ส่วนที่ 1 แสดงข้อมูลรายชื่อผู้เข้าอบรม
ลำดับ. สถานะ/ปี-เดือน-วัน ชั่วโมง:นาที:วินาที (ลงทะเบียน/ยืนยัน)       ชื่อ-สกุล สังกัด อีเมล์
1 ลงทะเบียน : 2019-09-06 11:13:51
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 08:54:31
นางแสงดาว เลียบกระโทก  (พนักงานธุรการ) โทร.4801 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศค.) jeab@sut.ac.th
2 ลงทะเบียน : 2019-09-03 17:06:18
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 08:27:28
น.ส.บุษบงก์ ปิ่นเพ็ชร  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4076 สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ bootsabong@sut.ac.th
3 ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-09-11 09:31:12
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2019-09-11 09:31:12   
น.ส.จันทกานต์ ปลั่งกลาง  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4033 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย jantakarn@sut.ac.th
4 ลงทะเบียน : 2019-09-06 11:08:09
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 08:32:53
น.ส.เสาวนีย์ กริ่งครบุรี  (พนักงานธุรการ) โทร.4955 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย saowanee.k@sut.ac.th
5 ลงทะเบียน : 2019-09-04 08:11:50
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 09:07:39
นางสุดารัตน์ น้อยมะโน  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4661 งานสารสนเทศและบริหารจัดการสำนักงาน sudarat@sut.ac.th
6 ลงทะเบียน : 2019-09-04 13:20:15
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 08:38:44
นางจาริพร คลองโนนสูง  (พนักงานธุรการ) โทร.4953 งานธุรการ (สสน.ทะเบียนรับภายนอก) suklua@sut.ac.th
7 ลงทะเบียน : 2019-09-04 10:05:43
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 08:31:55
น.ส.วีณา กองวงศา  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4072 งานธุรการ (สสน.ทะเบียนรับภายนอก) weenako@sut.ac.th
8 ลงทะเบียน : 2019-09-05 17:45:11
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 08:35:55
น.ส.วาสนา เสือเครือ  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.5003 ฟาร์มมหาวิทยาลัย aoy_wassana@sut.ac.th
9 ลงทะเบียน : 2019-09-10 08:30:37
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 08:38:53
น.ส.เกณิกา ยมสมิต  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4908 งานตรวจจ่าย kenika@sut.ac.th
10 ลงทะเบียน : 2019-09-06 16:33:34
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 08:59:37
นางวริศรา จินประพัฒน์  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4702 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สบวพ. warisra@sut.ac.th
11 ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-09-06 10:52:06
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2019-09-06 10:52:06   
นางสุกัญญา เจริญสุข  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4776 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สบวพ. su-kanya@g.sut.ac.th
12 ลงทะเบียน : 2019-09-06 15:47:28
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 08:47:25
นางรดาณัฐ ประพิณ  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.3137 งานธุรการ สารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ สกน. radanut@sut.ac.th
13 ลงทะเบียน : 2019-09-06 11:29:44
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 08:47:30
นายปรีชา นาหัวนิน  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.3113 งานธุรการ สารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ สกน. preecha@sut.ac.th
14 ลงทะเบียน : 2019-09-06 10:52:29
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 08:46:30
น.ส.ธิดารัตน์ กาวิละมูล  (พนักงานธุรการ) โทร.- ส่วนกิจการนักศึกษา thidarat2525@sut.ac.th
15 ลงทะเบียน : 2019-09-03 17:51:52
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 09:08:04
น.ส.แพรพลอย จังพล  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4764 ฝ่ายสารสนเทศและเผยแพร่ผลงานวิจัย phraeploy.j@sut.ac.th
16 ลงทะเบียน : 2019-09-06 09:10:27
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 08:59:43
น.ส.กรรณนิกา ยมพ้วย  (พนักงานธุรการ) โทร. ฝ่ายมาตรฐานและเครือข่ายวิจัย Kannika.y@sut.ac.th
17 ลงทะเบียน : 2019-09-04 10:56:09
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 08:42:58
นายป้องภัยรี มีสมบัติ  (นายช่างไฟฟ้า) โทร.3265 งานห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือ pongpairee@sut.ac.th
18 ลงทะเบียน : 2019-09-04 10:26:45
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 08:32:11
น.ส.พรพิศ มุลตะกร  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4049 สสน.งานนิติการ pornpit@sut.ac.th
19 ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-09-09 19:12:17
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2019-09-09 19:12:17   น.ส.มณฑิรา วรรณกลาง
น.ส.มณฑิรา วรรณกลาง  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.3274 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี monthira@sut.ac.th
20 ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-09-04 13:22:42
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2019-09-04 13:22:42   
น.ส.วิพาณู สีม่วงงาม  (พนักงานธุรการ) โทร.4062 ส่วนทรัพยากรบุคคล wipanu@sut.ac.th
21 ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-09-06 15:35:32
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2019-09-06 15:35:32   
น.ส.สุกัญญา ฉัตรสูงเนิน  (พนักงานธุรการ) โทร.4223 สำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ sukanya.c@sut.ac.th
22 ลงทะเบียน : 2019-09-09 09:21:20
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 09:06:07
น.ส.เสาวณีย์ ภูหัวไร่  (พนักงานธุรการ) โทร.- สำนักงานคณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ saowanee.p@sut.ac.th
23 ลงทะเบียน : 2019-09-04 16:07:49
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 08:54:21
นางณัฐฏา ศรีสุรักษ์  (พนักงานธุรการ) โทร.4152 สำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร natta@sut.ac.th
24 ลงทะเบียน : 2019-09-07 10:34:01
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 08:46:36
นายอานนท์ ชาติมนตรี  (หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์) โทร.3125 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ arnon@sut.ac.th
25 ลงทะเบียน : 2019-09-07 08:52:11
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 08:45:50
น.ส.อรชา แก้วหาวงศ์  (พนักงานธุรการ) โทร.3011 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศบก.) orasha@sut.ac.th
26 ลงทะเบียน : 2019-09-06 15:17:35
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 08:50:11
นางสุภาวดี จันทร์เปรียง  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.3016 ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา supavadee@sut.ac.th
27 ลงทะเบียน : 2019-09-09 16:16:56
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 08:45:41
น.ส.ธัญญลักษณ์ ชมโคกกรวด  (พนักงานธุรการ) โทร.3023 ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ Thanyalak@sut.ac.th
28 ลงทะเบียน : 2019-09-04 09:52:37
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 08:45:34
น.ส.จันทกานต์ กุหลาบ  (พนักงานธุรการ) โทร.3028 ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต kulab@sut.ac.th
29 ลงทะเบียน : 2019-09-06 11:03:40
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 08:46:08
น.ส.พิศมัย สารสม  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.3014 ฝ่ายรับนักศึกษา pisamai@sut.ac.th
30 ลงทะเบียน : 2019-09-09 16:39:03
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 08:50:18
น.ส.ปรมาภรณ์ สุขกิตติ  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.3094 ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ paramapo@sut.ac.th
31 ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-09-04 13:03:43
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2019-09-04 13:03:43   
น.ส.ศิริรัตน์ กาญจนนิมมาน  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4142 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป sirirat.k@sut.ac.th
32 ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-09-12 11:07:36
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2019-09-12 11:07:36   
นางศิริพร พิทักษ์ธีรังกูร  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.3115 งานทุนการศึกษา siriporn@sut.ac.th
33 ลงทะเบียน : 2019-09-06 16:40:45
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 08:31:33
นางปภาดา แสงภารา  (พนักงานธุรการ) โทร.4880 ต่อ 102 สุรสัมมนาคาร paphada.s@sut.ac.th
34 ลงทะเบียน : 2019-09-06 10:51:06
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 08:31:42
น.ส.สุรัสวดี ตุ่นหมื่นไวย  (บุคคลทั่วไป) โทร. สุรสัมมนาคาร surud@sut.ac.th
35 ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-09-06 15:18:35
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2019-09-06 15:18:35   
นางวันเพ็ญ สืบสาย  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4238 สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง pensueb@sut.ac.th
36 ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-09-06 15:33:17
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2019-09-06 15:33:17   
นางอาภรณ์พรรณ ศรีอัครวิทยา  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4410 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล arphorn@sut.ac.th
37 ลงทะเบียน : 2019-09-04 08:45:49
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 08:38:33
นางมัณฑนา ศรีราง  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4010 สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร muntana@sut.ac.th
38 ลงทะเบียน : 2019-09-04 10:19:54
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 08:44:41
ว่าที่ ร.ต.หญิงสุกัญญา วิบูลย์กูล  (หัวหน้างานจัดเก็บเอกสาร สสน.) โทร.4075 สสน.งานจัดเก็บเอกสาร sukiyaki@sut.ac.th
39 ลงทะเบียน : 2019-09-06 10:50:23
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 09:00:16
นางเพ็ญแข เพ็ชรใหม่  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4319 สาขาวิชาฟิสิกส์ phenkhae@g.sut.ac.th
40 ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-09-10 09:30:43
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2019-09-10 09:30:43   
น.ส.เพ็ญรัศมี เปรี้ยวกระโทก  (พนักงานธุรการ) โทร.4479 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ Penratsamiee@sut.ac.th
41 ลงทะเบียน : 2019-09-04 08:53:12
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 08:59:24
น.ส.เรือนแก้ว สินใหม่  (พนักงานธุรการ) โทร.4287 สถานวิจัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ruankaew@sut.ac.th
42 ลงทะเบียน : 2019-09-04 10:45:20
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 08:41:04
น.ส.กฤชญา เชื้อจันทึก  (พนักงานธุรการ) โทร.3046 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศสพ.) nidaphun@sut.ac.th
43 ลงทะเบียน : 2019-09-06 11:13:06
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 08:32:19
นางพิณพิชญา เนาว์ประเสริฐ  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4038 สสน.งานจัดเก็บเอกสาร pinpitchaya@sut.ac.th
44 ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-09-12 15:41:35
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2019-09-12 15:41:35   
น.ส.นิชธาวัลย์ แก่นจักร์  (พนักงานธุรการ) โทร.4042 ส่วนส่งเสริมวิชาการ nitthawan@sut.ac.th
45 ลงทะเบียน : 2019-09-03 20:00:17
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 08:45:59
น.ส.อรอุมา สืบค้า  (พนักงานธุรการ) โทร.- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศบก.) onuma@sut.ac.th
46 ลงทะเบียน : 2019-09-04 18:22:28
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 08:57:03
น.ส.วิลาศิณี ศรีสมยศ  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร wilasinee_sri@sut.ac.th
47 ลงทะเบียน : 2019-09-06 11:28:23
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 08:46:55
น.ส.จิราวรรณ ประมงคล  (พนักงานธุรการ) โทร.3423 สถานกีฬาและสุขภาพ jirawan.p@sut.ac.th
48 ลงทะเบียน : 2019-09-04 10:06:50
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 08:55:28
น.ส.กัลยาณี สายสินธ์  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.- สำนักงานคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ kanlayanee@sut.ac.th
49 ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-09-10 13:21:52
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2019-09-10 13:21:52   
นางบุษบา วรรณศุภ  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4158 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา dangbubpha@sut.ac.th
50 ลงทะเบียน : 2019-09-06 15:20:17
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 09:03:01
น.ส.ปวีณ์นุช สีทาบุตร  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.044-223-322 โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA) paweenuch@sut.ac.th
51 ลงทะเบียน : 2019-09-05 10:34:53
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 08:38:14
นางนิโลบล ธรรมสีหา  (พนักงานธุรการ) โทร.4639 สาขาวิชาเคมี nilobon@sut.ac.th
52 ลงทะเบียน : 2019-09-06 10:50:48
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 08:47:18
ว่าที่ ร.ต.หญิงจุไรรัตน์ หอมวิเศษ  (พนักงานธุรการ) โทร.4138 ส่วนพัสดุ jurairat@sut.ac.th
53 ลงทะเบียน : 2019-09-06 15:21:05
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 09:00:08
น.ส.รุ่งทิพย์ เลิศสิริมงคล  (พนักงานธุรการ) โทร.4187 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ rungtip1985@sut.ac.th
54 ลงทะเบียน : 2019-09-06 15:21:54
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 08:46:25
นางพรวิภา จรรยาศิริ  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.5126 งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก pornvipa@sut.ac.th
55 ลงทะเบียน : 2019-09-04 15:59:50
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 08:50:38
นางอนุสรณ์ รุจิราภา  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4626 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ anusorn@sut.ac.th
56 ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-09-10 09:21:25
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2019-09-10 09:21:25   
น.ส.น.ส.กฤติมา เพชรบุตร  (ผู้ช่วยสอนและวิจัย) โทร. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ krittima.p@sut.ac.th
57 ลงทะเบียน : 2019-09-05 16:26:59
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 08:47:11
น.ส.อรทัย เสนใหม่  (พนักงานธุรการ) โทร.4138 งานจัดหาพัสดุและบริหารสัญญา Orathai.Pae@sut.ac.th
58 ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-09-05 20:11:01
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2019-09-05 20:11:01   
นางรัชนีกร โสมากุล  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4652 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ fasai@sut.ac.th
59 ลงทะเบียน : 2019-09-05 17:40:58
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 09:05:08
น.ส.รัตนา สิทธิ  (พนักงานธุรการ) โทร.4019 สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร rattana.si@sut.ac.th
60 ลงทะเบียน : 2019-09-06 11:16:46
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 08:45:06
นางกมลพรรณ ชัยบำรุง  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4980 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศนท.) preeda@sut.ac.th
61 ท่านแจ้งเจ้าหน้าที่ ยืนยัน ไม่เข้าอบรม
เมื่อ :   
นางอิสรีย์ ดันน์  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4985 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศนท.) panaporn@sut.ac.th
62 ลงทะเบียน : 2019-09-06 11:16:24
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 08:45:24
นางพิมพรรณ อนันต์ชลาลัย  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4991 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา pimpun@sut.ac.th
63 ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-09-10 10:10:11
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2019-09-10 10:10:11   
น.ส.กรรณิกา ประเสริฐสังข์  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4225 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร kannika@sut.ac.th
64 ลงทะเบียน : 2019-09-10 08:38:09
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 08:47:03
น.ส.พรชนก ปักกาเวสา  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4139 ส่วนพัสดุ phonchanok_pp@sut.ac.th
65 ท่านแจ้งเจ้าหน้าที่ ยืนยัน ไม่เข้าอบรม
เมื่อ :   
นางวรรณา ลีตานา  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4941 ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม wannalee@sut.ac.th
66 ท่านแจ้งเจ้าหน้าที่ ยืนยัน ไม่เข้าอบรม
เมื่อ :   
น.ส.วิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ  (เจ้าหน้าที่ธุรการ) โทร.3095 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา vilairat@sut.ac.th
67 ลงทะเบียน : 2019-09-04 10:25:05
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 08:26:36
น.ส.จารวี วีวัฒนากูล  (พนักงานธุรการ) โทร.3820 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ jarawee@sut.ac.th
68 ลงทะเบียน : 2019-09-06 15:23:04
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 08:26:51
นางจิราพร ขุนวรภัทร (เดิม วงค์สำราญ)  (พนักงานธุรการ) โทร.4082 ส่วนประชาสัมพันธ์ jira.w@sut.ac.th
69 ลงทะเบียน : 2019-09-05 16:25:30
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 08:34:04
น.ส.กรรภิรมย์ สินมะเริง  (ผู้ช่วยสอนและวิจัย) โทร.4626 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ kanphiromsinmaroeng@sut.ac.th
70 ลงทะเบียน : 2019-09-06 11:53:51
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 08:32:37
นายอรรถวุฒิ ภูคำวงษ์  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.5170 ส่วนกิจการนักศึกษา autthawut@sut.ac.th
71 ลงทะเบียน : 2019-09-06 15:24:27
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 08:54:42
นางธัญรัศม์ ศรีเรืองรัตนกุล  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.3113 งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ (งาน DSS) thanyarat@sut.ac.th
72 ลงทะเบียน : 2019-09-10 08:09:31
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 08:32:29
น.ส.พิมพ์พิชชา ลายประจักษ์  (พนักงานธุรการ) โทร.6677 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี pimpitcha.la@sut.ac.th
73 ลงทะเบียน : 2019-09-06 11:37:41
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 08:51:02
น.ส.สุภาภรณ์ ทนสันเทียะ  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.3063 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศบส.) paporn@sut.ac.th
74 ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-09-06 10:33:04
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2019-09-06 10:33:04   
น.ส.วิรากานต์ ชุมกระโทก  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.- สาขาวิชาพยาธิวิทยา wirakarn.c@sut.ac.th
75 ลงทะเบียน : 2019-09-06 08:47:28
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 08:59:19
น.ส.วิไลลักษณ์ คัมภิรานนท์  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4441 สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี wilailuk@sut.ac.th
76 ลงทะเบียน : 2019-09-05 17:36:54
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 08:40:38
นางปลื้มจิตร บุญพึ่ง  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4633 สาขาวิชาชีววิทยา kung@sut.ac.th
77 ลงทะเบียน : 2019-09-06 11:16:23
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 08:56:13
น.ส.สีวลี ประชากลาง  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.5872 งานกิจกรรมนักศึกษา seevalee@sut.ac.th
78 ลงทะเบียน : 2019-09-10 08:37:36
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 08:44:00
นางสุชาดา บุบผา  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4378 สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ thadthong@sut.ac.th
79 ลงทะเบียน : 2019-09-06 09:18:07
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 09:04:02
นางน้ำอ้อย ธนภัคสุวรรณ  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4513 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน nam_oi@sut.ac.th
80 ลงทะเบียน : 2019-09-06 11:11:53
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 08:54:59
น.ส.เก็ดถวา ปัญญาชีวเดช  (พนักงานธุรการ) โทร.4783 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศค.) ketthawha@sut.ac.th
81 ลงทะเบียน : 2019-09-06 11:27:05
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 08:46:47
นางวันเพ็ญ อุ่นภักดิ์  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.3422 งานธุรการและบริหารทั่วไป wanpen@sut.ac.th
82 ลงทะเบียน : 2019-09-06 11:46:57
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 09:15:08
นางจิตติมา สมพงษ์  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร. สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา jittima.s@sut.ac.th
83 ลงทะเบียน : 2019-09-06 11:49:00
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-09-10 08:59:51
น.ส.ยุรี ลำยงหอม  (พนักงานธุรการ) โทร.3917 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ yuree@sut.ac.th
84 ลงทะเบียน เข้าอบรม
ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-09-27 10:29:49
น.ส.มัณฑนา สายบำรุง  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4104 งานการเงิน manthana@sut.ac.th