ส่วนที่ 1 แสดงข้อมูลรายชื่อผู้เข้าอบรม
ลำดับ. สถานะ/ปี-เดือน-วัน ชั่วโมง:นาที:วินาที (ลงทะเบียน/ยืนยัน)       ชื่อ-สกุล สังกัด อีเมล์
1 ลงทะเบียน : 2018-08-22 09:34:01
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2018-09-05 13:36:46
น.ส.บุษบงก์ ปิ่นเพ็ชร  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4076 สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ bootsabong@sut.ac.th
2 ลงทะเบียน : 2018-08-27 10:55:36
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2018-09-05 08:58:35
ว่าที่ ร.ต.หญิงสุกัญญา วิบูลย์กูล  (หัวหน้างานจัดเก็บเอกสาร สสน.) โทร.4075 สสน.งานจัดเก็บเอกสาร sukiyaki@sut.ac.th
3 ลงทะเบียน : 2018-08-28 14:33:29
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2018-09-05 08:56:06
นางรดาณัฐ ประพิณ  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.3137 งานธุรการ สารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ สกน. radanut@sut.ac.th
4 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2018-09-05 08:55:34
นายปรีชา นาหัวนิน  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.3113 งานธุรการ สารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ สกน. preecha@sut.ac.th
5 ลงทะเบียน : 2018-08-28 13:11:24
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2018-09-05 09:12:20
น.ส.ชลลดา พจน์จะโป๊ะ  (พนักงานธุรการ) โทร.4307 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม chonlada@sut.ac.th
6 ลงทะเบียน เข้าอบรม
ลงทะเบียนเมื่อ : 2018-08-16 13:04:05
นางธัญรัศม์ ศรีเรืองรัตนกุล  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.3113 งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ (งาน DSS) thanyarat@sut.ac.th
7 ลงทะเบียน : 2018-08-25 18:19:30
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2018-09-05 08:46:48
นางสุดารัตน์ น้อยมะโน  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4661 งานสารสนเทศและบริหารจัดการสำนักงาน sudarat@sut.ac.th
8 ลงทะเบียน : 2018-08-24 13:51:53
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2018-09-05 08:47:11
นายสมจิน เปียโคกสูง  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4659 งานพัฒนาการเรียนการสอนและวิจัย somjin@sut.ac.th
9 ลงทะเบียน : 2018-08-24 08:59:33
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2018-09-05 08:45:57
น.ส.มยุรี เชื้อจันทึก  (พนักงานธุรการ) โทร.4042 ส่วนส่งเสริมวิชาการ mayuree1715@sut.ac.th
10 ลงทะเบียน : 2018-08-27 09:39:51
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2018-09-05 08:42:48
น.ส.นิชธาวัลย์ แก่นจักร์  (พนักงานธุรการ) โทร.4042 ส่วนส่งเสริมวิชาการ nitthawan@sut.ac.th
11 ลงทะเบียน : 2018-08-27 13:41:24
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2018-09-05 08:38:42
น.ส.จันทกานต์ ปลั่งกลาง  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4033 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย jantakarn@sut.ac.th
12 ท่านยืนยัน ไม่เข้าอบรม
เมื่อ : 2018-08-27 09:56:22   
นางชุติมา ไชยเสน  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.3120 ส่วนกิจการนักศึกษา chiyasen@sut.ac.th
13 ลงทะเบียนเมื่อ : 2018-08-29 09:40:44
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2018-08-29 09:40:44   น.ส.วิพาณู ปุริมาโน
น.ส.วิพาณู สีม่วงงาม  (พนักงานธุรการ) โทร.4062 ส่วนทรัพยากรบุคคล wipanu@sut.ac.th
14 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2018-09-07 09:25:02
น.ส.เสาวณีย์ ภูหัวไร่  (พนักงานธุรการ) โทร.- สำนักงานคณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ saowanee.p@sut.ac.th
15 ลงทะเบียนเมื่อ : 2018-08-24 09:41:10
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2018-08-24 09:41:10   น.ส.น้ำค้าง ชมเมืองปัก
น.ส.น้ำค้าง ชมเมืองปัก  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.3124 งานวินัยนักศึกษาและการทหาร namkang@sut.ac.th
16 ท่านแจ้งเจ้าหน้าที่ ยืนยัน ไม่เข้าอบรม
เมื่อ : 2018-09-07 09:10:51   
น.ส.ปภาดา มาโนชญ์ธนัง  (พนักงานปฏิบัติการ) โทร.4712 งานสารสนเทศบุคคล paphada@sut.ac.th
17 ลงทะเบียน : 2018-08-24 14:38:36
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2018-09-05 08:55:47
นางกัญพัชร์ ปิติอนันต์วุฒิ  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.3128 งานวินัยนักศึกษาและการทหาร sumalai@sut.ac.th
18 ลงทะเบียนเมื่อ : 2018-08-24 10:59:27
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2018-08-24 10:59:27   น.ส.นฤมล ศรีพนม
น.ส.นฤมล ศรีพนม  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.3016-7 ศูนย์บริการการศึกษา naruemon@sut.ac.th
19 ลงทะเบียน : 2018-08-29 09:20:28
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2018-09-05 08:52:54
นายวิระชน ศรีราง  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4034 สสน.งานไปรษณีย์ wirachon@sut.ac.th
20 ลงทะเบียนเมื่อ : 2018-08-24 08:53:40
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2018-08-24 08:53:40   
นางณัฐฏา ศรีสุรักษ์  (พนักงานธุรการ) โทร.4152 สำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร natta@sut.ac.th
21 ลงทะเบียน : 2018-08-27 14:16:52
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2018-09-05 08:53:09
นางจาริพร คลองโนนสูง  (พนักงานธุรการ) โทร.4953 งานธุรการ (สสน.ทะเบียนรับภายนอก) suklua@sut.ac.th
22 ลงทะเบียน : 2018-08-27 14:13:54
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2018-09-05 08:53:46
น.ส.วีณา กองวงศา  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4072 งานธุรการ (สสน.ทะเบียนรับภายนอก) weenako@sut.ac.th
23 ลงทะเบียน : 2018-08-27 14:12:15
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2018-09-05 08:57:05
น.ส.พรพิศ มุลตะกร  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4049 สสน.งานนิติการ pornpit@sut.ac.th
24 ลงทะเบียน : 2018-08-24 09:00:06
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2018-09-05 09:01:20
น.ส.ทิพย์วิมล คเชนทร์ชาติ  (พนักงานธุรการ) โทร.3011 ศูนย์บริการการศึกษา tipwimon@sut.ac.th
25 ท่านยืนยัน ไม่เข้าอบรม
เมื่อ : 2018-08-24 13:14:26   
น.ส.พิศมัย สารสม  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.3014 ฝ่ายรับนักศึกษา pisamai@sut.ac.th
26 ลงทะเบียน : 2018-08-24 14:09:51
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2018-09-05 08:47:22
น.ส.จินตนา สินใหม่  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.3094 ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา jintana@sut.ac.th
27 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2018-09-07 09:25:10
น.ส.ครองขวัญ ใสใหม่  (พนักงานธุรการ) โทร. โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี krongkwan@sut.ac.th
28 ลงทะเบียน เข้าอบรม
ลงทะเบียนเมื่อ : 2018-08-21 10:45:05
นายบุญญฤทธิ์ วงค์ก่อ  (เจ้าหน้าที่) โทร.5241 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี boonyarit@sut.ac.th
29 ลงทะเบียน เข้าอบรม
ลงทะเบียนเมื่อ : 2018-08-21 10:48:03
นางกัญธมน ฤทธิอนันตศิริ  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.5241 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี khunjew@sut.ac.th
30 ลงทะเบียนเมื่อ : 2018-08-24 15:56:28
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2018-08-24 15:56:28   นางอมราภรณ์ เอกรุณ
นางอมราภรณ์ เอกรุณ  (พนักงานธุรการ) โทร.4134 งานธุรการ amara@sut.ac.th
31 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2018-09-05 08:56:32
น.ส.อรุณี แป้นนอก  (พนักงานธุรการ) โทร. ส่วนกิจการนักศึกษา arunee@sut.ac.th
32 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2018-09-05 08:55:57
นางพรวิภา จรรยาศิริ  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.5126 งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก pornvipa@sut.ac.th
33 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2018-09-05 09:01:49
น.ส.อรอุมา สืบค้า  (พนักงานธุรการ) โทร.- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศบก.) onuma@sut.ac.th
34 ลงทะเบียน : 2018-08-29 09:11:14
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2018-09-05 08:45:36
นางจิราพร ขุนวรภัทร (เดิม วงค์สำราญ)  (พนักงานธุรการ) โทร.4082 ส่วนประชาสัมพันธ์ jira.w@sut.ac.th
35 ลงทะเบียน : 2018-08-24 08:54:40
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2018-09-05 08:48:27
น.ส.ชนากานต์ ใหญ่ปราม  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4037 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ chanakharn@sut.ac.th
36 ลงทะเบียน : 2018-08-24 12:57:28
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2018-09-05 08:38:26
นางสุมาลี วงศ์สมบูรณ์  (พนักงานประจำอาคาร) โทร.5211 หน่วยการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน 238006@sut.ac.th
37 ลงทะเบียน : 2018-08-24 14:14:48
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2018-09-05 09:02:02
น.ส.ธิดารัตน์ กาวิละมูล  (พนักงานธุรการ) โทร. สถานกีฬาและสุขภาพ thidarat2525@sut.ac.th
38 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2018-09-05 09:01:30
นางวริศรา จินประพัฒน์  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4702 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สบวพ. warisra@sut.ac.th
39 ลงทะเบียนเมื่อ : 2018-08-24 09:30:35
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2018-08-24 09:30:35   
น.ส.น้ำฝน ทีโคกกรวด  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4761 ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล namfon@sut.ac.th
40 ท่านยืนยัน ไม่เข้าอบรม
เมื่อ : 2018-08-24 09:35:36   
นางนพสรณ์ แสนชัยยา  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4923 งานธุรการ napasorn@sut.ac.th
41 ลงทะเบียน เข้าอบรม
ลงทะเบียนเมื่อ : 2018-08-21 15:49:08
น.ส.นฤมล ดิษฐพลขันธ์  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4813 สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี narumondid@sut.ac.th
42 ลงทะเบียน เข้าอบรม
ลงทะเบียนเมื่อ : 2018-08-21 15:49:12
น.ส.ระพีพรรณ มนกลาง  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4813 สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี rapeepan.m@sut.ac.th
43 ลงทะเบียนเมื่อ : 2018-08-29 09:26:20
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2018-08-29 09:26:20   น.ส.วาสนา เสือเครือ
น.ส.วาสนา เสือเครือ  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.5003 ฟาร์มมหาวิทยาลัย aoy_wassana@sut.ac.th
44 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2018-09-05 09:00:32
น.ส.ลาลิน ปกรณ์กาญจน์  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4827 สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร lalin@sut.ac.th
45 ลงทะเบียน : 2018-08-24 09:28:38
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2018-09-05 08:57:33
นางเนาวรัตน์ มหาโคตร  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.3062 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศบส.) naorut@sut.ac.th
46 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2018-09-05 08:53:59
น.ส.พรประภา ดวงกางเงาะ  (เจ้าหน้าที่สารสนเทศและเทคโนโลยี) โทร.4878 เทคโนธานี bhornprapa@sut.ac.th
47 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2018-09-05 08:57:16
น.ส.พรประภา กองมะเริง  (พนักงานธุรการ) โทร.- เทคโนธานี pornprapha@sut.ac.th
48 ลงทะเบียนเมื่อ : 2018-08-27 14:43:59
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2018-08-27 14:43:59   
นางทันใจ สมศักดิ์  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.5115 ส่วนอาคารสถานที่ thanjai@sut.ac.th
49 ลงทะเบียน : 2018-08-24 09:07:45
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2018-09-05 09:09:10
นางน้ำอ้อย ธนภัคสุวรรณ  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4513 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน nam_oi@sut.ac.th
50 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2018-09-05 09:00:40
น.ส.รัตนา สิทธิ  (พนักงานธุรการ) โทร.4019 สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร rattana.si@sut.ac.th
51 ลงทะเบียนเมื่อ : 2018-08-24 09:15:47
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2018-08-24 09:15:47   
นางสามารถ ขุมพลกรัง  (พนักงานปฏิบัติการ) โทร.4131 งานภูมิทัศน์ samart@sut.ac.th
52 ลงทะเบียนเมื่อ : 2018-08-24 10:20:36
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2018-08-24 10:20:36   น.ส.นันณภัชสรน์ สูงสนิท
น.ส.นันณภัชสรน์ สูงสนิท  (พนักงานธุรการ) โทร.3023 ศูนย์บริการการศึกษา nannapach@sut.ac.th
53 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2018-09-05 08:51:26
น.ส.ชีวารัตน์ ฤทธิ์ชูชัย  (พนักงานธุรการ) โทร.4036 หน่วยตรวจสอบภายใน g_waree@sut.ac.th
54 ลงทะเบียน : 2018-08-24 09:26:08
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2018-09-05 08:57:41
น.ส.วิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ  (เจ้าหน้าที่ธุรการ) โทร.3095 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา vilairat@sut.ac.th
55 ลงทะเบียน : 2018-08-24 10:56:32
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2018-09-05 08:45:24
น.ส.กฤชญา เชื้อจันทึก  (พนักงานธุรการ) โทร.3046 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศสพ.) nidaphun@sut.ac.th
56 ลงทะเบียนเมื่อ : 2018-08-24 08:52:47
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2018-08-24 08:52:47   
น.ส.เกศินี เกิดถาวร  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.3049 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศสพ.) kesinee@sut.ac.th
57 ลงทะเบียนเมื่อ : 2018-08-24 09:09:16
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2018-08-24 09:09:16   น.ส.รุ่งทิพย์ เลิศสิริมงคล
น.ส.รุ่งทิพย์ เลิศสิริมงคล  (พนักงานธุรการ) โทร.4187 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ rungtip1985@sut.ac.th
58 ลงทะเบียน : 2018-08-28 13:19:39
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2018-09-05 08:56:43
น.ส.เรือนแก้ว สินใหม่  (พนักงานธุรการ) โทร.4287 สถานวิจัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ruankaew@sut.ac.th
59 ลงทะเบียน เข้าอบรม
ลงทะเบียนเมื่อ : 2018-08-23 10:18:00
น.ส.สุกัญญา ฉัตรสูงเนิน  (พนักงานธุรการ) โทร.4223 สำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ sukanya.c@sut.ac.th
60 ลงทะเบียนเมื่อ : 2018-08-24 09:30:44
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2018-08-24 09:30:44   นางสิรินดา บุญภูมิ
นางสิรินดา บุญภูมิ  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4198 สถานวิจัยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ sawatsuk@sut.ac.th
61 ลงทะเบียน : 2018-08-24 11:44:25
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2018-09-05 08:54:15
น.ส.ศิริรัตน์ กาญจนนิมมาน  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4142 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป sirirat.k@sut.ac.th
62 ลงทะเบียนเมื่อ : 2018-08-24 15:27:19
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2018-08-24 15:27:19   นางพรประภา ซ้อนสุข
นางพรประภา ซ้อนสุข  (หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) โทร.4754 สถาบันวิจัยและพัฒนา kitkosol@sut.ac.th
63 ลงทะเบียนเมื่อ : 2018-08-24 08:53:50
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2018-08-24 08:53:50   
นางวันเพ็ญ สืบสาย  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4238 สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง pensueb@sut.ac.th
64 ลงทะเบียน : 2018-08-24 15:25:47
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2018-09-05 09:01:38
นางศิริประภา วรธรรมพิทักษ์  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.3795 สถาบันวิจัยและพัฒนา siriprapa.w@sut.ac.th
65 ลงทะเบียน : 2018-08-24 09:13:50
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2018-09-05 08:48:37
น.ส.เสาวลักษณ์ ทะยอมใหม่  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4479 สำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ saowalak@sut.ac.th
66 ลงทะเบียนเมื่อ : 2018-08-30 10:29:26
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2018-08-30 10:29:26   นางสุชาดา บุบผา
นางสุชาดา บุบผา  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4378 สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ thadthong@sut.ac.th
67 ลงทะเบียน : 2018-08-24 10:58:10
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2018-09-05 08:56:51
น.ส.เพ็ญรัศมี เปรี้ยวกระโทก  (พนักงานธุรการ) โทร.4765 สำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ penratsamiee@sut.ac.th
68 ลงทะเบียนเมื่อ : 2018-08-28 14:19:07
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2018-08-28 14:19:07   
นางอาภรณ์พรรณ ศรีอัครวิทยา  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4410 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล arphorn@sut.ac.th
69 ลงทะเบียนเมื่อ : 2018-08-24 13:19:21
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2018-08-24 13:19:21   
น.ส.วลัยพร ขันตะคุ  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.3025 ฝ่ายรับนักศึกษา walaipon@sut.ac.th
70 ลงทะเบียนเมื่อ : 2018-08-28 08:46:21
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2018-08-28 08:46:21   
น.ส.มัณฑนา สายบำรุง  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4104 งานการเงิน manthana@sut.ac.th
71 ลงทะเบียน เข้าอบรม
ลงทะเบียนเมื่อ : 2018-08-24 09:03:42
น.ส.ยุรี ลำยงหอม  (พนักงานธุรการ) โทร.3917 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ yuree@sut.ac.th
72 ลงทะเบียน : 2018-08-27 16:25:30
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2018-09-05 08:46:27
นางปภาดา แสงภารา  (พนักงานธุรการ) โทร.4880 ต่อ 102 สุรสัมมนาคาร paphada.s@sut.ac.th
73 ลงทะเบียน : 2018-08-28 08:21:49
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2018-09-05 08:45:44
น.ส.จารวี วีวัฒนากูล  (พนักงานธุรการ) โทร.3820 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ jarawee@sut.ac.th
74 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2018-09-05 08:41:01
น.ส.รัตนา แจ่มจำรูญ  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.3026 ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ratana@sut.ac.th
75 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2018-09-05 08:46:36
น.ส.ปณิชา ต่อศรี  (พนักงาน) โทร.4880*104 สุรสัมมนาคาร phanicha@sut.ac.th
76 ลงทะเบียน : 2018-08-27 15:31:12
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2018-09-05 09:02:24
นางธนัชวลัญชน์ ผันจะโปะ  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.044-224587 สำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ kritiya@sut.ac.th
77 ลงทะเบียนเมื่อ : 2018-08-27 16:27:25
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2018-08-27 16:27:25   น.ส.ศุภาพิชญ์ จงกลกลาง
น.ส.ศุภาพิชญ์ จงกลกลาง  (ผู้ช่วยสอนและวิจัย) โทร. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา suphaphit@sut.ac.th
78 ลงทะเบียน เข้าอบรม
ลงทะเบียนเมื่อ : 2018-08-24 10:42:20
น.ส.สุภาวดี เลิศสิริมงคล  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4187 สำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ Supawadee.l@sut.ac.th
79 ลงทะเบียน เข้าอบรม
ลงทะเบียนเมื่อ : 2018-08-24 11:23:33
น.ส.สายฝน สิบพลกรัง  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4441 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล saifon@sut.ac.th
80 ลงทะเบียนเมื่อ : 2018-08-27 15:24:22
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2018-08-27 15:24:22   น.ส.วีรินภ์ อาจหาญ
น.ส.วีรินภ์ อาจหาญ  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4392 สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม pranitta@sut.ac.th
81 ลงทะเบียน เข้าอบรม
ลงทะเบียนเมื่อ : 2018-08-24 14:40:11
น.ส.ชลลดา ดอนศรีจันทร์  (พนักงานธุรการ) โทร.4068 งานธุรการ chonlada002@sut.ac.th
82 ลงทะเบียน : 2018-08-27 15:20:04
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2018-09-05 08:39:22
น.ส.มณฑิรา วรรณกลาง  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.3274 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี monthira@sut.ac.th
83 ลงทะเบียนเมื่อ : 2018-08-27 16:18:48
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2018-08-27 16:18:48   น.ส.กรรณิกา ประเสริฐสังข์
น.ส.กรรณิกา ประเสริฐสังข์  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4225 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร kannika@sut.ac.th
84 ลงทะเบียน เข้าอบรม
ลงทะเบียนเมื่อ : 2018-08-24 15:28:04
น.ส.นารี กลิ่นกลาง  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4451 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม narree@sut.ac.th
85 ลงทะเบียน เข้าอบรม
ลงทะเบียนเมื่อ : 2018-08-27 09:07:26
น.ส.เตือนใจ ขอร่วมกลาง  (พนักงานธุรการ) โทร.5231 ส่วนอาคารสถานที่ Thaunjai@sut.ac.th
86 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2018-09-05 08:48:13
นางบุณฑิพา ทาบสีแพร  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4038 หน่วยสิ่งแวดล้อม bunny@sut.ac.th
87 ลงทะเบียน : 2018-08-27 16:55:37
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2018-09-05 08:56:14
นายอานนท์ ชาติมนตรี  (หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์) โทร.3125 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ arnon@sut.ac.th
88 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2018-09-05 08:57:51
น.ส.ปวีณ์นุช สีทาบุตร  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.044-223-322 โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA) paweenuch@sut.ac.th
89 ลงทะเบียนเมื่อ : 2018-08-28 11:44:26
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2018-08-28 11:44:26   
นายไพรัตน์ ฤทธิ์ประเสริฐ  (หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชา) โทร.3551 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ pairat@sut.ac.th
90 ลงทะเบียน : 2018-08-28 11:51:17
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2018-09-05 08:57:24
น.ส.จันจณา อบกลาง  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.3519 สำนักงานคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ janjana_o@sut.ac.th
91 ลงทะเบียน : 2018-08-29 14:35:24
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2018-09-07 09:25:06
นางกิติยาดา จาระตะคุ  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.3974 สำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ kitiyada.j@sut.ac.th
92 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2018-09-05 08:47:04
นางอาทิติญาพร กุลนอก  (พนักงานธุรการ) โทร.5199,5200 งานระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ Malai@sut.ac.th
93 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2018-09-07 09:24:06
นางสุกัญญา กองจันทร์  (พนักงานธุรการ) โทร.0807233547 เทคโนธานี sukanya@sut.ac.th
94 ลงทะเบียน เข้าอบรม
ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-04-26 10:42:40
นางณิชชาภัทร สิทธิคุณ  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4229 สถานวิจัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ns@sut.ac.th
95 ลงทะเบียน เข้าอบรม
ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-04-26 14:32:42
นางดวงแข เปรี้ยวกระโทก  (เจ้าหน้าที่) โทร.- สำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ dungkhae@sut.ac.th