนังสือส่ง 2553/12/15-14:08:34:02
เลขที่ : - -
*        งานคลังและทะเบียนพัสดุ* หนังสือรับ 2561/03/23-15:04:34:02
เลขที่ : - -
21  ส่วนสารบรรณและนิติการ
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง-เวียนอิเล็กทรอนิกส์ 2561/03/23-14:54:22:02
เลขที่ : - สว(กกต)0008/(ส)ว 165
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง-ศธ 5602(2) 2555/09/11-16:19:16:02
เลขที่ : - ศธ 5602(2)/64
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง-ศธ 5602(2)/ว 2561/03/23-15:56:07:02
เลขที่ : - ศธ 5602(2)/ว522
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง-ศธ 5602(2)/พ 2561/01/22-14:21:11:02
เลขที่ : - ศธ 5602(2)/พ8
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง-ศธ 5602(2)/พ ว 2561/01/17-12:20:52:02
เลขที่ : - ศธ 5602(2)/พ ว5
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/23-16:25:12:02
เลขที่ : - ศธ5603/ว31
*        งานธุรการ (สสน.ทะเบียนรับภายนอก)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2554/06/16-14:40:54:03
เลขที่ : - ศธ 5602(2)/ว46
*        งานธุรการ (สสน.ทะเบียนรับภายนอก)* ทะเบียนหนังสือรับมหาวิทยาลัย 2561/03/23-14:00:26:02
เลขที่ : - บบก99-610085
*        งานธุรการ (สสน.ทะเบียนรับภายนอก)* ทะเบียนหนังสือเวียน 2554/06/22-13:43:39:02
เลขที่ : - ศธ 5602(2).1/ว1
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2555/03/15-10:29:15:03
เลขที่ : - ศธ 5602(2)/ว3
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/23-15:42:14:02
เลขที่ : - -
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนคำสั่ง 2561/03/23-16:16:21:02
เลขที่ : - ค 574/2561
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนคำสั่งสภา 2561/01/22-15:36:54:02
เลขที่ : - คส 1/2561
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนประกาศ 2561/03/23-15:37:38:02
เลขที่ : - ป 421/2561
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนประกาศสภา 2561/02/27-10:33:50:02
เลขที่ : - ปส 12/2561
*        สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร* ทะเบียนรับ 2561/03/23-16:09:25:02
เลขที่ : - -
*        สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร* ทะเบียนส่งสาย 1 2561/03/23-14:04:55:02
เลขที่ : - -
*        สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร* ทะเบียนส่งสาย 2 2561/03/22-13:35:05:02
เลขที่ : - -
*        สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร* ทะเบียนส่งภายใน 2561/03/23-15:57:13:02
เลขที่ : - สนอ 1338
*        สสน.งานนิติการ* ทะเบียนหนังสือรับ(นิติการ) 2561/03/23-15:13:04:02
เลขที่ : - ศธ5602(5)/736
22  สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
*        สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/20-10:44:38:02
เลขที่ : - ศธ 5602(12)/37
*        สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/23-15:07:50:02
เลขที่ : - ศธ5602(5)/ว5
*        สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/12/04-13:33:02:02
เลขที่ : - ศธ 5602(12)/ว1
23  ส่วนประชาสัมพันธ์
*        ส่วนประชาสัมพันธ์* หนังสือส่ง(ภายใน) 2560/04/07-15:30:45:02
เลขที่ : - ศธ 5602(9)/48
*        ส่วนประชาสัมพันธ์* หนังสือรับ(ภายใน) 2561/03/23-15:40:13:03
เลขที่ : - ศธ 5602(3)/ว155
*        ส่วนประชาสัมพันธ์* หนังสือส่ง(ภายนอก) 2561/02/19-10:57:16:02
เลขที่ : - ศธ 0546/0390
*        ส่วนประชาสัมพันธ์* หนังสือรับ(ภายนอก) 2561/03/23-15:41:44:02
เลขที่ : - วธ 0801/1292
24  ส่วนกิจการนักศึกษา
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/23-16:28:16:02
เลขที่ : - -
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือรับ(ภายใน) 2561/03/23-11:36:43:02
เลขที่ : - ศธ5602(5)/ว6
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือรับ(ภายนอก) 2561/03/05-16:40:54:02
เลขที่ : - สอมทส.3801/ว18
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2561/03/20-11:25:50:02
เลขที่ : - -
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษ 2561/03/23-09:37:41:02
เลขที่ : - -
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2561/03/23-20:46:25:02
เลขที่ : - -
*        งานกิจกรรมนักศึกษา* หนังสือส่ง 2561/03/23-13:49:03:02
เลขที่ : - -
*        งานกิจกรรมนักศึกษา* หนังสือรับ(ภายใน) 2561/03/23-10:16:37:02
เลขที่ : - -
*        งานกิจกรรมนักศึกษา* หนังสือรับ(ภายนอก) 2561/01/11-14:20:13:02
เลขที่ : - -
*        งานกิจกรรมนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2561/02/20-13:52:49:02
เลขที่ : - -
*        งานกิจกรรมนักศึกษา* ทะเบียบหนังสือส่งพิเศษ 2561/03/23-09:31:22:02
เลขที่ : - -
*        งานกิจกรรมนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2561/03/07-10:30:59:02
เลขที่ : - -
*        งานทุนการศึกษา* หนังสือส่ง 2561/03/23-16:24:24:02
เลขที่ : - -
*        งานทุนการศึกษา* หนังสือรับ(ภายใน) 2561/03/21-17:06:01:02
เลขที่ : - ศธ5614(6)/81
*        งานทุนการศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2561/03/19-09:33:02:02
เลขที่ : - -
*        งานทุนการศึกษา* ทะเบียบหนังสือส่งพิเศษ 2560/01/20-15:57:02:02
เลขที่ : - -
*        งานทุนการศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2561/03/23-16:04:12:02
เลขที่ : - -
*        งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก* หนังสือส่ง 2561/03/23-09:57:47:02
เลขที่ : - -
*        งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก* หนังสือรับ(ภายใน) 2561/03/23-16:30:04:02
เลขที่ : - ศธ 5602(6)/ว 813
*        งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก* หนังสือรับ(ภายนอก) 2561/02/28-11:44:35:02
เลขที่ : - สจป.สอธ.023/2561
*        งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/10/06-15:42:36:02
เลขที่ : - -
*        งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก* ทะเบียบหนังสือส่งพิเศษ 2561/03/05-15:39:37:02
เลขที่ : - -
*        งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2561/03/05-15:49:29:02
เลขที่ : - -
*        งานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา* หนังสือส่ง 2561/03/20-11:06:21:02
เลขที่ : - -
*        งานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา* หนังสือรับ(ภายใน) 2561/02/28-09:45:33:02
เลขที่ : - ศธ5602(6)/81643
*        งานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา* หนังสือรับ(ภายนอก) 2561/02/28-15:56:06:02
เลขที่ : - สจป.สอธ.023/2561
*        งานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2561/02/15-10:47:35:02
เลขที่ : - -
*        งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม* หนังสือส่ง 2561/03/19-15:38:53:02
เลขที่ : - -
*        งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม* หนังสือรับ(ภายใน) 2561/03/23-09:41:41:02
เลขที่ : - ศธ 5602(7)/พว 53
*        งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/06/15-10:55:01:02
เลขที่ : - -
*        งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม* ทะเบียบหนังสือส่งพิเศษ 2560/11/23-11:15:38:02
เลขที่ : - -
*        งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2561/03/06-15:17:34:02
เลขที่ : - -
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* หนังสือส่ง 2561/03/23-15:33:34:02
เลขที่ : - -
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* หนังสือรับ(ภายใน) 2561/03/21-10:34:03:02
เลขที่ : - ตร002/3220
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* หนังสือรับ(ภายนอก) 2561/02/27-11:21:22:02
เลขที่ : - สจป.สอธ.023/2561
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2561/03/20-13:37:09:02
เลขที่ : - -
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* ทะเบียบหนังสือส่งพิเศษ 2561/02/27-11:15:14:02
เลขที่ : - -
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2561/03/21-08:58:48:02
เลขที่ : - -
25  งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
*        งานศิษย์เก่าสัมพันธ์* หนังสือส่ง 2561/03/23-09:21:53:02
เลขที่ : - -
*        งานศิษย์เก่าสัมพันธ์* หนังสือรับ(ภายใน) 2561/02/23-09:26:33:02
เลขที่ : - ศธ5615(20)/ว12..
*        งานศิษย์เก่าสัมพันธ์* หนังสือรับ(ภายนอก) 2561/01/12-14:01:13:02
เลขที่ : - นสธ0009/2561
*        งานศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2561/01/22-09:42:43:02
เลขที่ : - -
*        งานศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2561/03/02-15:27:24:03
เลขที่ : - -
26  สถานกีฬาและสุขภาพ
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* หนังสือส่ง 2561/03/21-13:44:58:02
เลขที่ : - ศธ 5602(10)/112
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* หนังสือรับ(ภายใน) 2561/03/21-13:20:14:02
เลขที่ : - ศธ 5603/ว30
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* หนังสือรับ(ภายนอก) 2561/03/02-09:44:39:02
เลขที่ : - -
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* หนังสือเวียน 2561/02/08-15:38:44:02
เลขที่ : - ศธ 5602(10)/ว5
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* ส่งพิเศษ 2561/03/20-16:17:35:03
เลขที่ : - ศธ 5602(10)/56
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* ส่งพิเศษเวียน 2560/09/04-10:34:32:02
เลขที่ : - ศธ 5602(10)/พว6
27  ส่วนแผนงาน
*        ส่วนแผนงาน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/23-14:51:02:02
เลขที่ : - -
*        ส่วนแผนงาน* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/21-16:37:03:02
เลขที่ : - -
*        ส่วนแผนงาน* ทะเบียนหนังสือเวียน 2561/03/21-14:33:24:02
เลขที่ : - -
*        ส่วนแผนงาน* ทะเบียนหนังสือพิเศษ 2561/03/20-11:17:20:02
เลขที่ : - ศธ 5602(7)/พ38
*        ส่วนแผนงาน* ทะเบียนหนังสือพิเศษเวียน 2561/03/21-15:10:28:02
เลขที่ : - ศธ 5602(7)/พว54
*        ส่วนแผนงาน* หนังสือส่งภายนอก 2561/03/16-15:15:57:02:67
เลขที่ : - ศธ 5601/765
28  สถานพัฒนาคณาจารย์
*        สถานพัฒนาคณาจารย์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/19-16:29:33:02
เลขที่ : - ศธ 5607/62
*        สถานพัฒนาคณาจารย์* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/23-15:41:30:02
เลขที่ : - สว(กกต)0008/(ส)ว 165
*        สถานพัฒนาคณาจารย์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2561/03/09-09:53:52:02
เลขที่ : - ศธ 5607/ว15
*        สถานพัฒนาคณาจารย์* หนังสือส่งพิเศษ 2561/03/12-10:27:11:02
เลขที่ : - ศธ 5607/พ5
*        สถานพัฒนาคณาจารย์* หนังสือส่งพิเศษเวียน 2561/03/23-09:35:43:02
เลขที่ : - ศธ 5607/พ ว6
29  ฝ่ายวิชาการ
*        ฝ่ายวิชาการ* เวียน 2558/01/19-10:46:00:02
เลขที่ : - -
30  สภาวิชาการ
*        สภาวิชาการ* ส่งปกติ 2556/04/10-16:12:19:03
เลขที่ : - ศธ 5606/54
*        สภาวิชาการ* เวียน 2561/03/15-11:56:42:02
เลขที่ : - -
31  ส่วนส่งเสริมวิชาการ
*        ส่วนส่งเสริมวิชาการ* ส่งปกติ 2556/02/06-16:13:11:02
เลขที่ : - ศธ 5602(1)/4
*        ส่วนส่งเสริมวิชาการ* เวียน 2560/01/27-09:49:34:02
เลขที่ : - ศธ5606/ว3
*        ส่วนส่งเสริมวิชาการ* พิเศษเวียน 2556/02/05-11:00:15:02
เลขที่ : - ศธ 5602(1)/พ ว12
32  ส่วนการเจ้าหน้าที่
*        ส่วนการเจ้าหน้าที่* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/23-15:24:32:02
เลขที่ : - ศธ 5602(3)/1020
*        ส่วนการเจ้าหน้าที่* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/23-16:10:07:02
เลขที่ : - ศธ5607/พว6
*        ส่วนการเจ้าหน้าที่* ทะเบียนหนังสือเวียน 2557/01/02-10:53:30:02
เลขที่ : - ศธ 5602(3)/ว1
33  ส่วนอาคารสถานที่
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือส่ง 2561/03/23-15:20:35:02
เลขที่ : - ศธ 5602(5)/741
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือรับ(ภายใน มทส.) 2561/03/23-15:35:29:02
เลขที่ : - ศธ5632/0528
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือรับ(ภายใน สอส.) 2561/03/23-09:46:08:02
เลขที่ : - ศธ 5602(5)/725
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือรับ(ภายนอก มทส.) 2561/03/23-14:39:28:02
เลขที่ : - -
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือเวียน (ว) 2561/03/23-10:13:55:02
เลขที่ : - ศธ 5602(5)/ว6
*        ส่วนอาคารสถานที่* ศธ 5602(5)/พ 2561/03/14-09:51:32:02
เลขที่ : - ศธ 5602(5)/พ29
*        ส่วนอาคารสถานที่* ศธ 5602(5)/พว 2561/03/22-12:23:39:02
เลขที่ : - ศธ 5602(5)/พว43
*        ส่วนอาคารสถานที่* ศธ 5601/ 2561/03/21-10:20:34:02
เลขที่ : - ศธ 5601/796
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือรับ(จัดซื้อ จัดจ้าง) 2561/01/16-16:03:36:02
เลขที่ : - -
*        งานธุรการ* หนังสือส่ง 2559/12/23-14:34:33:02
เลขที่ : - /1
*        งานธุรการ* หนังสือรับ 2557/09/08-16:07:37:02
เลขที่ : -
*        งานออกแบบและก่อสร้าง* หนังสือส่ง 2561/03/23-15:03:55:02
เลขที่ : - -
*        งานออกแบบและก่อสร้าง* หนังสือรับ 2561/03/23-15:02:44:02
เลขที่ : - -
*        งานระบบประปา* หนังสือรับ 2561/03/23-15:44:44:02
เลขที่ : - ศธ 5602(5)/156
*        งานรักษาความปลอดภัย* หนังสือส่ง 2561/03/23-15:46:35:02
เลขที่ : -
*        งานรักษาความปลอดภัย* หนังสือรับ 2561/03/22-11:53:03:02
เลขที่ : - TC310/2561
*        งานรักษาความปลอดภัย* หนังสือเวียน 2561/03/06-16:08:17:02
เลขที่ : -
*        งานระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ* หนังสือรับ 2561/03/23-11:00:24:02
เลขที่ : - ศธ5614(17)/137
34  หน่วยพัฒนาการบริหารงาน
*        หน่วยพัฒนาการบริหารงาน* หนังสือส่ง 2560/07/05-15:55:38:02
เลขที่ : - /3
*        หน่วยพัฒนาการบริหารงาน* หนังสือรับ 2561/02/09-16:01:12:02
เลขที่ : - ศธ 5602(5)/ว.5
*        หน่วยพัฒนาการบริหารงาน* หนังสือเวียน 2560/10/09-09:01:22:02
เลขที่ : - ศธ 5602(5)/02
35  งานซ่อมบำรุงและรักษา
*        งานซ่อมบำรุงและรักษา* หนังสือส่ง 2561/03/23-09:45:32:02
เลขที่ : - ซบ./183
*        งานซ่อมบำรุงและรักษา* หนังสือรับ 2561/03/23-16:25:46:02
เลขที่ : - -
*        งานยานพาหนะ* หนังสือส่ง 2561/03/22-16:04:55:02
เลขที่ : - ยน./175
*        งานยานพาหนะ* หนังสือรับ 2560/07/06-11:01:48:02
เลขที่ : - -
*        งานยานพาหนะ* หนังสือเวียน 2559/07/07-13:49:00:02
เลขที่ : - ยน./ว2
*        งานภูมิทัศน์* หนังสือส่ง 2561/03/21-08:40:06:02
เลขที่ : - ภท./23
*        งานภูมิทัศน์* หนังสือรับ 2561/03/22-10:05:53:02
เลขที่ : - ศธ5638(1)/64
*        งานบริการอาคารสถานที่และกิจกรรม* หนังสือส่ง 2561/03/21-13:44:45:02
เลขที่ : - บก./20
*        งานบริการอาคารสถานที่และกิจกรรม* หนังสือรับ 2561/03/21-13:38:45:02
เลขที่ : - -
36  หน่วยสิ่งแวดล้อม
*        หน่วยสิ่งแวดล้อม* หนังสือส่ง 2561/03/20-13:59:56:02
เลขที่ : - สว./39
*        หน่วยสิ่งแวดล้อม* หนังสือรับ 2561/03/20-09:55:33:02
เลขที่ : - ศธ 5632(3)/0700
*        หน่วยการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน* หนังสือส่ง 2561/03/23-10:42:48:02
เลขที่ : - /71
*        หน่วยการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน* หนังสือรับ 2561/03/16-14:12:59:02:91
เลขที่ : - ศธ5602(3)/ว106
37  กิจกรรมพิเศษ การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 สุรนารีเกมส์
*        กิจกรรมพิเศษ การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 สุรนารีเกมส์* ส่ง ศธ5657 2560/05/29-08:52:55:02
เลขที่ : - ศธ5657/372
*        กิจกรรมพิเศษ การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 สุรนารีเกมส์* รับ ศธ5657 2560/02/19-10:25:35:02
เลขที่ : - ศธ5657/5
*        กิจกรรมพิเศษ การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 สุรนารีเกมส์* เวียน ศธ5657 2560/04/20-13:46:02:02
เลขที่ : - ศธ5657/ว69
*        กิจกรรมพิเศษ การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 สุรนารีเกมส์* ส่ง ศธ5657/พว 2559/05/30-14:02:16:02
เลขที่ : - ศธ5657/พว3
38  ส่วนบริหารสินทรัพย์
*        ส่วนบริหารสินทรัพย์* ส่งปกติ 2561/03/16-15:54:08:02
เลขที่ : - ศธ 5602(14)/14
*        ส่วนบริหารสินทรัพย์* หนังสือรับ 2561/03/23-16:00:35:02
เลขที่ : - ศธ 5602(5)/ว6
*        ส่วนบริหารสินทรัพย์* ส่งเวียน 2561/03/15-08:36:13:02
เลขที่ : - ศธ 5602(14)/ว3
*        ส่วนบริหารสินทรัพย์* ส่งพิเศษ 2561/03/19-13:43:07:02
เลขที่ : - ศธ 5602(14)/พ18
*        ส่วนบริหารสินทรัพย์* ส่งพิเศษเวียน 2561/03/19-14:56:54:02
เลขที่ : - ศธ 5602(14)/พ ว6
39  สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* หนังสือรับ-ภายใน 2561/03/22-09:14:02:02
เลขที่ : - ศธ 5602(7)ว14
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* หนังสือรับ-ภายนอก 2561/03/14-16:17:54:02
เลขที่ : - -
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* หนังสือส่งภายใน-นอก 2561/03/21-14:19:34:02
เลขที่ : - ศธ 5608/28
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* หนังสือเวียน-ภายใน 2561/02/16-10:29:34:02
เลขที่ : - ศธ 5608/ว5
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* หนังสือเวียน-ภายนอก 2561/01/20-10:23:52:02
เลขที่ : - -
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* คำสั่ง 2560/10/12-11:22:04:02
เลขที่ : - -
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* หนังสือ-ลับ 2560/05/17-11:19:32:02
เลขที่ : - ศธ5602(3)/1671
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือรับ-ภายใน 2561/03/23-17:23:20:02
เลขที่ : - ศธ 5602(6)/02508
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือรับ-ภายนอก 2561/03/21-19:29:50:02
เลขที่ : - -
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือส่งภายใน-นอก 2561/03/23-11:40:34:02
เลขที่ : - ศธ 5608(2)/223
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือเวียน-ภายใน 2561/02/13-15:23:31:02
เลขที่ : - ศธ 5608(2)/ว2
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือเวียน-ภายนอก 2561/03/13-17:37:30:02
เลขที่ : - -
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ประกาศ 2560/03/29-15:00:42:02
เลขที่ : - -
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* คำสั่ง 2561/01/17-18:05:01:02
เลขที่ : - -
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือ-ลับ 2560/12/21-13:53:24:02
เลขที่ : - ศธ 5602(2)/552
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* เอกสารหลักฐานทางการศึกษา 2560/12/19-14:02:02:02
เลขที่ : - -
40  หน่วยประสานงาน มทส. กทม.
*        หน่วยประสานงาน มทส. กทม.* หนังสือรับ 2561/03/23-09:59:46:02
เลขที่ : - ศธ 5613(6)/475
*        หน่วยประสานงาน มทส. กทม.* หนังสือส่ง 2561/03/23-14:40:11:02
เลขที่ : - ศธ 5602(11)/88
41  ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี
*        ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมฯ 2561/03/23-13:54:56:02
เลขที่ : - ทปอ.61/ว0263
*        ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี* ทะเบียนส่ง ศธ 5601(1)/... 2561/03/19-14:14:03:02
เลขที่ : - -
*        ผู้ช่วยด้านพัฒนาระบบวิจัยและนวัตกรรม* ทะเบียนรับ-ผู้ช่วยด้านพัฒนาระบบวิจัยฯ 2560/08/23-11:09:05:02
เลขที่ : - -
42  ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ
*        ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ 2561/03/23-17:12:00:02:42
เลขที่ : - ศธ0501(8)/ว411
*        ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ* ทะเบียนส่ง ศธ 5601(2)/... 2561/03/23-15:40:45:02
เลขที่ : - -
*        ผู้ช่วยด้านบริหารสารสนเทศและวิจัยสถาบัน* ทะเบียนรับ-ผู้ช่วยด้านบริหารสารสนเทศและวิจัยสถาบัน 2560/08/23-10:56:05:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ* ทะเบียนหนังสือ ลับ 2561/03/16-14:42:24:02
เลขที่ : - ตผ 0050 นม/79
43  ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล
*        ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายวิชาการฯ 2561/03/23-15:23:59:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล* ทะเบียนส่ง ศธ 5601(3)/... 2561/01/10-09:58:25:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล* ทะเบียนเวียน ศธ 5601(3)/ว 2561/01/10-10:07:44:02
เลขที่ : - -
44  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
*        ฝ่ายทรัพยากรบุคคล* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 2561/03/23-15:27:00:02
เลขที่ : - พป0002/ว605
*        ฝ่ายทรัพยากรบุคคล* ทะเบียนส่ง ศธ 5601(4)/... 2561/03/23-16:01:35:02
เลขที่ : - ศธ5601(4)/27
45  ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
*        ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน 2561/03/23-08:57:26:03
เลขที่ : - ไม่มี/21/03/2561
*        ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน* ทะเบียนส่ง ศธ 5601(5)/... 2561/03/19-09:36:08:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน* ทะเบียนเวียน ศธ 5601(5)/ว 2561/03/05-11:17:46:02
เลขที่ : - -
46  ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
*        ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ 2561/03/24-13:10:27:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนส่ง ศธ 5601(6)/... 2561/03/14-17:43:27:02
เลขที่ : - -
*        ผู้ช่วยด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนรับ-ผู้ช่วยด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ 2561/03/21-15:53:46:02
เลขที่ : - ศธ5603/ว30
*        ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนเวียน ศธ 5601(6)/... 2561/02/05-19:33:09:02
เลขที่ : - -
47  ฝ่ายบริหารทั่วไป
*        ฝ่ายบริหารทั่วไป* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายบริหารทั่วไป 2561/03/23-14:30:17:02
เลขที่ : - ศธ5603/ว31
*        ฝ่ายบริหารทั่วไป* ทะเบียนส่ง ศธ 5601(8)/... 2561/03/23-16:15:45:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายบริหารทั่วไป* ทะเบียนเวียน ศธ 5601(8)/ว... 2560/11/16-10:58:43:02
เลขที่ : - -
48  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/23-16:23:14:02
เลขที่ : - ศธ 5614/829
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/23-16:26:00:02
เลขที่ : - สว(กกต)0008/(ส)ว 165
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2561/03/23-16:32:48:02
เลขที่ : - ศธ 5614/ว71
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* คำสั่ง สววศ. 2561/03/23-12:47:47:02
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ประกาศ สววศ. 2561/03/20-11:00:34:02
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ออกเลข-ประชาสัมพันธ์ 2560/09/22-14:02:13:02
เลขที่ : - ศธ 5656/100
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* Action Dean 2556/07/18-10:35:02:02
เลขที่ : - ศธ 5602(8)/พว 27
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* เลขที่สัญญาแหล่งทุนภายนอก 2559/01/13-10:22:38:03
เลขที่ : - สววศ.1/2558
*        ส่วนสำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/22-10:32:17:02
เลขที่ : - ศธ 5614(1)/24
*        ส่วนสำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/10/10-15:18:30:02
เลขที่ : - ศธ 5614(1)/ว2
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/21-17:04:23:02
เลขที่ : - ศธ 5614(22)/133
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/23-15:57:45:02
เลขที่ : - ศธ 5621/971
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2561/02/28-15:32:50:02
เลขที่ : - ศธ 5614(22)/ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/23-17:57:16:02
เลขที่ : - ศธ 5614(12)/157
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/23-17:58:11:02
เลขที่ : - ศธ 5602(5)/พว.43
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/11/30-16:29:01:02
เลขที่ : - ศธ 5614(12)/ว32
*        สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/23-10:15:23:02
เลขที่ : - ศธ 5614(15)/175
*        สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/23-13:50:52:02
เลขที่ : - ศธ 5602(2)/ว516
*        สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2561/01/31-16:39:31:02
เลขที่ : - ศธ 5614(15)/ว2
*        สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/20-07:44:41:02
เลขที่ : - ศธ 5614(2)/114
*        สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/21-14:36:07:02
เลขที่ : - ศธ5633(3)/ว19
*        สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/05/25-10:51:11:02
เลขที่ : - ศธ 5614(2)/ว2
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/22-14:16:46:02
เลขที่ : - ศธ 5614(3)/116
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/23-16:28:13:02
เลขที่ : - ศธ 5602(2)/ว516
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2561/03/14-14:29:33:02
เลขที่ : - ศธ 5614(3)/ว14
*        สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/23-08:23:01:02
เลขที่ : - ศธ 5614(4)/133
*        สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/23-11:17:31:02
เลขที่ : - ศธ 5614(22)/125
*        สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง* ทะเบียนหนังสือเวียน 2561/02/22-08:54:05:02
เลขที่ : - ศธ 5614/ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/15-17:26:57:02
เลขที่ : - ศธ 5614(5)/80
*        สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/22-15:42:31:02
เลขที่ : - ศธ 5659/41
*        สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/11/23-10:45:22:02
เลขที่ : - ศธ 5614(5)/ว3
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/23-11:23:25:02
เลขที่ : - ศธ 5614(6)/86
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/23-16:27:54:02
เลขที่ : - ศธ5638(4)/ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/02/21-08:29:44:03
เลขที่ : - ศธ 5614(6)/ว3
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/23-16:26:54:02
เลขที่ : - ศธ 5614(7)/276
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/23-17:19:30:02
เลขที่ : - สนง.ว.1037/2561
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล* ทะเบียนหนังสือเวียน 2561/03/14-10:19:03:02
เลขที่ : - ศธ 5614(7)/ว12
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/22-16:18:56:02
เลขที่ : - ศธ 5614(8)/91
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/23-11:43:23:14
เลขที่ : - ศธ5633(5)/ว14
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก* ทะเบียนหนังสือเวียน 2561/02/12-14:37:31:02
เลขที่ : - ศธ 5614(8)/ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/22-15:50:07:02
เลขที่ : - ศธ 5614(9)/84
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/21-14:17:21:02
เลขที่ : - -
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2561/01/31-10:00:02:02
เลขที่ : - ศธ 5614(9)/ว2
*        สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/23-14:47:28:02
เลขที่ : - ศธ 5614(10)/60
*        สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/23-15:38:41:02
เลขที่ : - ศธ 5634(5)/ว 6
*        สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2561/02/26-09:34:57:02
เลขที่ : - ศธ 5614(10)/ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/23-11:48:11:02
เลขที่ : - ศธ 5614(11)/212
*        สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/23-16:02:45:02
เลขที่ : - ศธ5607/พว6
*        สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/07/19-15:08:13:02
เลขที่ : - ศธ 5614(11)/ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/22-15:54:52:02
เลขที่ : - ศธ 5614(13)/95
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/21-17:18:59:02
เลขที่ : - ศธ5602(7)/ว11
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2561/03/05-15:15:57:02
เลขที่ : - ศธ 5614(13)/ว4
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/23-11:52:34:02
เลขที่ : - ศธ 5614(17)/147
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/21-14:33:35:02
เลขที่ : - ศธ0506/ว357
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/10/17-16:00:43:02
เลขที่ : - ศธ 5614(17)/ว10
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/23-09:45:06:02
เลขที่ : - ศธ 5614(16)/76
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/23-17:13:48:02
เลขที่ : - ศธ5602(7)/ว11
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2561/02/19-16:57:32:02
เลขที่ : - ศธ 5614(16)/ว1
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/12-17:22:27:02
เลขที่ : - ศธ 5614(18)/11
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/23-14:36:49:02
เลขที่ : - ศธ 5602(2)/ว516
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/12/04-14:30:04:02
เลขที่ : - ศธ 5614(18)/ว2
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/23-15:05:35:02
เลขที่ : - ศธ 5614(19)/185
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/23-15:44:04:02
เลขที่ : - ศธ5634(5)/ว6
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี* ทะเบียนหนังสือเวียน 2561/03/19-14:05:01:02
เลขที่ : - ศธ 5614(19)/ว7
*        สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์* ทะเบียนหนังสือรับ 2556/06/27-10:27:51:02
เลขที่ : - ศธ520721/594
*        สำนักงานหลักสูตรนอกเวลา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/22-09:18:14:02
เลขที่ : - ศธ 5659/45
*        สำนักงานหลักสูตรนอกเวลา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2557/03/21-11:47:31:02
เลขที่ : - ศธ 5602(4)/563.25
*        สำนักงานหลักสูตรนอกเวลา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2561/02/23-11:25:40:02
เลขที่ : - ศธ 5659/ว1
*        หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค (ส.วิศวกรรมโยธา)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/22-11:41:45:02
เลขที่ : - ศธ 5659(4)/75
*        หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค (ส.วิศวกรรมโยธา)* ทะเบียนหนังสือเวียน 2561/03/20-09:05:49:02
เลขที่ : - ศธ 5659(4)/ว4
*        หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงาน (ส.วิศวกรรมเครื่องกล)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/20-16:15:44:02
เลขที่ : - ศธ5659(3)/37
*        หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงาน (ส.วิศวกรรมเครื่องกล)* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/11/13-13:24:17:02
เลขที่ : - ศธ5659(3)/ว1
*        หลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/19-14:39:13:02
เลขที่ : - ศธ5659(1)/43
*        หลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต)* ทะเบียนหนังสือเวียน 2561/02/20-10:17:46:02
เลขที่ : - ศธ5659(1)/ว1
*        หลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและศาสตรดุษฎีบัณฑิต )* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/21-08:46:54:02
เลขที่ : - ศธ5659(2)/61
*        หลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและศาสตรดุษฎีบัณฑิต )* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/11/13-11:54:50:02
เลขที่ : - ศธ5659(2)/ว2
49  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
*        สำนักวิชาแพทยศาสตร์* ประกาศ 2561/03/08-15:37:35:02
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาแพทยศาสตร์* คำสั่ง 2561/03/16-10:15:57:02
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/23-13:51:47:02
เลขที่ : - ศธ 5615/436
*        สำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/23-15:26:22:02
เลขที่ : - ศธ 5602(5)/พว43
*        สำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2561/03/23-14:31:52:02
เลขที่ : - ศธ 5615/ว44
*        ส่วนสำนักงานคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/21-09:52:15:02
เลขที่ : - ศธ 5615(1)/6
*        ส่วนสำนักงานคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/08/18-10:24:47:02
เลขที่ : - ศธ 5615(1)/ว7
*        สถานแพทยศาสตรศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/16-11:09:12:02
เลขที่ : - ศธ 5615(19)/9
*        สถานแพทยศาสตรศึกษา* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/03/08-16:54:22:03
เลขที่ : - ศธ 5615(20)/ว 19
*        สถานแพทยศาสตรศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2561/03/23-14:10:03:02
เลขที่ : - ศธ 5615(19)/ว2
*        สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2559/03/01-14:09:51:02
เลขที่ : - ศธ 5615(2)/1
*        สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2559/01/22-15:16:19:02
เลขที่ : - ศธ 5602(6)/พว805
*        สาขาวิชาจักษุวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2558/12/09-12:43:56:02:15
เลขที่ : - ศธ 5615(3)/1
*        สาขาวิชาจักษุวิทยา* ทะเบียนหนังสือรับ 2559/01/22-15:17:21:03
เลขที่ : - ศธ 5602(3)/243
*        สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/12/21-17:34:06:02
เลขที่ : - ศธ 5615(4)/2
*        สาขาวิชาพยาธิวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/21-11:30:48:02
เลขที่ : - ศธ 5615(6)/1
*        สาขาวิชาพยาธิวิทยา* ทะเบียนหนังสือรับ 2559/01/22-15:23:10:03
เลขที่ : - ศธ 5615(18)/27
*        สาขาวิชาพยาธิวิทยา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2558/07/10-14:30:05:02
เลขที่ : - ศธ 5615(6)/ว2
*        สาขาวิชารังสีวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/12/04-09:58:08:02
เลขที่ : - ศธ 5615(7)/1
*        สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/06/23-14:21:45:02
เลขที่ : - ศธ 5615(8)/1
*        สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา* ทะเบียนหนังสือรับ 2558/06/03-16:27:09:02
เลขที่ : - ศธ 5602(3)/1509
*        สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/22-14:42:09:02
เลขที่ : - ศธ 5615(9)/46
*        สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน* ทะเบียนหนังสือรับ 2558/08/20-12:58:24:02
เลขที่ : - ศธ 5602(8)/ว46
*        สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน* ทะเบียนหนังสือเวียน 2561/02/27-11:10:36:02
เลขที่ : - ศธ 5615(9)/ว5
*        สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู* ทะเบียนหนังสือส่ง 2558/06/26-16:48:59:02
เลขที่ : - ศธ 5615(10)/2
*        สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู* ทะเบียนหนังสือรับ 2559/01/22-15:24:07:02
เลขที่ : - ศธ 5602(6)/พว911
*        สาขาวิชาศัลยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/02-16:54:35:03
เลขที่ : - ศธ 5615(11)/2
*        สาขาวิชาศัลยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2559/01/22-15:30:03:03
เลขที่ : - ศธ5603/ว144
*        สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/03/28-16:46:45:02
เลขที่ : - ศธ 5615(12)/2
*        สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา* ทะเบียนหนังสือรับ 2559/01/22-15:30:32:03
เลขที่ : - ศธ 5621/128
*        สาขาวิชาออร์โธปิดิคส์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/02-15:08:59:02
เลขที่ : - ศธ 5615(14)/1
*        สาขาวิชาออร์โธปิดิคส์* ทะเบียนหนังสือรับ 2559/01/22-15:32:05:02
เลขที่ : - ศธ 5615(18)/29
*        สาขาวิชาอายุรศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/02/09-13:00:06:02
เลขที่ : - ศธ 5615(15)/2
*        สาขาวิชาอายุรศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2559/01/22-15:35:14:02
เลขที่ : - ศธ 5633(4)/ว11
*        * ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/06/27-10:35:21:02
เลขที่ : - ศธ 5615(16)/94
*        * ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/06/23-18:41:12:02
เลขที่ : - ศธ 5615(17)/252
*        สถานวิจัยสำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/23-09:54:44:02
เลขที่ : - ศธ 5615(18)/73
*        สถานวิจัยสำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2557/08/13-09:03:46:02
เลขที่ : - ศธ 5621/ว370
*        สถานวิจัยสำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2561/02/06-15:57:55:02
เลขที่ : - ศธ 5615(18)/ว1
50  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
*        โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/02/23-17:14:03:03
เลขที่ : - ศธ 5615(20)/65
*        โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/22-16:25:24:02
เลขที่ : - ศธ5602(7)/ว13
*        โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* คำสั่ง 2559/05/05-15:07:58:02
เลขที่ : - -
*        โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือเวียน 2561/01/04-09:55:04:03
เลขที่ : - ศธ 5615(20)/ว2
51  แผนกเวชระเบียนและสิทธิการรักษา
*        แผนกเวชระเบียนและสิทธิการรักษา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2557/05/30-22:32:55:02
เลขที่ : - -
*        แผนกเวชระเบียนและสิทธิการรักษา* ทะเบียนหนังสือรับ 2557/12/13-13:58:19:02
เลขที่ : - ศธ5602(3)/5665
52  แผนกสารสนเทศทางการแพทย์
*        แผนกสารสนเทศทางการแพทย์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2557/04/22-17:03:45:02
เลขที่ : - -
53  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/23-17:34:51:02
เลขที่ : - ศธ 5613(1)/156
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/23-17:26:41:02
เลขที่ : - ศธ 5613(3)/261
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2561/03/15-12:18:46:02
เลขที่ : - ศธ 5613(1)/ว26
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* คำสั่ง สวทก. 2561/03/13-12:12:53:02
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ศธ 5613(1)/พ 2560/03/27-16:13:57:02
เลขที่ : - ศธ 5613(1)/พ9
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ศธ 5613(1)/พ ว 2560/04/11-16:19:31:02
เลขที่ : - ศธ 5613(1)/พ ว2
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/22-13:58:54:02
เลขที่ : - ศธ 5613(2)/193
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/22-11:06:53:02
เลขที่ : - ศธ 5602(5)/ว 4
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช* ทะเบียนหนังสือเวียน 2561/03/22-14:59:11:02
เลขที่ : - ศธ 5613(2)/ว17
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/23-14:17:37:02
เลขที่ : - ศธ 5613(3)/264
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/21-10:41:54:02
เลขที่ : - -
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2561/03/09-11:49:46:02
เลขที่ : - ศธ 5613(3)/ว7
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/22-17:39:26:02
เลขที่ : - ศธ 5613(4)/179
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/22-10:11:24:02
เลขที่ : - ศธ5602(5)/ว4
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/05/29-09:56:23:02
เลขที่ : - ศธ 5613(4)/ว1
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/23-09:57:53:02
เลขที่ : - ศธ 5613(5)/160
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/23-16:28:53:02
เลขที่ : - ศธ5607/พว6
54  ฟาร์มมหาวิทยาลัย
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/23-09:27:30:02
เลขที่ : - ศธ 5613(6)/487
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/23-13:08:13:02
เลขที่ : - ศธ 5602(6)/ว 814
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือเวียน 2561/03/13-17:14:37:02
เลขที่ : - ศธ 5613(6)/ว39
55  สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/22-18:03:08:02
เลขที่ : - ศธ 5613(7)/158
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/23-10:36:09:02
เลขที่ : - ศธ5613(1)/ว.22
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2561/03/12-16:29:50:02
เลขที่ : - ศธ 5613(7)/ว7
56  สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/23-10:31:06:02
เลขที่ : - ศธ 5612/140
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/22-03:08:06:02
เลขที่ : - ศธ 5612(5)/157
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* หนังสือเวียน(ภายใน) 2561/03/23-11:03:49:02
เลขที่ : - ศธ 5612/ว29
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* หนังสือเวียน(ภายนอก) 2561/03/14-10:07:29:02
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือ(ลับ) 2561/03/23-13:08:02:02
เลขที่ : - ศธ 5602(8)/พว 27
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* หนังสือส่งผ่านคณบดี 2561/03/23-11:36:11:02
เลขที่ : - ศธ 5612(5)/186
*        ส่วนสำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/06-09:59:44:02
เลขที่ : - ศธ 5612(1)/21
*        สาขาวิชาศึกษาทั่วไป* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/20-17:43:26:02
เลขที่ : - ศธ 5612(2)/50
*        สาขาวิชาศึกษาทั่วไป* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/20-16:05:38:02
เลขที่ : - สมทส. ว 11/2561
*        สาขาวิชาศึกษาทั่วไป* หนังสือเวียน(ภายใน) 2561/02/19-12:14:25:03
เลขที่ : - ศธ 5612(2)/ว4
*        สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/21-15:35:21:02
เลขที่ : - ศธ5638(2)/ว9
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/23-12:31:53:02
เลขที่ : - ศธ 5612(4)/131
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/23-15:40:51:02
เลขที่ : - -
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ* หนังสือเวียน(ภายใน) 2561/03/19-11:36:44:02
เลขที่ : - ศธ 5612(4)/ว5
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/23-17:27:39:02
เลขที่ : - ศธ 5612(5)/203
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/24-10:41:02:02
เลขที่ : - ศธ 5633(5)/ว.14
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ* หนังสือเวียน(ภายใน) 2561/03/19-13:34:01:02
เลขที่ : - ศธ 5612(5)/ว11
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ* ทะเบียนหนังสือ(ลับ) 2560/03/14-16:52:25:02
เลขที่ : - ศธ 5633(4)/ว40
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/20-16:58:03:02
เลขที่ : - ศธ 5612(6)/49
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/20-11:19:43:02
เลขที่ : - ศธ 5621/914
57  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
*        สำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/23-11:30:20:02
เลขที่ : - ศธ 5611/235
*        สำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/23-15:35:51:02
เลขที่ : - ศธ 5611(11)/224
*        สำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2561/03/23-16:07:43:02
เลขที่ : - ศธ 5611/ว11
*        สาขาวิชาฟิสิกส์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/23-15:54:18:02
เลขที่ : - ศธ 5611(5)/269
*        สาขาวิชาฟิสิกส์* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/23-16:38:57:02
เลขที่ : - ศธ 5634(5)/ว 6
*        สาขาวิชาฟิสิกส์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2559/10/27-15:47:38:02
เลขที่ : - ศธ 5611(5)/ว2
*        สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/04/03-11:49:35:02
เลขที่ : - ศธ 5611(6)/7
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2558/06/22-10:04:35:02
เลขที่ : - ศธ 5611(7)/32
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์* ทะเบียนหนังสือรับ 2556/07/09-11:36:26:02
เลขที่ : - ศธ 5602(4)/ว.23
*        ศูนย์ความเป็นเลิศ นาโนเทค-มทส. ด้านวัสดุนาโนเพื่อสมบัติเฉพาะทางขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/12/01-15:29:40:02
เลขที่ : - ศธ 5647/46
*        ศูนย์ความเป็นเลิศ นาโนเทค-มทส. ด้านวัสดุนาโนเพื่อสมบัติเฉพาะทางขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/04/20-15:36:11:02
เลขที่ : - วท 5406/246
*        ศูนย์ความเป็นเลิศ นาโนเทค-มทส. ด้านวัสดุนาโนเพื่อสมบัติเฉพาะทางขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/09/15-16:06:50:02
เลขที่ : - ศธ 5647/ว4
58  โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน
*        โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/23-10:02:22:02
เลขที่ : - ศธ 5650/30
*        โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/21-14:40:49:02
เลขที่ : - ศธ 5602(6)/ว793
*        โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน* ทะเบียนหนังสือเวียน 2561/02/28-10:21:29:02
เลขที่ : - ศธ 5650/ว4
59  สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
*        สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์* ทะเบียนส่ง 2559/04/28-14:03:52:02
เลขที่ : - ศธ 5611(10)/63
*        สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์* ทะเบียนรับ 2560/03/20-18:52:00:02
เลขที่ : - ศธ 5634(4)/554
*        สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์* ทะเบียนส่งเวียน 2559/07/01-16:42:00:02
เลขที่ : - ศธ 5611(10)/ว1
*        สาขาวิชาปรีคลินิก* ทะเบียนส่ง 2561/03/22-15:38:00:02
เลขที่ : - ศธ 5611(11)/225
*        สาขาวิชาปรีคลินิก* ทะเบียนรับ 2561/03/23-09:59:29:02
เลขที่ : - ควอท ว6/2561
*        สาขาวิชาปรีคลินิก* ทะเบียนส่งเวียน 2561/03/09-17:06:31:02
เลขที่ : - ศธ 5611(11)/ว6
*        สาขาวิชาปรสิตวิทยา* ทะเบียนส่ง 2558/10/01-11:46:14:02
เลขที่ : - ศธ 5611(12)/13
*        สาขาวิชาปรสิตวิทยา* ทะเบียนรับ 2558/09/08-14:36:05:02
เลขที่ : - ศธ 5643(4)/อส.468
*        สาขาวิชาเภสัชวิทยา* ทะเบียนส่ง 2559/08/30-14:06:46:02
เลขที่ : - ศธ 5611(13)/70
*        สาขาวิชาเภสัชวิทยา* ทะเบียนรับ 2559/04/26-10:50:29:02
เลขที่ : - ศธ 5621/751
*        สาขาวิชาเภสัชวิทยา* ทะเบียนส่งเวียน 2559/02/03-13:43:45:02
เลขที่ : - ศธ 5611(13)/ว5
*        สาขาวิชาชีววิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/23-13:41:16:02:1
เลขที่ : - ศธ 5611(4)/117.1
*        สาขาวิชาชีววิทยา* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/23-13:47:51:02
เลขที่ : - ควอท ว6/2561
*        สาขาวิชาชีววิทยา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2561/03/06-16:06:27:02
เลขที่ : - ศธ 5611(4)/ว8
*        สาขาวิชาจุลชีววิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2559/04/28-11:44:02:02
เลขที่ : - ศธ 5611(8)/45
*        สาขาวิชาจุลชีววิทยา* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/01/13-11:04:03:03:15
เลขที่ : - ศธ5612(2)/ว2
*        สาขาวิชาจุลชีววิทยา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2559/02/15-09:17:16:02
เลขที่ : - ศธ 5611(8)/ว4
*        โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/08-10:50:01:02
เลขที่ : - ศธ 5644/31
*        โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/21-13:26:08:02
เลขที่ : - ศธ5602(6)/พว143
*        โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* ทะเบียนหนังสือเวียน 2561/02/02-15:58:50:02
เลขที่ : - ศธ 5644/ว1
*        ส่วนสำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2559/11/01-14:45:29:02
เลขที่ : - ศธ5634(1)/ว155
*        สาขาวิชาคณิตศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/23-10:59:24:02
เลขที่ : - ศธ 5611(3)/40
*        สาขาวิชาคณิตศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/23-15:24:58:03
เลขที่ : - ศธ 5621/ว 146
*        สาขาวิชาคณิตศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/07/13-10:24:21:02
เลขที่ : - ศธ 5611(3)/ว3
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/20-15:01:48:02
เลขที่ : - ศธ 5611(15)/55
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/23-16:37:26:02
เลขที่ : - ศธ-
*        สาขาวิชาเคมี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/23-15:13:23:02
เลขที่ : - ศธ 5611(2)/244
*        สาขาวิชาเคมี* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/23-09:40:48:02
เลขที่ : - ควอทว6/2561
*        สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/09-14:52:41:02
เลขที่ : - ศธ 5611(14)/65
*        สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/23-10:38:34:02
เลขที่ : - ควทอ ว6/2561
*        สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2561/02/28-13:24:27:02
เลขที่ : - ศธ 5611(14)/ว3
60  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
*        สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/23-09:51:14:02
เลขที่ : - ศธ 5616(3)/336
*        สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/07-15:57:31:02
เลขที่ : - สคช05.ว146/2561
*        สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2561/03/20-16:10:11:02
เลขที่ : - ศธ 5616(1)/ว17
61  สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
*        สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/02/28-15:29:47:03
เลขที่ : - ศธ 5617/102
*        สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/23-16:02:10:02
เลขที่ : - นม 0032.122/8365
*        สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/12/04-15:00:05:02
เลขที่ : - ศธ 5617/ว44
*        สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* คำสั่ง สวทพ. 2559/08/19-19:55:52:02
เลขที่ : - -
62  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
*        สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* คำสั่ง 2561/03/21-14:37:56:02
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/23-13:34:07:02
เลขที่ : - ศธ 5618/150
*        สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/23-15:30:39:02
เลขที่ : - ศธ 5638(2)/ว 13
*        สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2561/03/15-19:53:23:02
เลขที่ : - ศธ 5618/ว9
*        ส่วนสำนักงานคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/09/20-22:33:11:02
เลขที่ : - -
*        สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/21-13:38:45:02:27
เลขที่ : - ศธ 5618(2)/57
*        สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/22-16:28:06:02
เลขที่ : - -
*        สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2561/03/06-09:22:45:02
เลขที่ : - ศธ 5618(2)/ว2
*        สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/23-08:43:20:02
เลขที่ : - ศธ 5618(3)/86
*        สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/23-16:35:55:02
เลขที่ : - ศธ 5634(5)/ว6
*        สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย* ทะเบียนหนังสือเวียน 2561/01/18-14:39:03:02
เลขที่ : - ศธ 5618(3)/ว2
*        สถานวิจัยสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/14-10:45:16:02
เลขที่ : - ศธ 5618(5)/14
*        สถานวิจัยสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/21-09:53:52:02
เลขที่ : - ศธ 56021/ว146
63  เทคโนธานี
*        เทคโนธานี* หนังสือส่ง(ภายนอก) 5634/ 2561/03/23-14:28:59:02
เลขที่ : - ศธ 5634/466
*        เทคโนธานี* หนังสือรับ(ภายใน มทส.) 2560/09/29-09:17:18:02
เลขที่ : - ศวอ.111/2560
*        เทคโนธานี* หนังสือรับ(ภายนอก มทส.) 2561/03/23-15:43:52:02
เลขที่ : - วท0223/ว2223
*        เทคโนธานี* หนังสือเวียน (ภายนอก) 5634/ว 2561/03/22-11:22:26:02
เลขที่ : - -
*        เทคโนธานี* คำสั่ง ทธ. 2561/03/12-15:15:00:02
เลขที่ : - -
*        เทคโนธานี* ประกาศ ทธ. 2555/01/31-17:29:09:02
เลขที่ : - -
*        สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี* หนังสือส่ง(ภายใน)5634(1)/ 2561/03/23-16:18:01:02
เลขที่ : - ศธ 5634(1)/571
*        สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี* หนังสือรับ(ภายใน) 5634(1)/ 2561/03/23-13:53:32:02
เลขที่ : - ศธ5602(7)/พว53
*        สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี* หนังสือรับ(ภายนอก) 5634(1)/ 2560/11/22-09:49:57:02
เลขที่ : - ศธ04066.168/260
*        สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี* หนังสือเวียน(ภายใน) 5634(1)/ว 2561/03/12-09:34:01:02
เลขที่ : - ศธ 5634(1)/ว24
*        สำนักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร* หนังสือส่ง(ภายใน) 5634(2)/ 2561/03/23-14:51:05:02
เลขที่ : - ศธ 5634(2)/242
*        สำนักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร* หนังสือรับ(ภายใน) 5634(2)/ 2561/03/22-09:17:31:02
เลขที่ : - -
*        สำนักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร* หนังสือรับ(ภายนอก) 5634(2)/ 2561/03/20-18:07:35:02
เลขที่ : - -
*        สำนักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร* หนังสือแจ้งเวียน(ภายใน) 5634(2)/ว 2561/03/13-13:15:38:02
เลขที่ : - ศธ 5634(2)/ว5
*        สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม* หนังสือส่ง(ภายใน) 5634(3)/ 2561/03/23-15:19:18:02
เลขที่ : - ศธ 5634(3)/318
*        สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม* หนังสือรับ(ภายใน) 5634(3)/ 2561/03/21-11:27:24:02
เลขที่ : - ศธ5638/ว5
*        สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม* หนังสือรับ(ภายนอก) 5634(3)/ 2561/03/23-14:22:57:02
เลขที่ : - ชย 0011/359
*        สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม* หนังสือแจ้งเวียน(ภายใน) 5634(3)/ว 2560/12/27-15:24:25:02
เลขที่ : - ศธ 5634(3)/ว16
*        สำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ* หนังสือส่ง(ภายใน) 5634(4)/ 2561/03/23-10:53:46:02
เลขที่ : - ศธ 5634(4)/270
*        สำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ* หนังสือรับ(ภายใน) 5634(4)/ 2561/03/22-10:39:59:02
เลขที่ : - ศธ 5616(1)/328
*        สำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ* หนังสือรับ(ภายนอก) 5634(4)/ 2561/03/22-10:28:27:02
เลขที่ : - ชย 0011/359
*        สำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ* หนังสือแจ้งเวียน(ภายใน) 5634(4)/ว 2561/01/23-13:28:27:02
เลขที่ : - ศธ 5634(4)/ว1
*        สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี* หนังสือส่ง(ภายใน) 5634(5)/ 2561/03/23-14:34:11:02
เลขที่ : - ศธ 5634(5)/81
*        สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี* หนังสือรับ(ภายใน) 5634(5)/ 2561/03/08-14:21:16:02
เลขที่ : - ศธ5634(1)/ว20
*        สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี* หนังสือรับ(ภายนอก) 5634(5)/ 2561/03/19-11:19:34:02
เลขที่ : - นร6214/0020/2561
*        สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี* หนังสือแจ้งเวียน(ภายใน) 5634(5)/ว 2561/03/22-11:29:42:02
เลขที่ : - ศธ 5614(6)/ว7
64  สมาคมเทคโนโลยีสุรนารี
*        สมาคมเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือส่ง(ภายใน) 2555/05/17-17:00:52:02
เลขที่ : - สทส.40(1)/59
*        สมาคมเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือส่ง(ภายนอก) 2555/02/28-13:32:31:02
เลขที่ : - สทส.40(2)/7
*        สมาคมเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือรับ 2555/04/24-09:48:56:02
เลขที่ : - สสสท.2555(2)/ว081
65  ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล
*        ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/23-10:09:36:02
เลขที่ : - ศธ 5655/38
*        ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล* ทะเบียนหนังสือเวียน 2561/02/05-16:42:08:02
เลขที่ : - ศธ 5655/ว1
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/19-14:55:26:02
เลขที่ : - ศธ 5652/7
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/02/14-16:00:33:03
เลขที่ : - -
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือเวียน 2561/03/21-12:46:40:02
เลขที่ : - ศธ 5652/ว1
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/23-10:47:49:02
เลขที่ : - ศธ 5654/142
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/23-11:00:26:02
เลขที่ : - -
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน* ทะเบียนหนังสือเวียน 2561/02/20-11:18:36:02
เลขที่ : - ศธ 5654/ว3
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/21-16:03:04:02
เลขที่ : - ศธ 5651/22
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/01/09-16:14:30:02:61
เลขที่ : - -
*        ศูนย์การให้บริการทางวิชาการสำหรับนักเรียนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา(สอวน.)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/16-14:02:28:02
เลขที่ : - ศธ 5648/5
*        ศูนย์การให้บริการทางวิชาการสำหรับนักเรียนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา(สอวน.)* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/04/07-08:46:39:02
เลขที่ : - ศธ 5611(4)/116
*        ศูนย์การให้บริการทางวิชาการสำหรับนักเรียนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา(สอวน.)* ทะเบียนหนังสือเวียน 2561/02/27-13:51:37:02
เลขที่ : - ศธ 5648/ว2
*        ศูนย์การให้บริการทางวิชาการสำหรับนักเรียนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา(สอวน.)* ประกาศ 2560/12/14-16:22:54:02
เลขที่ : -
*        ศูนย์การให้บริการทางวิชาการสำหรับนักเรียนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา(สอวน.)* คำสั่ง 2560/07/12-08:51:42:02
เลขที่ : - -
66  โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA)
*        โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2561/03/16-19:35:40:02
เลขที่ : - ศธ 5645/147
*        โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA)* ทะเบียนหนังสือรับ 2561/03/23-10:35:00:02
เลขที่ : - ศธ 5632/ว 08
*        โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA)* ทะเบียนหนังสือเวียน 2561/02/16-11:35:07:02
เลขที่ : - ศธ 5645/ว4