ส่วนที่ 1 แสดงข้อมูลรายชื่อผู้เข้าอบรม
ลำดับ. สถานะ/ปี-เดือน-วัน ชั่วโมง:นาที:วินาที (ลงทะเบียน/ยืนยัน)       ชื่อ-สกุล สังกัด อีเมล์
1 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-10-30 08:55:04
รศ. ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร  (รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ) โทร.3099 ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ boonchai@sut.ac.th
2 ลงทะเบียน เข้าอบรม
ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-09-27 09:43:52
รศ. ดร.กองพัน อารีรักษ์  (ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารสารสนเทศและวิจัยสถาบัน) โทร.4520 ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ kongpan@sut.ac.th
3 ลงทะเบียน : 2019-10-20 14:30:22
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-10-30 08:56:26
อ. ดร.พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร  (หัวหน้าสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) โทร.044224352 สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ pichak@sut.ac.th
4 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-10-30 08:51:45
น.ส.รุ่งทิพย์ เลิศสิริมงคล  (พนักงานธุรการ) โทร.4187 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ rungtip1985@sut.ac.th
5 ลงทะเบียน : 2019-10-28 16:44:57
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-10-30 08:51:49
น.ส.สุภาวดี เลิศสิริมงคล  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4187 สำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ Supawadee.l@sut.ac.th
6 ลงทะเบียน : 2019-10-18 15:35:31
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-10-30 08:43:14
น.ส.แพรพลอย จังพล  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4764 ฝ่ายสารสนเทศและเผยแพร่ผลงานวิจัย phraeploy.j@sut.ac.th
7 ลงทะเบียน : 2019-10-29 10:19:17
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-10-30 08:45:28
ว่าที่ ร.ต.หญิงสุกัญญา วิบูลย์กูล  (หัวหน้างานจัดเก็บเอกสาร สสน.) โทร.4075 สสน.งานจัดเก็บเอกสาร sukiyaki@sut.ac.th
8 ลงทะเบียน เข้าอบรม
ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-09-27 09:20:37
นายสมจิน เปียโคกสูง  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4659 งานพัฒนาการเรียนการสอนและวิจัย somjin@sut.ac.th
9 ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-10-21 13:56:32
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2019-10-21 13:56:32   
นายวัชรวิทย์ ทองเนื้อแปด  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4907 ส่วนบริหารสินทรัพย์ watcharawit@sut.ac.th
10 ลงทะเบียน : 2019-10-18 14:55:30
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-10-30 08:56:08
น.ส.จันจณา อบกลาง  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.3519 สำนักงานคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ janjana_o@sut.ac.th
11 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-10-30 09:02:37
นายพชร สายยนต์  (เจ้าหน้าที่สารสนเทศและเทคโนโลยี) โทร.4878 สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี patcharah@g.sut.ac.th
12 ลงทะเบียน : 2019-10-18 13:58:42
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-10-30 08:48:59
น.ส.เสาวลักษณ์ เติมสุข  (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์) โทร. งานพัฒนาและปรับปรุงระบบ saowalak.t@sut.ac.th
13 ลงทะเบียน : 2019-10-18 14:00:09
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-10-30 08:43:50
น.ส.บุษบงก์ ปิ่นเพ็ชร  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4076 สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ bootsabong@sut.ac.th
14 ลงทะเบียน : 2019-10-24 23:00:52
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-10-30 08:54:06
น.ส.ปรียาภรณ์ สมยา  (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์) โทร. งานวิเคราะห์และออกแบบระบบ s.preeya@sut.ac.th
15 ลงทะเบียน : 2019-10-21 08:49:41
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-10-30 08:53:45
นางทองปาน ดาษจันทึก  (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์) โทร.4020 สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ tongpran@sut.ac.th
16 ลงทะเบียน เข้าอบรม
ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-09-27 09:19:45
นายบดินทร์ ยางราชย์  (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์) โทร.3081 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ badin@sut.ac.th
17 ลงทะเบียน : 2019-10-18 14:33:17
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-10-30 08:48:37
นายวิทวัฒน์ วะสุรี  (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์) โทร.3072 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ wittawat.w@sut.ac.th
18 ลงทะเบียน : 2019-10-18 16:31:12
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-10-30 08:47:38
นายพันธ์วิรา ปริญญาศรีเศวต  (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์) โทร.3082 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ panwira@sut.ac.th
19 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-10-30 08:45:10
นายวราวุฒิ ดีวันวงศ์  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4085 งานข่าวและสื่อสิ่งพิมพ์ warawut@sut.ac.th
20 ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-10-18 13:56:28
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2019-10-18 13:56:28   
นายปฏิภาณ สิทธิคุณ  (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์) โทร.4022 งานวิเคราะห์และออกแบบระบบ patipan@sut.ac.th
21 ลงทะเบียน : 2019-10-28 10:21:32
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-10-30 09:02:25
นายชาญชัย คำภา  (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์) โทร.4076 สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ chanchai_mis@sut.ac.th
22 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-10-30 08:55:29
นายคณาพล อมรรัตนเกศ  (เจ้าหน้าที่) โทร.- สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ kanaphol@sut.ac.th
23 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-10-30 08:47:44
นายณัฐวิชช์ เจียรสุวรรณ  (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์) โทร.4022 งานพัฒนาและปรับปรุงระบบ nuttawith@sut.ac.th
24 ลงทะเบียน : 2019-10-28 15:45:07
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-10-30 08:43:22
น.ส.นิชธาวัลย์ แก่นจักร์  (พนักงานธุรการ) โทร.4042 ส่วนส่งเสริมวิชาการ nitthawan@sut.ac.th
25 ลงทะเบียน : 2019-10-18 16:35:36
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-10-30 09:03:30
น.ส.มัณฑนา สายบำรุง  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4104 งานการเงิน manthana@sut.ac.th
26 ลงทะเบียน : 2019-10-18 15:05:22
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-10-30 08:47:53
น.ส.มยุรี เชื้อจันทึก  (พนักงานธุรการ) โทร.4042 ส่วนส่งเสริมวิชาการ mayuree1715@sut.ac.th
27 ลงทะเบียน : 2019-10-29 16:50:29
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-10-30 08:48:03
น.ส.ภฤศมน วิสัยดี  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4053 งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ churairat@sut.ac.th
28 ลงทะเบียน : 2019-10-18 14:34:00
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-10-30 08:46:52
นายสมจิต มณีวงค์  (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์) โทร.4838 งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ somjit@sut.ac.th
29 ลงทะเบียน : 2019-10-18 14:18:06
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-10-30 09:37:59
นายเศรษฐา ชำนาญหัด  (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์) โทร.4088 งานพัฒนาและปรับปรุงระบบ 249016@sut.ac.th
30 ลงทะเบียน : 2019-10-29 16:27:27
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-10-30 08:45:36
นางช่ออุบล บูราณ  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4069 ส่วนแผนงาน choubol@sut.ac.th
31 ลงทะเบียน เข้าอบรม
ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-09-27 15:59:17
นายสุรจิต ภูมิคง  (วิศวกร) โทร.3214 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี surajit@g.sut.ac.th
32 ลงทะเบียน : 2019-10-19 18:30:47
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-10-30 09:00:53
นายสิทธา ชัยมงคล  (นักเทคโนโลยีการศึกษา) โทร.4022 งานวิเคราะห์และออกแบบระบบ udom@sut.ac.th
33 ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-10-31 18:36:31
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2019-10-31 18:36:31   
นายสมนึก คงกลาง  (พนักงานธุรการ) โทร.3018 ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ somnuk@sut.ac.th
34 ลงทะเบียน : 2019-10-18 15:25:14
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-10-30 08:45:21
น.ส.กรณิกาณ์ โชติกลาง  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4146 ฝ่ายบริการความร่วมมือระหว่างประเทศ kornnika@sut.ac.th
35 ลงทะเบียน เข้าอบรม
ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-10-01 11:13:32
นายจิรภัทร แซ่พั่น  (เจ้าหน้าที่) โทร. ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม patjira@gmail.com
36 ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-10-29 11:05:21
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2019-10-29 11:05:21   
น.ส.ชนากานต์ ใหญ่ปราม  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4037 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ chanakharn@sut.ac.th
37 ลงทะเบียน เข้าอบรม
ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-10-07 09:07:07
รศ.ดร.ศิรปัฐช์ บุญครอง  (อาจารย์ ดร.) โทร. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ sirapat@sut.ac.th
38 ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-10-30 09:07:17
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2019-10-30 09:07:17   
น.ส.ฐิติกา จันทร์หล้า  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4046 งานประกันคุณภาพ thitika@sut.ac.th
39 ลงทะเบียน เข้าอบรม
ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-10-07 13:07:14
นายตรีกวิน สมบูรณ์วงศ์  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4680 สำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม treekawin@sut.ac.th
40 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-10-30 08:59:20
น.ส.ปวีณ์นุช สีทาบุตร  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.044-223-322 โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA) paweenuch@sut.ac.th
41 ลงทะเบียน : 2019-10-18 15:27:19
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-10-30 08:55:15
นายสิรณัฐ จันทร์อ่อน  (วิศวกร) โทร.- โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน siranut@sut.ac.th
42 ลงทะเบียน : 2019-10-30 08:53:19
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-10-30 08:58:51
น.ส.ฤทัยชนก จันณรงค์  (ผู้ช่วยสอนและวิจัย) โทร.4586 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ruetaichanok@sut.ac.th
43 ลงทะเบียน : 2019-10-18 15:07:39
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-10-30 08:58:59
น.ส.จริยาพร จันทร์จิตร  (เจ้าหน้าที่) โทร.4526 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ jariyaporn.j@sut.ac.th
44 ลงทะเบียน : 2019-10-29 13:33:54
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-10-30 08:47:22
น.ส.ศิริรัฐ คเชนทร์พงศ์  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.3018, 3020 ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ sirirat@sut.ac.th
45 ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-10-30 09:39:03
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2019-10-30 09:39:03   น.ส.ปริญวดี ปานาลาด
น.ส.ปริญวดี ปานาลาด  (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์) โทร.3020 ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ parinwadee@sut.ac.th
46 ลงทะเบียน : 2019-10-21 09:44:54
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-10-30 08:48:47
น.ส.ผุสดี พยัคฆเดช  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.3018, 3020 ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ pussadee@sut.ac.th
47 ลงทะเบียน : 2019-10-29 15:49:43
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-10-30 08:46:41
นางธัญญ์กรชนัท นิ่มเจริญนิยม  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.3098 ฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา wachira@sut.ac.th
48 ลงทะเบียน : 2019-10-29 10:53:32
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-10-30 09:00:34
น.ส.อธิษฐาน ทิพย์พงศ์ธร  (เจ้าหน้าที่) โทร. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี atitthan.th@sut.ac.th
49 ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-10-31 14:43:40
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2019-10-31 14:43:40   
นายวิชิต จันทร์อยู่  (เจ้าหน้าที่) โทร. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี wichit.ju@sut.ac.th
50 ลงทะเบียน : 2019-10-29 14:02:12
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-10-30 08:44:53
น.ส.ทัศนา ดีขุนทด  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4740 หน่วยตรวจสอบภายใน tassana@sut.ac.th
51 ลงทะเบียน : 2019-10-29 10:25:20
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-10-30 08:45:00
นางนฤมล ทีจันทึก  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4036 หน่วยตรวจสอบภายใน phironok@sut.ac.th
52 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-10-30 08:46:20
นายนิยม ประทุมมา  (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์) โทร.4942 ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม niyom.ceit@gmail.com
53 ลงทะเบียน เข้าอบรม
ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-10-29 14:18:59
น.ส.ฐิติยาภรณ์ ประจงจิตร  (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์) โทร.5210 หน่วยพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะ p.thitiyaphon@sut.ac.th
54 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-10-30 08:46:29
นายศัลยพงษ์ วงค์สมบูรณ์  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.3424 งานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ sal@sut.ac.th
55 ลงทะเบียน เข้าอบรม
ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-11-08 10:38:17
น.ส.เก็ดถวา ปัญญาชีวเดช  (พนักงานธุรการ) โทร.4783 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศค.) ketthawha@sut.ac.th
56 ลงทะเบียน เข้าอบรม
ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-12-13 09:26:20
นางสุชาดา จินาภรณ์  (พนักงานธุรการ) โทร.4072 งานธุรการ (สสน.ทะเบียนรับภายนอก) suchadaj@sut.ac.th
57 ลงทะเบียน เข้าอบรม
ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-12-13 09:28:36
น.ส.เบญญารัศม์ จีราภัทร์นาถศิริ  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4073 งานธุรการ (สสน.ทะเบียนรับภายนอก) benyarat@sut.ac.th
58 ลงทะเบียน เข้าอบรม
ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-12-13 10:27:08
น.ส.เกณิกา ยมสมิต  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4908 งานตรวจจ่าย kenika@sut.ac.th