เลขที่เอกสารครั้งล่าสุด แยกตามหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน ชื่อหนังสือ เลขที่ ศธ. ครั้งล่าสุด
1  ศูนย์คอมพิวเตอร์
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/19-10:01:34:02
เลขที่ : - ศธ.5635(1)/420
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/09/20-15:34:48:02
เลขที่ : - ศธ0586.1700/430
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/09/14-09:17:26:02:40
เลขที่ : - ศธ.5635(1)/ว45
*        ศูนย์คอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสืองบฯ 2560/09/08-13:30:00:02
เลขที่ : - ศธ.5635(4)/58
2  ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
*        ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/19-17:03:12:02
เลขที่ : - ศธ.5637/150
*        ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/09/20-17:19:53:02
เลขที่ : - ศธ 5602(7)/ว 38
*        ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/07/25-15:14:11:02
เลขที่ : - ศธ 5637/ว4
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศนท.)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/14-09:31:58:02
เลขที่ : - ศธ.5637(1)/83
*        ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/13-16:18:53:02
เลขที่ : - ศธ.5637(2)/69
*        ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/08/16-10:05:55:02
เลขที่ : - ศธ.5637(3)/24
*        ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/06-14:43:37:02
เลขที่ : - ศธ.5637(4)/61
*        ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/08/15-10:37:19:02
เลขที่ : - ศธ.5637(5)/21
*        สำนักพิมพ์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/20-09:43:42:02
เลขที่ : - ศธ.5637(6)/47
*        ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/15-10:10:38:03
เลขที่ : - ศธ 5637(7)/28
3  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* คำสั่งภายใน 2560/07/11-17:46:24:02
เลขที่ : - -
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือส่ง(ภายใน) 2560/09/12-14:45:46:02
เลขที่ : - ศธ 5638/58
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือรับ(ภายใน) 2560/09/20-16:08:56:02
เลขที่ : - ศธ 5602(10)/ว17
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือเวียน(ภายใน) 2560/09/12-17:21:54:02
เลขที่ : - ศธ 5638/ว15
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือส่ง(ภายนอก) 2560/09/08-15:56:53:02
เลขที่ : - ศธ 5638/53
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือรับ(ภายนอก) 2560/09/20-17:18:52:02
เลขที่ : - สทช 3007.2/97
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* หนังสือเวียน(ภายนอก) 2560/09/12-17:27:08:02
เลขที่ : - ศธ 5638/ว27
*        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ* ผู้บริหารมอบหมายงาน 2560/09/19-17:49:22:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป* 5638(1)/(ส่งภายใน) 2560/09/20-18:41:28:02
เลขที่ : - ศธ.5638(1)/193
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป* 5638(1)/(ส่งภายนอก) 2559/11/17-10:53:49:02
เลขที่ : - ศธ.5638(1)/5
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป* 5638(1)/ว (ภายใน มทส) 2560/08/10-08:59:08:02
เลขที่ : - ศธ.5638(1)/ว21
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป* 5638(1)/ว (ภายนอก มทส) 2560/04/10-11:31:24:02
เลขที่ : - ศธ.5638(1)/ว1
*        ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา* 5638(2)/(ส่งภายใน) 2560/09/20-13:49:03:02
เลขที่ : - ศธ.5638(2)/131
*        ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา* 5638(2)/(ส่งภายนอก) 2560/09/19-08:32:40:02
เลขที่ : - ศธ.5638(2)/36
*        ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา* 5638(2)/ว (ภายใน มทส) 2560/08/23-14:28:30:02
เลขที่ : - ศธ.5638(2)/ว14
*        ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา* 5638(2)/ว (ภายนอก มทส) 2560/09/20-16:45:55:02
เลขที่ : - ศธ.5638(2)/ว60
*        ฝ่ายพัฒนาอาชีพ* 5638(3)/(ส่งภายใน) 2560/09/19-16:45:45:02
เลขที่ : - ศธ.5638(3)/192
*        ฝ่ายพัฒนาอาชีพ* 5638(3)/(ส่งภายนอก) 2560/09/20-10:32:00:02
เลขที่ : - ศธ.5638(3)/17
*        ฝ่ายพัฒนาอาชีพ* 5638(3)/ว (ภายใน มทส) 2560/09/06-10:23:16:02
เลขที่ : - ศธ.5638(3)/ว30
*        ฝ่ายพัฒนาอาชีพ* 5638(3)/ว (ภายนอก มทส) 2560/04/27-10:18:31:02
เลขที่ : - ศธ.5638(3)/ว5
*        ฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา* 5638(4)/(ส่งภายใน) 2560/09/20-16:50:57:02
เลขที่ : - ศธ.5638(4)/164
*        ฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา* 5638(4)/(ส่งภายนอก) 2560/07/14-13:29:23:02
เลขที่ : - ศธ.5638(4)/4
*        ฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา* 5638(4)/ว (ภายใน มทส) 2560/07/12-09:33:14:02
เลขที่ : - ศธ.5638(4)/ว6
*        ฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา* 5638(4)/ว (ภายนอก มทส) 2560/09/20-09:54:58:02
เลขที่ : - ศธ.5638(4)/ว88
4  ศูนย์บริการการศึกษา
*        ศูนย์บริการการศึกษา* หนังสือส่ง(ภายใน) 2560/09/20-14:32:24:02
เลขที่ : - ศธ 5633(2)/ว.76
*        ศูนย์บริการการศึกษา* หนังสือรับ 2560/09/20-15:47:32:02
เลขที่ : - ศธ 5612(4)/535
*        ศูนย์บริการการศึกษา* ส่ง 5633 2560/09/20-14:14:11:02
เลขที่ : - ศธ 5633/318
*        ศูนย์บริการการศึกษา* ส่งเวียน 5633 2560/07/13-13:28:59:02
เลขที่ : - ศธ 5633/ว 6
*        ศูนย์บริการการศึกษา* ส่งพิเศษ 5633(8) 2560/09/01-10:29:58:02
เลขที่ : - ศธ 5633(8)/75
*        ศูนย์บริการการศึกษา* ส่งพิเศษเวียน 5633(8) 2560/09/07-09:27:59:02
เลขที่ : - ศธ 5633(8)/ว41
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป* หนังสือส่ง 2560/09/20-09:28:28:02
เลขที่ : - ศธ.5633(1)/180
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป* หนังสือรับ 2560/09/14-08:45:24:02
เลขที่ : - ศธ 5634(1)/ว.117
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป* หนังสือเวียน 2560/08/28-09:15:58:02
เลขที่ : - ศธ.5633(5)/ว5
*        ฝ่ายรับนักศึกษา* หนังสือส่ง 2560/09/20-14:13:18:02
เลขที่ : - ศธ.5633(2)/240
*        ฝ่ายรับนักศึกษา* หนังสือรับ 2560/09/20-16:10:50:02:71:1
เลขที่ : - ทปอ60/251.1
*        ฝ่ายรับนักศึกษา* หนังสือเวียน 2560/09/20-13:02:05:02
เลขที่ : - ศธ.5633(2)/ว76
*        ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา* หนังสือส่ง 2560/09/19-10:27:12:02
เลขที่ : - ศธ.5633(3)/136
*        ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา* หนังสือรับ 2560/09/19-16:14:57:02
เลขที่ : - ศธ 5614/3033
*        ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา* หนังสือเวียน 2560/09/18-09:07:44:02
เลขที่ : - ศธ.5633(3)/ว79
*        ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ* หนังสือส่ง 2560/09/20-09:03:59:02
เลขที่ : - ศธ.5633(4)/183
*        ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ* หนังสือรับ 2560/09/20-16:02:03:02
เลขที่ : - ศธ 5614(19)/524
*        ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ* หนังสือเวียน 2560/09/20-15:42:09:02
เลขที่ : - ศธ.5633(4)/ว133
*        ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต* หนังสือส่ง 2560/09/20-13:57:57:02
เลขที่ : - ศธ.5633(5)/315
*        ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต* หนังสือรับ 2560/09/14-12:56:33:02
เลขที่ : - ศธ 5614/2916
*        ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต* หนังสือเวียน 2560/09/18-11:23:52:02
เลขที่ : - ศธ.5633(5)/ว41
*        ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ* หนังสือส่ง 2560/09/13-12:34:29:02
เลขที่ : - ศธ.5633(6)/25
*        ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ* หนังสือรับ 2560/09/20-11:15:09:02
เลขที่ : - ศธ 5602(7)/ว40
*        ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ* หนังสือเวียน 2560/04/04-12:32:20:02
เลขที่ : - ศธ.5633(6)/ว1
5  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* หนังสือรับ(ภายใน ศบส.) 2560/09/20-14:21:25:02
เลขที่ : - -
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* หนังสือรับ(ภายนอก) 2560/09/20-14:54:15:02
เลขที่ : - ศธ 6229/ว0919
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* ยืมระหว่างห้องสมุด 2560/03/31-14:38:10:03
เลขที่ : - -
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* หนังสือรับ(ลับ) 2560/09/18-14:53:24:02
เลขที่ : - ศธ 5602(3)/498
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* หนังสือบริจาค 2560/09/19-16:14:06:02
เลขที่ : - ศธ 0534.6/ว 292
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* 5631/ (หนังสือส่ง) 2560/09/14-13:49:52:03
เลขที่ : - ศธ 5631/19
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* 5631/ว (หนังสือเวียน) 2560/08/02-12:08:02:02
เลขที่ : - ศธ 5631/ว11
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* 5631/ล (หนังสือส่งลับ) 2558/11/04-13:46:57:02
เลขที่ : - -
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* 5631/พ (หนังสือส่งพิเศษ) 2559/01/28-17:56:57:02
เลขที่ : - -
*        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา* 5631/พว (หนังสือส่งพิเศษเวียน) 2558/11/23-16:54:48:03
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป* 5631(1)/ (หนังสือส่ง) 2560/09/20-15:24:28:02
เลขที่ : - ศธ 5631(1)/507
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป* 5631(1)/ว (หนังสือเวียน) 2560/09/13-11:24:02:02
เลขที่ : - ศธ 5631(1)/ว54
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป* 5631(1)/ล (หนังสือส่งลับ) 2560/08/22-20:04:31:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป* 5631(1)/พ (หนังสือส่งพิเศษ) 2560/08/25-10:02:40:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป* 5631(1)/พว (หนังสือส่งพิเศษเวียน) 2560/08/25-10:00:57:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ* 5631(2)/ (หนังสือส่ง) 2560/09/20-11:08:03:02
เลขที่ : - ศธ 5631(2)/407
*        ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ* 5631(2)/ว (หนังสือเวียน) 2560/09/18-11:09:17:02
เลขที่ : - ศธ 5631(2)/ว46
*        ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ* 5631(2)/พ (หนังสือส่งพิเศษ) 2560/06/07-13:46:19:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ* 5631(2)/พว (หนังสือส่งพิเศษเวียน) 2560/05/04-13:29:44:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายบริการสารสนเทศ* 5631(4)/ (หนังสือส่ง 2560/09/20-10:13:02:02
เลขที่ : - ศธ 5631(4)/128
*        ฝ่ายบริการสารสนเทศ* 5631(4)/ว (หนังสือเวียน) 2560/08/09-13:21:34:02
เลขที่ : - ศธ 5631(4)/ว15
*        ฝ่ายบริการสารสนเทศ* 5631(4)/ล (หนังสือส่งลับ) 2556/06/19-09:35:34:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายบริการสารสนเทศ* 5631(4)/พ (หนังสือส่งพิเศษ) 2560/07/20-16:02:10:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายบริการสารสนเทศ* 5631(4)/พว (หนังสือส่งพิเศษเวียน) 2560/06/13-10:34:23:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา* 5631(3)/ (หนังสือส่ง) 2560/09/20-09:46:00:02
เลขที่ : - ศธ 5631(3)/270
*        ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา* 5631(3)/ว (หนังสือเวียน) 2560/09/19-10:23:33:02
เลขที่ : - ศธ 5631(3)/ว38
*        ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา* 5631(3)/ล (หนังสือส่งลับ) 2559/10/17-12:04:08:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา* 5631(3)/พ (หนังสือส่งพิเศษ) 2560/01/04-15:45:14:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา* 5631(3)/พว (หนังสือส่งพิเศษเวียน) 2559/04/21-14:32:55:02:21
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ* 5631(5)/ (หนังสือส่ง) 2560/09/20-15:36:00:02
เลขที่ : - ศธ 5631(5)/31
*        ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ* 5631(5)/ว (หนังสือเวียน) 2560/08/15-10:01:40:02:12
เลขที่ : - ศธ 5631(5)/ว15
*        ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ* 5631(5)/พ (หนังสือส่งพิเศษ) 2555/02/07-17:04:53:03
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ* 5631(6)/ (หนังสือส่ง) 2560/09/19-16:06:34:02:99
เลขที่ : - ศธ 5631(6)/61
*        ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ* 5631(6)/ว (หนังสือเวียน) 2560/09/12-10:38:29:02
เลขที่ : - ศธ 5631(6)/ว11
*        ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ* 5631(6)/พ (หนังสือส่งพิเศษ) 2560/02/06-14:14:21:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ* 5631(6)/พว (หนังสือส่งพิเศษเวียน) 2559/09/16-11:50:50:02
เลขที่ : - -
6  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* คำสั่ง ประกาศ อื่นๆ 2560/09/15-10:45:04:03
เลขที่ : - ศธ 5602(2)/ว935
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* หนังสือรับ(ภายในมทส.) 2556/07/18-16:26:54:02
เลขที่ : - ศธ 0517.09/1930
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* หนังสือรับ(ภายในศควท.) 2554/07/12-16:52:22:02
เลขที่ : - ศธ 5632(1)/175
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* หนังสือส่ง(ภายในมทส.) 2554/11/07-12:15:12:03
เลขที่ : - ศธ 5632/2681
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* หนังสือเวียนส่ง(ภายในมทส.) 2557/05/01-11:55:40:02
เลขที่ : - ศธ 5632/ว1
*        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* หนังสือเวียนส่ง(ภายใน ศควท.) 2557/05/16-11:20:34:02
เลขที่ : - ศธ 5632 (1) /ว2
7  ศูนย์กิจการนานาชาติ
*        ศูนย์กิจการนานาชาติ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/06-11:22:55:02
เลขที่ : - ศธ.5636/415
*        ศูนย์กิจการนานาชาติ* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/09/20-16:49:26:02
เลขที่ : - ศธ 5602(7)/พว 124
*        ศูนย์กิจการนานาชาติ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/09/11-08:40:02:02
เลขที่ : - ศธ 5636/ว34
8  สถาบันวิจัยและพัฒนา
*        สถาบันวิจัยและพัฒนา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/20-10:21:19:02
เลขที่ : - ศธ 5621/1825
*        สถาบันวิจัยและพัฒนา* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/09/20-17:08:02:02
เลขที่ : - ศธ 5613(7)/323
*        สถาบันวิจัยและพัฒนา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/09/19-14:36:35:02
เลขที่ : - ศธ 5621/ว396
9  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
*        สำนักงานสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/01/31-09:09:33:03
เลขที่ : - ศธ 5603/24
*        สำนักงานสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/03/13-12:12:28:03
เลขที่ : - ศธ 5602(7)/พว 27 (10 มีนาคม
*        สำนักงานสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/01/24-09:24:34:02
เลขที่ : - ศธ 5603/ว8
10  หน่วยตรวจสอบภายใน
*        หน่วยตรวจสอบภายใน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2555/01/11-14:18:44:02
เลขที่ : - -
*        หน่วยตรวจสอบภายใน* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/09/07-15:39:09:02
เลขที่ : - ศธ 5612/ว 046
11  อธิการบดีมหาวิทยาลัย
*        อธิการบดีมหาวิทยาลัย* ทะเบียนรับ 2560/09/20-19:39:43:02
เลขที่ : - ศธ5601(5)/02
12  ฝ่ายบริหาร
*        ฝ่ายบริหาร* ทะเบียนรับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 2560/08/08-12:13:28:02
เลขที่ : - -
*        ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร* ทะเบียนรับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 2560/08/04-09:06:00:02
เลขที่ : - ศธ5618/119
*        ฝ่ายบริหาร* ทะเบียนส่ง ศธ 5601(1)/... 2560/07/25-16:30:33:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายบริหาร* ทะเบียนส่ง ศธ 5601(1)/ว... 2560/06/22-11:22:16:02
เลขที่ : - -
13  ฝ่ายวิชาการ
*        ฝ่ายวิชาการ* ทะเบียนรับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 2560/08/09-12:20:56:02
เลขที่ : - ศธ0507(2)/ว44
*        ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ* ทะเบียนรับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 2560/07/31-16:00:41:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายวิชาการ* ทะเบียนส่ง ศธ 5601(2)/ 2560/08/03-12:41:18:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายวิชาการ* ทะเบียนส่ง ศธ 5601(2)/ว 2560/07/31-16:24:42:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายวิชาการ* ทะเบียนส่ง ศธ 5601(2)/พ 2560/04/26-09:10:23:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายวิชาการ* ทะเบียนส่ง ศธ 5601(2)/พว 2560/07/31-17:12:40:02
เลขที่ : - -
14  ฝ่ายวางแผน
*        ฝ่ายวางแผน* ทะเบียนรับรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 2560/08/08-16:13:07:02
เลขที่ : - -
*        ผู้ช่วยฝ่ายวางแผน* ทะเบียนรับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน 2560/07/21-13:26:28:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายวางแผน* ทะเบียนส่ง ศธ 5601(3)/... 2560/07/27-14:33:07:02
เลขที่ : -
*        ฝ่ายวางแผน* ทะเบียนส่ง ศธ 5601(3)/ว... 2560/05/08-14:08:36:02:42
เลขที่ : -
15  ฝ่ายพัฒนาการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้
*        ฝ่ายพัฒนาการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้* ทะเบียนรับ 2560/08/04-09:50:42:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายพัฒนาการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้* ทะเบียนส่ง ศธ 5601(4)/... 2560/07/19-13:39:53:02
เลขที่ : - ศธ5601(4)/29
*        ฝ่ายพัฒนาการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้* ทะเบียนส่ง ศธ 5601(4)/ว... 2560/07/24-10:05:03:02
เลขที่ : - ศธ5601(4)/6
*        ฝ่ายพัฒนาการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้* ทะเบียนส่ง-พิเศษ 2560/03/16-09:04:07:02
เลขที่ : - ศธ5601(4)/พ10
16  ฝ่ายกิจการนักศึกษา
*        ฝ่ายกิจการนักศึกษา* ทะเบียนรับ 2560/08/10-15:09:29:02
เลขที่ : - นม0031/20859
*        ฝ่ายกิจการนักศึกษา* ทะเบียนส่ง ศธ 5601(5)/... 2560/07/14-14:39:58:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายกิจการนักศึกษา* ทะเบียนส่ง ศธ 5601(5)/ว... 2560/05/22-09:13:18:02
เลขที่ : - -
17  ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน
*        ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน* ทะเบียนรับ 2560/08/03-15:12:22:02
เลขที่ : - ศธ0581.11/2982
*        ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน* ทะเบียนส่ง ศธ 5601(6)/... 2560/07/14-15:22:20:02
เลขที่ : - ศธ5601(6)/20
*        ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน* ทะเบียนส่ง ศธ 5601(6)/ว... 2559/08/24-13:15:43:02
เลขที่ : - ศธ5601(6)/พว1
18  ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
*        ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนรับ 2560/09/20-14:11:39:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย* ทะเบียนส่ง ศธ 5601(7)/... 2560/09/20-10:28:06:02
เลขที่ : - -
19  ส่วนพัสดุ
*        ส่วนพัสดุ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2557/01/14-15:50:50:02
เลขที่ : - -
*        ส่วนพัสดุ* ทะเบียนหนังสือรับ 2556/10/07-15:20:12:02
เลขที่ : - -
*        ส่วนพัสดุ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/09/20-16:36:05:02
เลขที่ : - -
*        ส่วนพัสดุ* ทะเบียนเช็คงบฯ 2553/12/08-11:48:16:02
เลขที่ : - -
*        ส่วนพัสดุ* ทะเบียนส่งสัญญา 2554/05/24-14:42:48:01
เลขที่ : - -
*        ส่วนพัสดุ* เอกสารสอบราคา 2554/04/22-11:18:17:02
เลขที่ : - -
*        ส่วนพัสดุ* เอกสาร E-Auction 2553/10/21-15:18:44:03
เลขที่ : - -
*        งานธุรการ* หนังสือส่ง 2554/06/13-16:30:41:03
เลขที่ : - -
*        งานจัดซื้อ จัดจ้าง* หนังสือส่ง 2552/11/26-15:18:35:03
เลขที่ : - -
*        งานจัดซื้อ จัดจ้าง* หนังสือรับ 2554/05/18-16:20:21:03
เลขที่ : - -
*        งานตรวจรับ ตรวจการจ้าง* หนังสือส่ง 2554/03/29-08:48:14:03
เลขที่ : - -
*        งานตรวจรับ ตรวจการจ้าง* หนังสือรับ 2554/05/20-09:46:00:02
เลขที่ : - ศธ 5613(6)/516
*        งานคลังและทะเบียนพัสดุ* หนังสือส่ง 2553/12/15-14:08:34:02
เลขที่ : - -
*        งานคลังและทะเบียนพัสดุ* หนังสือรับ 2560/09/20-15:41:12:02
เลขที่ : - -
20  ส่วนสารบรรณและนิติการ
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง-เวียนอิเล็กทรอนิกส์ 2560/09/14-13:21:14:03
เลขที่ : - สศด 0603.1/ว 1219
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง-ศธ 5602(2) 2555/09/11-16:19:16:02
เลขที่ : - ศธ 5602(2)/64
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง-ศธ 5602(2)/ว 2560/09/20-11:53:56:02
เลขที่ : - ศธ 5602(2)/ว963
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง-ศธ 5602(2)/พ 2560/09/13-10:04:28:02
เลขที่ : - ศธ 5602(2)/พ63
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ส่ง-ศธ 5602(2)/พ ว 2560/09/13-10:30:01:02
เลขที่ : - ศธ 5602(2)/พ ว31
*        ส่วนสารบรรณและนิติการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/09/20-15:08:58:02
เลขที่ : - ศธ0507(3)/10079
*        งานธุรการ (สสน.ทะเบียนรับภายนอก)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2554/06/16-14:40:54:03
เลขที่ : - ศธ 5602(2)/ว46
*        งานธุรการ (สสน.ทะเบียนรับภายนอก)* ทะเบียนหนังสือรับมหาวิทยาลัย 2560/09/20-16:11:26:02
เลขที่ : - หค.นม.(ว)009/09/2560
*        งานธุรการ (สสน.ทะเบียนรับภายนอก)* ทะเบียนหนังสือเวียน 2554/06/22-13:43:39:02
เลขที่ : - ศธ 5602(2).1/ว1
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2555/03/15-10:29:15:03
เลขที่ : - ศธ 5602(2)/ว3
*        สสน.งานจัดเก็บเอกสาร* ทะเบียนหนังสือรับ 2556/10/07-13:50:35:02
เลขที่ : - ศธ 5602(2)/ว1152
*        สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร* ทะเบียนรับ 2560/09/20-14:54:23:02
เลขที่ : - -
*        สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร* ทะเบียนส่งสาย 1 2560/09/20-13:26:02:02
เลขที่ : - -
*        สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร* ทะเบียนส่งสาย 2 2560/09/20-08:25:13:02
เลขที่ : - -
*        สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร* ทะเบียนส่งภายใน 2560/09/20-13:22:35:02
เลขที่ : - ศธ5602(5)/2253
*        สสน.งานนิติการ* ทะเบียนหนังสือรับ(นิติการ) 2560/09/20-16:30:19:02
เลขที่ : - ศธ5602(6)/พว431
21  สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
*        สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/19-14:41:20:02
เลขที่ : - ศธ 5602(12)/105
*        สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/09/14-10:24:18:02
เลขที่ : - ศธ5634(4)/ว33
*        สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2559/08/16-12:30:42:02:33
เลขที่ : - ศธ 5602(12)/ว5
22  ส่วนประชาสัมพันธ์
*        ส่วนประชาสัมพันธ์* หนังสือส่ง(ภายใน) 2560/04/07-15:30:45:02
เลขที่ : - ศธ 5602(9)/48
*        ส่วนประชาสัมพันธ์* หนังสือรับ(ภายใน) 2560/09/19-14:52:32:02
เลขที่ : - ศธ 5608/630
*        ส่วนประชาสัมพันธ์* หนังสือส่ง(ภายนอก) 2560/05/18-15:19:57:02
เลขที่ : - ศธ 5602(9)/1
*        ส่วนประชาสัมพันธ์* หนังสือรับ(ภายนอก) 2560/09/20-10:15:42:02
เลขที่ : - มวอ2173/2559
23  ส่วนกิจการนักศึกษา
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/20-16:32:58:02
เลขที่ : - -
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือรับ(ภายใน) 2560/09/20-16:32:17:02
เลขที่ : - อมทส.01/08
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือรับ(ภายนอก) 2560/09/11-13:44:34:02
เลขที่ : - -
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/09/15-14:51:11:02
เลขที่ : - -
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษ 2560/09/20-09:58:35:02
เลขที่ : - -
*        ส่วนกิจการนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2560/09/14-16:14:41:02
เลขที่ : - -
*        งานกิจกรรมนักศึกษา* หนังสือส่ง 2560/09/20-16:05:33:02
เลขที่ : - -
*        งานกิจกรรมนักศึกษา* หนังสือรับ(ภายใน) 2560/09/20-13:16:49:02
เลขที่ : - -
*        งานกิจกรรมนักศึกษา* หนังสือรับ(ภายนอก) 2560/01/06-11:26:06:02
เลขที่ : - อมทส.70/35
*        งานกิจกรรมนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/09/11-11:20:49:02
เลขที่ : - -
*        งานกิจกรรมนักศึกษา* ทะเบียบหนังสือส่งพิเศษ 2560/09/04-10:50:42:02
เลขที่ : - -
*        งานกิจกรรมนักศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2560/08/18-15:11:13:02
เลขที่ : - -
*        งานทุนการศึกษา* หนังสือส่ง 2560/09/20-11:23:15:02
เลขที่ : - -
*        งานทุนการศึกษา* หนังสือรับ(ภายใน) 2560/09/19-15:45:09:02
เลขที่ : - ศธ5611(4)/356
*        งานทุนการศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/08/17-09:20:11:02
เลขที่ : - -
*        งานทุนการศึกษา* ทะเบียบหนังสือส่งพิเศษ 2560/01/20-15:57:02:02
เลขที่ : - -
*        งานทุนการศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2560/09/14-16:12:18:02
เลขที่ : - -
*        งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก* หนังสือส่ง 2560/09/20-10:14:45:02
เลขที่ : - -
*        งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก* หนังสือรับ(ภายใน) 2560/09/20-09:15:33:02
เลขที่ : - NKM_MKT019/2560
*        งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก* หนังสือรับ(ภายนอก) 2560/09/19-08:24:55:02
เลขที่ : - -
*        งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/05/17-11:09:03:03
เลขที่ : - -
*        งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก* ทะเบียบหนังสือส่งพิเศษ 2560/05/05-10:12:52:02
เลขที่ : - -
*        งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2560/02/07-14:13:22:02
เลขที่ : - -
*        งานแนะแนว* หนังสือส่ง 2560/09/20-14:31:01:02
เลขที่ : - -
*        งานแนะแนว* หนังสือรับ(ภายใน) 2560/09/19-11:44:20:02
เลขที่ : - ศธ 56002(6)/ว845
*        งานแนะแนว* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/09/12-08:46:17:02
เลขที่ : - -
*        งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม* หนังสือส่ง 2560/09/18-12:07:35:02
เลขที่ : - -
*        งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม* หนังสือรับ(ภายใน) 2560/09/20-09:45:12:02
เลขที่ : - ที่ ศธ 5602(7)/ว40
*        งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/06/15-10:55:01:02
เลขที่ : - -
*        งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2560/08/10-11:11:15:02
เลขที่ : - -
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* หนังสือส่ง 2560/09/20-09:27:52:02
เลขที่ : - -
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* หนังสือรับ(ภายใน) 2560/09/19-13:56:19:02
เลขที่ : - ศธ5601(5)/ว1
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* หนังสือรับ(ภายนอก) 2560/08/28-11:46:45:02
เลขที่ : - ธ.พ.บ.นม387/2560
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/09/15-14:38:56:02
เลขที่ : - -
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* ทะเบียบหนังสือส่งพิเศษ 2560/09/20-09:38:32:02
เลขที่ : - -
*        งานวินัยนักศึกษาและการทหาร* ทะเบียนหนังสือส่งพิเศษเวียน 2560/09/06-14:04:32:02
เลขที่ : - -
24  สถานกีฬาและสุขภาพ
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* หนังสือส่ง 2560/09/20-11:57:22:02
เลขที่ : - ศธ 5602(10)/433
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* หนังสือรับ(ภายใน) 2560/09/20-13:37:03:02
เลขที่ : - ศธ 5601(5)/ว1
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* หนังสือรับ(ภายนอก) 2560/09/07-08:33:01:02
เลขที่ : - ศธ 5602(10)/31
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* หนังสือเวียน 2560/09/15-16:20:27:02
เลขที่ : - ศธ 5602(10)/ว17
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* ส่งพิเศษ 2560/09/20-11:46:12:02
เลขที่ : - ศธ 5602(10)/19
*        สถานกีฬาและสุขภาพ* ส่งพิเศษเวียน 2560/09/04-10:34:32:02
เลขที่ : - ศธ 5602(10)/พว6
25  สถานพัฒนาคณาจารย์
*        สถานพัฒนาคณาจารย์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/20-09:09:49:02
เลขที่ : - ศธ 5607/143
*        สถานพัฒนาคณาจารย์* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/09/20-09:13:55:02
เลขที่ : - ศธ 5602(2)/ว960
*        สถานพัฒนาคณาจารย์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/09/19-15:59:50:02
เลขที่ : - ศธ 5607/ว26
*        สถานพัฒนาคณาจารย์* หนังสือส่งพิเศษ 2560/07/18-09:40:49:02
เลขที่ : - ศธ 5607/ พ 25
*        สถานพัฒนาคณาจารย์* หนังสือส่งพิเศษเวียน 2560/08/09-14:53:38:02
เลขที่ : - ศธ 5607/พ ว37
26  ฝ่ายวิชาการ
*        ฝ่ายวิชาการ* เวียน 2558/01/19-10:46:00:02
เลขที่ : - -
27  สภาวิชาการ
*        สภาวิชาการ* ส่งปกติ 2556/04/10-16:12:19:03
เลขที่ : - ศธ 5606/54
*        สภาวิชาการ* เวียน 2560/09/15-11:02:23:02
เลขที่ : - -
28  ส่วนส่งเสริมวิชาการ
*        ส่วนส่งเสริมวิชาการ* ส่งปกติ 2556/02/06-16:13:11:02
เลขที่ : - ศธ 5602(1)/4
*        ส่วนส่งเสริมวิชาการ* เวียน 2560/01/27-09:49:34:02
เลขที่ : - ศธ5606/ว3
*        ส่วนส่งเสริมวิชาการ* พิเศษเวียน 2556/02/05-11:00:15:02
เลขที่ : - ศธ 5602(1)/พ ว12
29  ส่วนการเจ้าหน้าที่
*        ส่วนการเจ้าหน้าที่* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/20-16:13:47:02
เลขที่ : - ศธ 5602(3)/3738
*        ส่วนการเจ้าหน้าที่* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/09/20-15:12:53:02
เลขที่ : - ศธ5614/2943
*        ส่วนการเจ้าหน้าที่* ทะเบียนหนังสือเวียน 2557/01/02-10:53:30:02
เลขที่ : - ศธ 5602(3)/ว1
30  ส่วนอาคารสถานที่
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือส่ง 2560/09/20-17:03:09:02
เลขที่ : - ศธ 5602(5)/2332
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือรับ(ภายใน มทส.) 2560/09/20-15:29:58:02:50
เลขที่ : - ศธ 5614(7)/1166
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือรับ(ภายใน สอส.) 2560/09/20-14:48:06:02
เลขที่ : - ศธ 5602(5)/2208
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือรับ(ภายนอก มทส.) 2560/09/20-14:54:06:02
เลขที่ : - -
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือเวียน (ว) 2560/09/08-10:41:33:02
เลขที่ : - ศธ 5602(5)/ว22
*        ส่วนอาคารสถานที่* ศธ 5602(5)/พ 2560/09/14-14:53:38:02
เลขที่ : - ศธ 5602(5)/พ84
*        ส่วนอาคารสถานที่* ศธ 5602(5)/พว 2560/09/20-16:39:47:02
เลขที่ : - ศธ 5602(5)/พว74
*        ส่วนอาคารสถานที่* ศธ 5601/ 2560/09/20-15:05:45:02
เลขที่ : - ศธ 5601/2430
*        ส่วนอาคารสถานที่* หนังสือรับ(จัดซื้อ จัดจ้าง) 2560/08/11-16:35:41:02
เลขที่ : - ศธ 5602(5)/145
*        งานธุรการ* หนังสือส่ง 2559/12/23-14:34:33:02
เลขที่ : - /1
*        งานธุรการ* หนังสือรับ 2557/09/08-16:07:37:02
เลขที่ : -
*        งานออกแบบและก่อสร้าง* หนังสือส่ง 2557/07/25-11:36:55:02
เลขที่ : - อก./8
*        งานออกแบบและก่อสร้าง* หนังสือรับ 2560/06/06-10:10:38:02
เลขที่ : - -
*        งานรักษาความปลอดภัย* หนังสือส่ง 2560/09/20-09:22:48:02
เลขที่ : - รปภ./116
*        งานรักษาความปลอดภัย* หนังสือรับ 2560/09/20-15:16:33:02
เลขที่ : - รปภ./347-2560
*        งานรักษาความปลอดภัย* หนังสือเวียน 2560/03/24-17:15:18:02
เลขที่ : - รปภ./ว2
*        งานระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ* หนังสือรับ 2560/09/19-15:40:38:02
เลขที่ : - -
31  หน่วยพัฒนาการบริหารงาน
*        หน่วยพัฒนาการบริหารงาน* หนังสือส่ง 2560/07/05-15:55:38:02
เลขที่ : - /3
*        หน่วยพัฒนาการบริหารงาน* หนังสือรับ 2560/09/20-09:55:12:02
เลขที่ : - ศธ 5602(3)/ว 487
*        หน่วยพัฒนาการบริหารงาน* หนังสือเวียน 2560/01/25-14:44:58:02
เลขที่ : - /ว1
32  งานซ่อมบำรุงและรักษา
*        งานซ่อมบำรุงและรักษา* หนังสือส่ง 2560/09/20-08:45:47:02
เลขที่ : - ซบ./247
*        งานซ่อมบำรุงและรักษา* หนังสือรับ 2560/09/14-16:09:14:03
เลขที่ : - ศธ5602(3)/ว472
*        งานยานพาหนะ* หนังสือส่ง 2560/09/20-13:47:04:02
เลขที่ : - ยน./481
*        งานยานพาหนะ* หนังสือรับ 2560/07/06-11:01:48:02
เลขที่ : - -
*        งานยานพาหนะ* หนังสือเวียน 2559/07/07-13:49:00:02
เลขที่ : - ยน./ว2
*        งานภูมิทัศน์* หนังสือส่ง 2560/09/13-13:56:54:02
เลขที่ : - ภท./93
*        งานภูมิทัศน์* หนังสือรับ 2560/09/20-11:04:50:02
เลขที่ : - -
*        งานบริการอาคารสถานที่และกิจกรรม* หนังสือส่ง 2560/07/19-10:35:35:02
เลขที่ : - บก./9
*        งานบริการอาคารสถานที่และกิจกรรม* หนังสือรับ 2560/06/30-10:01:24:02
เลขที่ : - ศธ5602(4)/809
33  หน่วยสิ่งแวดล้อม
*        หน่วยสิ่งแวดล้อม* หนังสือส่ง 2560/09/18-14:15:40:02
เลขที่ : - สว. /73
*        หน่วยสิ่งแวดล้อม* หนังสือรับ 2560/08/08-09:47:32:02
เลขที่ : - ศธ 5602(8)/ว53
*        หน่วยการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน* หนังสือส่ง 2560/09/19-08:32:04:02
เลขที่ : - /170
*        หน่วยการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน* หนังสือรับ 2560/09/20-10:07:41:02
เลขที่ : - -
34  กิจกรรมพิเศษ การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 สุรนารีเกมส์
*        กิจกรรมพิเศษ การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 สุรนารีเกมส์* ส่ง ศธ5657 2560/05/29-08:52:55:02
เลขที่ : - ศธ5657/372
*        กิจกรรมพิเศษ การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 สุรนารีเกมส์* รับ ศธ5657 2560/02/19-10:25:35:02
เลขที่ : - ศธ5657/5
*        กิจกรรมพิเศษ การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 สุรนารีเกมส์* เวียน ศธ5657 2560/04/20-13:46:02:02
เลขที่ : - ศธ5657/ว69
*        กิจกรรมพิเศษ การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 สุรนารีเกมส์* ส่ง ศธ5657/พว 2559/05/30-14:02:16:02
เลขที่ : - ศธ5657/พว3
35  ส่วนบริหารสินทรัพย์
*        ส่วนบริหารสินทรัพย์* ส่งปกติ 2560/09/20-10:09:17:02
เลขที่ : - ศธ 5602(14)/49
*        ส่วนบริหารสินทรัพย์* หนังสือรับ 2560/09/20-15:08:13:02
เลขที่ : - ศธ5602(7)/พว124
*        ส่วนบริหารสินทรัพย์* ส่งเวียน 2560/04/20-09:37:03:02
เลขที่ : - ศธ 5602(14)/ว2
*        ส่วนบริหารสินทรัพย์* ส่งพิเศษ 2560/09/20-13:06:05:02
เลขที่ : - ศธ 5602(14)/พ64
*        ส่วนบริหารสินทรัพย์* ส่งพิเศษเวียน 2560/09/18-09:28:25:02
เลขที่ : - ศธ 5602(14)/พ ว30
36  สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* หนังสือรับ-ภายใน 2560/09/19-11:32:14:02
เลขที่ : - ศธ5602(3)/ว497
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* หนังสือรับ-ภายนอก 2560/08/03-19:01:30:02
เลขที่ : - ศธ 0501(1)/ว527
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* หนังสือส่งภายใน-นอก 2560/09/13-15:12:29:02
เลขที่ : - ศธ 5608/655
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* หนังสือเวียน-ภายใน 2560/06/28-15:39:49:02
เลขที่ : - ศธ 5608/ว92
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* หนังสือเวียน-ภายนอก 2560/07/17-08:55:50:02
เลขที่ : - ศธ 5608/ว67
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* คำสั่ง 2560/04/04-15:40:35:02
เลขที่ : - -
*        สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา* หนังสือ-ลับ 2560/05/17-11:19:32:02
เลขที่ : - ศธ5602(3)/1671
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือรับ-ภายใน 2560/09/14-17:23:09:03
เลขที่ : - ศธ5602(9)/ว357
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือรับ-ภายนอก 2560/09/19-11:39:07:02
เลขที่ : - ศธ 5608(2)/196
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือส่งภายใน-นอก 2560/09/20-17:49:05:02
เลขที่ : - ศธ 5608(2)/635
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือเวียน-ภายใน 2560/07/17-08:56:17:02
เลขที่ : - ศธ 5608(2)/ว44
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือเวียน-ภายนอก 2560/09/15-16:00:57:02
เลขที่ : - ศธ 5608(2)/ว42
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ประกาศ 2560/03/29-15:00:42:02
เลขที่ : - -
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* คำสั่ง 2560/07/18-17:16:17:02
เลขที่ : - -
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือ-ลับ 2560/09/18-09:21:32:02
เลขที่ : - ศธ5602(3)/ว489
*        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* เอกสารหลักฐานทางการศึกษา 2560/09/11-09:32:08:02
เลขที่ : - -
37  หน่วยประสานงาน มทส. กทม.
*        หน่วยประสานงาน มทส. กทม.* หนังสือรับ 2560/09/20-10:00:53:02
เลขที่ : - ศธ 5613(7)/321
*        หน่วยประสานงาน มทส. กทม.* หนังสือส่ง 2560/09/19-13:33:56:02
เลขที่ : - ศธ 5602(11)/204
38  ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี
*        ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมฯ 2560/09/20-14:41:03:02
เลขที่ : - ศธ 5601(1)/211-2560
*        ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี* ทะเบียนส่ง ศธ 5601(1)/... 2560/09/19-11:45:52:02
เลขที่ : -
*        ผู้ช่วยด้านพัฒนาระบบวิจัยและนวัตกรรม* ทะเบียนรับ-ผู้ช่วยด้านพัฒนาระบบวิจัยฯ 2560/08/23-11:09:05:02
เลขที่ : - -
39  ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ
*        ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ 2560/09/20-20:17:39:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ* ทะเบียนส่ง ศธ 5601(2)/... 2560/09/18-16:13:52:02
เลขที่ : - -
*        ผู้ช่วยด้านบริหารสารสนเทศและวิจัยสถาบัน* ทะเบียนรับ-ผู้ช่วยด้านบริหารสารสนเทศและวิจัยสถาบัน 2560/08/23-10:56:05:02
เลขที่ : - -
40  ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล
*        ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายวิชาการฯ 2560/09/20-17:21:16:02
เลขที่ : - -
*        ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล* ทะเบียนส่ง ศธ 5601(3)/... 2560/09/13-09:06:14:03
เลขที่ : - -
41  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
*        ฝ่ายทรัพยากรบุคคล* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 2560/09/20-16:22:19:02
เลขที่ : - ศธ 5602(3)/3738
*        ฝ่ายทรัพยากรบุคคล* ทะเบียนส่ง ศธ 5601(4)/... 2560/08/31-15:41:23:02
เลขที่ : - ศธ5601(4)/1
42  ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
*        ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน 2560/09/19-14:35:29:02
เลขที่ : - กค0408.4/ว345
*        ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน* ทะเบียนส่ง ศธ 5601(5)/... 2560/09/14-10:25:59:02
เลขที่ : - -
43  ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
*        ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ 2560/09/20-14:58:28:02
เลขที่ : - ศธ 5602(10)/433
*        ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนส่ง ศธ 5601(6)/... 2560/09/14-20:51:20:03
เลขที่ : - ศธ 5601(6)/9
*        ผู้ช่วยด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนรับ-ผู้ช่วยด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ 2560/09/18-10:43:56:02
เลขที่ : - ศธ 5602(3)/ว488
*        ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์* ทะเบียนเวียน ศธ 5601(6)/... 2560/08/11-13:59:02:02
เลขที่ : - -
44  ฝ่ายบริหารทั่วไป
*        ฝ่ายบริหารทั่วไป* ทะเบียนรับ-รธ.ฝ่ายบริหารทั่วไป 2560/09/20-16:22:15:02
เลขที่ : - ศธ5602(14)/พ86
45  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/20-15:11:57:02
เลขที่ : - ศธ 5614/3061
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/09/20-17:38:27:02
เลขที่ : - ศธ 5614(15)/533
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/09/20-14:49:24:02
เลขที่ : - ศธ 5614/ว228
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* คำสั่ง สววศ. 2560/09/19-11:11:39:02
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ประกาศ สววศ. 2560/09/13-13:22:20:02
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ออกเลข-ประชาสัมพันธ์ 2560/09/18-15:37:03:02
เลขที่ : - ศธ 5656/98
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* Action Dean 2556/07/18-10:35:02:02
เลขที่ : - ศธ 5602(8)/พว 27
*        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* เลขที่สัญญาแหล่งทุนภายนอก 2559/01/13-10:22:38:03
เลขที่ : - สววศ.1/2558
*        ส่วนสำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/19-16:38:07:02
เลขที่ : - ศธ 5614(1)/40
*        ส่วนสำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/05/02-09:54:47:02
เลขที่ : - ศธ 5614(1)/ว1
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/20-17:13:32:02
เลขที่ : - ศธ 5614(9)/431
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/09/20-11:06:44:02
เลขที่ : - -
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/09/11-09:04:48:02
เลขที่ : - ศธ 5614(22)/ว23
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/20-15:46:26:02
เลขที่ : - ศธ 5614(12)/950
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/09/20-15:45:29:02
เลขที่ : - ศธ 5614/ว228
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/08/24-09:01:06:02
เลขที่ : - ศธ 5614(12)/ว23
*        สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/20-16:12:15:02
เลขที่ : - ศธ 5614(15)/533
*        สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/09/20-16:16:42:02
เลขที่ : - ศธ 5602(5)/พว 71
*        สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/08/22-14:03:34:02
เลขที่ : - ศธ 5614(15)/ว10
*        สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/20-15:37:34:02
เลขที่ : - ศธ 5614(2)/377
*        สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/09/20-12:32:27:02
เลขที่ : - ศธ5633(4)/ว130
*        สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/05/25-10:51:11:02
เลขที่ : - ศธ 5614(2)/ว2
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/20-11:12:47:02
เลขที่ : - ศธ 5614(3)/387
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/09/20-16:43:19:02
เลขที่ : - ศธ 5614/ว228
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/08/31-16:17:09:02
เลขที่ : - ศธ 5614(3)/ว35
*        สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/15-15:45:05:02
เลขที่ : - ศธ 5614(4)/451
*        สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/09/20-08:46:23:02
เลขที่ : - ใบรับงานที่ 0290/2560
*        สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/09/08-10:08:13:02
เลขที่ : - ศธ 5614(4)/ว6
*        สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/14-16:26:33:02
เลขที่ : - ศธ 5614(5)/233
*        สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/09/20-16:12:17:02
เลขที่ : - ศธ 5602(2)/ว963
*        สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/09/01-10:44:43:02
เลขที่ : - ศธ 5614(5)/ว2
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/20-16:41:15:02
เลขที่ : - ศธ 5614(6)/359
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/09/20-14:06:17:02
เลขที่ : - ศธ 5602(2)/ว961
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/02/21-08:29:44:03
เลขที่ : - ศธ 5614(6)/ว3
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/20-13:27:54:02
เลขที่ : - ศธ 5614(7)/1182
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/09/20-10:53:43:02
เลขที่ : - ศธ 5602(2)/ว951
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/09/04-08:52:15:02
เลขที่ : - ศธ 5614(7)/ว49
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/18-14:30:21:02
เลขที่ : - ศธ 5614(8)/273
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/09/20-14:40:03:02
เลขที่ : - ศธ 5602(2)/ว961
*        สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก* ทะเบียนหนังสือเวียน 2559/09/30-10:08:04:02
เลขที่ : - ศธ 5614(8)/ว2
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/20-12:50:20:02
เลขที่ : - ศธ 5614(9)/354
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/09/20-10:45:43:02
เลขที่ : - ศธ 5602(2)/ว951
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/05/18-14:11:34:02
เลขที่ : - ศธ 5614(9)/ว3
*        สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/20-09:33:22:02
เลขที่ : - ศธ 5614(10)/299
*        สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/09/20-16:45:31:02
เลขที่ : - ศธ 5614/ว228
*        สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/08/18-11:14:45:02
เลขที่ : - ศธ 5614(10)/ว8
*        สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/20-11:10:20:02
เลขที่ : - ศธ 5614(11)/461
*        สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/09/20-11:26:52:02
เลขที่ : - ศธ 5602(2)/ว960
*        สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/07/19-15:08:13:02
เลขที่ : - ศธ 5614(11)/ว1
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/20-15:48:01:02
เลขที่ : - ศธ 5614(13)/400
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/09/20-15:51:54:02
เลขที่ : - ศธ 5614/ว228
*        สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/07/07-14:38:02:02
เลขที่ : - ศธ 5614(13)/ว2
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/20-14:30:29:02
เลขที่ : - ศธ 5614(17)/485
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/09/20-08:50:38:02
เลขที่ : - ศ5602(7)/ว35
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/08/29-14:31:18:02
เลขที่ : - -
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/20-15:32:23:02
เลขที่ : - ศธ 5614(16)/266
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/09/20-16:18:28:02
เลขที่ : - ศธ 5602(2)/ว963
*        สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/06/26-15:14:02:02
เลขที่ : - ศธ 5614(16)/ว2
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/13-15:17:20:02
เลขที่ : - ศธ 5614(18)/42
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/09/20-16:29:18:02
เลขที่ : - ศธ 5602(2)/ว961
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/02/24-10:04:07:03
เลขที่ : - ศธ 5614(18)/ว1
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/20-09:37:55:02
เลขที่ : - ศธ 5614(19)/527
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/09/20-11:12:44:02
เลขที่ : - ศธ 5602(2)/ว958
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/09/18-14:20:11:02
เลขที่ : - ศธ 5614(19)/ว27
*        สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์* ทะเบียนหนังสือรับ 2556/06/27-10:27:51:02
เลขที่ : - ศธ520721/594
*        สำนักงานหลักสูตรนอกเวลา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/15-11:22:08:03
เลขที่ : - ศธ 5659/50
*        สำนักงานหลักสูตรนอกเวลา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2557/03/21-11:47:31:02
เลขที่ : - ศธ 5602(4)/563.25
*        สำนักงานหลักสูตรนอกเวลา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2557/07/16-15:09:38:02
เลขที่ : - ศธ 5659/ว1
46  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
*        สำนักวิชาแพทยศาสตร์* ประกาศ 2560/05/24-04:05:45:02
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาแพทยศาสตร์* คำสั่ง 2560/09/19-09:18:31:02
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/20-18:11:12:02
เลขที่ : - ศธ 5615/1350
*        สำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/09/20-16:41:47:02
เลขที่ : - MRN.2560/137
*        สำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/09/20-18:11:49:02
เลขที่ : - ศธ 5615/ว155
*        ส่วนสำนักงานคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/04-09:10:05:02
เลขที่ : - ศธ 5615(1)/17
*        ส่วนสำนักงานคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/08/18-10:24:47:02
เลขที่ : - ศธ 5615(1)/ว7
*        สถานแพทยศาสตรศึกษา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/08/21-16:25:33:02
เลขที่ : - ศธ 5615(19)/25
*        สถานแพทยศาสตรศึกษา* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/03/08-16:54:22:03
เลขที่ : - ศธ 5615(20)/ว 19
*        สถานแพทยศาสตรศึกษา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/05/30-09:20:39:02
เลขที่ : - ศธ 5615(19)/ว10
*        สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2559/03/01-14:09:51:02
เลขที่ : - ศธ 5615(2)/1
*        สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2559/01/22-15:16:19:02
เลขที่ : - ศธ 5602(6)/พว805
*        สาขาวิชาจักษุวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2558/12/09-12:43:56:02:15
เลขที่ : - ศธ 5615(3)/1
*        สาขาวิชาจักษุวิทยา* ทะเบียนหนังสือรับ 2559/01/22-15:17:21:03
เลขที่ : - ศธ 5602(3)/243
*        สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/08/07-09:16:24:02
เลขที่ : - ศธ 5615(4)/1
*        สาขาวิชาพยาธิวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/06-09:03:06:02
เลขที่ : - ศธ 5615(6)/7
*        สาขาวิชาพยาธิวิทยา* ทะเบียนหนังสือรับ 2559/01/22-15:23:10:03
เลขที่ : - ศธ 5615(18)/27
*        สาขาวิชาพยาธิวิทยา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2558/07/10-14:30:05:02
เลขที่ : - ศธ 5615(6)/ว2
*        สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/06/23-14:21:45:02
เลขที่ : - ศธ 5615(8)/1
*        สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา* ทะเบียนหนังสือรับ 2558/06/03-16:27:09:02
เลขที่ : - ศธ 5602(3)/1509
*        สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/19-11:41:24:02
เลขที่ : - ศธ 5615(9)/90
*        สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน* ทะเบียนหนังสือรับ 2558/08/20-12:58:24:02
เลขที่ : - ศธ 5602(8)/ว46
*        สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/08/24-15:00:59:02
เลขที่ : - ศธ 5615(9)/ว20
*        สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู* ทะเบียนหนังสือส่ง 2558/06/26-16:48:59:02
เลขที่ : - ศธ 5615(10)/2
*        สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู* ทะเบียนหนังสือรับ 2559/01/22-15:24:07:02
เลขที่ : - ศธ 5602(6)/พว911
*        สาขาวิชาศัลยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2559/05/12-10:45:35:02
เลขที่ : - ศธ 5615(11)/1
*        สาขาวิชาศัลยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2559/01/22-15:30:03:03
เลขที่ : - ศธ5603/ว144
*        สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/03/28-16:46:45:02
เลขที่ : - ศธ 5615(12)/2
*        สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา* ทะเบียนหนังสือรับ 2559/01/22-15:30:32:03
เลขที่ : - ศธ 5621/128
*        สาขาวิชาออร์โธปิดิคส์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2559/03/31-17:21:06:02
เลขที่ : - ศธ 5615(14)/1
*        สาขาวิชาออร์โธปิดิคส์* ทะเบียนหนังสือรับ 2559/01/22-15:32:05:02
เลขที่ : - ศธ 5615(18)/29
*        สาขาวิชาอายุรศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/08/11-11:00:35:02
เลขที่ : - ศธ 5615(15)/2
*        สาขาวิชาอายุรศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2559/01/22-15:35:14:02
เลขที่ : - ศธ 5633(4)/ว11
*        * ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/06/27-10:35:21:02
เลขที่ : - ศธ 5615(16)/94
*        * ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/06/23-18:41:12:02
เลขที่ : - ศธ 5615(17)/252
*        สถานวิจัยสำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/12-09:38:29:02
เลขที่ : - ศธ 5615(18)/160
*        สถานวิจัยสำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2557/08/13-09:03:46:02
เลขที่ : - ศธ 5621/ว370
*        สถานวิจัยสำนักวิชาแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/08/21-10:17:58:02
เลขที่ : - ศธ 5615(18)/ว1
47  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
*        โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/07/11-15:09:45:02
เลขที่ : - ศธ 5615(20)/290
*        โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/09/20-16:22:09:02
เลขที่ : - ตช.0018(นม).(29)4325
*        โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* คำสั่ง 2559/05/05-15:07:58:02
เลขที่ : - -
*        โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/02/04-15:55:54:02
เลขที่ : - ศธ 5615(20)/ว14
48  แผนกเวชระเบียนและสิทธิการรักษา
*        แผนกเวชระเบียนและสิทธิการรักษา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2557/05/30-22:32:55:02
เลขที่ : - -
*        แผนกเวชระเบียนและสิทธิการรักษา* ทะเบียนหนังสือรับ 2557/12/13-13:58:19:02
เลขที่ : - ศธ5602(3)/5665
49  แผนกสารสนเทศทางการแพทย์
*        แผนกสารสนเทศทางการแพทย์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2557/04/22-17:03:45:02
เลขที่ : - -
50  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/20-11:26:30:02
เลขที่ : - ศธ 5613(1)/710
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/09/20-16:23:18:02
เลขที่ : - ศธ 5613(7)/324
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/09/20-11:19:24:02
เลขที่ : - ศธ 5613(1)/ว92
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* คำสั่ง สวทก. 2560/09/20-14:45:58:02
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ศธ 5613(1)/พ 2560/03/27-16:13:57:02
เลขที่ : - ศธ 5613(1)/พ9
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ศธ 5613(1)/พ ว 2560/04/11-16:19:31:02
เลขที่ : - ศธ 5613(1)/พ ว2
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/20-13:14:48:02
เลขที่ : - ศธ 5613(2)/627
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/09/20-13:58:17:02
เลขที่ : - ศธ 5614(10)/293
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/09/20-10:18:57:02
เลขที่ : - ศธ 5613(2)/ว55
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/20-14:29:26:02
เลขที่ : - ศธ 5613(3)/855
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์* ทะเบียนหนังสือรับ 2558/12/22-16:17:16:02
เลขที่ : - ศธ 5631(2)/ว.40
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/08/11-17:57:32:02
เลขที่ : - ศธ 5613(3)/ว52
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/19-15:34:25:02
เลขที่ : - ศธ 5613(4)/668
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/09/20-09:36:16:02
เลขที่ : - ศธ 5613(1)/ว88
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/05/29-09:56:23:02
เลขที่ : - ศธ 5613(4)/ว1
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/20-14:54:01:02
เลขที่ : - ศธ 5613(5)/613
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/09/20-15:00:48:02
เลขที่ : - ศธ 5613(5)/553-2560
51  ฟาร์มมหาวิทยาลัย
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/20-10:53:45:02
เลขที่ : - ศธ 5613(6)/1390
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/09/20-15:45:34:02
เลขที่ : - ศธ 5613(4)/1458
*        ฟาร์มมหาวิทยาลัย* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/09/18-11:58:03:02
เลขที่ : - ศธ 5613(6)/ว119
52  สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/20-15:51:00:02
เลขที่ : - ศธ 5613(7)/325
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/09/13-11:42:52:02
เลขที่ : - ศธ 5621/ว.382
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/09/12-12:07:50:02
เลขที่ : - ศธ 5613(7)/ว15
53  สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2556/12/26-09:56:07:02
เลขที่ : - ศธ 5612/508
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/09/20-13:57:20:02
เลขที่ : - ศธ 5612(5)/578
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* หนังสือเวียน(ภายนอก) 2556/03/01-14:47:23:02
เลขที่ : - ศธ 5612/ว22
*        สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือ(ลับ) 2558/02/09-12:07:30:02
เลขที่ : - ศธ 5616(1)/ว.12
*        ส่วนสำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2556/02/13-15:29:00:02
เลขที่ : - ศธ 5612/3
*        สาขาวิชาศึกษาทั่วไป* ทะเบียนหนังสือส่ง 2555/01/06-16:23:32:02
เลขที่ : - ศธ 5612(3)/5
*        สาขาวิชาศึกษาทั่วไป* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/09/20-13:24:58:02
เลขที่ : - ศธ 5602(7)/ว 38
*        สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/08/29-16:02:33:02
เลขที่ : - -
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/20-17:01:24:02
เลขที่ : - ศธ 5612(4)/541
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/09/19-08:37:46:02
เลขที่ : - -
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ* หนังสือเวียน(ภายใน) 2560/05/25-11:32:02:02
เลขที่ : - ศธ 5612(4)/ว13
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/20-16:41:53:02
เลขที่ : - ศธ 5612(5)/588
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/09/20-14:41:02:02
เลขที่ : - -
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ* หนังสือเวียน(ภายใน) 2560/08/08-11:08:58:02
เลขที่ : - ศธ 5612(5)/ว16
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ* ทะเบียนหนังสือ(ลับ) 2560/03/14-16:52:25:02
เลขที่ : - ศธ 5633(4)/ว40
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/20-13:52:52:02
เลขที่ : - ศธ 5612(6)/100
*        สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/09/12-12:51:26:02
เลขที่ : - ศธ 5633(5)/282
54  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
*        สำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/20-16:56:23:02
เลขที่ : - ศธ 5611(1)/941
*        สำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/09/20-15:43:51:02
เลขที่ : - ศธ 5611(5)/1018
*        สำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/09/13-17:09:35:02
เลขที่ : - ศธ 5611/ว77
*        สาขาวิชาฟิสิกส์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/20-15:09:47:02
เลขที่ : - ศธ 5611(5)/1026
*        สาขาวิชาฟิสิกส์* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/09/20-14:06:38:02
เลขที่ : - -
*        สาขาวิชาฟิสิกส์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2559/10/27-15:47:38:02
เลขที่ : - ศธ 5611(5)/ว2
*        สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/04/03-11:49:35:02
เลขที่ : - ศธ 5611(6)/7
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2558/06/22-10:04:35:02
เลขที่ : - ศธ 5611(7)/32
*        สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์* ทะเบียนหนังสือรับ 2556/07/09-11:36:26:02
เลขที่ : - ศธ 5602(4)/ว.23
*        ศูนย์ความเป็นเลิศ นาโนเทค-มทส. ด้านวัสดุนาโนเพื่อสมบัติเฉพาะทางขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/19-09:56:50:02
เลขที่ : - ศธ 5647/42
*        ศูนย์ความเป็นเลิศ นาโนเทค-มทส. ด้านวัสดุนาโนเพื่อสมบัติเฉพาะทางขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/04/20-15:36:11:02
เลขที่ : - วท 5406/246
*        ศูนย์ความเป็นเลิศ นาโนเทค-มทส. ด้านวัสดุนาโนเพื่อสมบัติเฉพาะทางขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/09/15-16:06:50:02
เลขที่ : - ศธ 5647/ว4
55  โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน
*        โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/19-15:53:20:02
เลขที่ : - ศธ 5650/121
*        โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/09/20-16:28:11:02
เลขที่ : - ศธ 5602(2)/ว962
*        โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/08/24-09:48:04:02
เลขที่ : - ศธ 5650/ว9
56  สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
*        สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์* ทะเบียนส่ง 2559/04/28-14:03:52:02
เลขที่ : - ศธ 5611(10)/63
*        สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์* ทะเบียนรับ 2560/03/20-18:52:00:02
เลขที่ : - ศธ 5634(4)/554
*        สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์* ทะเบียนส่งเวียน 2559/07/01-16:42:00:02
เลขที่ : - ศธ 5611(10)/ว1
*        สาขาวิชาปรีคลินิก* ทะเบียนส่ง 2560/09/20-11:31:44:02
เลขที่ : - ศธ 5611(11)/592
*        สาขาวิชาปรีคลินิก* ทะเบียนรับ 2560/09/20-10:19:13:02
เลขที่ : - ศธ 5633(4)ว 130
*        สาขาวิชาปรีคลินิก* ทะเบียนส่งเวียน 2560/07/14-09:41:30:02
เลขที่ : - ศธ 5611(11)/ว11
*        สาขาวิชาปรสิตวิทยา* ทะเบียนส่ง 2558/10/01-11:46:14:02
เลขที่ : - ศธ 5611(12)/13
*        สาขาวิชาปรสิตวิทยา* ทะเบียนรับ 2558/09/08-14:36:05:02
เลขที่ : - ศธ 5643(4)/อส.468
*        สาขาวิชาเภสัชวิทยา* ทะเบียนส่ง 2559/08/30-14:06:46:02
เลขที่ : - ศธ 5611(13)/70
*        สาขาวิชาเภสัชวิทยา* ทะเบียนรับ 2559/04/26-10:50:29:02
เลขที่ : - ศธ 5621/751
*        สาขาวิชาเภสัชวิทยา* ทะเบียนส่งเวียน 2559/02/03-13:43:45:02
เลขที่ : - ศธ 5611(13)/ว5
*        สาขาวิชาชีววิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/20-15:01:37:02
เลขที่ : - ศธ 5611(4)/407
*        สาขาวิชาชีววิทยา* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/09/20-09:56:33:02
เลขที่ : - ศธ5621/ว381
*        สาขาวิชาชีววิทยา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/09/01-12:03:21:02
เลขที่ : - ศธ 5611(4)/ว38
*        สาขาวิชาจุลชีววิทยา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2559/04/28-11:44:02:02
เลขที่ : - ศธ 5611(8)/45
*        สาขาวิชาจุลชีววิทยา* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/01/13-11:04:03:03:15
เลขที่ : - ศธ5612(2)/ว2
*        สาขาวิชาจุลชีววิทยา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2559/02/15-09:17:16:02
เลขที่ : - ศธ 5611(8)/ว4
*        โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/18-15:53:46:03
เลขที่ : - ศธ 5644/89
*        โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/09/20-10:17:18:02
เลขที่ : - ศธ 5602(3)/ว497
*        โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/08/25-08:56:23:02
เลขที่ : - ศธ 5644/ว1
*        ส่วนสำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2559/11/01-14:45:29:02
เลขที่ : - ศธ5634(1)/ว155
*        สาขาวิชาคณิตศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/14-14:39:38:02
เลขที่ : - ศธ 5611(3)/175
*        สาขาวิชาคณิตศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/09/20-15:05:53:02
เลขที่ : - ศธ 5633(4)/ว.130
*        สาขาวิชาคณิตศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/07/13-10:24:21:02
เลขที่ : - ศธ 5611(3)/ว3
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/18-11:52:25:02
เลขที่ : - ศธ 5611(15)/177
*        สถานวิจัยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/09/20-14:10:15:02
เลขที่ : - ศธ 5611(-)/
*        สาขาวิชาเคมี* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/20-10:28:23:02
เลขที่ : - ศธ 5611(2)/810
*        สาขาวิชาเคมี* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/09/20-17:16:08:02
เลขที่ : - ศธ0517/4725
*        สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/19-13:40:41:02
เลขที่ : - ศธ 5611(14)/280
*        สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/09/20-11:35:02:02
เลขที่ : - ศธ 5602(3)/3709
*        สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/08/17-16:10:09:02
เลขที่ : - ศธ 5611(14)/ว38
57  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
*        สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/20-15:28:16:02
เลขที่ : - ศธ 5616(1)/775
*        สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/09/13-13:23:50:02
เลขที่ : - ศธ5632/ว.21
*        สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/08/22-09:48:13:02
เลขที่ : - ศธ 5616(1)/ว53
58  สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
*        สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/12-15:15:55:02
เลขที่ : - ศธ 5617/414
*        สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/09/20-14:25:26:02
เลขที่ : - ทปอ.60/ว525
*        สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/09/13-17:26:17:02
เลขที่ : - ศธ 5617/ว29
*        สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์* คำสั่ง สวทพ. 2559/08/19-19:55:52:02
เลขที่ : - -
59  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
*        สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* คำสั่ง 2560/09/11-09:09:16:02
เลขที่ : - -
*        สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/20-16:49:02:02
เลขที่ : - ศธ 5618/227
*        สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/09/20-11:27:26:02
เลขที่ : - สธ 0919.09/ว48
*        สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/09/08-16:01:44:02
เลขที่ : - ศธ 5618/ว13
*        ส่วนสำนักงานคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/09/18-20:13:03:02
เลขที่ : - -
*        สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/14-14:44:13:02
เลขที่ : - ศธ 5618(2)/22
*        สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/01/13-11:49:08:02
เลขที่ : - -
*        สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/03/16-17:22:58:02
เลขที่ : - ศธ 5615(16)/ว1
*        สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/20-21:34:13:02
เลขที่ : - ศธ 5618(3)/52
*        สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/07/26-15:35:25:02
เลขที่ : - -
*        สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย* ทะเบียนหนังสือเวียน 2559/12/23-20:13:12:02
เลขที่ : - ศธ 5615(17)/ว18
*        สถานวิจัยสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/15-10:10:57:02
เลขที่ : - ศธ 5618(5)/10
60  เทคโนธานี
*        เทคโนธานี* หนังสือส่ง(ภายนอก) 5634/ 2560/09/20-13:40:19:02
เลขที่ : - ศธ 5634/517
*        เทคโนธานี* หนังสือรับ(ภายใน มทส.) 2560/04/25-14:47:43:02
เลขที่ : - -
*        เทคโนธานี* หนังสือรับ(ภายนอก มทส.) 2560/09/20-16:20:11:02
เลขที่ : - ศธ0514.1.76/4984
*        เทคโนธานี* หนังสือเวียน (ภายนอก) 5634/ว 2560/09/19-08:45:44:02
เลขที่ : - ศธ 5634/ว47
*        เทคโนธานี* คำสั่ง ทธ. 2560/09/08-14:43:29:02
เลขที่ : - -
*        เทคโนธานี* ประกาศ ทธ. 2555/01/31-17:29:09:02
เลขที่ : - -
*        สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี* หนังสือส่ง(ภายใน)5634(1)/ 2560/09/20-13:54:48:02
เลขที่ : - ศธ 5634(1)/1012
*        สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี* หนังสือรับ(ภายใน) 5634(1)/ 2560/09/20-15:46:17:02
เลขที่ : - ศธ5614(19)/521
*        สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี* หนังสือเวียน(ภายใน) 5634(1)/ว 2560/09/20-16:06:27:02
เลขที่ : - ศธ 5634(1)/ว130
*        สำนักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร* หนังสือส่ง(ภายใน) 5634(2)/ 2560/08/31-14:22:32:02
เลขที่ : - ศธ 5634(2)/184
*        สำนักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร* หนังสือรับ(ภายใน) 5634(2)/ 2560/08/28-15:01:32:02
เลขที่ : - ศธ 5634(4)/1197
*        สำนักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร* หนังสือรับ(ภายนอก) 5634(2)/ 2560/08/31-14:35:45:02
เลขที่ : - นม 55202.2/60
*        สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม* หนังสือส่ง(ภายใน) 5634(3)/ 2560/09/20-15:07:27:02
เลขที่ : - ศธ 5634(3)/1231
*        สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม* หนังสือรับ(ภายใน) 5634(3)/ 2560/09/20-15:14:47:02
เลขที่ : - ศธ 5602(2)/-
*        สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม* หนังสือรับ(ภายนอก) 5634(3)/ 2560/09/19-15:12:24:02
เลขที่ : - ศธ0530.16/ว1549
*        สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม* หนังสือแจ้งเวียน(ภายใน) 5634(3)/ว 2560/07/14-15:20:48:02
เลขที่ : - ศธ 5634(3)/ว9
*        สำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ* หนังสือส่ง(ภายใน) 5634(4)/ 2560/09/20-20:26:17:02
เลขที่ : - ศธ 5634(4)/1481
*        สำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ* หนังสือรับ(ภายใน) 5634(4)/ 2560/09/20-13:58:47:02
เลขที่ : - -
*        สำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ* หนังสือรับ(ภายนอก) 5634(4)/ 2560/09/12-18:52:28:02
เลขที่ : - ศธ 5634(4)/24
*        สำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ* หนังสือแจ้งเวียน(ภายใน) 5634(4)/ว 2560/09/12-18:10:36:02
เลขที่ : - ศธ 5634(4)/ว33
*        สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี* หนังสือส่ง(ภายใน) 5634(5)/ 2560/09/20-11:45:49:02
เลขที่ : - ศธ 5634(5)/269
*        สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี* หนังสือรับ(ภายใน) 5634(5)/ 2560/09/19-09:36:03:02
เลขที่ : - ศธ 5634(1)/ว29
*        สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี* หนังสือรับ(ภายนอก) 5634(5)/ 2560/09/20-08:40:31:02
เลขที่ : - ไม่มีเลขที่หนังสือ
*        สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี* หนังสือแจ้งเวียน(ภายใน) 5634(5)/ว 2560/09/18-09:08:55:02
เลขที่ : - ศธ 5634(5)/ว5
61  สมาคมเทคโนโลยีสุรนารี
*        สมาคมเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือส่ง(ภายใน) 2555/05/17-17:00:52:02
เลขที่ : - สทส.40(1)/59
*        สมาคมเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือส่ง(ภายนอก) 2555/02/28-13:32:31:02
เลขที่ : - สทส.40(2)/7
*        สมาคมเทคโนโลยีสุรนารี* หนังสือรับ 2555/04/24-09:48:56:02
เลขที่ : - สสสท.2555(2)/ว081
62  ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล
*        ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/20-17:21:52:02
เลขที่ : - ศธ 5655/237
*        ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/09/13-10:07:05:02
เลขที่ : - ศธ 5655/ว10
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/08/25-08:57:23:02
เลขที่ : - ศธ 5652/16
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/07/19-13:48:43:02
เลขที่ : - ศธ 5602(4)/1880
*        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/01/24-14:26:36:03
เลขที่ : - ศธ 5652/ว1
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/20-17:14:36:02
เลขที่ : - ศธ 5654/327
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/09/19-12:14:15:02
เลขที่ : - -
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/01/25-15:08:37:02
เลขที่ : - ศธ 5654/ว1
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/08-11:00:19:02
เลขที่ : - ศธ 5651/142
*        ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/09/13-15:13:45:02
เลขที่ : - ศธ 5635(1)/413
*        ศูนย์การให้บริการทางวิชาการสำหรับนักเรียนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา(สอวน.)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/15-16:37:06:02
เลขที่ : - ศธ 5611(1)/63
*        ศูนย์การให้บริการทางวิชาการสำหรับนักเรียนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา(สอวน.)* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/04/07-08:46:39:02
เลขที่ : - ศธ 5611(4)/116
*        ศูนย์การให้บริการทางวิชาการสำหรับนักเรียนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา(สอวน.)* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/09/06-09:21:34:02
เลขที่ : - ศธ 5648/ว10
*        ศูนย์การให้บริการทางวิชาการสำหรับนักเรียนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา(สอวน.)* ประกาศ 2560/09/12-18:24:03:02
เลขที่ : -
*        ศูนย์การให้บริการทางวิชาการสำหรับนักเรียนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา(สอวน.)* คำสั่ง 2560/07/12-08:51:42:02
เลขที่ : - -
63  โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA)
*        โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA)* ทะเบียนหนังสือส่ง 2560/09/20-15:56:56:02
เลขที่ : - ศธ 5645/375
*        โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA)* ทะเบียนหนังสือรับ 2560/09/20-11:02:23:02
เลขที่ : - ศธ 5602(7)/พว124
*        โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA)* ทะเบียนหนังสือเวียน 2560/09/19-16:47:52:02
เลขที่ : - ศธ 5645/ว4