ส่วนที่ 1 แสดงข้อมูลรายชื่อผู้เข้าอบรม
ลำดับ. สถานะ/ปี-เดือน-วัน ชั่วโมง:นาที:วินาที (ลงทะเบียน/ยืนยัน)       ชื่อ-สกุล สังกัด อีเมล์
1 ลงทะเบียน : 2019-11-19 14:36:38
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 08:28:49
น.ส.บุษบงก์ ปิ่นเพ็ชร  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4076 สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ bootsabong@sut.ac.th
2 ลงทะเบียน : 2019-11-19 14:42:09
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 09:07:50
นางแสงดาว เลียบกระโทก  (พนักงานธุรการ) โทร.4801 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศค.) jeab@sut.ac.th
3 ลงทะเบียน : 2019-11-19 14:42:32
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 09:07:44
น.ส.เก็ดถวา ปัญญาชีวเดช  (พนักงานธุรการ) โทร.4783 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศค.) ketthawha@sut.ac.th
4 ลงทะเบียน : 2019-11-20 08:45:03
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 09:06:35
น.ส.จารวี วีวัฒนากูล  (พนักงานธุรการ) โทร.3820 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ jarawee@sut.ac.th
5 ลงทะเบียน : 2019-11-20 10:58:16
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 08:52:43
น.ส.เบญญารัศม์ จีราภัทร์นาถศิริ  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4073 งานธุรการ (สสน.ทะเบียนรับภายนอก) benyarat@sut.ac.th
6 ลงทะเบียน : 2019-12-09 10:07:38
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 08:52:50
นางสุชาดา จินาภรณ์  (พนักงานธุรการ) โทร.4072 งานธุรการ (สสน.ทะเบียนรับภายนอก) suchadaj@sut.ac.th
7 ลงทะเบียน : 2019-11-19 14:50:08
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 08:54:36
ว่าที่ ร.ต.หญิงสุกัญญา วิบูลย์กูล  (หัวหน้างานจัดเก็บเอกสาร สสน.) โทร.4075 สสน.งานจัดเก็บเอกสาร sukiyaki@sut.ac.th
8 ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-11-29 13:17:18
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2019-11-29 13:17:18   
น.ส.ศิริรัตน์ กาญจนนิมมาน  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4142 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป sirirat.k@sut.ac.th
9 ลงทะเบียน : 2019-11-19 16:10:41
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 09:03:23
น.ส.สุภาภรณ์ ทนสันเทียะ  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.3063 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศบส.) paporn@sut.ac.th
10 ลงทะเบียน เข้าอบรม
ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-11-11 09:36:50
น.ส.วิลาศิณี ศรีสมยศ  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร wilasinee_sri@sut.ac.th
11 ลงทะเบียน : 2019-12-04 13:41:04
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 09:06:41
นางจิราพร ขุนวรภัทร (เดิม วงค์สำราญ)  (พนักงานธุรการ) โทร.4082 ส่วนประชาสัมพันธ์ jira.w@sut.ac.th
12 ลงทะเบียน : 2019-12-13 08:09:32
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 09:00:10
น.ส.เกณิกา ยมสมิต  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4908 งานตรวจจ่าย kenika@sut.ac.th
13 ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-11-19 16:15:32
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2019-11-19 16:15:32   
นางเนาวรัตน์ มหาโคตร  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.3062 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศบส.) naorut@sut.ac.th
14 ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-11-20 08:52:09
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2019-11-20 08:52:09   นางณัฐฏา ศรีสุรักษ์
นางณัฐฏา ศรีสุรักษ์  (พนักงานธุรการ) โทร.4152 สำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร natta@sut.ac.th
15 ลงทะเบียน : 2019-11-19 14:50:01
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 08:54:29
น.ส.เสาวนีย์ กริ่งครบุรี  (พนักงานธุรการ) โทร.4955 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย saowanee.k@sut.ac.th
16 ลงทะเบียน : 2019-11-28 15:41:51
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 08:48:33
น.ส.จิราวรรณ ประมงคล  (พนักงานธุรการ) โทร.3423 สถานกีฬาและสุขภาพ jirawan.p@sut.ac.th
17 ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-11-20 13:00:02
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2019-11-20 13:00:02   
นางวันเพ็ญ อุ่นภักดิ์  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.3422 งานธุรการและบริหารทั่วไป wanpen@sut.ac.th
18 ลงทะเบียน : 2019-11-19 16:14:50
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 08:48:40
น.ส.รัชนีวรรณ วันเปลี่ยนสี  (หัวหน้าส่วนบริหารสินทรัพย์) โทร.4909 ส่วนบริหารสินทรัพย์ ratchaneewan@sut.ac.th
19 ลงทะเบียน : 2019-11-20 09:27:45
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 09:07:21
น.ส.ทิพย์วิมล คเชนทร์ชาติ  (พนักงานธุรการ) โทร.3012 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศบก.) tipwimon@sut.ac.th
20 ลงทะเบียน : 2019-11-25 15:34:04
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 09:07:15
นางชุติมา เรืองวิทยานนท์  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.3011-2 ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ chutima@sut.ac.th
21 ลงทะเบียน : 2019-11-19 15:17:21
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 09:06:54
นางอิสรีย์ ดันน์  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4985 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศนท.) panaporn@sut.ac.th
22 ลงทะเบียน : 2019-11-19 15:15:51
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 09:06:49
นางวรรณา ลีตานา  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4941 ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม wannalee@sut.ac.th
23 ลงทะเบียน เข้าอบรม
ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-11-12 13:12:36
นางปุณยวีร์ ดวงสุขสุริยะ  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.5121 งานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา punyawee@sut.ac.th
24 ลงทะเบียน : 2019-11-19 15:17:04
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 09:00:14
น.ส.ปรีชญา รัตนานุสรณ์  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4946 ส่วนบริหารสินทรัพย์ pree_rat@sut.ac.th
25 ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-12-06 11:23:04
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2019-12-06 11:23:04   น.ส.วธุกานต์ บุญยนิตย์
นายภานุวัฒน์ กิตติกรวรานนท์ รัตนพิมลพลแสน  (เจ้าหน้าที่ธุรการ) โทร.3031 งานกิจกรรมนักศึกษา pamuwat@sut.ac.th
26 ลงทะเบียน : 2019-12-13 08:28:56
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 08:54:23
น.ส.จันทกานต์ ปลั่งกลาง  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4033 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย jantakarn@sut.ac.th
27 ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-11-29 09:26:55
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2019-11-29 09:26:55   
น.ส.ชลลดา พจน์จะโป๊ะ  (พนักงานธุรการ) โทร.4307 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม chonlada@sut.ac.th
28 ลงทะเบียน : 2019-12-02 15:17:29
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 09:05:14
น.ส.เตือนใจ ขอร่วมกลาง  (พนักงานธุรการ) โทร.5231 ส่วนอาคารสถานที่ Thaunjai@sut.ac.th
29 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 09:27:58
น.ส.สุกัญญา ฉัตรชัยศักดิ์  (เจ้าหน้าที่โครงการ) โทร. โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA)
30 ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-11-19 16:30:16
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2019-11-19 16:30:16   
นางอาทิติญาพร กุลนอก  (พนักงานธุรการ) โทร.5199,5200 งานระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ Malai@sut.ac.th
31 ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-11-20 08:43:03
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2019-11-20 08:43:03   
นายธนพล ซึ่งรัมย์   (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.3142 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม thanapon.s@sut.ac.th
32 ลงทะเบียน : 2019-11-21 09:41:39
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 08:47:34
น.ส.จรินพร เปลื้องทุกข์  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.3131 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม jarin@sut.ac.th
33 ลงทะเบียน : 2019-11-25 17:47:18
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 08:48:16
นายสุวรรณ สุขเจริญ  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร. ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) Suwankoh_123@sut.ac.th
34 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 09:10:34
น.ส.ระพีพรรณ มนกลาง  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4813 สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี rapeepan.m@sut.ac.th
35 ลงทะเบียน : 2019-12-06 11:22:46
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 09:10:22
น.ส.วธุกานต์ บุญยนิตย์  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4813 สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี vethukan@sut.ac.th
36 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 09:10:10
-ศุภรัตน์ กลิ่นบุหงา  (พนักงานธุรการ) โทร.- เทคโนธานี suparat08@sut.ac.th
37 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 09:10:04
น.ส.รัตน์จิรัชญา ทองศุภวัฒน์  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4811 สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี anusara@sut.ac.th
38 ลงทะเบียน : 2019-11-21 10:15:08
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 08:48:06
นายวรพงษ์ ราชดา  (เจ้าหน้าที่สำนักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร) โทร.- สำนักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร worapong-2831@sut.ac.th
39 ลงทะเบียน : 2019-11-20 09:57:55
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 09:01:26
น.ส.ธิดาวดี ว่องทรงเจริญ  (พนักงาน) โทร.3313, 3314 สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม tidawadee@sut.ac.th
40 ลงทะเบียน : 2019-12-06 11:22:24
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 08:34:48
นายพชร สายยนต์  (เจ้าหน้าที่สารสนเทศและเทคโนโลยี) โทร.4878 สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี patcharah@g.sut.ac.th
41 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 09:01:18
น.ส.สมบูรณ์ นกพรมพะเนา  (พนักงานธุรการ) โทร.3313, 3314 สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม somboon_n@sut.ac.th
42 ลงทะเบียน : 2019-11-19 14:35:07
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 09:07:00
น.ส.มาลิสา วงษ์ประกอบ  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4812 สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี malisa_tn@sut.ac.th
43 ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-12-06 11:23:15
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2019-12-06 11:23:15   นายภานุวัฒน์ กิตติกรวรานนท์ รัตนพิมลพลแสน
นายวิทวัส เถาจำปา  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4847 เทคโนธานี wittawas@g.sut.ac.th
44 ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-12-13 19:07:27
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2019-12-13 19:07:27   
น.ส.ชุติกาญจน์ อินทร์เอี่ยม  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร. สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี chutikan@sut.ac.th
45 ลงทะเบียน : 2019-12-06 11:23:41
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 09:03:17
น.ส.วนิดา ค้างกลาง  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4921 สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม vanida@g.sut.ac.th
46 ลงทะเบียน : 2019-11-21 10:24:50
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 09:03:07
น.ส.พิมพ์พิศา ยิ่งนอก  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4820 สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี phimphisa@g.sut.ac.th
47 ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-11-20 17:39:39
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2019-11-20 17:39:39   
นางจิตติมา สมพงษ์  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร. สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา jittima.s@sut.ac.th
48 ลงทะเบียน : 2019-12-02 08:33:51
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 08:35:15
น.ส.อรทัย เสนใหม่  (พนักงานธุรการ) โทร.4138 งานจัดหาพัสดุและบริหารสัญญา Orathai.Pae@sut.ac.th
49 ลงทะเบียน เข้าอบรม
ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-11-13 15:27:17
นางกัญธมน ฤทธิอนันตศิริ  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.5241 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี khunjew@sut.ac.th
50 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 08:53:46
นายขจรเดช ลาบุตร  (เจ้าหน้าที่) โทร. เทคโนธานี kajondet_ipmo@sut.ac.th
51 ลงทะเบียน : 2019-11-20 09:29:25
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 08:48:24
น.ส.กนกวรรณ เจริญสุข  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4947 สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม kanokwan_ja@sut.ac.th
52 ลงทะเบียน : 2019-11-20 09:48:27
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 08:42:51
น.ส.สุปรียา มณีสูงเนิน  (พนักงานธุรการ) โทร.4123 งานธุรการ supreeya15833@sut.ac.th
53 ลงทะเบียน : 2019-11-19 15:33:48
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 08:35:32
นายธีรตา นพรัตน์  (พนักงานปฏิบัติการ) โทร.5115 งานธุรการ Thirata@sut.ac.th
54 ลงทะเบียน : 2019-11-20 00:17:28
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 08:47:27
นางศิริพร พิทักษ์ธีรังกูร  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.3115 งานทุนการศึกษา siriporn@sut.ac.th
55 ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-12-06 11:23:29
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2019-12-06 11:23:29   นายวิทวัส เถาจำปา
นางเพ็ญแข เพ็ชรใหม่  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4319 สาขาวิชาฟิสิกส์ phenkhae@g.sut.ac.th
56 ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-12-06 10:59:48
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2019-12-06 10:59:48   
น.ส.ภัททิยา แซ่เตียว  (พนักงานธุรการ) โทร.4052 งานธุรการ phattiya@sut.ac.th
57 ลงทะเบียน เข้าอบรม
ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-11-14 09:51:23
น.ส.รุ่งทิพย์ เลิศสิริมงคล  (พนักงานธุรการ) โทร.4187 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ rungtip1985@sut.ac.th
58 ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-11-19 17:04:08
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2019-11-19 17:04:08   น.ส.ษิญาภา กานต์เดชะศา
น.ส.ษิญาภา กานต์เดชะศา  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4273 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ siyapa_k@sut.ac.th
59 ลงทะเบียน : 2019-12-06 11:24:07
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 08:35:09
ว่าที่ ร.ต.หญิงจุไรรัตน์ หอมวิเศษ  (พนักงานธุรการ) โทร.4138 ส่วนพัสดุ jurairat@sut.ac.th
60 ลงทะเบียน : 2019-12-13 08:26:20
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 08:54:18
นางมัณฑนา ศรีราง  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4010 สสน.งานประชุมและช่วยนักบริหาร muntana@sut.ac.th
61 ลงทะเบียน : 2019-12-02 17:38:34
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 09:05:08
น.ส.มณฑิรา วรรณกลาง  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.3274 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี monthira@sut.ac.th
62 ลงทะเบียน : 2019-11-19 16:51:04
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 08:47:48
น.ส.ชนากานต์ ใหญ่ปราม  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4037 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ chanakharn@sut.ac.th
63 ลงทะเบียน : 2019-11-19 15:35:41
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 08:44:33
นางสุวิมล ฉ่อนเจริญ  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4215 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ suwimon@sut.ac.th
64 ลงทะเบียน : 2019-11-20 09:58:36
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 08:44:49
นางระพีพรรณ นันท์หทัยภัค  (พนักงานธุรการ) โทร.4213 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ rapeepun@sut.ac.th
65 ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-11-29 08:53:01
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2019-11-29 08:53:01   
นางพรทิพย์ สถิตพิทยายุทธ์  (หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์) โทร.3922 สำนักงานคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ pornthip@sut.ac.th
66 ลงทะเบียน : 2019-11-19 14:35:11
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 09:05:03
น.ส.พิศมัย สารสม  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.3014 ฝ่ายรับนักศึกษา pisamai@sut.ac.th
67 ลงทะเบียน : 2019-11-20 17:09:20
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 09:04:47
น.ส.นภาพร มีทรัพย์  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.3015 ฝ่ายรับนักศึกษา napaporn@sut.ac.th
68 ลงทะเบียน : 2019-11-19 16:40:44
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 08:47:58
น.ส.กรรณิการ์ กันทะวงศ์  (นักวิทยาศาสตร์) โทร.3280 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี kunnikar@sut.ac.th
69 ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-11-19 15:36:58
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2019-11-19 15:36:58   
น.ส.กอบแก้ว ชัยประโคน  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.3238 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี kobkaew@sut.ac.th
70 ลงทะเบียน : 2019-11-25 09:44:02
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 08:42:26
นางอมราภรณ์ เอกรุณ  (พนักงานธุรการ) โทร.4134 งานธุรการ amara@sut.ac.th
71 ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-11-26 16:32:45
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2019-11-26 16:32:45   น.ส.มัณฑนา สายบำรุง
น.ส.มัณฑนา สายบำรุง  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4104 งานการเงิน manthana@sut.ac.th
72 ลงทะเบียน เข้าอบรม
ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-11-15 11:32:41
น.ส.นฤมล ดิษฐพลขันธ์  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4813 สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี narumondid@sut.ac.th
73 ลงทะเบียน : 2019-12-06 09:20:00
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 09:07:11
น.ส.วชิราภรณ์ พรมเสนา  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4875 สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี wachirapron.mook@sut.ac.th
74 ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-11-29 16:03:32
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2019-11-29 16:03:32   
น.ส.ปรีดาภรณ์ ขอช่วยกลาง  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.3056 ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา k_predaporn@sut.ac.th
75 ลงทะเบียน : 2019-11-19 15:00:13
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 09:04:55
นางธนัชวลัญชน์ ผันจะโปะ  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.044-224587 สำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ kritiya@sut.ac.th
76 ลงทะเบียน : 2019-11-19 14:44:22
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 09:01:06
น.ส.เพ็ญรัศมี เปรี้ยวกระโทก  (พนักงานธุรการ) โทร.4479 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ Penratsamiee@sut.ac.th
77 ลงทะเบียน : 2019-11-19 15:55:26
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 09:00:59
น.ส.เรือนแก้ว สินใหม่  (พนักงานธุรการ) โทร.4287 สถานวิจัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ruankaew@sut.ac.th
78 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 09:09:54
น.ส.พรประภา กองมะเริง  (พนักงานธุรการ) โทร.- เทคโนธานี pornprapha@sut.ac.th
79 ลงทะเบียน : 2019-12-06 12:48:18
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 08:59:16
น.ส.ศศินา แก้วจินดา  (เจ้าหน้าที่โครงการ) โทร. โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA) sasina.k@g.sut.ac.th
80 ลงทะเบียน : 2019-12-12 09:11:01
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 08:35:21
น.ส.ลำแพน วิริยะติยากร  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.3976 ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ lumpan@sut.ac.th
81 ลงทะเบียน : 2019-11-19 14:38:49
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 08:56:08
นางน้ำอ้อย ธนภัคสุวรรณ  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4513 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน nam_oi@sut.ac.th
82 ลงทะเบียน : 2019-11-28 15:42:37
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 08:44:57
นายวารสาร เขตกระโทก  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.5120,5126 ฝ่ายกิจการนักศึกษา warasarn@sut.ac.th
83 ลงทะเบียน : 2019-12-02 08:51:47
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 08:42:11
นายอรรถวุฒิ ภูคำวงษ์  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.5170 ส่วนกิจการนักศึกษา autthawut@sut.ac.th
84 ลงทะเบียน : 2019-12-06 11:23:55
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 08:53:55
น.ส.วสุธา คำกุ้ม  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4810 สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี wasutha@g.sut.ac.th
85 ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-12-09 15:22:16
ท่านยืนยัน เข้าร่วมอบรมเมื่อ : 2019-12-09 15:22:16   
น.ส.ชีวารัตน์ ฤทธิ์ชูชัย  (พนักงานธุรการ) โทร.4036 หน่วยตรวจสอบภายใน g_waree@sut.ac.th
86 ลงทะเบียน : 2019-11-28 15:28:53
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 08:37:35
นายพีรวิชญ์ อภิสัณหวัช  (เจ้าหน้าที่) โทร.3860 ส่วนทรัพยากรบุคคล peerawich@sut.ac.th
87 ลงทะเบียน เข้าอบรม
ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-12-02 09:45:35
นายปัญญา สวมกำปัง  (เจ้าหน้าที่) โทร. ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ punya@sut.ac.th
88 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 08:39:15
ดร.สิริลักษณ์ ตะนัง  (นักวิทยาศาสตร์) โทร.3168 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี sirilak@sut.ac.th
89 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 09:10:40
น.ส.แพรวพรรณ ภูคะมา  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4825 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา praewpun@sut.ac.th
90 ลงทะเบียน : 2019-12-09 09:08:05
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 08:52:29
นางอัมพร ลาดหนองขุ่น  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4491 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี amporn@sut.ac.th
91 ลงทะเบียน : 2019-12-06 13:22:49
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 08:52:36
น.ส.ทัศนีย์ ทิพย์สาคร  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร.4411 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต tassnee@sut.ac.th
92 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 08:41:43
น.ส.สุวารี สุริยนต์  (พนักงานเทคโนธานี) โทร. เทคโนธานี SUWAREE.S@sut.ac.th
93 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 13:38:46
นายปฏิภาณ สิทธิคุณ  (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์) โทร.4022 งานวิเคราะห์และออกแบบระบบ patipan@sut.ac.th
94 ลงทะเบียน :
ท่านลงชื่อเข้าอบรมเมื่อ : 2019-12-13 08:58:41
นางปภาดา แสงภารา  (พนักงานธุรการ) โทร.4880 ต่อ 102 สุรสัมมนาคาร paphada.s@sut.ac.th
95 ลงทะเบียน เข้าอบรม
ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-12-13 09:26:13
น.ส.พิชดาภรณ์ ปลั่งกลาง  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร. สุรสัมมนาคาร pitchadoporn@sut.ac.th
96 ลงทะเบียน เข้าอบรม
ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-12-13 09:26:15
น.ส.มินตรา หม่วยนอก  (พนักงานธุรการ) โทร.4134 งานธุรการ mintra.m@sut.ac.th
97 ลงทะเบียน เข้าอบรม
ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-12-13 09:26:28
น.ส.พนัชกร ภูทะวัง  (พนักงานธุรการ) โทร.4838 ส่วนแผนงาน panatchakorn@sut.ac.th
98 ลงทะเบียน เข้าอบรม
ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-12-13 09:26:40
น.ส.กฤชญา เชื้อจันทึก  (พนักงานธุรการ) โทร.3046 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ศสพ.) nidaphun@sut.ac.th
99 ลงทะเบียน เข้าอบรม
ลงทะเบียนเมื่อ : 2019-12-13 09:51:25
น.ส.พิมพ์พิชชา ลายประจักษ์  (พนักงานธุรการ) โทร.6677 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี pimpitcha.la@sut.ac.th