ส่วนที่ 1 แสดงข้อมูลรายชื่อผู้เข้าอบรม
ลำดับ. สถานะ/ปี-เดือน-วัน ชั่วโมง:นาที:วินาที (ลงทะเบียน/ยืนยัน)       ชื่อ-สกุล สังกัด อีเมล์
1 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-04-26 09:05:13
นางณิชชาภัทร สิทธิคุณ  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4229 สถานวิจัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ns@sut.ac.th
2 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-04-01 15:04:14
น.ส.อักษรา สุขรักษ์  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4727 สำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ agsara@sut.ac.th
3 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-04-26 09:05:53
นางดวงแข เปรี้ยวกระโทก  (เจ้าหน้าที่) โทร.- สำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ dungkhae@sut.ac.th
4 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-04-26 09:11:26
นางเอมอร ก่อเกียรติสกุล  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4481 สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ aimon@sut.ac.th
5 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-04-26 08:41:27
นายไพรัตน์ ฤทธิ์ประเสริฐ  (หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชา) โทร.3551 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ pairat@sut.ac.th
6 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-04-26 08:46:31
น.ส.สุรดา โนนสุภาพ  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.3507 สำนักงานคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ surada@sut.ac.th
7 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-04-26 08:41:45
นางจรัญญา สมอุดร  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.3028 ฝ่ายรับนักศึกษา jarunya@sut.ac.th
8 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-04-26 08:43:20
นางสิรินดา บุญภูมิ  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4198 สถานวิจัยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ sawatsuk@sut.ac.th
9 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-04-26 08:56:28
นางกาญจนา พรหมสอน  (หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์) โทร.3013 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ kanchana@sut.ac.th
10 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-04-26 09:23:56
นางสุจิตรา ศิริเมืองราช  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.3811 สำนักงานคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ssiri@sut.ac.th
11 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-04-26 09:22:03
นางชดช้อย รวยสูงเนิน  (หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์) โทร.4221 สำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ chodchoy@sut.ac.th
12 ลงทะเบียน เข้าอบรม
ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-04-22 12:42:19
ดร.บุญณรงค์ อาศัยไร่  (อาจารย์) โทร.4440 สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี boonrong@sut.ac.th
13 ลงทะเบียน เข้าอบรม
ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-04-22 12:42:49
อ.ดร.ธนิษฐา ทองประภา  (อาจารย์) โทร.4441 สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี thanittha@sut.ac.th
14 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-04-26 09:10:25
น.ส.กรรณิกา ประเสริฐสังข์  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4225 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร kannika@sut.ac.th
15 ลงทะเบียน เข้าอบรม
ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-04-22 12:43:49
น.ส.เสาวลักษณ์ ทะยอมใหม่  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4479 สำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ saowalak@sut.ac.th
16 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-04-26 09:08:44
นางอาภรณ์พรรณ ศรีอัครวิทยา  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4410 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล arphorn@sut.ac.th
17 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-04-26 09:07:33
น.ส.สายฝน สิบพลกรัง  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4441 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล saifon@sut.ac.th
18 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-04-26 08:58:57
น.ส.วีรินภ์ อาจหาญ  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4392 สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม pranitta@sut.ac.th
19 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-04-26 08:48:56
น.ส.นารี กลิ่นกลาง  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4451 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม narree@sut.ac.th
20 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-04-26 08:56:06
น.ส.พิมพ์ชนก อุปมะ  (เจ้าหน้าที่) โทร.4454 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม pimchanok.u@sut.ac.th
21 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-04-26 09:17:05
น.ส.ปิยธิดา ปัญหาราช  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4165 สำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ piyatida@sut.ac.th
22 ลงทะเบียน เข้าอบรม
ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-04-22 12:46:19
น.ส.อนุสรา ประกอบแก้ว  (พนักงานธุรการ) โทร.4223 สำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ anutsara.p@sut.ac.th
23 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-04-26 08:51:47
นางจารุณี ผลมาตย์  (หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์) โทร.4233 สำนักงานคณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ jarunee@sut.ac.th
24 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-04-26 08:46:43
น.ส.น้ำทิพย์ น่วมไธสง  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4771 สำนักงานคณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
25 ลงทะเบียน เข้าอบรม
ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-04-22 12:47:43
น.ส.กุลฒี รัตนรักษ์  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4149 สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร kuntee@g.sut.ac.th
26 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-04-26 08:47:31
นางสุชาดา บุบผา  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4378 สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ thadthong@sut.ac.th
27 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-04-26 09:08:29
น.ส.วรางค์ วีระนาคินทร์  (หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร) โทร.4278 สำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร warang@sut.ac.th
28 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-04-26 08:36:42
นายปฏิภาณ สิทธิคุณ  (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์) โทร.4022 งานวิเคราะห์และออกแบบระบบ patipan@sut.ac.th
29 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-04-26 08:38:03
นายชาญชัย คำภา  (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์) โทร.4076 สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ chanchai_mis@sut.ac.th
30 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-04-26 13:24:10
น.ส.ปรียาภรณ์ สมยา  (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์) โทร. งานวิเคราะห์และออกแบบระบบ s.preeya@sut.ac.th
31 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-04-26 13:21:21
นายพันธ์วิรา ปริญญาศรีเศวต  (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์) โทร.4022 งานวิเคราะห์และออกแบบระบบ panwira.pa@sut.ac.th
32 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-04-26 08:54:52
น.ส.เสาวลักษณ์ เติมสุข  (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์) โทร. งานพัฒนาและปรับปรุงระบบ saowalak.t@sut.ac.th
33 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-04-26 13:21:34
นายณัฐวิชช์ เจียรสุวรรณ  (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์) โทร.4022 งานพัฒนาและปรับปรุงระบบ nuttawith@sut.ac.th
34 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-04-26 08:36:30
น.ส.บุษบงก์ ปิ่นเพ็ชร  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4076 สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ bootsabong@sut.ac.th
35 ลงทะเบียน เข้าอบรม
ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-04-22 13:24:16
น.ส.ภัทราภรณ์ รัตนา  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4752 ฝ่ายสารสนเทศและเผยแพร่ผลงานวิจัย patra_ratta@sut.ac.th
36 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-04-26 08:57:31
ว่าที่ ร.ต.หญิงสุกัญญา วิบูลย์กูล  (หัวหน้างานจัดเก็บเอกสาร สสน.) โทร.4075 สสน.งานจัดเก็บเอกสาร sukiyaki@sut.ac.th
37 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-04-26 08:54:24
น.ส.สุภาภรณ์ สุวรรณบุรี  (หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ) โทร.4071 ส่วนสารบรรณและนิติการ suwanburi@sut.ac.th
38 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-04-26 08:43:35
น.ส.แพรพลอย จังพล  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4764 ฝ่ายสารสนเทศและเผยแพร่ผลงานวิจัย phraeploy.j@sut.ac.th
39 ลงทะเบียน เข้าอบรม
ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-04-23 09:10:58
ว่าที่ ร.ต.หญิงสาวิตรี เต็มสระน้อย  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.3921 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ sawitree_im@sut.ac.th
40 ลงทะเบียน เข้าอบรม
ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-04-23 09:49:41
นางพรทิพย์ สถิตพิทยายุทธ์  (หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์) โทร.3922 สำนักงานคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ pornthip@sut.ac.th
41 ลงทะเบียน เข้าอบรม
ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-04-26 09:51:45
นายอรรถพล ชอบงาน  (ผู้ช่วยสอนและวิจัย) โทร.- สาขาวิชาฟิสิกส์ chobngan.a@sut.ac.th
42 ลงทะเบียน เข้าอบรม
ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-04-26 09:51:45
นางทิติยา ศรีอินทร์  (หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม) โทร.4208 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม thitiya@sut.ac.th
43 ลงทะเบียน เข้าอบรม
ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-04-26 09:51:47
น.ส.กาญจนาพร พิเคราะห์  (เจ้าหน้าที่โครงการ) โทร.- ส่วนทรัพยากรบุคคล kanjanaporn@sut.ac.th
44 ลงทะเบียน เข้าอบรม
ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-04-26 10:29:03
น.ส.จารุวี คำสมบูรณ์  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4274 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา jaruvee@sut.ac.th
45 ลงทะเบียน เข้าอบรม
ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-04-26 14:27:45
นางอินทิรา นนทชัย  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4207 สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม intira@sut.ac.th
46 ลงทะเบียน เข้าอบรม
ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-12-13 11:09:23
นางศิริพร พิทักษ์ธีรังกูร  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.3115 งานทุนการศึกษา siriporn@sut.ac.th